Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME HAFTA II.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME HAFTA II."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME HAFTA II

2 ARAŞTIRMA Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel)

3 Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Yüzde Kaç? Neden?

4 Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Yüzde Kaç? Nüfusu temsil eden kitleye ulaşmak ve sayısal de ğ erler elde etmek Sonuçlar Genellenebilir Anket yolu ile bilgi toplanır Erkeklerin % kaçı reklamı hatırlıyor? Karadeniz bölgesinde yaşayanların % kaçı benim markamı kullanıyor?

5 Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Neden? Tüketici davranışlarının arkasında yatan güdüleri anlamak için yapılır. Tüketicinin düşünme sürecini, karar verme biçimini, tavrını, inançlarını, motivasyonunu ve davranışlarını daha iyi anlamaya yarar.

6 Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Kantitatif bir çalışmanın içeri ğ i oluşturmada ilk basamak olarak kullanılabilir. Konuyla ilgili tüketici sorunlarını belirlemek, örneklem ve soru formu hazırlamak için kullanılır. Kantitatif çalışmadan elde edilen verileri daha iyi yorumlamak için kullanılır. Maliyeti düşüktür. Genel e ğ ilimleri ve konuları ortaya çıkarır. Do ğ rudan etkileşim sa ğ lar. Yeni fikir üretmeye yardımcı olur. Az sayıda tüketici ile yapılır. Nüfusu temsil etme gücü yoktur. Bu yüzden genellenemez. Tüketicileri mantıklı cevaplar vermeye iter. Do ğ ru moderatör önemlidir.

7 Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Kişisel Görüşmeler Telefon görüşmeleri Posta anketleri Panel araştırması Omnibus araştırması Odak Grup Bireysel Derinlemesine Görüşme Protokol Analizi Projektif Teknikler Gözlem

8 Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Kişisel Görüşmeler Telefon görüşmeleri Posta anketleri Daha önceden hazırlanan anketlerin deneklere uygulanması. Maliyeti yüksektir ve zaman alıcıdır.açık uçlu soruların kodlanması zordur. Deneklerin anket talebini reddetme olasılı ğ ı yüksektir. Kişisel görüşmelere alternatif olabilir. Kişisel görüşmeye göre maliyeti azdır. Görüşmecilerin toplanması ve denetimi tek elden yapılabildi ğ inden kolaylık sa ğ lar. Posta anketine göre daha çabuk geri dönüş sa ğ lar. Denek görüşmeye kolaylıkla son verebilir. Anketleri cevaplandırma sorumlulu ğ u yalnızca görüşülen kişinin omzundadır. Deneklerin cevaplandırma olasılı ğ ı düşüktür. Saha çalışanları azdır.

9 Kantitatif Araştırmalar (Nicel) Panel araştırması Küçük bir örneklem grubundaki kişilerin oy verme davranışlarının zaman içindeki de ğ işimi Her seferinde aynı kişiler üzerinde araştırma yapılır. Örne ğ in TV izlenirlik oranları. Belirli beslenme alışkanlıklarının zamanla yol açtı ğ ı hastalıkların incelenmesi. Omnibus araştırması Sürekli ve ortak bir kantitatif araştırma türüdür. Belli temel ölçütlere göre saptanmış ve aynı büyüklükteki bir örnek kitleden tek bir soru formu çerçevesinde, birçok farklı konuda bilgi almaya dayanır. Omnibus araştırmalarına, farklı kurum, kuruluş ya da şirketler arzu ettikleri sayıda soru ile katılırlar. Böylece bir tek anketten birçok kuruluş için veri toplanmış olur.

10 Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Odak Grup Bireysel Derinlemesine Görüşme Protokol Analizi Çeşitli kriterlere göre seçilmiş 6-8 kişilik gruplardır. Grupların homojen olması gerekir. Araştırılacak konu moderatör yardımıyla gruba tartıştırılır. Sonuçlar istatistiki olarak de ğ erlendirilemez. Sadece bir denek ile görüşme gerşekleştirilir. Deneyimli bir araştırmacı tarafından sorular sorulur ve dene ğ in iç motivlerine, düşüncelerine inmeye çalışılır. Sonuçlar istatistiki olarak de ğ erlendirilemez Protokol analizi bir kişiyi karar verme vaziyetine atamayı ve ona karar verirken düşündü ğ ü her şeyi sözlü olarak ifade etmesi için sorular sorulmasını içerir. Kişinin karar verme sürecindeki düşünce akışını kaydetmek için teyp ya da video kullanılabilir.

11 Kalitatif Araştırmalar (Nitel) Projektif Teknikler Gözlem Kelime ça ğ rışım testi bir projektif tekniktir. Bu teknik ne oldu ğ u belirsiz veya birden fazla anlama gelen uyarıcılara karşı deneklerin verdi ğ i algılama göstergeleri onların dış dünyayı nasıl algıladıklarını gösterir. Bu teknik hipotezleri incelemek ve oluşturmak, hisleri, tutumları ortaya çıkarmak amacını güder. Projektif teknikler şunlar olabilir: Tamamlama, ça ğ rışım, yorumlama, seçme düzeni, anlamlı teknikler, benzerlikler. Herhangi bir olayı, o olay sırasında herhangi varlı ğ ı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmaya denir. Gözlem, bilimsel amaçlara uygun planlı ve dikkatli bir algıdır.

12 Odak Grup Çalışması


"HALKLA İ L İ ŞK İ LER VE REKLAMCILIKTA ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME HAFTA II." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları