Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Faaliyetin Süresi: 24 ay ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Faaliyetin Süresi: 24 ay ( )"— Sunum transkripti:

1 Faaliyetin Süresi: 24 ay (2007-2008)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetin Süresi: 24 ay ( ) Uygulayıcı: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) Teknik Destek: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Mali Destek: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 yılı Programı kapsamında Avrupa Komisyonu

2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Genel Hedef: Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve kadın haklarının korunması

3 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Özel Amaçlar: Kadınları aile içi şiddetten korumak suretiyle insan haklarının geliştirilmesi için paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesi. Ulusal Mekanizma/KSGM’nün kurumsal kapasitesinin ihtisas eğitimleri ve kaynak akışını artırmak yoluyla güçlendirilmesi

4 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Hedef grup
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yerel yönetimler, Kadına yönelik şiddetle mücadelede uzmanlaşmış Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversitelerdeki kadın araştırmaları merkezleri, Medya.

5 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Gerekçe
Kadına yönelik şiddet dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Ülkemizde de yaygın bir durumdur, Kadına yönelik şiddetin ana hatları bilinmekle birlikte ülke çapında kadına yönelik şiddetin kapsamı ve özellikleri bilinmemektedir, Şiddet karşıtı müdahalelerin etkilerini doğru değerlendirebilmek için bilgi sistemi ve sistematik veri toplama yoktur, İlgili mevzuat önemli ilerlemeler kaydetmiştir ancak etkili uygulamayı sağlamak için ilave çabalara ihtiyaç vardır,

6 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Gerekçe
Ülkemiz Kadına Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) başta olmak üzere, çeşitli BM ve diğer uluslararası kararlarının katılımcısıdır, Ulusal düzeyde tüm paydaşların görev ve sorumluluklarını da içeren, gerekli kaynakları tanımlayan kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı ihtiyacı ortaya konmuştur, Ülke çapında mevcut sığınma evi sayısı yetersizdir ve düzenli kaynak eksikliği vardır, Yaygın medya kampanyaları ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmekle birlikte, paydaşlar arasındaki iletişimi de güçlendirmeği hedefleyen ulusal düzeyde güçlü bir iletişim stratejisi eksiktir,

7 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Gerekçe
Şiddeti önlemeye ve şiddet mağdurlarını desteklemeye yönelik asgari hizmetler sunulmaktadır; Tüm ilgili kurumların etkili işbirliği yapmasını sağlayacak kurumsal mekanizma henüz oluşturulamamıştır, Hizmet sunuculara yönelik eğitim programları sistematik değildir ve tüm hedef grupları kapsamamaktadır.

8 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Beklenen Sonuçlar
Ulusal veri tabanı ve bilgi sistemi Kadın sığınmaevi altyapı standartları Kadına yönelik şiddetle mücadelede kamu yetkilileri arasında duyarlılık artışı Ulusal Eylem Planı ve diğer ilgili politikalar Kamuoyunda kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması için geliştirilmiş İletişim Stratejisi ve uygulaması Kadına yönelik şiddetle mücadele kurumsal mekanizması.

9 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Araştırma Düzenlenmesi Kadına Yönelik Şiddetin sebep ve sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak ortaya koyacak bir araştırma hazırlanması,

10 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Bilgi Sistemi Oluşturulması Ülkemizde kadına yönelik şiddetin kapsamını ve ilerleyen dönemde şiddet karşıtı müdahalelerin etkilerini izleyebilmek ve doğru değerlendirebilmek için verilerin sistematik olarak toplanacağı bir bilgi sistemi oluşturulması,

11 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Sığınma evi standartlarının oluşturulması Sığınmaevleri altyapı ihtiyaç analizinin yapılması ve uluslararası örnekler de dikkate alınarak standartların oluşturulması

12 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Ulusal Eylem Planı hazırlanması Açık tanımlanmış hedefler, kapsamlı eğitim programları, uygun hizmet modelleri, iletişim stratejisi ve paydaşlar arasındaki işbirliği mekanizmasını da tanımlayan ayrıntılı bir Ulusal Eylem Planı hazırlanması ve bunlara ilişkin kaynakların tanımlanması

13 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Ulusal İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Paydaşların kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele politikalarını eksiksiz uygulayabilmesi için konuya duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amacıyla Ulusal İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi ve Uygulanması

14 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Hizmet Sunum Modellerinin geliştirilmesi Şiddeti önlemeye ve şiddet mağduru kadınları desteklemeye yönelik hizmetler arasında kurumsal eşgüdümü sağlayacak ve etkililiği arttıracak Hizmet Sunum Modellerinin geliştirilmesi,

15 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetler
Eğitim programlarının geliştirilmesi Kamu kurum ve kuruluşları Yerel yönetimler Sivil Toplum kuruluşları ve Medya’da, Aile içi şiddetle mücadele alanında hizmet sunanların hedeflendiği Eğitim Programlarının geliştirilmesi.

16 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Sürdürülebilirlik
Akılcı politikaların geliştirilmesi Etkili uygulama için ilgili kamu kurumlarının kapasitelerinin iyileştirilmesi Paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi Proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için esastır

17 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Sürdürülebilirlik
Proje faaliyetlerine, Ulusal Eylem Planı taslağının geliştirilmesi de dahil, İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Yerel yönetimlerin, STK’ların ve Medyanın katılımı sağlanacaktır Bölgesel çalıştaylarla yerel ağlar geliştirilecek, proje amaçlarına halkın katılımı sağlanacaktır Katılımcı bir yaklaşımla proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin temini sağlanacaktır.

18 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Sürdürülebilirlik
Proje çıktıları aracılığı ile, politika yapıcıların ve karar alıcıların toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında stratejik planlar yapmaları ve bütçe artırmaları için gereken bilgi sağlanacaktır. Ulusal Eylem Planının ve Hizmet Modellerinin geliştirilmesi politika yapıcıların AB ve uluslararası standartlarla uyumlu politikalar geliştirmesi ve uygulaması için gereken temeli sağlayacaktır.

19 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Sürdürülebilirlik
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda düzenli bilgiye ulaşılması ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasında politika şekillendirmek için savunuculuk çabalarını destekleyecektir. Projenin ana çıktıları ulusal eylem planı ve kadına yönelik şiddet konusunda ulusal kapasitenin geliştirilmesi için araç olacaktır. Bu proje çerçevesindeki bütün ulusal modeller ve eylem planları yerel yetkililerce kullanılmak üzere yerel modellere ve eylem planlarına dönüştürülecektir.

20 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Kadına yönelik şiddet; kadın ve erkek arasında eşitsizlik temelinde bir insan hakları ihlalidir. Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele, eşitliğin sağlanması yolundaki en önemli adımdır.

21 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Projenin başarıyla uygulanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ulusal ve yerel düzeylerde tüm tarafların aktif katkı ve katılımlarıyla sağlanabilecektir.

22 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele
Katkı ve Katılımlarınız İçin Teşekkür Ederiz.


"Faaliyetin Süresi: 24 ay ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları