Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AB İLİŞKİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 BİLGİ TOPLUMU ve MEDYA AB Komisyonu tarafından benimsenen tanıma göre, “Bilgi Toplumu”, ekonomik ve sosyal yaşamda bilginin kilit unsur olduğu bir toplumu ifade etmektedir.

3 BİLGİ TOPLUMU ve MEDYA AMAÇ: Doğru bilgiyi doğru kişilerin kullanımına zamanında eksiksiz olarak sunmak. “Bilgi Toplumu ve Medya" başlığı altındaki Avrupa Birliği mevzuatı, elektronik iletişim, elektronik ticaret ve koşullu erişim hizmetleri olmak üzere, bilgi toplumu hizmetleri ve görsel-işitsel hizmetler hakkında belirli kuralları içermektedir.

4 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA HEDEFLERİ
AB’de benimsenmesi, geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için ciddi çabaların gösterildiği “yaşam boyu öğrenim” anlayışının oluşturulması. AB’de bilgi-temelli bir ekonomi ve toplum olma sürecinde geliştirilen politikalarda hedeflediği, “herkesin katılımı”, “açıklık”, “bütünleşme”, “paylaşım”, “işbirliği”, “uyum”, “öğrenen toplum”un oluşturulmasının sağlanması.

5 e-AVRUPA ANLAYIŞI Temelde Avrupa vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek amacından hareketle, günlük yaşamın pek çok alanında uygulamaya konmuş olan elektronik hizmetleri içermektedir. İşte Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki e-Devlet uygulamaları da bu bütünün önemli bir bölümüdür.

6 e-DEVLET Elektronik devlet, ya da kısa adıyla e-devlet, temel olarak kamu bilgi ve hizmetlerine erişimin ve bu bilgi ve hizmetlerin dağıtımının bilgi ve iletişim teknolojileri ve özellikle İnternet yoluyla yapılması olarak tanımlanır. e-devlet’e geçişte devlet ve vatandaş ilişkisinin güçlenmesi, karşılıklı güvenin arttırılması, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanır.

7 E-DEVLET HİZMET ALANLARI(1)
Vatandaşlar için elektronik kamu hizmetleri: Gelir vergileri: bildirim, değerlendirmelerin haber verilmesi İş bulma kurumlarının iş arama hizmetleri Sosyal sigorta katkı payları -İşsizlik yardımı -Çocuk yardımı -Tedavi giderleri (geri ödemeler veya doğrudan ödemeler) -Öğrenci bursları Kişisel belgeler (pasaport ve sürücü ehliyeti) Araba kaydı (yeni, kullanılmış ve ithal arabalar)

8 E-DEVLET HİZMET ALANLARI(2)
İşletmeler için elektronik kamu hizmetleri Çalışanlar için sosyal katkı payı Kurumlar vergisi: bildirim, haberdar edilme Katma Değer Vergisi (KDV): bildirim, haberdar edilme Yeni bir işletmenin kaydedilmesi İstatistik bürolarına veri sunulması Gümrük bildirimleri Çevre ile ilgili izinler (rapor etme dahil) Kamu alımları

9 E-DEVLET HİZMET ALANLARI(3)
İnşaat izni başvuruları Polis bildirimi (örneğin, hırsızlık) Kamu kütüphaneleri (kataloglar, arama motorları) Sertifikalar (doğum, evlilik): ısmarlama ve teslim Yüksek öğretime/üniversiteye kayıt Taşınma ilanı (adres değişikliği) Sağlıkla ilgili hizmetler (örneğin, farklı hastanelerdeki hizmetlerle ilgili interaktif yönlendirme; hastanelerden randevu alma).

10 AVRUPA BİRLİĞİ BİLGİ TOPLUMU POLİTİKALARI

11 AB Bilgi Toplumu Politikaları Tarihçesi(1)
Avrupa Birliği’nde telekomünikasyon hizmetleri ve araçları için ortak pazarın oluşturulması çalışmaları, Komisyon tarafından 1987’de yayınlanan Yeşil Kitap ile başladı. Bilgi toplumu alanındaki en önemli politika uygulaması 1994’te AB Komisyonu’nun ‘Büyüme, Rekabet ve İstihdam’ adlı Beyaz Kitapçığı ile başlatıldı.

12 AB Bilgi Toplumu Politikaları Tarihçesi(2)
Haziran 1994: ilk AB Bilgi Toplumu Aksiyon Planı (telekom hizmetleri ve altyapısının özelleştirilmesi 1998 yılında gerçekleştirildi) Aralık 1999: ‘e-Avrupa – Hepimiz için Bilgi Toplumu’ bildirisi (Avrupa Konseyi, Helsinki) Mart 2000: e-Avrupa 2002 Eylem Planı (Lizbon) Haziran 2001: “e-Avrupa+” Girişimi (Göteborg) Mart 2002: e-Avrupa 2005 “Herkes için Bilgi Toplumu” eylem planı (Sevil) i2010 Girişimi 1 Ocak 2001 tüm üye ülkelerde telekomünikasyon pazarı sebestleştirildi.

13 e-Avrupa – “Hepimiz için Bilgi Toplumu” Girişimi Amaçları
Aralık 1999 Avrupa Konseyi, Helsinki –Başlangıç •  Avrupa'daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması •  Ucuz ve hızlı internet erişimi (geniş bant) •  e-Ticareti hızlandırmak •  Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet •  Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar •  Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ'ler için risk sermayesi •  Özürlüler için e-Katılım (e-Participation) •  Çevrimiçi sağlık hizmetleri (e-sağlık) •  Akıllı ulaşım •  Çevrimiçi devlet hizmetleri (e-devlet)

14 e-Avrupa 2002 Eylem Planı 23 Mart 2000 Lizbon Avrupa Konseyi Lizbon Stratejisi: Avrupa’nın 2010 yılına kadar dünyanın rekabet gücü en yüksek, dinamik tabanlı bilgi ekonomisi haline gelmesi Hedefler: Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli İnternet, İnsan kaynağına yatırım, İnternet kullanımının teşvik edilmesi.

15 e-Avrupa 2002 Eylem Planı Temel Başlıklar(1)
Daha ucuz, hızlı ve güvenli internet Araştırmacı ve öğrenciler için daha hızlı internet (world wide grid teknolojisi) Güvenli Ağlar ve Akıllı Kartlar Gençlik ve dijital çağ (e-eğitim) Bilgi toplumunda çalışma (e-iş) Herkesin bilgi toplumuna katılımı e-ticaretin hızlandırılması Kamu hizmetlerine elektronik erişim

16 e-Avrupa 2002 Eylem Planı Temel Başlıklar(2)
On-line sağlık Global Ağlar için dijital içerik Akıllı ulaştırma sistemleri Tek Avrupa Gökyüzü’nün acilen oluşturulması Akıllı karayolu taşımacılığı sistemlerinin uygulanması Galileo altyapısı için ek gelişmeler için karar alınması Avrupa içi gemicilik bilgi sistemleri için direktif hazırlanması Hızlı trenlerde kablosuz iletişim için teknik altyapının uygulanması

17 e-Avrupa+ Eylem Planı (2001-2004) (AB aday ülkeleri)
0. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması a) Herkes için uygun fiyatlı iletişim hizmetlerinin sağlanması b) Bilgi toplumu ile ilgili müktesebata uyum ve uygulama 1. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet a) Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi b) Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet c) Güvenli ağlar ve akıllı kartlar

18 e-Avrupa+ Eylem Planı(2)
2. İnsan kaynağına yatırım a) Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması b) Bilgi tabanlı ekonomide iş gücü c) Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı 3. İnternet kullanımının canlandırılması a) e-ticaretin hızlandırılması b) Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim c)Çevrimiçi sağlık d) Küresel ağlar için Avrupa sayısal içeriği e) Akıllı ulaşım sistemleri f) Çevrimiçi çevre

19 e-Avrupa 2005 Öncelikli Politikaları
Haziran 2002 Sevil Avrupa Konseyi Genişbantlı internet erişimi e-Devlet e-iş (e-ticaret) e-sağlık e-katılım e-öğrenim güvenlik

20 e-Avrupa 2005 Hedefler İnteraktif kamu hizmetleri
Elektronik ortamda kamu alımları Halka Açık internet erişim noktaları (Public Access Internet Points) Geniş bant bağlantıları Birlikte işlerlik (interoperability) Kültür ve turizm Kamu hizmetleri arasında güvenli iletişim

21 i2010: “Büyüme ve İstihdam için Avrupa Bilgi Toplumu”
1 Haziran 2005, Brüksel 3 “i” Politikası: Tek Avrupa Bilgi Alanı (Single European Information Space) Yenilikçilik ve Araştırma Yatırımı (Innovation and Investment in Research) Kapsayıcı Avrupa bilgi toplumu (Inclusion, better public services and quality of life):

22 i2010 Öncelikli Politikalar Tek Avrupa Bilgi Alanı Hedefleri: (Single European Information Space)
AB içinde bilgi toplumu ve medya hizmetlerinde açık ve rekabetçi tek pazarın oluşturulması Teknolojik dönüşümün politika dönüşümüyle desteklenmesi için, Komisyon tarafından; 2005 yılında etkin bir spektrum yönetimi politikası geliştirilmesi 2005 yılı sonunda görsel-işitsel medya hizmetlerine ilişkin kuralların gözden geçirilmesi

23 i2010 Tek Avrupa Bilgi Alanı Hedefleri (2)
2006 yılında elektronik haberleşmeye ilişkin düzenleyici çerçevenin güncellenmesi 2006 yılında güvenli bir bilgi toplumu için strateji geliştirilmesi döneminde etkili ve birlikte çalışabilir sayısal haklar yönetimine ilişkin kapsamlı bir yaklaşım geliştirilmesi

24 i2010 Öncelikli Politikalar Yenilikçilik ve Araştırma Yatırımı Hedefleri: (Innovation and Investment in Research) AB bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma yatırımlarının yüzde 80 oranında artırılması Avrupa’nın önde gelen rakipleri ile arasındaki farkın kapatılması suretiyle araştırma ve inovasyonda yüksek performans sağlanması

25 i2010 Öncelikli Politikalar Kapsayıcı Avrupa Bilgi Toplumu Hedefi: (Inclusion, better public services and quality of life): Kapsayıcı, daha kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaşam kalitesini artıran bir bilgi toplumu hedeflenerek tüm kesimlerin bilgi toplumunun sunduğu imkanlardan faydalanmasını sağlamaya dönük eylemlerin hayata geçirilmesi

26 e-Avrupa Destek Programları
e-Avrupa Girişimi kapsamında bu girişimi desteklemek ve işleyişini hızlandırmak amacıyla yeni programlar oluşturulmuş ve mevcut programlar bu amaçla yeniden düzenlenmiştir.

27 e-Avrupa Destek Programları
IDA/IDABC (İdareler Arası Elektronik Veri Değişimi) Programı eCONTENT (Küresel Ağlar için Avrupa Sayısal İçeriği) Programı eTEN (Trans-Avrupa Telekomünikasyon Ağları) MODINIS (MOnitoring eEurope 2005 Action Plan, Dissemination of good practices and Improvement of Network and Information Security) AB Altıncı Çerçeve Programı (FP6)

28 IDA/IDABC (İdareler Arası Elektronik Veri Değişimi) Programı
IDA (Interchange of Data Between Administrations) Program, internet ve internetle ilgili ürünlerdeki ilerlemeler aracılığıyla ağlar arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlamaktadır.

29 IDA/IDABC (İdareler Arası Elektronik Veri Değişimi) Programı Faaliyet Alanları
Öncelikli alanlarda sektörel ağ uygulamalarının desteklenmesi Birlikte çalışabilirlik için tedbirlerin alınması Sağlanan yararların Topluluk sanayisine ve vatandaşlarına yaygınlaştırılması Ulusal kurumlarla işbirliği Diğer AB Programlarıyla işbirliği.

30 IDA/IDABC (İdareler Arası Elektronik Veri Değişimi) Programı
IDA Programının 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle IDABC Programına (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens) dönüştürülmesine karar verilmiştir. IDABC programı, IDA'nın mevcut tüm görevlerini yerine getirmeye devam etmekle birlikte, pan-Avrupa eDevlet hizmetlerinin iş yerlerine ve vatandaşlara ulaştırılması konusunda çalışmalara ağırlık verecektir.

31 eİçerik (eCONTENT) Küresel Ağlar için Avrupa Sayısal İçeriği Programı (2001-2005)
e-Avrupa Girişiminin “İnternet kullanımının teşvik edilmesi" başlıklı üçüncü hedefi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu program, Avrupa sayısal içeriğinin üretilmesini, kullanımını ve yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiştir. Hedef: Avrupa Birliği, kamu kurumlarınca üretilen, toplanan ve dağıtılan içeriğin, başta özel sektör kuruluşları olmak üzere kamu dışı kuruluşlar tarafından yeniden değerlendirilmesi

32 eTEN (Trans-Avrupa Telekomünikasyon Ağları)
Avrupa Birliği'nin bilgi toplumuna yönelik finansal destek programlarından biri olan e-TEN Programı Avrupa çapında telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesi amacıyla başlatılmış olup mevcut durumda bu altyapı üzerinden Avrupa çapında hizmet sunumunu desteklemeyi amaçlamaktadır. Program e-devlet, e-sağlık, e-içerme, e-öğrenme ve KOBİ'lerin bilgi ekonomisine entegrasyonu gibi geniş bir çerçevedeki projelere destek vermektedir.

33 eTEN(2) Ülkemiz henüz resmi olarak e-TEN Programına taraf olmamıştır. Bununla birlikte, istekli kurum ve kuruluşların (kamu veya özel) proje bazında Programa katılmaları mümkündür. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşların halihazırda yürüyen bir projeye katılmaları (söz konusu projeyi yürüten konsorsiyumda yer almaları) veya Programa taraf olan diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturmaları ve proje teklifi sunmaları gerekmektedir

34 AB Altıncı Çerçeve Programı (6th Framework Programme- FP6) (2002-2006)
Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırmak, bu yolla sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürüttüğü, ilki 1984 yılında yürürlüğe giren Çerçeve Programlar, diğer birçok Topluluk programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanmış, çok yıllı programlardır.

35 AB Altıncı Çerçeve Programı (FP6)(2)
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın bilim ve teknoloji alanında kat ettiği yolun oldukça gerisinde kalan AB, Birliğin araştırma politikasını gözden geçirerek, bilimsel mükemmeliyet ve rekabet edebilirliği sağlamak amacıyla, araştırmaya dahil olan ilgili tarafların tümünün katılımıyla bir “Avrupa Araştırma Alanı (ERA)” yaratılmasını hedeflemiştir yıllarında yürürlükte olacak Altıncı Çerçeve Programı'nın temel hedefi de, ERA'nın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.

36 AB Altıncı Çerçeve Programı (FP6)(3)
Program kapsamında araştırmacıların hareketliliği de dahil olmak üzere pek çok alanda destek verilecek; ayrıca aşağıda belirtilen 7 temel öncelikli alanda araştırmalar desteklenecektir. Bu öncelikli alanlara ayrılan toplam bütçe 12 milyar Euro'dur. (2002'de Brüksel'de başlatılmış programa Türkiye de aynı sene taraf olmuştur.)

37 AB Altıncı Çerçeve Programı Öncelikli Alanlar
Yaşam bilimleri, genom bilim ve sağlık için biyoteknoloji Bilgi toplumu teknolojileri Nanoteknoloji ve nanobilimler, bilgi tabanlı çok fonksiyonlu malzemeler, yeni üretim süreçleri ve araçları Havacılık ve uzay Gıda kalitesi ve güvenilirliği Sürdürülebilir kalkınma Bilgiye dayalı toplumda yurttaşlık ve yönetişimdir.

38 6. Çerçeve Programına Bilişim Alanında İBB’nin Sunduğu Proje
GOALBASE PROJESİ Proje Ortakları: Roma Üniversitesi Goobiz Danışmanlık HP – EIC Roma Belediyesi Cenova Belediyesi Manchester Digital Gelişim Ajansı İspanya İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

39 GOALBASE PROJESİ Referans Numarası: FP6-2005-IST
Türkçe Adı: “Yönetim Sistemlerinin Değişimlere Karşı Reaktivitelerini Arttırmaya Yönelik Amaç Odaklı Yazılım Geliştirme Platformu Kurulması Projesi”  İBB’nin Rolü: Yönetim sistemlerinde değişen kuralları daha iyi yönetebilmek amacıyla üniversite, yerel yönetimler ve farklı organizasyonların katılımı ile yeni bir yazılım sistemi oluşturulacaktır. İBB, programa yazılım sürecine teknik eleman desteği sağlayarak aktif olarak katılırken, diğer yandan proje ile ortaya çıkan yazılımın bilgi işletim sistemlerinde test edilmesi ve kullanılmasını sağlayacaktır.

40 GOALBASE PROJESİ Proje Amacı: İş sistemlerinin değişimlere cevap verebilirliğini artırabilmek için bir yazılım geliştirme metodolojisi ve bir gelişim platformu Proje Bütçesi: 3,800,000€

41 YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI
Yerel yönetim karar vericilerinden sağlam bir destek almak, Büyük ölçüde etkinlik artışı getirebilecek bir proje ortaya çıkartmak, Kullanılacak teknoloji hakkında bilgili ve bilinçli olmak, Özel sektör kuruluşlarıyla ilişkiler konusundaki kuralların engelleyici olmamasını sağlamak, Piyasada aralarından sağlıklı bir seçim yapılabilecek kalite ve sayıda nitelikli özel şirketler olmasına dikkat etmek,  ideal şartları oluşturmak.

42 YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI
ERİŞİM İnternet evleri (belediyeler, STKlar) Ücretsiz veya cüzi ücretle bilgisayar kursları vermek Halkı e-devlet konusunda bilinçlendirmek İnternet kafeler hakkında kamu politikaları hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak

43 YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI(2)
YEREL İÇERİK Yerel yönetim, Web sayfalarında ulusal ve yerel düzeyde anlamlı, işe yarar ve artı değer yaratan içerik sağlamak. EŞGÜDÜM VE BİLGİ PAYLAŞIMI Coğrafi olarak yakın belediyelerin kaynaklarını daha etkin kullanma gayreti içerisinde ortak Web sayfaları kurması veya yerel yönetim birliklerinin faaliyetlerini İnternet ortamına taşımak.

44 YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI(3)
KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ Yerel yönetimler tarafından bilgi bankalarının azami dikkatle koruması (e-güvenlik)

45 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Amaçlar (1)
Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının düzenlenerek e-Avrupa+ eylem planının ülkemize uyarlanması, Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi, Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması, Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması,

46 e-Dönüşüm Türkiye Projesi Amaçlar (2)
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması, Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesi.

47 e-Dönüşüm Türkiye 2003 yılı Mart ayında DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesinin (BTD) kuruldu: e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin koordinasyonun sağlanması kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımları arasında eşgüdüm sağlanması bilgi toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara ilişkin stratejilerin belirlenmesi

48 e-Dönüşüm Türkiye(2) Aralık 2003 Kısa Dönem Eylem Planı (KDEP)
e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu oluşturuldu: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER (Başkan) Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK Başbakanlık Başmüşaviri Fikret Nesip ÜÇCAN

49 e-Dönüşüm Türkiye(3) e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu:
DPT Müsteşar Yardımcısı (Başkan) TÜBİTAK Başkanı Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Türk Telekom Genel Müdürü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı SEKRETERYA: DPT Müsteşarlığı

50 e-Dönüşüm Türkiye(4) 2003-2004 KDEP Sorumlu Kuruluşlar
1) Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı 2) Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı 3) Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı 4) e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı 5) e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı 6) Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 7) e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı 8) İzleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derneği

51 Türkiye e-Dönüşümün Neresinde?
yılı raporunda değerlendirilmeye alınan 82 ülke arasında 50'nci sırada yılı raporunda değerlendirmeye alınan 102 ülke arasında 56'ncı sırada Her iki raporda da ilk üç sırayı ABD, Singapur ve Finlandiya paylaşmaktadır

52 Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma Durumu (e-Readiness)
2002 – 2003 SIRA ÜLKE PUAN 1 Finlandiya 5,92 2 ABD 5,79 3 Singapur 5,74 4 İsveç 5,58 5 İzlanda 5,51 6 Kanada 5,44 7 İngiltere 5,35 8 Danimarka 5,33 9 Tayvan 5,31 10 Almanya 5,29 ... 50 TÜRKİYE 3,57 Toplam 82 ülke 2003– 2004 SIRA ÜLKE PUAN 1 ABD 5,50 2 Singapur 5,40 3 Finlandiya 5,23 4 İsveç 5,20 5 Danimarka 5,19 6 Kanada 5,07 7 İsviçre 5,06 8 Norveç 5,03 9 Avustralya 4,88 10 İzlanda ... 56 TÜRKİYE 3,32 Toplam 102 ülke (Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu)

53

54 Türkiye’nin Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Alanlarında AB’ye Uyumu
2003 ve 2004 İlerleme Raporları Türkiye sabit hat telefon hizmetlerinin serbestleştirilmesine hazırlık doğrultusunda ilerleme kaydetmeye devam etti. Posta hizmetleri konusunda ise herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Telekomünikasyon müktesebatıyla hukuki uyum yetersiz. Evrensel hizmet, numaralandırma, kiralık hatlar ve veri güvenliği alanları

55 Türkiye’nin Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Alanlarında AB’ye Uyumu(2)
Lisans verme ve tarifeler konusunda mevzuatın uygulanması Ulusal dolaşım konusunda uyuşmazlığın çözümlenmesi


"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları