Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE HEKİMLİ Ğ İNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Hilal YILDIZ 16.12.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE HEKİMLİ Ğ İNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Hilal YILDIZ 16.12.2014."— Sunum transkripti:

1 AİLE HEKİMLİ Ğ İNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Hilal YILDIZ 16.12.2014

2 AMAÇ Aile hekimli ğ inin temel özellikleri ve ilkeleri hakkında,bilgi verilmesi amaçlandı.

3 European definition of GP/FM, WONCA 2002 Aile Hekimi ; Disiplininin prensipleri do ğ rultusunda eğitim almış uzman doktordur. Tıbbi bakım isteyen ki ş iye, ya ş, cinsiyet ve hastalıktan ba ğ ımsız, kapsamlı ve sürekli sa ğ lık bakımı sunmakla sorumludur. Yetenek ve de ğ erlerini etkin ve güvenli bir sa ğ lık bakımı vermek üzere geliştirmekle yükümlüdür.

4 Aile Hekimli ğ i; kendine özgü e ğ itim içeri ğ i olan, ara ş tırması olan, kanıt temeli ve uygulaması olan, akademik ve bilimsel bir disiplin olan, birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır. WONCA 2005

5 Türkiye Halk Sa ğ lı ğ ı Kurumu Bireylerin ve aile fertlerinin kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, ki ş iye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak te ş his, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri vermekle yükümlü, gerekti ğ i ölçüde gezici sa ğ lık hizmeti veren uzman tabip veya tabipleridir.

6

7

8 1.Birinci Basamak Yönetimi İlk temas, açık erişim, tüm sa ğ lık sorunları Sa ğ lık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur, hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giri ş sa ğ lar, ya ş, cinsiyet ya da ki ş inin ba ş ka herhangi bir özelliğine bakmaksızın tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir.

9 1.Birinci Basamak Yönetimi Bakımın koordinasyonu ve savunmanlık Sa ğ lık kaynaklarının etkili kullanımını sa ğ lar. Bunu bireylere sunulan bakımı koordine ederek, Birinci basamakta di ğ er sa ğ lık çalı ş anlarıyla birlikte çalı ş arak Gerekti ğ inde hasta adına üstlendi ğ i savunmanlık göreviyle di ğ er uzmanların sundu ğ u hizmetlerle teması yöneterek yapar.

10 1.Birinci Basamak Yönetimi Bakımın koordinasyonu ve savunmacılık Nitelikli birinci basamak sa ğ lık hizmeti kapsamında, hastaların en uygun sa ğ lık çalı ş anını görmelerini sa ğ layarak e ş güdüm oluşturur. Gereksiz tarama, test ve tedavilerin yol açabilece ğ i zararlardan hastaları korumak ve sağlık sisteminin karma ş ıklı ğ ı içinde onlara kılavuzluk etmek, disiplinin temel görevidir.

11 1.Birinci Basamak Yönetimi Bakımın koordinasyonu ve savunmanlık Farklı hizmet sunucularının sentezi, bilginin uygun da ğ ıtımı ve tedavi düzenlemeleri gibi çok önemli görevler üstlenir. Genel pratisyenlik ancak yapısal koşullar izin verirse bu çok önemli görevi yerine getirebilir.

12 2.Kapsamlı Yakla ş ım Akut ve kronik sa ğ lık sorunları Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını eş zamanlı yönetir Sağlık ve esenlik durumunu geliştirme Uygun ve etkili girişimlerle sağlığı ve iyilik durumunu geliştirir

13

14 3.Özgül Sorun Çözme Becerileri İnsidans ve prevalansa dayalı karar verme Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansının belirleyici oldu ğ u özgün bir karar verme süreci vardır. Rahatsızlıkların prevalans ve insidansı hastane ortamından farklı olur bu nedenle ciddi hastalıklar, birinci basamakta hastanede olduğundan daha az sıklıkla görülür.

15 3.Özgün Sorun Çözme Becerileri Sorunları erken ayrı ş mamı ş evrelerde görülmesi Gelişiminin erken evresinde henüz ayrımla ş mamı ş bir şekilde ortaya çıkan ve ivedi girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir.

16 4.Toplum Yönelimli Olma Disiplin, sa ğ lık konularında hem bireylere hem de topluma kar ş ı bir sorumluluk taşıdığını kabul eder.

17 5.Kişi Merkezli Bakım Hasta ve ba ğ lam merkezli Bireye, ailesine ve toplumuna yönelmiş kişi merkezli yakla ş ım geliştirir. Doktor hasta ili ş kisi Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır. Bu süreç etkili bir iletişimle, doktor ve hasta arasında zaman içinde gelişen bir ilişki kurulmasını sağlar.

18 5.Kişi Merkezli Bakım Süreklilik Sa ğ lık bakımının hastanın gereksinimleriyle belirlenen boylamsal (longitüdinal) sürekliliğini sağlamaktan sorumludur. Hastayla birlikte karar verme

19 6.Bütüncül Modelleme Sağlık problemlerinde, fizik,psikolojik,sosyal,kültürel,varolu ş çu boyutları, her birine gereken önemi vererek beraberce ele alır.

20 6.Bütüncül Modelleme Bu boyutların ço ğ u rahatsızlık davranı ş ını ve hastalık kalıplarını değiştirir ve ço ğ u mutsuzlu ğ un nedeni hasta için sorunun temelindeki nedeni dikkate almayan giri ş imlerdir.

21 Bu ilkelerin uygulanmasında temel kabul edilmesi gereken 3 önemli ek özellik vardır. Bağlamsallık Tutumsallık Bilimsellik

22

23 TEŞEKKÜRLER …


"AİLE HEKİMLİ Ğ İNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ KTÜ Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Hilal YILDIZ 16.12.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları