Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrencilerle İletişim Ve İletişim Teknikleri KONULAR İ lkokul çocu ğ unun özellikleri İ leti ş im nedir? İ leti ş im türleri İ leti ş im engelleri Etkin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrencilerle İletişim Ve İletişim Teknikleri KONULAR İ lkokul çocu ğ unun özellikleri İ leti ş im nedir? İ leti ş im türleri İ leti ş im engelleri Etkin."— Sunum transkripti:

1

2 Öğrencilerle İletişim Ve İletişim Teknikleri

3 KONULAR İ lkokul çocu ğ unun özellikleri İ leti ş im nedir? İ leti ş im türleri İ leti ş im engelleri Etkin dinlemek Empatik yakla ş ım

4 İlkokul Çağı Çocuğunun Özellikleri İ lginin kendi üzerinde toplandı ğ ı bir ev ortamından okul ortamına geçi ş ve çok sayıda insanla ili ş ki kurma her çocu ğ un bir bocalama dönemine girmesine neden olmaktadır.

5 Fiziksel Özellikleri 9-10 Ya ş larında çocukların vücut kimyası de ğ i ş mektedir Kızlarda 4.,5. sınıflarda ani bir boy artı ş ı görülür. Erkek çocuklarda 7.,8. sınıflarda boy artı ş ı görülür. Bu devrede çok hareketlidirler. Bu ataklık ve hareketlilik bir çok kazaları beraberinde getirmektedir. Çocuk hastalıklarının ço ğ u ilkokul 1. Sınıf devresinde artar. 2. Sınıfa do ğ ru yava ş yava ş vücut direnci artmaya ba ş lamaktadır. İ lkokul devresinde beden, ergenlik öncesinin ani boy artı ş ı ve ergenlik ça ğ ının cinsel büyümesi için enerji depolar. Bu zamanlarda eklemlerin hala yumu ş ak olu ş u nedeniyle dik oturma ve iyi yürüme alı ş kanlıklarının kazandırılması gerekmektedir.

6 Zihinsel Özellikleri ö ğ renmeye heveslidir. Konu ş maktan ve sorulara cevap vermekten çok ho ş lanırlar. ilkokul çocu ğ u çok konu ş mayı sevdi ğ i kadar iyi bir dinleyici de ğ ildir. Ö ğ retmen bu alı ş kanlı ğ ı kazandırmalıdır. ilkokula yeni gelen çocuklar hayvan masallarından, çocuk- hayvan dostluklarını içeren hikayelerden ho ş lanırken, ilkokulun ortalarında kahraman çocuk serüvenlerinden daha sonra yi ğ itlikten bahseden konulardan ho ş lanırlar. çocuk kendini kahraman yerine koyarak dinler. Bu devrede biz edebiyat derslerinde kitap tartı ş ma oturumları düzenleyebiliriz. Bu da ele ş tirme ve be ğ eni yetene ğ inin geli ş mesini sa ğ lar.

7 Sosyal Özellikleri Ö ğ retmenin be ğ enisini her ş eyin üzerinde tutarlar. Bazen bir aferin çocu ğ un kendi saygınlı ğ ını kazanmasına yol açar. Bu dönemde sık sık kızlar ve erkekler kendi gurupları içinde kar ş ı cinsten olan arkada ş larına itici ve a ş a ğ ılayıcı sözler söylerler. Bu nedenden dolayı aynı sıraya oturtturmak faydasızdır. Oyunda ba ş arılı olamayan çocuklar gurup dı ş ı edilirler. Kızlarda tepki daha az iken, erkek çocuklara dikkat edelim. Oyunlara katılmalarını sa ğ layalım

8 Duygusal Özellikleri Ö ğ retmenin sıcak ilgisi E ğ lence ve oynayacak ortamın varlı ğ ı çocu ğ un kısa bir süre içinde gev ş eyip rahatlamasına yardım eder.

9

10 Nitelikleri ne olursa olsu iki sistem arasındaki bilgi alış verişi iletişimdir. MESAJ KAYNAK HEDEF GERİ BİLDİRİM

11 İLETİŞİM TÜRLERİ Kişi-içi iletişim Kişiler arası iletişim Örgüt- içi iletişim Kitle iletişim

12 Kişi-içi iletişim Bir insanın düşünmesi,duygulanması,iç gözlem yapması,rüya görmesi,kendine sorular sorarak cevap üretmesidir

13 KİŞİLER ARASI İLETİŞİM (Kaynağını ve hedefini insanlar oluşturur) SÖZLÜ SÖZSÜZ Dil dil ötesi yüz bedensel mekan araçlar beden temas kullanımı

14 SÖZLÜ İLETİŞİM DİL: kişilerin ne söyledikleri önemlidir. insanların karşılıklı konuşmaları, mektuplaşmaları. DİL ÖTESİ: kişilerin nasıl söyledikleri önemlidir. sesin tonu,vurgusu,hızı,şiddeti

15 SÖZSÜZ İLETİŞİM YÜZ-BEDEN: kaş,göz, ağız, el,kol hareketleri,vücut duruşu vb. BEDENSEL TEMAS: el öpmek- tokalaşmak erkeklerin kol kola dolaşması MEKAN KULLANIMI: insanlarla olan kişisel mesafemiz ARAÇLAR: rozetler,kıyafetler,masalar

16 İLETİŞİMDE Mehrabian’nın araştırması DİL …………….. %7 DİL ÖTESİ ………%38 YÜZ…………….. %55

17 İLETİŞİM ÇATIŞMASI mesaj veya geribildirim hatalarından kaynaklanır

18 İLETİŞİM ENGELLERİ 1- Emretme 2- Tehdit etme 3- Tartışma 4- Suçlama 5- Alay etme 6- Ad takma 7- Utandırma 8- Konuyu değiştirme 9- Kişileri karar vermeye, yorum yapmaya zorlama 10- Konuşmaları yarıda kesme 11-Öğüt verme 12-Teşhis koyma

19 İLETİŞİM ENGELİ -1 Emretmeyin “…yapacaksın”

20 İLETİŞİM ENGELİ -2 Tehdit etmeyin “…ya yaparsın, ya da”

21 İLETİŞİM ENGELİ -3 Tartışmayın “…evet ama,…” “…evet ama,…”

22 İLETİŞİM ENGELİ -4 Suçlamayın Suçlamayın “sen zaten tembelsin…” “sen zaten tembelsin…”

23 İLETİŞİM ENGELİ -5 Alay etmeyin “Saçların Kirpi Gibi”

24 Lakaplar varsa ; problem var demektir. Mutlaka sen de bir problem var mesajını vermemiz lazım yoksa rahat edemeyiz. Doğru dürüst yürü lan ( yürüyüşün problemli) Leylek gibi boyunla ne arıyorsun en arkaya geç. ( boyunun uzunluğu problemli) Ne biçim öksürüyorsun öyle?

25 İLETİŞİM ENGELİ -6 Ad takmayın “Gözlüklü sen kalk” “Gözlüklü sen kalk” “ Kibar Seyfo Sınava Hazır mısın ?”

26 İLETİŞİM ENGELİ -7 Utandırmayın “Senin kulaklarında kocaman”

27 İLETİŞİM ENGELİ -8 Konuyu değiştirmeyin “Daha güzel şeylerden konuşalım” “Şimdi zamanı değil”

28 İLETİŞİM ENGELİ -9 Kişileri karar vermeye, yorum yapmaya zorlamayın “Sen de söylesene ne kadar çirkin bir kız değil mi ?”

29 İLETİŞİM ENGELİ -10 Konuşmaları yarıda kesmeyin

30 İLETİŞİM ENGELİ -11 Öğüt Vermeyin Bizim zamanımızda…

31 İLETİŞİM ENGELİ -12 Teşhis Koymayın Bence sen...(bu konuyu 3 kere de ancak anlarsın)

32 ETKİN DİNLEMEK Göz teması kurun. Uygun olduğunda kişiye dokunun Söyleneni tekrar edin Dinlerken başka şeylerle uğraşmayın Kendinizi konuşanın yerine koyun. Savunmaya geçmeyin; Sadece dinleyin

33 GERÇEKTEN ANLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ ? (EMPATİ)

34 EMPATİK YAKLAŞIM Yerinde olsam bende kendimi kötü hissederdim. Sende aynı benim gibisin İşler seni iyice bunaltmış Bunca iş karşısında kendini yalnız hissediyorsun Bu işlerle tek başına uğraşmak seni öfkelendiriyor.

35 Bizler genç olduk, gençli ğ in ne demek oldu ğ unu biliyoruz. Ama onlar henüz yeti ş kin olmadılar. Bu yüzden sa ğ lıklı ileti ş imin sorumlulu ğ u bizdedir. prof. dr. Binnur Yeşilyaprak

36 Olumlu-olumsuz iletişim YANLIŞ Dersini yapmadan Tenefüse çıkamazsın. DOĞRU Dersini yaptıktan sonra Tenefüse çıkabilirsin

37 YANLIŞ: Dedemin sakalı sizinkilerden kısa. DOĞRU: Arkadaşlar; lütfen kılık kıyafet yönetmeliğine uyunuz ! İmalı iletişim

38 Sen yerine, ben mesajı “Sen” mesajı yerine… -Çok kabasın! Her zaman sözümü kesiyorsun! “Ben” mesajı verin… -Konuşmaya başlayıp da sonunu getiremediğimde çok rahatsız oluyorum.

39 Sen yerine, ben mesajı “Sen” mesajı yerine… -Terbiyesizlik Ediyorsun “Ben” mesajı verin… -Çok Rahatsız Oldum.

40 Tepki Göstermeden Önce KONUŞ DUR DÜŞÜN

41 T E B E S S Ü M B U L A Ş I C I D I R ! Gülümsemek İçin : 12 Kas Kaşımızı Çatmak İçin : 103 Kas kullanırız. GÜLÜMSEYİN


"Öğrencilerle İletişim Ve İletişim Teknikleri KONULAR İ lkokul çocu ğ unun özellikleri İ leti ş im nedir? İ leti ş im türleri İ leti ş im engelleri Etkin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları