Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 26 Nisan 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 26 Nisan 2011."— Sunum transkripti:

1 1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 26 Nisan 2011

2 2 Sunum Planı  5018 sayılı Kanunun Temel Amacı  Kamu Kaynağının Kullanımının Temel Esasları  Stratejik Planlama Genel İlkeler  Stratejik Planlama Süreci

3 3 5018 Sayılı Kanunun Temel Amaçları  Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,  Hesap verebilirliği ve  Malî saydamlığı sağlamak üzere Kamu mali yönetim yapı ve işleyişini düzenlemek

4 4 Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları- (1)  Malî saydamlık: Her türlü kamu kaynağının denetimin sağlanması amacıyla kamuoyu zamanında bilgilendirilir.  Hesap verme sorumluluğu: Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

5 5 Kamu Kaynağının Kullanılmasının Genel Esasları-(2)  Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme  Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde  geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,  performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek  ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

6 6 Stratejik Planlama Genel İlkeler  Katılımcılığın sağlanması,  Strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğü,  İdarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması,  Eşgüdüm ve hesap verme sorumluluğu

7 7 Stratejik Planlama Süreci  5 yıllık dönem  Güncelleştirme(2 yıl sonra- hedef ve faaliyet)  Yenileme (Mevzuat, hükümet, bakan ve üst yönetim değişikliğinde- yeniden hazırlama)  Hazırlık Programı  İç genelge- Üst yönetici  Hazırlık Programı- Süreç aşamaları, faaliyetler, sorumlular, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı

8 8 Stratejik Planlama Süreci-2

9 9  Durum Analizinin İçeriği  Tarihi analiz,  Yükümlülük mevzuat,  Faaliyet- hizmet,  Paydaş analizi, (kuruluşun faaliyetlerinden doğrudan etkilenen ya da etkilyen iç-dış)  İç analiz,(beşeri, teknolojik, mali durum, örgüt yapısı ve kültür)  Çevre analizi Neredeyiz?

10 10 Nereye Ulaşmak İstiyoruz?  Misyon: Ne?, Nasıl?, Kim?  Vizyon: İdeal gelecek  Temel Değerler: Davranış Kuralları, Yönetim, İlkeler  Amaç: Ulaşılması hedeflenen sonuçların kavramsal ifadesi  Hedef: Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ölçülebilir alt amaç  Performans Göstergesi: Gerçekleşen sonuçların hedeflenen duruma ne derece yaklaştığını ortaya koyar(Miktar, zaman, kalite, maliyet)

11 11 Nasıl Ulaşırız?  Stratejiler: Ulaşılmak istenen sonuçlara nasıl varılacağını gösteren kararlar bütünü,(yol- yöntem)  GZFT Analizi:Güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditler  Kritik Sorular Yön: Engeller, Sorunlar

12 12 Maliyetlendirme- Maliyet Tablosu

13 13 Maliyetlendirme  Stratejik Plan –Bütçe bağlantısı  Önceliklendirme  Faaliyet,proje- Kaynak ihtiyacı ortaya konur

14 14 İzleme- Değerlendirme  İzleme: SP uygulamasının sürekli izlenmesi ve raporlanması  Değerlendirme: Sonuçların amaç ve hedeflere uygunluğunun ölçülmesi, amaç ve hedef tutarlılığının belirlenmesi


"1 5018 Kapsamında Stratejik Planlama Tuğba DİNÇER 26 Nisan 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları