Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ Strateji, örgütlere geleceği tahmin etme, çalışmalara belirli yön verme ve kendini bir bütün olarak görebilme olanağı veren araçtır. Örgütler;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ Strateji, örgütlere geleceği tahmin etme, çalışmalara belirli yön verme ve kendini bir bütün olarak görebilme olanağı veren araçtır. Örgütler;"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ Strateji, örgütlere geleceği tahmin etme, çalışmalara belirli yön verme ve kendini bir bütün olarak görebilme olanağı veren araçtır. Örgütler; Karlarını arttırmak Varolma savaşından galp çıkmak Değişme ve yenileşmeler karşısında ayakta kalabilmek için strateji geliştiriler.

2 STRATEJİ Örgütlerin misyonunu ileriye götürme, dışsal ve içsel güçler ışığında örgüt için amaçlar belirleme, örgütün amaçlarına ulaşmasında özel politikalar saptama ve örgütün temel hedefleri ve amaçlarının başarılabilmesi için bunları en uygun şekilde uygulamaya geçirme sürecidir.

3 STRATEJİ TDK ya göre “önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” anlamındadır. Strateji askeri anlamda ise, “varolan durumu araştırarak, fırsat ve tehditleri tahmin etmek, birliklerin zayıf ve güçlü yönlerini belirleyerek stratejiler geliştirmek ve en uygun zamanda uygulamaya koymak.” Bir başka tanıma göre ise, “amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılan plan yada tasarımalrdır.”

4 POLİTİKA Örgütte alınacak kararlara ve yapılacak uygulamalara yön veren ilkeler bütünüdür! Politika ayrıca, örgütün temel hedeflerini ve stratejilerini uygulamaya dönüştüren temel hedefleri ve onları gerçekleştirecek temel adımları gösteren bir plandır. Politika yöneticileri bir hedefe yöneltir ve karar sürecinin yükünü azaltır; karar vericilerin keyfi karar almalarını önler.

5 STRATEJİK PLAN NEDİR? Kamu idarelerince; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır.

6 STRATEJİK YÖNETİM Drucker’a göre stratejik yönetimin ana görevi, bir işin misyonunu baştan sona düşünmek ve “Bizim işimiz nedir, ne olmalıdır? Sorularını sorarak, belirlenen amaçlar doğrultusunda, belirlenen kararların yarınki sonuçları vermesini sağlamaktır. Stratejik yönetim bir örgütün ne yaptığını, varlık nedenini ve gelecekte ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan bir yönetim tekniğidir.

7 SWOT ANALİZİ İÇYAPI ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR
TEHDİTLER ÇEVRE ANALİZİ

8 Stratejik yönetimde 4 unsur yer almaktadır:
Vizyon Misyon Strateji ve Eylem (Aksiyon)

9 VİZYON NEDİR? Bir örgüt için, çalışanların paylaştığı örgütün geleceğine ait resim demektir. Bu açıdan, kurumsal bir fantezi değildir. Mevcut gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan, örgüt için bilinenden bilinmeyene doğru bir bakış açısıdır. Bu bağlamda, üniversitenin geleceğini sembolize eder. Üniversitenin uzun vadede neler yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

10 Örnek Londra Ticaret Odası’nın vizyonu, üyelerine sunduğu teşvik ve desteklerle özel sektörün ekonomi içindeki belirleyici rolünün güçlenmesinde söz sahibi olan birincil organizasyon olarak tanınır olmaktır.

11 MİSYON NEDİR? Uzun dönemde bir örgütün başarısını arttırmanın ve stratejik yönetimin etkili olmasının başlangıç noktasını oluşturan kavramdır. Bu bağlamda, üniversitenin varlık sebebi olup, ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını ifade eder.

12 Bu nedenle Misyon bildirimi aşağıdaki sorulara yanıt vermelidir:
Kuruluş neden gerekli, var olduğu evrende hangi boşluğu dolduruyor? Kuruluşun sunduğu başlıca hizmet ya da ürünler neler olmalı? Kuruluşun yapacağı çalışmalar kimlerin gereksinimlerine yanıt vermeli? Kuruluşu benzerlerinden ayıran üstünlükleri neler?

13 Örnek Londra Ticaret Odası’nın misyonu, bölgesindeki işletmelerin sözcüsü olarak, Londra ve çevresinde ekonomik zenginliğin ve kalitenin artırılmasına hizmet etmektir.

14 EYLEM Belirlenen stratejiler çerçevesinde yollardır.
Stratejiler gibi bir plan türüdür. Stratejilerin uygulama sürecinde karşılaşılan, değişen şartlara uygun etkinlikler ve kararlardır.

15

16 Stratejik Amaç: Üniversitenin belirli bir süre itibarıyla misyonunu nasıl yerine getireceğini ifade eden, sonuca yönelmiş orta ve uzun vadeli amaçlardır.

17 Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi!
Stratejik Hedef Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konan ölçülebilir somut ve orta vadeli alt amaçlardır. Türkiye’nin 2023 vizyonu gibi!

18 Örnek 1: Traverse Ticaret Odası
Stratejik Amaç: Karlı iş ilişkileri kurmaları ve geliştirmeleri için üyelere yüksek nitelikli fırsatlar sağlamak. Hedefler: Yıllık Oda Toplantılarına en az 1300 üyenin katılmasını sağlamak. Üyeler ve potansiyel üyeler için daha fazla kişisel bağlantı noktası sağlayacak bir program oluşturmak ve geliştirmek. Yılda dört kez “Günaydın Traverse” kahvaltıları düzenleyerek katılımcılara değerli içerikte eşantiyonlar ve dokümanlar sağlamak ve anlamlı bir iletişim kurma olanağı sunmak.

19 İLKELER Güvenilirlik Hizmette Kalite Hesap Verebilirlik
Gelişime Açıklık Ekip Çalışması Vb.

20 Stratejik Plan İlkeleri
Stratejik planlama sürecine; kuruluş çalışanlarının, kuruluş hizmetinden yararlananların, sivil toplum kuruluşlarının, diğer kamu idarelerinin ve ilgili diğer tarafların katkı ve katılımları sağlanır.

21 Stratejik planlar, kamu idarelerinin tek bir birim tarafından değil, tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla hazırlanır.

22 Stratejik planların, bizatihi kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından hazırlanması zorunludur. Ancak, alınabilecek danışmanlık hizmetleri eğitim ve çalışmaların organizasyonu konularıyla sınırlıdır.

23 Stratejik planlama sürecinde rol alan kamu idareleri; birbirleri ile uyum, işbirliği, eşgüdüm ve tamamlayıcılık içinde çalışırlar.

24 STRATEJİK PLANLARIN GÜNCELLENMESİ VE YENİLENMESİ
Stratejik Plan, Beş yıllık bir dönemi kapsar. SP, en az iki yıl uygulandıktan sonra, kalan süresi güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.

25 HAZIRLIK DÖNEMİ VE PROGRAMI
Üniversiteler hazırlık programını oluştururken; Geçiş takviminde bulundukları yeri, Üniversitenin mali yapısı ve imkanlarını, İnsan kaynaklarını, Organizasyon yapısını, Teknik donanımlarını, Kuruluş ölçeğini ve benzeri hususları dikkate alır.

26 Stratejik Planlamanın Aşamaları
Durum Analizi (Stratejik Analiz) Kurumsal Kimliğin Tanımlanması Stratejik Amaçların Belirlenmesi Hedeflerin Belirlenmesi İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Kurulması

27

28 Stratejik Planlarının Hazırlanması
Stratejik Amaçlar ve Hedefler DURUM ANALİZİ NEREDE OLMAK İSTİYORUZ? NEREDEYİZ? İŞ PLANI Proje ve Faaliyetler

29 Stratejik Planlama Süreci
Hedef 1.1 St. Amaç 1 Hedef 1.2 Hedef 2.1 Misyon Durum Analizi St. Amaç 2 Hedef 2.2 Vizyon Hedef 2.3 İlkeler Hedef 3.1 St. Amaç 3 Hedef 3.2

30 STRATEJİK YÖNETİMİN YARARLARI
Değişen durumların önceden sezilmesine yardım eder. Örgüte açık amaç ve yönelimler sağlar. Uygulanan işler daha etkili hale gelir. İş kararlarının daha sistemli bir şekilde alınmasını sağlar. Örgütün temel problemlerinin araştırılmasında yöneticilere yardım eder. Örgütte, iletişim ve bireysel projelerin koordinasyonu, kaynak tahsisi ve bütçe gibi kısa süreli planların geliştirilmesine yardım eder.


"STRATEJİ Strateji, örgütlere geleceği tahmin etme, çalışmalara belirli yön verme ve kendini bir bütün olarak görebilme olanağı veren araçtır. Örgütler;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları