Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örneklem Seçimi Bilimsel Araştırma Yöntemleri 23.11.2010 – Fırat BÖTE – 4.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örneklem Seçimi Bilimsel Araştırma Yöntemleri 23.11.2010 – Fırat BÖTE – 4."— Sunum transkripti:

1 Örneklem Seçimi Bilimsel Araştırma Yöntemleri 23.11.2010 – Fırat BÖTE – 4

2 Amaç Evren ve örneklem arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek, Örnekleme türlerini açıklayabilecek, Araştırmanın amacı ve olanaklar do ğ rultusunda uygun örneklemeyi yapabileceksiniz.

3 Yöntem 3 Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Çözümleme

4 Soru: 4 Fakültedeki bilgisayar kullanım faaliyetlerinin etkilili ğ i hakkında E.F. ö ğ rencilerinin geribildirimlerinin alınması için bir anket hazırlanmıştır. ◦ Bu anket kaç kişiye uygulanmalıdır? ◦ Anketin uygulanaca ğ ı kişiler nasıl belirlenmelidir?

5 5 Evren Çalışma Evreni Örneklem Örnek Olay EVREN

6 EVREN 6 Genellenmek istenilen elemanlar bütünü Ulaşma güçlü ğ ü Parametre Sınırlama Çalışma evreni

7 7  Güçlükler  Maliyet  Kontrol  Etik zorunluluklar  Örneklem  Belli bir evrenden  Belli kurallara göre seçilen  Evreni temsil yeterli ğ i kabul edilen  Küçük kümedir  İ statistik ÖRNEKLEM

8 8 Örnekleme (Sampling)  Evrenden örneklem alma işlemi  Yansızlık-Tesadüfilik-Seçkisizlik  Belli bir örneklem büyüklü ğ üne ulaşmada, evrendeki her ünitenin örnekleme girebilme olasılı ğ ının  belli,  ba ğ ımsız ve  birbirine eşit olmasıdır  Kişisel yanlılık, gönüllülük, en kolay ulaşılanı seçme

9 9  Eleman örnekleme  Oransız eleman örnekleme  Basit tesadüfi örnekleme  Yalın örnekleme  Yansız örnekleme  Oranlı eleman örnekleme  Tabakalı örnekleme  Gruplandırılmış örnekleme Örnekleme (Sampling)

10 10  Küme örnekleme ( Grupça örnekleme)  Oransız küme örnekleme  Oranlı küme örnekleme  Güçlü  Fiziki alanı daraltma  Maliyet düşüklü ğ ü  Kontrol kolaylı ğ ı  Sınırlılık  Bireysel ayrılıkları yeterince dikkate almama  Örnekleme yanılgısının artması  Kademeli örnekleme:  Küme + küme veya  Küme + eleman Örnekleme (Sampling)

11 11 1.Çalışma evreninin tanımlanması 2.Evrendekilerin listelenmesi 3.Örnekleme türünün belirlenmesi 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması 5.Örneklemin alınması 6.Temsilli ğ in sınanması Örnekleme (Sampling) sürecinde yapılması gerekenler:

12 YÖNTEM 12 Örneklemenin Yapılması 1.Çalışma evreninin tanımlanması ◦ “E ğ itim Fakültelerinde okuyan dördüncü sınıf ö ğ rencileri” 2.Evrendekilerin listelenmesi ◦ Tam liste  Yansızlık, sonuçları genelleme

13 YÖNTEM 13 Örneklemenin Yapılması 3.Örnekleme türünün belirlenmesi ◦ Evrendeki elemanların gösterdi ğ i da ğ ılım ◦ Temsilde aranan tamlık ve maliyet

14 YÖNTEM 14 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ a.Evrenin benzeşikli ğ i ◦ b.De ğ işkenlerin kontrolü-tarama ve deneme ◦ c.Çözümlemedeki gözenek sayısı ◦ d.Örnekleme türü ◦ e.Güven ve sapma ◦ f.Kestirilen evrende ğ er Türü: Tanım: “Evrenden hesaplanan ya da örnekleme yoluyla kestirilmek istenen, evrenin ayırıcı bir niteli ğ ine ilişkin de ğ er. Örne ğ in, evrenin ortalaması. ” ◦ g.Olanaklar

15 YÖNTEM 15 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ a.Evrenin benzeşikli ğ i  Kan, su, toprak, taş, elma  Dünya, ülke, şehir, semt, aile

16 YÖNTEM 16 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ b.De ğ işkenlerin kontrolü-tarama ve deneme  Tarama modeli  Deneme modeli ◦ c.Çözümlemedeki gözenek sayısı Y X CD A13 B24

17 YÖNTEM 17 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ d.Örnekleme türü  Oransız / Oranlı ◦ e.Sapma ve Güven  e: ±1  Güven düzeyi: %95, %99  Yanılma olasılı ğ ı: %5, %1  Z:1,96 – Z: 2,58

18 YÖNTEM 18 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ f.Kestirilen evrende ğ er türü  Ortalama  Ortanca  Standart sapma  Frekans  Oran

19 YÖNTEM 19 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ f.Kestirilen evrende ğ er türü  Ortalama  n=((zxss)/e)^2  Oran  n= (.25xz^2)/e^2

20 YÖNTEM 20 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ f.Kestirilen evrende ğ er türü  Standart sapmayı kestirme  Önceki araştırmalardaki ss  Pilot gruptan elde edilen ss  Ranj 1/6, ……1/3  Uzman görüşleri

21 YÖNTEM 21 Örneklemenin Yapılması 4.Örneklem büyüklü ğ ünün kararlaştırılması ◦ g.Olanaklar  Benzeşik grup sayısını arttırma  Güven düzeyi ve sapma sınırını de ğ iştirme  Gözenek sayısını de ğ iştirme  Çalışma evrenini daraltma  Küçük örneklemli yinelemeler  En küçük örneklem büyüklü ğ ü  Korelasyon >30  X^2: 0 ve %20<5  “Evrenin belli bir yüzdesini örneklem olarak alma işleminin bilimsel bir temeli yoktur”

22 YÖNTEM 22 Örneklemenin Yapılması 5.Örneklemin alınması ◦ Ad çekme, yazı tura atma  Çekilen eleman kümeye geri atılmalı ◦ Yansız numaralar çizelgesini kullanma  Sayfa:52: Sütun 5 Satır, 2 yatay okuma  2500 eleman 4 rakam  Yansız numaralar 8864, 8527, 2018, 8336….. ◦ Yansız diziden eşit aralıklarla seçme  Sıralama  Aralık: N/n  Yansız başlangıç noktası

23 YÖNTEM 23 Örneklemenin Yapılması 6.Temsilli ğ in sınanması ◦ Oranlar: Evren-örneklemdeki cinsiyet, yaş vb. ◦ Örneklem büyüklü ğ ü kestirmede kullanılan ss ile örneklemden elde edilen ss karşılaştırma

24 Arıkan, Deniz. (2009). Ege Üniversitesi Açık Kaynak Ders Materyalleri. Karasar, Niyazi. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. KAYNAKLAR 24


"Örneklem Seçimi Bilimsel Araştırma Yöntemleri 23.11.2010 – Fırat BÖTE – 4." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları