Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA SABEK A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA SABEK A.Ş."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA SABEK A.Ş.

2 Stratejik Planlama; Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder.

3 Stratejik Planlama nedir-ne değildir?
Sonuçların planlanmasıdır Değişimin planlamasıdır Gerçekçidir Kaliteli yönetimin aracıdır Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur Katılımcı bir yaklaşımdır Günü kurtarmaya yönelik değildir Bir şablon değildir Salt bir belge değildir Sadece bütçeye dönük değildir

4 Stratejik Planlama kuruluşun şu dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur
1- NEREDEYİZ? 2- NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ? 3- GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? 4- BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

5 Planlama ekibinin oluşturulması aşamasında cevaplandırılması gereken temel sorular
Planlama ekibinde kuruluşun temel birimleri temsil ediliyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama sürecinin gerektirdiği bilgi ve becerileri taşıyor mu? Ekip üyeleri kuruluş hakkında yeterli bilgiye sahip mi? Ekip üyeleri kuruluşun hedef kitlesi veya müşterilerini yeterince tanıyor mu? Ekip üyeleri stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ve enerji ayırabilecek durumda mı? Planlama süreci boyunca ekipte süreklilik sağlanabilecek mi?

6 NEREDEYİZ ?

7 DURUM ANALİZİ Önceden uygulanan plan ve programlar GZFT analizi
Piyasa analizi Paydaş analizi (olumlu/olumsuz etkilenen)

8 Durum analizinde şu değerlendirmeler yapılır
Kuruluşun iç yapısının analizi (kuruluşun görev ve yetkilerinin, performansının, sorunlarının, potansiyellerinin, kurumsal kültürünün, insan kaynaklarının, teknolojik düzeyinin, vb. analizi) Çevre analizi ( kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi) Kuruluşun gelecekte karşılaşabileceği ve etkilenebileceği gelişmelerin analizi İlgili tarafların (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin; paydaşların analizi

9

10 Kuruluş içi analizde temel noktalar
Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri Kuruluşun genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci Kuruluş personelinin sayısı ve nitelikleri Kuruluşun yararlandığı değişik finansman kaynakları (bütçe, fon, döner sermaye, diğer) Kuruluşun personel ve ücret politikası ile bu alanlardaki esneklikleri Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair değerlendirmeleri ve beklentileri Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi Kuruluşun araç ve bina envanteri ve diğer varlıkları Kuruluşta kullanılan raporlama sistemi Kuruluş faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi Kuruluşun gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler ve projeler Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler Kuruluş yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları

11 Çevre analizinde temel noktalar
Kuruluşun faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişme eğilimleri Kuruluşun faaliyet alanında ülkemizdeki durum ve gelişme eğilimler Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kuruluşu yakından ilgilendiren kritik konular. Bu konuların kuruluşu nasıl ve ne yönde etkileyeceği Kuruluşun faaliyetleri ile alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum Kuruluşun faaliyetlerini yürütürken karşılaştığı temel riskler ve belirsizlikler

12 İlgili taraflar analizinde temel noktalar
Faaliyetlerini sürdürmesi için kuruluşa girdi sağlayan kuruluş dışı birimler Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar Öncelik sırasına göre kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri değerlendirme sistemi Hedef kitle ve diğer ilgililerin kuruluş çalışmaları ile ilgili tatmin düzeylerinin nasıl ölçüldüğü/ölçülebileceği

13 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ ?

14 Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel ilkeler
MİSYON VE İLKELER Kuruluşun var oluş gerekçesi Temel ilkeler

15 Misyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular
Kuruluşun var olma nedeni nedir? Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? Kuruluş hangi alanda çalışıyor? Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

16 İlkeler bildirimi için cevaplanması gereken sorular
Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

17 VİZYON Arzu edilen gelecek

18 Vizyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular
Kuruluşun ideal geleceği nedir? Kuruluş; vatandaşlar, diğer kuruluşlar ve siyasi otorite tarafından nasıl algılanmak istiyor? Kuruluşun bir vizyon ifadesi var mı? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

19 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

20 Stratejik amaçların oluşturulması için cevaplanması gereken sorular
Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır? Kuruluş kısa ve orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

21 Hedeflerin oluşturulması için cevaplanması gereken sorular
Hedefler , kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? Hedefi belirli bir süre içinde gerçekleştirme zorunluluğu var mı? İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir? Bu hedeflere ulaşmak için sağlanan gelişme nasıl ölçülür? Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?

22 GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

23 FAALİYETLER VE PROJELER
Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme

24 Faaliyetlerin ortaya konulması sürecinde cevaplanması gereken temel sorular
* Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin rolü ve önemi nedir? * Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılacak yol ve yöntemler tanımlanmış mıdır? * Hangi ölçülebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) üzerine kuruludur? - Hangi sürede biteceği - Miktarı - Maliyeti - Kalitesi * Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? * Aynı hedefi gerçekleştirecek alternatif faaliyetler belirlenerek tartışılmış mıdır?

25 BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?

26 İzleme ve değerlendirmede temel sorular
Ne yaptık? Başardığımızı nasıl anlarız? Uygulama ne kadar etkili oluyor? Neler değiştirilmelidir? Gözden kaçanlar nelerdir?

27 Raporlama Karşılaştırma
İZLEME Raporlama Karşılaştırma

28 DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans yönetimi

29 Teşekkürler...


"STRATEJİK PLANLAMA SABEK A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları