Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FETAL TAŞİKARDİ Dr. Aydın ERDEMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FETAL TAŞİKARDİ Dr. Aydın ERDEMİR."— Sunum transkripti:

1 FETAL TAŞİKARDİ Dr. Aydın ERDEMİR

2 34 yaş, G2P1Y1 SAT : 33+5 hafta Fetal taşikardi → yatış İlk trimestr Fe, multivit, tiroid hormonu 3° akrabalık 6 yaş E, sağlıklı Kan grubu : AB Rh (+)

3 FİZİK MUAYENE TA: 120/70 mmHg Nabız: 90/dk Normal fizik muayene

4 OBSTETRİK USG Prezentasyon : Baş FKA: + BPD: 81 mm 32+4 hafta
HC: 304 mm hafta AC: 287 mm hafta FL: 64 mm hafta Plasenta :Anterior ASV:Normal

5 FETAL EKO Kalp hızı: 257 /dk AV ileti 1/1
Sağ atrium dilate, ventrikül kontraktilitesi azalmış, Foramen ovale hafif restrikte, Vena kava superior dilate Sonuç: SVT Maternal nabız: 120 /dk

6

7

8

9

10

11 OBSTETRİK DOPLER USG MCA RI: 0.65 (İntrauterin gelişme geriliği yok)
PSV: 47cm/sn (1.02 MoM) (Fetal anemi yok) DV: S:124 cm/sn D:87 cm/sn A:-40 cm/sn Fetal kardiak muayene: Triküspit regürjitasyonu

12 OBSTETRİK USG Prezentasyon : Baş FKA: + BPD: 81 mm 32+6 hafta
HC: 297 mm hafta AC: 294 mm hafta FL: 65 mm hafta EFBW: 2174 gr

13 Hastadan hemogram, biyokimya, TFT, EKG istendi
Digoksin ve celestone (Betametazon) başlandı

14 LABORATUVAR Tam kan sayımı Hb: 10.6 BK: 8400 Tromb: 163000
Biyokimya: Normal TSH: 1.33 ( ) FT4: ( ) FT3: ( ) Kan grubu: A Rh (+)

15 Digoksin 2. gün AV ileti 1/1 Kalp hızı: 285/dk

16 Digoksin 3. gün AV ileti 1/1 Kalp hızı 297/dk

17 Bebeğe adenozin uygulandı, fakat yanıt alınamadı
Bunun üzerine bebeğin doğurtulmasına karar verildi

18 C/S, 2200 g, kız Apgar 8/10, nabız 150/dk, ritmik Bebek yenidoğan yoğun bakım servisine yatırıldı

19 FİZİK BAKI VA: 2200 g (50-90 P) VB: 43 cm (50 P) BÇ: 31 cm (50-90 P)
1/6 sistolik üfürüm (+) Diğer sistem muayeneleri olağan

20 LABORATUVAR Tam kan sayımı Hb:12,4 BK:13700 Tromb:201000 CRP(-)
Biyokimya:Normal Kan gazı: PH:7.44 PCO2:32 HCO3:21.7 BE:-2.5 Kranial USG:Normal EKO:Geniş sekundum ASD Akciğer grafisi:Normal

21 İzlemin 30. dakikasında SVT atağı oldu (KTA:240/dk)
1 doz adenozin sonrası normale döndü İdame dozdan digoksin başlandı Tekrar atağı olmadı 3. gün beslenme başlandı 12. gün taburcu edildi

22 FETAL TAŞİKARDİ Fetal aritmilerin çoğu benign olmasına rağmen, bazen fetal hidrops ve ölüme yol açabilir Fetal bradikardi: KTA <100 /dk Fetal taşikardi : KTA >180 /dk Aritmi tipinin intrauterin detaylı analizi için M-mode ve dopler ekokardiyografi kullanılabilir

23 FETAL TAŞİKARDİ SIK NADİR
Paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) Atrial flatter (AF) NADİR Ventriküler taşikardi Nodal taşikardi Multifokal atrial taşikardi

24 FETAL TAŞİKARDİ PSVT ve AF’lu çoğu fetus intrauterin dönemde antiaritmik ilaçlar ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir Digoksin ilk seçenek Sotalol, Flekainid, Amiodaron (ikinci seçenek)

25 FETAL TAŞİKARDİ Hidrops ve uzun VA intervalli fetal PSVT’de digoksin nadiren etkilidir Hidropslu fetusta digoksinin plasental geçişi kısıtlıdır Bu nedenle bu hastalarda Sotalol veya flekainid Amiodaron ve İM digoksin

26 FETAL TAŞİKARDİ Taşikardili fetusta intrauterin tedavi çok etkili olmasına rağmen, doğumdan sonra tedavi de çok etkilidir İntrauterin? Postnatal?

27 FETAL TAŞİKARDİ Atrioventriküler valv regürjitasyonu (özellikle mitral) şiddetli konjestif kalp yetmezliğini gösterebilir İntrauterin tedavi için antiaritmik ilaç kullanılması annede aritmiye neden olabilir

28 ANORMAL TAŞİKARDİ SVT (His demeti ayrım yerinin üstünden kaynaklanır)
Nodal taşikardi Ventriküler taşikardi

29 Atriyal fibrilasyon (AF) dışındaki tüm SV taşiaritmilere SVT denir
SV taşiaritmi = SVT +AF

30 TAŞİKARDİ (BENİGN) Doğum sonrası Sıcak ve soğuk stresi Ağrı İlaçlar
Atropin Aminofilin Epinefrin Glukagon Pancuronyum Tolazolin İzoproterenol...

31 TAŞİKARDİ (PATOLOJİK)
YAYGIN Ateş Şok Hipoksi Anemi Sepsis PDA Konjestif kalp yetm NADİR Hipertiroidi Metabolik nedenler Kardiyak aritmiler Hiperamonyemi

32 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Semptomatik aritmilerin pediyatrik yaş grubunda en sık görüleni, 1/ ç His demetlerinin bifürkasyonu proksimalindeki anormal mekanizmalarla gelişen taşikardi

33 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
3 ana sınıf Aksesuar yol kullanarak Re-entrant taşikardiler (% 75) Aksesuar yol kullanmadan Re-entrant taşikardiler Ektoptik/otomatik taşikardiler

34

35 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Aksesuar yol kullanarak Re-entrant taşikardiler İleti, av noddan ventriküle ulaşırken aksesuar yol ile geri dönüp erken uyarıya neden oluyor. İleti av nod ve aksesuar yoldan ventriküle ulaşıyor, Wolff-Parkinson-White sendromu Normal ritm esnasında karakteristik EKG bulgularını gösterir Kısa P-R mesafesi, delta dalgası, anormal QRS Normal kalp, Ebstein anomalisi vb Aksesuar yol kullanmadan Re-entrant taşikardiler Adölesanlarda daha sık, senkop ile ilişkili

36 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Re-entrant taşikardiler Klinik Ani başlangıç ve sonlanma Konj kalp hast, dekonjestan kullanımı Atak sn-saat, atak esnasında /dk Yaşa göre değişir, taşikardi esnasında diastolik dolum azalır, kalp atım volümü düşer

37 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Yenidoğan Kalp yetmezliği (kalp hızı <240/dk genellikle olmaz) SVT dar QRS kompleksi ile tanınır, <0.08 sn İnfant Ayırmak zor, kalp hızı yüksek, hele ağlarken Kalp yetmezliği, 6-8 saatten uzun sürmesi halinde akut hasta görünüm, solukluk, huzursuz Takipne, hepatomegali Okul çağı çocuk, adölesan, Çarpıntı Göğüste baskı hissi Senkop/Presenkop nadir

38 ATAK TEDAVİSİ <15 sn ataklar ileri araştırma gerektirmez, benign
Klinik durum ve yaş Hemodinami bozuk Acil eksternal kardiyoversiyon (1-2 j/kg, derin sedasyon altında; ketamin 1-2 mg/kg) Transözefagial / intrakardiak stimülasyon ihtiyacı nadir

39 ATAK TEDAVİSİ Hemodinami stabil, AV nod tedavi amaçlı devreye sokulur
Vagal stimülasyon İnfant, yüze buz torbası (5-15 °C, sn) Bulbusa basınç, küçüklerde karotid masajı ÖNERİLMEZ

40 ATAK TEDAVİSİ Farmakolojik Adenozin (hızlı infüzyon)
Çabuk etki, negatif inotropik etki az/yok Fenilefrin, edrofonyum infüzyonu ile barorefleks uyarımı Kinidin, prokainamid, propranolol, metoprolol (Beloc (1mg/ml) 0.1 mg/kg, max 1 mg, 5 dk)

41 İDAME TEDAVİSİ Farmakolojik (spontan gerileme söz konusu)
Aksesuar yol yok ise Digoksin / propranolol Aksesuar yol var ise Propranolol Radyofrekans ablasyon (spontan gerileme az)


"FETAL TAŞİKARDİ Dr. Aydın ERDEMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları