Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ."— Sunum transkripti:

1 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

2 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Elementler Elementler Aynı cins atomlardan olu ş an, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda atomdan olu ş ur ve elementleri olu ş turan atomlar aynı cins atomlardır. Çok sayıda aynı cins atom birle ş erek görünür boyuta geldiklerinde elementleri olu ş tururlar.

3 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Bir elementi olu ş turan bütün atomların büyüklükleri yani ş ekilleri (ve atomları arasındaki uzaklık) aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile ba ş ka bir elementin atomlarının büyüklükleri yani ş ekilleri farklıdır (ve atomları arasındaki uzaklık). Elementi olu ş turan atomların birbirine olan uzaklı ğ ı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre de ğ i ş ebilir.

4 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Örnek: Demir elementini olu ş turan atomlar demir atomlarıdır. Demir elementini olu ş turan en küçük tanecikler demir atomlarıdır. Demirden yapılmı ş farklı maddeler de aynı demir atomlarından olu ş urlar.

5 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER b) Element Çe ş itleri: 1- Atomik Yapıdaki Elementler: Bazı elementleri olu ş turan aynı cins atomlar do ğ ada tek ba ş larına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneci ğ i atomlardır. Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kur ş un, altın gibi elementler atomik yapılıdır.

6 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Atomik yapılı element moleküler yapılı element

7 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER 2- Moleküler Yapıdaki Elementler Bazı elementleri olu ş turan aynı cins atomlar do ğ ada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneci ğ i moleküllerdir. Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

8 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER c) Elementlerin Özellikleri: 1- Kendi özeli ğ ini ta ş ıyan en küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan olu ş urlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler.

9 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER

10 2- Moleküller: Aynı cins ya da farklı cins iki ya da daha fazla atomun (kimyasal ba ğ lar ile) birbirine ba ğ lanması sonucu olu ş an atom gruplarına (yapıya) molekül denir. Atomların ço ğ u do ğ ada tek ba ş larına bulunmazlar. Aynı cins ya da farklı cins atomlar bir araya gelerek molekülleri olu ş tururlar ve do ğ ada molekül halinde bulunurlar.

11 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Moleküller iki ya da daha fazla atomdan olu ş urlar. İ ki (az sayıda) atomdan olu ş an moleküllere basit yapılı moleküller, çok sayıda atomdan olu ş an moleküllere karma ş ık yapılı moleküller denir. (500 atomdan olu ş an moleküller bulunabilir).

12 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Örnek : Su, iyot, hidrojen, oksijen molekülleri basit yapılı moleküllerdir. Günlük hayatta kullanılan besinlerde ve hücrede bulunan karbonhidrat, protein ve ya ğ molekülleri karma ş ık yapılı moleküllerdir.

13 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER

14 a) Aynı Cins Atomların Molekülleri: Aynı cins iki atom bir araya gelerek element moleküllerini, aynı cins element molekülleri de bir araya gelerek elementleri olu ş tururlar. Bazı elementleri olu ş turan aynı cins atomlar do ğ ada tek ba ş larına bulunurken bazı elementleri olu ş turan aynı cins atomlar da do ğ ada ikili gruplar halinde bulunurlar.

15 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Do ğ ada ikili gruplar halinde bulunan atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneci ğ i moleküllerdir.

16 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Hem elementler hem de element molekülleri aynı cins atomdan olu ş ur. Elementler çok sayıda atomdan olu ş ur ve görünür boyuttadır. Element molekülleri ise iki atomdan olu ş ur ve elementlerin yapı birimleridir (görünmez boyuttadır).

17 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER

18 b) Farklı Cins Atomların Molekülleri: Farklı cins atomlar bir araya gelerek bile ş ik moleküllerini, bu moleküller de birle ş erek bile ş ikleri olu ş tururlar. Bu nedenle bile ş ikler farklı cins atomlardan olu ş urlar ve bile ş iklerin kendi özelliklerini ta ş ıyan en küçük tanecikleri moleküllerdir.

19 ELEMETLER VE BİLEŞİKLER Bile ş iklerin moleküllerini olu ş turan atomlar farklı cins atomlar oldukları için bu atomların büyüklükleri ve özellikleri de birbirinden farklıdır. NOT: Su molekülünde hem aynı çe ş it hem de farklı çe ş it atomlar bulunur.


"ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları