Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL B İ L İ MLER-1 1. Hititler Anadolu'da siyasi otoritelerini sağlama aldıktan sonra verimli topraklara sahip Suriye bölgesini ele geçirmek istemiş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL B İ L İ MLER-1 1. Hititler Anadolu'da siyasi otoritelerini sağlama aldıktan sonra verimli topraklara sahip Suriye bölgesini ele geçirmek istemiş."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL B İ L İ MLER-1 1. Hititler Anadolu'da siyasi otoritelerini sağlama aldıktan sonra verimli topraklara sahip Suriye bölgesini ele geçirmek istemiş ve bunun için Mısırlılarla savaşmışlardır. Savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Bu bilgi dikkate alındığında, I. yer, II. zaman, III. sonuç unsurlarından hangilerine değinildiği söylenemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

2 2. Türkler dünyanın eski topluluklarından biri olmalarına rağmen İslam öncesi Türk tarihini aydınlatan belgeler ve kesin bilgiler azdır. Türklerle ilgili bu durumda, I. yazıyı geç kullanmaları, II. dağınık şekilde oldukça geniş bir coğrafyada yasamaları, III. savaşçı bir millet olmaları olgularından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

3 3. Hz. Muhammed, Uhud Savası öncesinde meydan savaşı yapılmasını istememiş, ancak Bedir Savası'na katılmayan gençler ile ürünlerinin zarar görmesi endişesi taşıyan insanların istekleri üzerine meydan savasına karar vermiştir. Hz. Peygamber'in bu davranışı onun nasıl bir yapıda olduğunu ortaya koymaktadır? A) Siyasi birlik yanlısı değildir. B) Savaşı çıkar yol olarak görmemektedir. C) Mekkelilere İslam’ı tanıtmaya çalışmaktadır. D) Çevresindekilerin düşüncelerini önemsemektedir. E) Müslümanların ekonomik gelirlerini artırmak istemiştir.

4 4. “ Karahanlılar, İslamiyet’i kabul ettikten sonrada Türk geleneklerine olan bağlılığını sürdürmüştür." diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini buna kanıt olarak gösteremez? A) Eğitim için medreselerin kullanılmaya başlanması B) Hükümdarların hakan unvanını kullanması C) Devletin doğu-batı seklinde idare edilmesi D) Türkçenin resmi dil olması E) Uygur alfabesinin kullanılması

5 5. X III. yüzyılın ortalarında Moğol istilasına bağlı olarak Anadolu’nun orta ve doğu bölgelerinden batı yönüne büyük göç dalgaları oluşmuştur. Buna göre, göç dalgalarının oluşumunda, I. Moğolların halkı baskı altına alması, II. huzur ve güven ortamının bozulması, III. Bizans'ın Anadolu'da etkinliğini güçlendirmeye çalışması durumlarından hangilerinin etkisinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6 6. Bizans imparatorunun ölümü üzerine Yuannis ile Kantakuzen arasında başlayan taht kavgasında Orhan Bey Kantakuzen'i desteklemiş ve onun imparator olmasını sağlamıştır. Orhan Bey'in bu politikasının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? A) Anadolu Türk birliğini sağlamak B) Bizans tahtına mirasçı olmak C) Bizans'ın ekonomik etkinliğini sınırlandırmak D) Bizans hakkında daha fazla bilgi toplamak E) Bizans üzerinde etkinlik sahibi olmak

7 7. Osmanlı Devleti'nde X VI. yüzyılda Fransa ve İngiltere’ye,X VII. yüzyılda Hollanda'ya kapitülasyonlar verilmiş; I. Mahmut'tan itibaren Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Bu bilgiye dayanarak, I. Osmanlı Devleti'nin sanayisi geliştirilmeye çalışılmıştır. II. Osmanlı Devleti, ekonomik yönden dışa bağımlı hale gelmeye başlamıştır. III. Osmanlı Devleti siyasi gücünü artırmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

8 8. XIX. yüzyıl Avrupası'nda insan gücüne dayalı üretimden Makineleşmeye geçilmiş,büyük fabrikalar kurulmuş, üretimde artış yasanmış ve ekonomik yarış hız kazanmıştır. Bu bilgiye dayanarak; I. Hammadde ihtiyacı artmıştır. II. Avrupa'da siyasi istikrar ortamı oluşmuştur. III. Sömürgecilik hareketlerinin yaygınlaşması için uygun bir ortam doğmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

9 9. Osmanlıların XVIII. yüzyılda imzaladığı en olumsuz Antlaşmalardan biri R usya ile yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması’dır. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti için toprak kaybı anlamına gelmektedir? A) Rusya, İstanbul’da sürekli bir elçi bulundurabilecektir. B) Rusya, Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruyacaktır. C) İngiltere ve Fransa'ya tanınan kapitülasyonlar Rusya'ya da tanınacaktır. D) Rusya, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduracaktır. E) Kırım bağımsız olacak ama dini açıdan halifeye bağlı kalacaktır.

10 10. Fransa ve İngiltere 1853 -1856 Kırım Savası'nda Rusya'ya karsı Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa katılmıştır. Batılı devletlerin Rusya’ya karsı Osmanlı Devleti’ni desteklemeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Osmanlı Devleti’nin yeniden güçlenmesini sağlamak istemişlerdir. B) Rusya’nın Akdeniz’e inerek kendilerine rakip olmasını önlemek istemişlerdir. C) Kutsal yerlerin denetimini kendi ellerine geçirmek istemişlerdir. D) Rusya’nın Orta Asya’daki ilerleyişini durdurmak istemişlerdir. E) Osmanlı ekonomisini güçlendirmeye çalışmışlardır.

11 11. Atatürk'ün saat ve ölçü birimlerini değiştirmek, hafta sonu tatilini Pazar'a almakla; I. zamanı daha iyi kullanarak toplum yaşamında üretkenliği artırma, II. gelişmiş uygar toplumlarla daha kolay iliksiler kurma, III. yurt içinde ekonomik ve sosyal iliksilerde pratik ölçüler Ku llanma düşüncelerinden hangilerini öne çıkardığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

12 12. Soğuk savaş, devletlerin uluslararası gerginlik durumu oluşturarak birbirlerine karsı kullandıkları bir olgudur. Buna göre, soğuk savaşla ilgili olarak, I. Silahlı çatışmaya meydan vermeden çıkarların korunmasına yöneliktir. II. Silahlanma harcamalarını azaltıcı etki yapmıştır. III. Devletler arası ekonomik rekabeti azaltmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

13 13. İtilaf Devletleri I. Dünya Savası'nda yapmış oldukları gizli antlaşmaları temel alarak Mondros Ateşkes Antlaşması’nı hazırlamış ve bunu Osmanlı Hükümeti'ne kabul ettirmişlerdir. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi Osmanlı Devleti'ni savunma gücünden yoksun bırakma amacına yöneliktir? A) Osmanlı ordusuna ait silahlar İtilaf Devletleri'ne teslim edilecektir. B) Boğazlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. C) Osmanlı topraklarındaki yer altı zenginlikleri İtilaf Devletleri denetiminde olacaktır. D) Osmanlı Devleti'nin elinde bulunan savaş esirleri derhal serbest bırakılacaktır. E) Ticaret gemileri ve limanlar İtilaf Devletleri'nin kontrolüne bırakılacaktır.

14 CEVAPLARINIZI İ LET İ Ş İ M BÖLÜMÜ İ LE GÖDER İ RSEN İ Z, SONUÇLRINIZI EN KISA ZAMANDA Ö Ğ RENEB İ L İ RS İ N İ Z.


"SOSYAL B İ L İ MLER-1 1. Hititler Anadolu'da siyasi otoritelerini sağlama aldıktan sonra verimli topraklara sahip Suriye bölgesini ele geçirmek istemiş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları