Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV III 22.05.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV III 22.05.2015."— Sunum transkripti:

1 YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV III 22.05.2015

2 1. Bir Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan Süreyyapaşa’da, iki ana branş olan Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniği dışında hangi klinik/birim/ünite bulunmamaktadır? A) Uyku Laboratuvarı B) Solunumsal Yoğun Bakım C) Çocuk Göğüs Hastalıkları D) İmmünoloji-Allerji Kliniği E) Algoloji Ünitesi

3 2. Normal bir akciğer radyogramında x işareti neye karşılık gelir? A) Sağ ventrikül B) Sağ atrium C) Vena kava superior D) Vena kava inferior E) Pulmoner arter x

4 3.Bir plevral sıvı örneğinde tanı için aşağıdakilerden hangisi rutin incelemede istenmez? A) ADA B) Mikrobiyoloji C) Sitoloji D) Protein E) Tümör markerları

5 4. Trakea hastalıkları bazen yanlışlıkla hangi tanıyı alıp uzun yıllar tedavi edilmeye çalışılır? A) Trakeomalazi B) Yabancı cisim C) Astım D) Akalazya E) Guatr

6 5. Künt toraks travmasına bağlı gelişebilecek aşağıdaki patolojilerden hangisi çok nadiren görülebilir? A) Trakea rüptürü B) Bronş rüptürü C) Diyafram rüptürü D) Özogafus rüptürü E) Yelken göğüs

7 6. Aşağıdakilerden hangisi toraksda major yaralanma olduğunu düşündürten radyolojik işaretlerden değildir? A) Aort topuzunun silinmesi B) 1. ve 2. kot fraktürleri C) Genişlemiş mediyasten D) Ciltaltı amfizemi E) Trakea’nın sağa deviasyonu

8 7. Kot fraktürleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Erişkinlerde sık iken, göğüs duvarı elastikiyeti nedeniyle çocuklarda daha azdır B) İlk üç kot fraktüründe büyük damar ve havayolu yaralanması ihtimali vardır C) Orta kot (4-9) fraktürlerinde hemo ve/veya pnömotoraks, yelken göğüs, pulmoner kontüzyon ihtimali vardır D) Alt kotların (10-12) fraktüründe, abdominal organ (karaciğer, dalak ve böbrek) yaralanması ihtimali vardır E) Tedavinin temeli, ağrı kontrolü, fraktürlü kısmın bandajı ve gelişebilecek komplikasyonların önlenmesidir

9 8. Yelken göğüsle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Göğüs duvarında ayrı ve bağımsız hareket eden bir parça vardır B) Paradoksal hareket vardır C) Ardışık en az iki kot veya kostal kartilajın iki veya daha fazla yerinden kırılması sözkonusudur D) Tanı inspeksiyonla bile rahatlıkla konulabilir E) Hemen daima hemo ve/veya pnömotoraks birliktedir

10 9. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi spontan pnömotoraks tedavisinde kullanılmaz? A) Plevral abrazyon B) Pariyetal plörektomi C) Wedge rezeksiyon D) Segmentektomi E) Büllektomi

11 10. Aşağıdaki yapılardan hangisi mediyastenin sınırlarını oluşturmaz? A) Diyafram B) Torasik vertebra C) Mediyastinal plevra D) Sternum & Kostal kartilajlar E) Torasik outlet

12 11. 82 yaşında erkek hasta, Van’da oturuyor, 1 aydır epigastrik ağrı, ekşime, yanma ve yutma güçlüğü şikayeti var. Yapılan özofagoskopide kesici dişlerden itibaren 30. cm’de lümeni tama yakın kapatan, frajil, vejetan kitle saptanmış, biyopsi yapılmamış. Elinde başka bir tetkiki yok. Bundan sonraki yaklaşınız ne olmalıdır? A) Özofagus kanseri düşünür, evreleme için Toraks BT isterim. B) Özofagus kanseri düşünür, evreleme için PET-BT isterim. C) Özofagus kanseri düşünür, özofagoskopiyi tekrarlar, biyopsi yapılmasını isterim, evreleme için PET-BT isterim. D) Özofagus leiomyomu düşünür, özofagus endosonografisi isterim. E) Özofagus leiomyomu düşünür, evreleme için PET-BT isterim.

13 12. 51 yaşında bayan hasta, safra kesesi taşı nedeniyle tetkik yapılırken çekilen akciğer filmi yanda üstte, akabinde çekilen toraks BT kesiti altta, sigara içme öyküsü olmayan hastada en olası tanı nedir? A) Akciğer kanseri B) Malign mezotelyoma C) Göğüs duvarı tümörü D) Hidatik kist E) Bronkojenik kist

14 13. Hastanede personelin biri size doğrudan aşağıdaki akciğer grafisini gösteriyor. Radyolojiyi nasıl tanımlarsınız ? A) Pnömotoraks B) Hidropnömotoraks C) Hemotoraks D) Hemopnömotoraks E) Tansiyon pnömotoraks

15 14. 13. soruda, elinizde sadece akciğer grafisi olan vaka için tanıda öncelikle ne yaparsınız? A) Anamnez B) Torasentez C) Kapalı göğüs drenajı D) VATS E) Bilgisayarlı tomografi

16 15. Aşağıdaki hangi şıkta akciğer rezeksiyonları küçükten büyüğe doğru şekilde sıralanmıştır? Lobektomi (L), Wedge rezeksiyon (W), Pnömonektomi (P), Segmentektomi (S) A) P-L-S-W B) S-W-L-P C) W-S-L-P D) P-S-L-W E) W-L-S-P

17 16. Aşağıdakilerden hangisinin trakeobronşiyal yabancı cisimlerine acil yaklaşımda kesinlikle yeri yoktur ? A) Heimlich manevrası B) Trakeostomi C) Endotrakeal entübasyon D) Postural drenaj E) Rijit bronkoskopi

18 17. Preoperatif (üstte) ve postoperatif radyografileri verilen hastada VATS eşliğinde mini torakotomi ile işlem uygulanmıştır. Tanı ne olabilir? A) Bochdalek hernisi B) Morgagni hernisi C) Diyafram evantrasyonu D) Sliding hiyatal herni E) Paraözofageal hiyatal herni

19 18. Akciğer kanserinde, “karşı taraf mediastinal, hiler; aynı veya karşı taraf supraklaviküler veya skalen lenf bezi metastazı” ne ile tanımlanır? A) N1 B) N2 C) N3 D) T2 E) M1

20 19. PA Akciğer grafisinde ilk tanınız nedir ve tanıyı doğrulamak için yapacağınız ilk invaziv işlem nedir? A) Akciğer tümörü / Bronkoskopi B) Plevral effüzyon / Torasentez C) Göğüs duvarında kitle / Trans torasik iğne biyopsisi D) Bronşektazi / Bronkografi E) Plevral effüzyon / VATS

21 20. Which of the clinical status resulted radiological finding as “dropped lung sign” ? A) Hematoma B) Atelectasis C) Lung contusion D) Bronchial rupture E) Tension pneumothorax

22 21. Göğüs Cerrahisi’nde tıbbi girişimlerle ilgili hangi ifade yanlıştır? A) Solunumu arresti gelişen hastada acilen trakeostomi açılıp mekanik ventilatöre bağlanır B) Parasternal alanda internal mammarian arter yaralanabilir C) Göğüs tüpü takarken meme başı hizasının altına indikçe diyafram altına girme riski artar D) Torasentezde pnömotoraks ve/veya hemotoraks komplikasyon gelişme ihtimali vardır E) İnterkostal aralıktan yapılan girişimler kostanın üst kenarından yapılır

23 22. Sol yanda resimleri görülen göğüs duvarı patolojisinin adı nedir? A) Pektus ekskavatum B) Pektus karinatum C) Tietze sendromu D) Poland sendromu C) Cantrell pentalojisi

24 23. Hidatik kistin en sık yerleştiği iki organ/doku aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer, Kemik B) Akciğer, Dalak C) Karaciğer, Beyin D) Karaciğer, Böbrek E) Karaciğer, Akciğer

25 24. Aşağıdaki kistlerin hangisinde cerrahi ve/veya medikal tedavi seçeneği birlikte bulunur? A) Hidatik kist B) Nöroenterik kist C) Bronkojenik kist D) Perikardiyal kist E) Gastroenterik kist

26 25. VATS ile gerçekleştirilen aşağıdaki işlemin adı nedir? A) Özofagus leiomyomu B) Kistotomi+kapitonaj C) Timektomi D) Nörojenik tümör eksizyonu E) Lobektomi

27 GEÇMİŞ OLSUN

28 FACEBOOK “STAJ SONU TOPLU FOTOĞRAFI ve diğer fotoğrafları EDİNMEK İÇİN” “Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği” adresini ZİYARET EDİNİZ LÜTFEN


"YEDİTEPE & SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI YAZILI SINAVI SINAV III 22.05.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları