Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARATICILIK Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU. YARATICILIK NED İ R ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARATICILIK Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU. YARATICILIK NED İ R ?"— Sunum transkripti:

1 YARATICILIK Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU

2 YARATICILIK NED İ R ?

3 UZAY MEKİĞİNİN İCADI VE UZAYA GİDİŞİ Mİ ?

4 AMPULUN İCADI MI ?

5 MONA LİSA’NIN GİZEMİ Mİ YARATICILIK……………

6 YARATICILIK ; “Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı bir Şeyi Görmek ve Yeni Bir Ürün Ortaya Koymaktır” “Başkalarıyla Aynı Şeye Bakmak Ama Farklı bir Şeyi Görmek ve Yeni Bir Ürün Ortaya Koymaktır”

7 Yaratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

8 Bilgi toplumlarında e ğ itimin görevi toplumu yeniden üretmek de ğ il “yeni toplum” üretmektir

9 K İ MLER YARATICIDIR ? Soru sorabilenler, Cesur davranabilenler, Farklı düşünmeyi sevenler, Sorunları çözmede farklı teknikler kullananlar, Hayal gücü yüksek olanlar, Çalışmayı sevenlerin daha yaratıcı oldukları saptanmıştır.

10 Yaratıcılı ğ ın temel boyutları Fisher (1995)’e göre yaratıcılı ğ ın 4 boyutu vardır: Akıcılık Esneklik Özgünlük Ayrıntılama

11 Akıcılık Bellekte sakladı ğ ımız bilgilerin gereksinim anında hızlı ve akıcı bir şekilde kullanılmasıdır. Örnek: İ sminizin harflerini kullanarak farklı sözcükler üretiniz?

12 Esneklik Bir sorunu çözerken, zihindeki kalıpları yıkıp, özgür düşünebilmeyi ifade etmektedir. Örnek: Aşa ğ ıdaki 9 noktayı kalemi kaldırmadan 4 düz çizgi kullanarak birleştiriniz? o o o

13 Özgünlük Bir soruna alışılmadık ya da farklı çözümler üretebilmektir. Örne ğ in; boş konserve kutusunu hangi amaçlar için kullanabilirsiniz?

14 Ayrıntılama Verilen basit bir uyarıcıyı eklemeler yaparak geliştirme işidir. Bu kurallı olabilece ğ i gibi kuralsız da olabilir. Örne ğ in; aşa ğ ıdaki çembere eklemeler yaparak neler üretebilirsiniz?

15 Yaratıcı sürecin aşamaları Fisher (1995)’e göre yaratıcı sürecin aşamaları: Uyarıcı Keşfetme Planlama Etkinlik Gözden geçirme

16 YARATICILIK- ZEKA İ L İ ŞK İ S İ Araştırmalarda zeka ile yaratıcılık arasında do ğ rusal bir ilişki bulunmamıştır. Yüksek zeka yüksek yaratıcılı ğ ın garantisi de ğ ildir.(Hargraves,1977) Ancak yaratıcılık için minimum zeka düzeyinin ( IQ:125) gerekli oldu ğ u ortaya konulmuştur.(Diessner,1984)

17 YARATICILIK GEL İ ŞT İ R İ LEB İ L İ R M İ ? Her an gerekli olan yaratıcılı ğ a karşı bazılarımız di ğ erlerinden daha yeteneklidir.Ancak şunu da unutmamak gerekir YARATICILIK GEL İ ŞT İ R İ LEB İ L İ R veya BASTIRILAB İ L İ R. Aynı insan vücudundaki kaslar gibi, yaratıcılık “ kasları” da esnetilmeli, çalıştırılmalıdır.

18 Yaratıcı düşünmenin gelişmesinde; Düşünmenin oluştu ğ u çevre, Bireyin benlik algısı, Düşünmeyi kolaylaştıran yöntem ve tekniklerin kullanımı gerekmektedir.

19 Tüm çocuklar yaratıcılık yetene ğ i ile do ğ ar ancak bunun geliştirilebilmesi, yaratıcılı ğ ı destekleyen bir ortamın sunulmasını gerektirir (Fisher, 1995).

20 Düşünmenin oluştu ğ u çevre Yaratıcı düşünmenin gelişmesi için; Psikolojik güvenlik (empatik ortam) Psikolojik özgürlük (istedi ğ ini ifade edebilme) gerekmektedir (Rogers).

21 Güvenli ortamın oluşturulmasında iletişimin önemi; Evde ve okulda çocukların sorularına karşı verilebilecek tepkiler neler olmalıdır? Çok güzel bir soru. Bununla neyi anlatmak istiyorsun? Bana biraz daha detaylı açıklama yapar mısın? Başka ne gibi alternatifler bulabilirsin? Olaya başka bir görüş açısıyla bakabilir misin?vb.

22 Bireyin Benlik Algısı Çocu ğ un kendisini nasıl gördü ğ ü ve algısı sınıftaki davranışlarını belirler (Lawrence 1988, Purkey, 1970). Özgüveni düşük birey kendini ve düşüncelerini ifade etmede zorlanır. Özgüven nasıl geliştirilebilir?

23 Özgüven geliştirici etkinlikler; Çocu ğ un sınıf ortamında kendinden hoşnut olmasını sa ğ lama Çalışmaları ve çabalarından dolayı kendisiyle gurur duymasını sa ğ lama Çocu ğ un yapabilece ğ i kapasiteyi iyi saptayıp buna göre beklentiler oluşturma Kendisi ve yapabilecekleri hakkında çocu ğ un olumlu düşünmesini sa ğ lama Sınıftaki her çocukla ilgilenme ve sevgi gösterme

24 Yaratıcı düşünmeyi geliştirici yöntem ve teknikler Soru-cevap: Düşünme bir sorunun varlı ğ ını hissetmekle başlar. Beyer (1998) düşündürücü bir sorunun düşünmeyi teşvik eden ve başka sorulara yol açan soru oldu ğ unu ifade etmiştir.

25 Farklı soru örnekleri Araştırma-incelemeyi davet eden sorular: Bunu çözmek için neleri bilmeliyiz? Neden ve kanıt belirtme soruları: Bunu söylerken hangi nedenlere dayandırıyorsun, açıklar mısın? Açık uçlu sorular: Türkiye Avrupa Birli ğ ine girdi ğ inde yaşamın nasıl olaca ğ ını düşünüyorsunuz?

26 Tartışma Yöntemi Tartışma büyük ve küçük gruplarla yapılabilir. Yaratıcı düşünmeyi geliştirici en temel tartışma tekni ğ i “beyin fırtınası”dır. Örnek: Çevre kirlili ğ inin önlenmesi için neler yapılabilir?

27 YARATICI Ö Ğ RENC İ LER YARATICI Ö Ğ RETMENLER İ N EL İ NDE GEL İ Ş İ R…

28 YARATICILI Ğ I GEL İ ŞT İ REN Ö Ğ RETMEN ÖZELL İ KLER İ YARATICILI Ğ I GEL İ ŞT İ REN Ö Ğ RETMEN ÖZELL İ KLER İ Ö ğ rencileri bir birey olarak kabul eden ve öyle davranan Ö ğ renciyi özgür olmaya özendiren Ö ğ rencilere model olan, Sınıfın dışında olanlara çok zaman ayıran Heyecanlı olabilen Ö ğ rencilerini eşit kabul edebilen Yaratıcı düşünceleri ödüllendirebilen İ kili ilişkilerde kolay iletişim kuran Sürekli okuyup kendini geliştiren Ö ğ rencilerine hata yapma hakkı tanıyan Yeni fikirlere açık olan

29 YARATICILI Ğ I ENGELLEYEN Ö Ğ RETMEN ÖZELL İ KLER İ ; Ö ğ rencinin cesaretini kıran, Aşırı eleştiren Ö ğ renme ve üretme iste ğ i olmayan Sınıf ortamında aşırı kısıtlayıcı, otoriter tutumları olan Mesleki gelişimini devam ettirmeyen, Dar ilgileri olan Sınıf içinde tartışma ve konuşma olana ğ ı olmayan Tüm kararları kendi vermek isteyen Hataya ve yanlışa odaklı yaklaşan Farklı düşünceleri alay veya baskıyla karşılayan

30 Mini etkinlik Yukarıda sıralanan yaratıcılı ğ ı geliştiren olumlu ve olumsuz özellikleri de ğ erlendirerek kendi durumunuzu saptayınız?

31 Bundan 20 yıl sonra yapmadı ğ ınız ş eylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pi ş man olacaksınız. Öyleyse demir alın ve güvenli limanlardan çıkın, rüzgarı arkanıza alın, hayal edin ve ke ş fedin. M. Twain


"YARATICILIK Yrd.Doç.Dr. Nermin KORUKLU. YARATICILIK NED İ R ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları