Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Uygulamalı Etik mesleki ve toplumsal alanları da dahil olmak üzere,uygulamada kar ş ıla ş ılan etik sorunların çözümünde etik kuramları ve etik analiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Uygulamalı Etik mesleki ve toplumsal alanları da dahil olmak üzere,uygulamada kar ş ıla ş ılan etik sorunların çözümünde etik kuramları ve etik analiz."— Sunum transkripti:

1

2  Uygulamalı Etik mesleki ve toplumsal alanları da dahil olmak üzere,uygulamada kar ş ıla ş ılan etik sorunların çözümünde etik kuramları ve etik analiz yöntemlerini kullanma anlamına gelmektedir.

3  Etik kuramı üzerinde çalı ş mak en genel durumu kapsarken eti ğ in uygulamasındaki ayrıntılar ister istemez daha özel durumları kapsamaktadır.

4  Son yıllarda, i ş ve mesleki alanda mesleki etikten beklentiler dramatik biçimde artmı ş tır. İş verenler,çalı ş anlar ve mü ş teriler bilinçli olarak temel etik kuralları tanımlayanları aramaktadırlar. Bunun nedenleri:

5  Kabul edilmi ş /edilebilir davranı ş ları belirlemek,  uygulamanın standartlarını yükseltmek,  öz ele ş tiri yapmak için yol göstericilik sa ğ lamak,  mesleki davranı ş ve sorumluluklar için bir çerçeve olu ş turmak,

6 Bu maddeler bir mesleki kimlik (statü) aracı olarak bir mesleki olgunluk standardı sayılabilir.

7  Etik sadece kuramsal ve bu anlamda özerk bir bilim olarak de ğ il, uygulamalı bir bilim olarak yapıldı ğ ında; ahlakili ğ in mutlaklık ve ko ş ulsuzluk talebini, ahlakla bir ba ğ lam içinde yorumlayan özel ve somut bir etik olur.

8  Etik uygulamada ait oldu ğ u eylem alanını açıklayan kavramın adını ön isim olarak alır, o kavramın eti ğ i olur: Tıbbi etik, Biyo- etik, Sosyal etik, İ ktisat eti ğ i, Bilim eti ğ i, Ekoloji eti ğ i, Barı ş eti ğ i, Basın eti ğ i ve benzeri gibi.. (mesleki etik konusunda incelenecektir)

9  Bu etikler uygulamada, o eylem alanında faaliyet gösteren insan gruplarının davranı ş ilkeleri ş eklinde düzenlendi ğ inde i ş veya meslek eti ğ i olarak anılır (Pieper, 1999).

10  Bahsi geçen davranı ş ilkeleri bir genellemedirler, ama genel (evrensel) de ğ ildirler. Bilgi olmadıkları için do ğ rulukları-yanlı ş lıkları sınanamazlar. Ancak geçerlilikleri ölçülebilirler.

11  Davranı ş ilkeleri, genellikle ki ş inin yapılır-yapılmaz, etmeli-etmemeli ve bu konulardaki genel kabulleridir. Bir davranı ş ilkesi bir bilgi de ğ il, bir dü ş üncedir: yapılması-yapılmaması gereken ya da yapılmasına izin verilen- verilmeyen konusunda bir dü ş ünceyi dile getirir.

12  Dolayısıyla her dü ş ünce gibi bir çıkarım ürünüdür ya da çıkarılan bir sonuçtur.

13  Kullanılan yakla ş ım ve yordam ne olursa olsun, eti ğ i tartı ş ılan konu/olay her ne ise, do ğ ru konumlandırılmalı, payda ş ların do ğ ru - yanlı ş, iyi - kötü beklentileri göz önünde bulundurulmalı, karar olu ş turulurken ba ş kalarına da danı ş ılmalı, bir karar verilmeli ve uygulanmalıdır)

14  Elde edilen bu sonuçlar irdelenmeli ve neler ö ğ rendi ğ imiz mutlaka sorgulanmalıdır. (Bu süreç esas olarak i ş letmelerde karar verme süreçleri için tanımlanmı ş tır)

15  Uygulamalı eti ğ in bir ş ekli, normatif etik teorilerinin belirli (spesifik) tartı ş malı meselelere uygulanmasıdır. Bu durumlarda, etikçi savunulabilir bir teorik yapı benimser ve sonra teoriyi uygulayarak normatif tavsiyeler türetir.

16  Fakat, ço ğ u ki ş iler ve durumlar (özellikle de geleneksel dindarlar ve hukukçular) bu yakla ş ımı ya kabul edilmi ş dini doktrine kar ş ı bulur ya da var olan yasa ve mahkeme kararlarına uymadı ğ ı için uygulanamaz ve pratikten yoksun bulurlar. Bunun dı ş ında uygulamalı etikte kullanılan farklı yöntem ve yakla ş ımlar da vardır.

17  Her ne kadar uygulamaları etikte incelenen soruların ço ğ u kamu politikasını içerse ve do ğ rudan kamusalla ş mı ş uygulama ve olaylara dair olsa da, “uygulamalı etik” ba ş lı ğ ı altında farklı sorularda incelenebilir.

18  Örnek vermek gerekirse: "Yalan söylemek her zaman yanlı ş mıdır? E ğ er de ğ ilse, hangi zamanlarda izin verilebilirdir (caiz)?" Bu tip etik hükümleri olu ş turmak her türlü normdan önceliklidir.

19  Uygulamalı eti ğ in farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları (disiplin) mevcuttur, örne ğ in: i ş eti ğ i, tıbbi etik, mühendislik eti ğ i ve yasal etik gibi. Her alt bu uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın meseleleri karakterize eder ve bunların kamuya olan sorumluluklarını tanımlar.

20  Yasal ve ahlâkî meseleler  Hayvan hakları Hayvan hakları  Biyoetik Biyoetik  İş eti ğ i  Kriminal adalet  Çevresel etik  Feminizm Feminizm  E ş cinsel hakları E ş cinsel hakları  İ nsan hakları İ nsan hakları  Gazetecilik eti ğ i  Tıbbi etik Tıbbi etik  Faydacı etik  Faydacı biyoetik

21  Bir önceki derste anlatılan etik karar verme süreci ile ilgili daha basit olarak ş u soruların sorulması önerilmektedir :

22  Bireysel ya ş antımızda, çalı ş ma hayatımızda her an çe ş itli karar verme süreçlerine dahil oluyoruz.Özellikle i ş hayatında aldı ğ ımız her karar sadece bizi de ğ il tüm çevremizi etkiliyor.Bu nedenle kararlarımızın titizlikle tanımlanması gerekir.

23  Kısacası kullanılan yakla ş ım ve yordam ne olursa olsun, eti ğ i tartı ş ılan konu/olay her ne ise, do ğ ru konumlandırılmalı, payda ş ların do ğ ru - yanlı ş, iyi - kötü gibi beklentileri göz önünde bulundurulmalı, karar olu ş turulurken ba ş kalarına da danı ş ılmalıdır.

24  Sonunda bir karar verilmeli ve uygulanmalıdır, elde edilen sonuçlar irdelenmeli ve neler ö ğ rendi ğ imiz mutlaka sorgulanmalıdır.

25  Konu veya vakanın tüm yönleri ve bu karardan etkilenecek olanların karardan etkilenme dereceleri üzerinde yeterince dü ş ünülmeli, ilgili tarafların veya deneyimli ki ş ilerin görü ş lerine ba ş vurulmalıdır.

26 . Bu, karar vericiye daha geni ş bir bakı ş açısı kazandıracak, bilgi ve birikiminin getirdi ğ i önyargıları kırmaya yarayacaktır. Böylece daha yaratıcı seçenekler gündeme gelebilecektir.

27  Farklı yakla ş ımlar farklı dü ş ünceler ve sonuçlara varılmasına yol açar. Karma ş ık olmakla birlikte karar verici bu yakla ş ımlardan birinin cevabını kendisi için en yol gösterici olarak de ğ erlendirebilir.

28  Karar vericinin bu yakla ş ımlarla olu ş turdu ğ u çe ş itli seçenekleri kar ş ıla ş tırarak ve bir a ğ ırlıklandırma yaparak bir senteze varması da söz konusu olabilir.

29  Karar verici kararını gerek görü ş üne de ğ er verdi ğ i ki ş ilerle gerekse geni ş kitlelerle payla ş tı ğ ında içtenlikle savunabilir olmalıdır. E ğ er bundan endi ş e duyuyorsa kararını gözden geçirmelidir.

30  Karar verildikten sonra vakit geçirmeksizin uygulamaya geçilmelidir. Gerekiyorsa uygulama sürecinde düzeltmeler yapılabilir.

31  Çünkü karar eldeki bilgiler ve gelece ğ i ili ş kin öngörülerle olu ş turulmu ş tur ve uygulama sırasında bunların bazılarının geçerlili ğ i olmadı ğ ı tespit edilebilir.

32  Listelenen bu be ş maddede oldu ğ u gibi süreçte hem tüm payda ş ların kaygı ve dü ş ünceleri hem de sonuçları de ğ erlendirilmektedir. Sonuçların üzerinde dü ş ünülmesi gerekir.

33  1. James F., ‘Ethics’ The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu eri ş im: 17 A ğ ustos 2011 2. Büken N. Ö., Büken, E.,(2002) ‘Nedir Ş u “Tıp Eti ğ i” Dedikleri?’ Sürekli Tıp E ğ itimi Dergisi, 11 (1), s. 17-20. 3. Koslowski, P., ‘Etik ve Hekimlik Sanatı’, Etik ve Meslek Etikleri, Yayına Hazırlayan: Harun Tepe, s. 47-65, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. 4. Kuçuradi, İ., (2003) Etik ve “Etikler” Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 423, s.7-9  5. Santa Clara University, Markkula Center for Applied Ethics. http://www.scu.edu/ethics/practicing/decision/making.pdf Eri ş im: 20 A ğ ustos 2011


" Uygulamalı Etik mesleki ve toplumsal alanları da dahil olmak üzere,uygulamada kar ş ıla ş ılan etik sorunların çözümünde etik kuramları ve etik analiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları