Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMADA UZAKTAN ALGILAMA ÇALI Ş MALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMADA UZAKTAN ALGILAMA ÇALI Ş MALARI."— Sunum transkripti:

1 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMADA UZAKTAN ALGILAMA ÇALI Ş MALARI

2 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI NED İ R KISACA Ö Ğ RENEL İ M!!!  Ülkemizde tarım arazileri çe ş itli nedenlerle küçülmü ş, parçalara bölünmü ş, verimlili ğ i, karlılı ğ ı olması gerekenden çok a ş a ğ ılarda kalmı ş tır. İş letme büyüklüklerinin istenen de ğ erlerin altına dü ş mesi, ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.  Bunu önlemenin yolu: öncelikle tarım arazilerindeki daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici; yasal, hukuksal düzenlemeler yapmak; sonrasında da bugüne kadar olu ş mu ş küçülmelerin, parçalanmaların, düzensizliklerin iyile ş tirilmesidir. İş te bu iyile ş tirme çalı ş malarının tümüne kısaca ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI denmektedir.

3  Toplula ş tırma öncesi durum  Toplula ş tırma sonrası durum

4 UZAKTAN ALGILAMA HAKKINDA DA KISA B İ R ÖNB İ LG İ M İ Z OLSUN…  İ nsan gözünün görebildi ğ i açı sınırlıdır. Ancak uzaktan algılama oldukça kısa bir zamanda geni ş bir alanın görüntüsünün elde edilmesine olanak sa ğ lar. Bu da seçilen alanın daha detaylı bir ş ekilde incelenip, yorumlanıp uygulamanın en do ğ ru biçimde yapılması, üretim kaliteli ve bol miktarda olması demektir. Uzaktan algılama sistemlerinin insan gözüyle kıyaslandı ğ ında sundu ğ u di ğ er bir avantaj ise çe ş itli seçim olanaklarıyla objelerin farklı uzaklıklardan, farklı açılardan daha detaylı ve zıt bir ş ekilde görülmesini sa ğ lamasıdır.  Arazi kullanım de ğ i ş imleri,bitki örtüsü,ekim alanı belirleme ve rekolte tahmini,mera,orman,erozyon,toprak gibi konularda çok yo ğ un bir ş ekilde kullanılmaktadır.

5 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI YAPILIRKEN UZAKTAN ALGILAMAYA NEDEN İ HT İ YAÇ DUYULUR???  Arazi toplula ş tırması yapmak kolay de ğ ildir.,arazi toplula ş tırmasını gerçekle ş tirebilmek bir dizi teknik, sosyal ve ekonomik çalı ş maların yapılmasını gerekmektedir.Bu çalı ş maları yapmamızda bize fazlası ile yardımcı olan uzaktan algılama çalı ş malarımızdır.  Arazi toplula ş tırması çalı ş malarının önemli a ş amalarından birini olu ş turan planlama çalı ş malarının yürütülmesinde gereksinim duyulan planlama verileri uzaktan algılama teknikleriyle temin edilebilmektedir.

6 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKN İ KLER İ N İ N SA Ğ LADI Ğ I AVANTAJLAR…  Uzaktan algılama sistemleri arazi kullanım de ğ i ş imleri, bitki örtüsü, ekim alanı belirleme, toprak vb. de ğ i ş iklikleri zamanında ve do ğ ru bir ş ekilde belirleme imkanı sa ğ lamaktadır. Uzaktan algılamanın yardımcı oldu ğ u di ğ er bir nokta ise mevcut potensiyelin belirlenmesi ve haritalanmasıdır.  Uzaktan algılamanın yardımcı oldu ğ u bu i ş lemlerin tamamı arazi toplula ş tırmasında önemli rol oynamaktadır.  Veriler istenildi ğ i anda yeniden üretilebilir, kaydedilmi ş görüntüler i ş lenebilir ve görüntüler elde edilen veriler ı ş ı ğ ında analiz edilip yorumlanabilir. Aynı zamanda CBS (Co ğ rafi Bilgi Sistemleri) ile de birle ş tirilebilir. Elde edilen görüntülerin gerçe ğ i yansıtması ve do ğ rulu ğ u uzaktan algılamanın bir avantajıdır.

7 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA  Uzaktan algılama verilerinin en yaygın olarak kullanıldı ğ ı alan “Tarım” dır.Hassas tarımda uzaktan algılama sistemleri “NE, NEREDE, NE ZAMAN ve NASIL ” gibi konumsal verilerin varolan haritaların üzerinde güncellenmesinde, geli ş tirilmesinde ve bütünlendirilmesinde kolaylık sa ğ lar.  Arazi toplula ş tırması yapılabilmesi için bölünmü ş,verimlili ğ i olması gerekenden çok a ş a ğ ılarda kalmı ş,bozulmu ş tarım arazilerinin tespit edilmesi gerekir.

8  Bu faktörlerin tespiti ve izlenmesi özellikle geni ş alanlarda uzun süren arazi çalı ş maları gerektirmekte, zaman ve para kaybına sebep olmaktadır.  Arazi çalı ş masını en aza indirgeyecek ş ekilde kontrollü olarak uydu görüntülerinin kullanılması bu kayıpları büyük ölçüde engellemektedir.Uzaktan algılama sayesinde hızlı,ekonomik sonuçlar alınabilmektedir.  Kırsal alanın ve do ğ al hayatın korunması da arazi toplula ş tırma çalı ş malarının bir parçasıdır. Uzaktan algılama teknikleri,do ğ ada ve kırsal alanda meydana gelen birçok de ğ i ş imi zamanında,hızlı ve do ğ ru bir ş ekilde belirleme imkanı vermektedir.

9 UZAKTAN ALGILAMA B İ RÇOK KONUDA ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMA ÇALI Ş MALARINA YARDIMCI OLMAKTADIR…  Kırsal alandaki yerle ş im yeri ve toprakların rüzgar ve su erozyonu sel ta ş kınları gibi do ğ al afetlerden korunması da arazi toplula ş tırma çalı ş malarındandır.  Uzaktan algılama çalı ş maları sayesinde do ğ al afetler kolaylıkla izlenebilmekte ve uzaktan algılama verileri kullanılarak di ğ er verilerle de birle ş tirilerek önlemler alınabilmektedir.

10  Arazi toplula ş tırması, tarımın elveri ş li olmasını sa ğ layacak çalı ş malar yapmaktadır,ürün planlaması bu çalı ş maların en ba ş ında gelmektedir.  Uzaktan Algılama teknolojisi sayesinde tarım alanlarına ait uydu görüntülerinin sınıflandırılması,bu alanda var olan ürün türlerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan önemli bir yöntemdir.  Ürün türlerinin tespit edilmesi ürün planlaması için çok önemli bir adımdır.Uzaktan algılama bu konuda bize büyük ölçüde yardımcı olmakta fakat di ğ er veriler olmadan kesin bilgi almamız biraz olmaktadır.Bu yüzden uzaktan algılama tekniklerinin biraz daha geli ş tirilmesi gerekmektedir. ÜRÜN PLANLAMASINDA UZAKTAN ALGILAMANIN ÖNEM İ !!

11 RESIM KOY

12 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASI ÇALI Ş MALARINDAN OLAN SOSYAL YA Ş AMIN OLU Ş TURULMASINDA UZAKTAN ALGILAMANIN ÖNEM İ  Arazi toplula ş tırması çalı ş malarının oldu ğ u yerlerde ya ş ayanların refah düzeyini yüksek tutmak ve sosyal ya ş amlarında onları mutlu etmek de arazi toplula ş tırmasının görevlerindendir.  Buna ba ğ lı olarak arazi toplula ş tırması yapılan köylerde çevre planlaması çok önemli olup çevre planlaması çalı ş malarında uzaktan algılama verileri karar vermemizi kolayla ş tırmakta ve önbilgimiz olması için bize yardımcı olmaktadır.

13 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASINDA UZAKTAN ALGILAMA TEKN İĞİ NASIL UYGULANIR VE İŞ LEM SIRASI NED İ R??  Uydu görüntüleri alınır.(Landsat7,IRS_1C/D Pan ve Ikonos vb.)  Çalı ş manın en önemli adımlarından biri yersel verinin toplanmasıdır bu nedenle yardımcı veriler toplanır.(Topo ğ rafik haritalar,toprak haritaları,hava foto ğ rafları,vb.)  Uydu görüntüleri ve yardımcı verilerin geometrik düzeltmeleri yapılır.  Görüntüler zenginle ş tirilir.(kontrast ayarlaması,filtreler,aritmetik i ş lemler,uydu görüntülerinin birle ş tirilmesi ve bant kombinasyonları)

14  Görüntünün analizleri ;otomatik sınıflama ve görsel yorumlama(uydu görüntülerinin renk,ton,doku,desen ve ş ekil bilgilerine dayanarak yorumlanması,yardımcı verilerin arazi tipini belirlemede kullanımı ve sonuçların do ğ rulanması)  Arazi kullanım haritasının olu ş turulması  Arazi kullanım haritasının do ğ ruluk analizi  Verilerin CBS ortamında kullanılması(çe ş itli sorguların yapılması,istatistiki sonuçlar elde edilebilmesi)  Bu çalı ş malar sonucunda istenilen veriler elde edilmi ş olur.

15 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASINDA UZAKTAN ALGILAMA ÇALI Ş MASI ÖRNEKLER İ  Ankara ili Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde uzaktan algılama ve co ğ rafi bilgi sistemleri yöntemleri kullanılarak tarım alanlarının amaç dı ş ı kullanımları belirlenmi ş tir. 2000 yılı ba ş langıç kabul edilerek, 2000-2005 ve 2000-2010 yılları arasındaki arazi kullanımındaki de ğ i ş iklikler tespit edilmi ş tir.  Bu amaçla, 2000 yılına ait Landsat-5, 2005 yılına ait ikonos ve 2010 yılına ait SPOT uydu görüntüleri kullanılmı ş tır. Ar ş ivde bulunan 1/25.000' lik topo ğ rafik haritalar ve toprak haritaları kullanılmı ş tır. Ayrıca yer do ğ rulama çalı ş malarında kullanılmak üzere araziden toplanan GPS verilerinden de faydalanılmı ş tır.

16  Yenimahalle ilçesinin ilk çıktıları elde edilmi ş olup,Polatlı ilçesine ait olan arazi de ğ i ş im çalı ş maları devam etmektedir.  Yenimahalle ilçesi 2000-2010 yılı arazi sınıfları arasındaki %'de de ğ i ş im oranlarına bakıldı ğ ında; en fazla de ğ i ş im, mera alanlarında azalma(%11,04) ş eklinde ortaya çıkmı ş,yerle ş im alanlarında artı ş (% 6,47), endüstri alanlarında artı ş (%3,10), tarım arazilerinde artı ş (% 0,24), orman alanlarında artı ş (% 0,83), çıplak alanlarda artı ş (% 0,41) görülmü ş tür.  De ğ i ş meden kalan alan (%64,28),de ğ i ş en alan (% 35,72) olmu ş tur.

17  Ş ereflikoçhisar ilçesinde de tarım arazilerinde uzaktan algılama yöntemiyle ekili alanların tespiti ve rekolte tahmini çalı ş ması yapılmı ş tır.  Bakanlar Kurulu, 2.nisan.2012’de aldı ğ ı kararla çay üretimi yapılacak çay tarım alanlarını belirlemek için uzaktan algılama tekni ğ inin kullanılmasına karar vermi ş tir.  Uzaktan algılama ve co ğ rafi bilgi sistemleri teknikleri kullanılarak Samsun ili Bafra ilçesi sol sahil tarımsal niteli ğ i yüksek ve dü ş ük alanlar belirlenmi ş tir.  Uzaktan algılama ve co ğ rafi bilgi sistemleri teknikleri kullanılarak Harran ovasında tarım arazilerinde amaç dı ş ı kullanımın tespiti de gerçekle ş tirilmi ş tir.  Bu örnekler daha da ço ğ altılabilir,çünkü uzaktan algılama tarımsal alanda etkin olarak kullanılmaktadır.

18 Akdeniz üniversitesi tarım alanında yeti ş en ürünlere uzaktan algılamayla daha net ula ş ıyor.Tarım alanları ve ürün rekoltesi uzaktan algılama ile ba ş arılı ş ekilde tespit ediliyor.

19 ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMASINDA UZAKTAN ALGILAMA VER İ LER İ N İ ELDE EDERKEN KAR Ş ILA Ş ILAN SORUNLAR….  Uydu bazlı uzaktan algılama görüntülerinin maliyeti ufak i ş letmeler için caydırıcı olabilmektedir.  Görüntüleme sıklı ğ ı, uydunun aynı bölgeyi hangi sıklıkta ziyaret etti ğ idir.E ğ er bu sıklık ekilen ürünün görüntülenmesi gereken peryota ula ş mıyorsa,bu durumda önemli bir sorun olarak kar ş ımıza çıkmaktadır

20  Arazi toplula ş tırması çalı ş maları sonucu, olu ş an i ş letmelerin sürekli olması ülkemiz açısından çok önemlidir.  Geli ş mi ş ülkelerin ço ğ u bu süreklili ğ in sa ğ lanabilmesi için 1950’li yıllarda yapısal sorunları toprak reformu yasaları ve arazi toplula ş tırma yasaları ile çözmü ş,çözmeye de devam etmektedir.  Bizim de bir an önce bu konuda geli ş mi ş ülkeleri yakalamamız gerekmektedir,bu da ancak teknolojiyi kullanarak olmalıdır.Uzaktan algılama verileri bize teknolojiyi kullanmamızda yardımcı olmaktadır. SONUÇ

21  Do ğ ru arazi toplula ş tırması tarım alanında gerekeni, gerekti ğ i yere,gerekti ğ i zaman,gerekti ğ i kadar ula ş masını temel ilke edinmelidir.Bunun için gerekli olan konumsal bilgi ça ğ ın gerektirdi ğ i hız ve kalitede uydu bazlı GPS ve uzaktan algılama teknolojileri kullanılarak üretilmelidir.  Bu konumsal bilgilerle bütünle ş ik olarak toplanan her türlü kaynak,malzeme ve olguya ait öz nitelik bilgileri ise bir CBS içinde depolanıp,analiz edilip,sunularak güçlü bir karar destek sistemi olu ş turulur ve sonuç olarak ürün,rekolte ve verim üzerinde etkin olarak en do ğ ru kararların verilebilece ğ i güçlü bir tarımsal yönetim ş ekli benimsenmelidir.

22 KAYNAKLAR  www.tuik.gov.tr www.tuik.gov.tr  www.hkmo.org.tr www.hkmo.org.tr  www.tarlabitkileri.gov.tr www.tarlabitkileri.gov.tr  www.belgeler.com www.belgeler.com  www.bizimelmali.com www.bizimelmali.com  www.ortadogugazetesi.net www.ortadogugazetesi.net  www.hassastarim.com www.hassastarim.com  biyosistem.uludag.edu.tr  www.tagem.gov.tr

23 BEN İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER...


"ARAZ İ TOPLULA Ş TIRMADA UZAKTAN ALGILAMA ÇALI Ş MALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları