Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TEBLİGATLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TEBLİGATLAR"— Sunum transkripti:

1 YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TEBLİGATLAR

2

3 İLGİLİ MEVZUAT 7201 sayılı Tebligat Kanunu
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 1965 tarihli Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler

4 Yurtdışında Tebligat Yapılacak Kişi
Türk Vatandaşı mı ? Mavi Kartlı yada Yabancı Uyruklu Gerçek ve Tüzel Kişi mi?

5 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Tebligat Yapılacak Kişi Türk vatandaşı İse 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

6 7201 sayılı Tebligat Kanunu
Madde 25:Yabancı memlekette tebligat usulü Yabancı memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasi memuru veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister. Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu vekalet vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da memuriyet havzası nazarı itibara alınarak ilgili Türkiye Elçiliğine veya Konsolosluğuna gönderilir. Şu kadar ki, Dışişleri Bakanlığının aracılığına lüzum görülmeyen hallerde tebligat evrakı, ilgili Bakanlıkça doğrudan doğruya o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilebilir

7 MADDE 25/A: Siyasî temsilcilik aracılığıyla yabancı ülkedeki Türk vatandaşlarına tebligat:
Yabancı ülkede kendisine tebliğ yapılacak kimse Türk vatandaşı olduğu takdirde tebliğ o yerdeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla da yapılabilir. Bu hâlde bildirimi Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu veya bunların görevlendireceği bir memur yapar.

8 Madde: 38 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik:
Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir. (2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir. (3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

9 MADDE: 39 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik:
Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakı, anlaşma hükümleri ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenlenir. (2) Yabancı ülkelere gönderilecek tebliğ evrakında; muhatabın adı ve soyadı, tam adresi ve uyruğu gösterilir. Bu bilgiler yazı makinesi ile yazılır. (3) Her takvim yılı başında, tebligat işleriyle ilgili anlaşmalar hükümleri, mütekabiliyet esasları ve hangi ülkeler için avans olarak ne kadar tebligat masrafı yatırılması gerektiği Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığından görüş alınarak Resmî Gazete’de yayımlanır. (4) Bir takvim yılı içinde meydana gelen değişiklikler de aynı usulle ilan edilir.

10 TEBLİGAT EVRAKLARININ LİSTESİ
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan işlemlere ilişkin tebligat evrakları: Tebliğ mazbatalı zarf (Yetkili Md. Veya Md. Yrd. Tarafından imzalanmış ve mühürlü) Üst duyuru yazısı İşleme esas teşkil eden evraklar

11 TEBLİGAT EVRAKLARININ LİSTESİ
3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi uyarınca yapılan teknik hata düzeltme işlemlerinin tebligat evrakları: Tebliğ mazbatalı zarf (Yetkili Md. Veya Md. Yrd. Tarafından imzalanmış ve mühürlü) 30 gün içerisinde yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme işleminin kesinleşeceği ihtarını da içerecek üst duyuru yazısı Düzeltme Raporu Kroki

12 TEBLİGAT EVRAKLARININ LİSTESİ
2009\6 sayılı genelge uyarınca yapılacak tebligatlara ilişkin evraklar: Tebligat yapılacak kişiye ait Tebliğ Belgesi Varsa Veraset Belgesi Tebliğ Mazbatalı Zarf, (Yetkili Md. Veya Md. Yrd. Tarafından imzalanmış ve mühürlü) Kişileri gösterir Tevdi Listesi Tebligat yapılacak kişiler için alınan posta pulu

13 Tapu- Kadastro Müdürlüğü
Yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşına yapılacak tebligat işlemlerinde Tebligat işlemini talep eden tapu ve kadastro müdürlüğü tebligat evraklarını tebliğ mazbatalı zarf ile birlikte hazırlayarak bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne gönderir. Tapu- Kadastro Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü Konsolosluk\Büyükelçilik

14 Dikkat edilecek hususlar:
Tebligat yapılacak olan kişinin ; T.C. kimlik numarası Anne adı Baba adı Doğum tarihi Açık adres bilgisi mutlaka bulunmalıdır!!!

15 İnternette yapılacak araştırma ile tespit edilebilmektedir.
Tebligat yapılacak kişi yurtdışında hangi konsolosluk görev bölgesinde bulunmaktadır? İnternette yapılacak araştırma ile tespit edilebilmektedir. İlgili konsolosluklara ilişkin detaylı bilgilere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinde linkinden ulaşılabilmektedir. Kişinin adres bilgisinden hangi konsolosluk görev bölgesinde olduğu açıkça anlaşılamıyorsa Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir. Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi

16 Tebligat Yapılacak Kişi
Yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi İzinle Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişi (Mavi Kartlı)

17 İLGİLİ MEVZUAT 1965 tarihli Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşme hükümleri uyarınca işlem yapılır.

18 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 63\3 sayılı Genelge

19 Öncelikle gönderileceği ülkenin hangi sözleşmenin tarafı olduğu tespit edilir.(1965 tarihli sözleşme veya 1954 tarihli sözleşme gibi) Buna göre 1965 tarihli Sözleşmeye Göre Tebligat Usulü 1954 tarihli Sözleşmeye Göre Tebligat Usulü Doğrudan Tebligat Usulü İkili Anlaşma Bulunması Halinde Tebligat Usulü İkili Anlaşma ve\veya Çok Taraflı Sözleşme Bulunmaması Halinde Tebligat Usulü başlığı altında bulunan hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

20 1965 tarihli Sözleşmeye Göre Tebligat Usulü
Tebligatın yapılacağı ülkenin sözleşmeye taraf olan devletlerden olup olmadığına bakılır. (63-3 sayılı Genelge- Ek:1) Ülkelerin kabul ettiği merkezi makamlar ve yazışma dilleri tespit edilir (63-3 sayılı Genelge- Ek:2) Tebliğ evrakı 184 nolu 4 sayfadan oluşan talepname ve tebliğ belgelerinden oluşur. 184 nolu talepname genelge ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanır. (63-3 sayılı Genelge- Ek:3) Tebliğ edilecek yazının onaylı tercümeleri ikişer takım olarak hazırlanır.

21 1954 tarihli Sözleşmeye Göre Tebligat Usulü
Tebligatın yapılacağı ülkenin sözleşmeye taraf olan devletlerden olup olmadığına bakılır. (63-3 sayılı Genelge-Ek:6) Ülkelerin kabul ettiği merkezi makamlar ve yazışma dilleri tespit edilir. (63-3 sayılı Genelge-Ek:2) Tebliğ evrakı tebliğ talepnamesi ve tebliğ belgelerinden oluşur. (63-3 sayılı Genelge-Ek:4) Talepname genelge ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanır. Tebliğ edilecek yazının onaylı tercümeleri ikişer takım (Avusturya için sadece bir takım) olarak hazırlanır.

22 Doğrudan Tebligat Usulü
Bu yönteme sadece sözleşmenin 10. maddesine çekince koymayan devletler açısından başvurulabilir. ((63-3 sayılı Genelge-Ek:5) Tebliğ evrakı talepname ve tebliğ belgelerinden oluşur. Tebliği istenen belgelerin Türkçesi ile muhatabın dilinde yapılmış çevirisi eklenir. Tebligat evrakları iadeli-taahhütlü posta yoluyla doğrudan muhatabın adresine gönderilir.

23 1965 Tarihli Hukukî Ve Ticarî Konularda Adlî Ve Gayrî Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesinin 10/A Maddesine Göre Doğrudan Tebligat Yapılabilen Devletler Amerika Birleşik Devletleri Arnavutluk Antigua ve Barbuda Bahama Adaları Barbados Belarus Belçika Bostvana Danimarka Finlandiya Fransa Hollanda Birleşik Krallık (İngiltere) ve Kuzey İrlanda İrlanda İspanya İsrail

24 Devletlere göre tebligat işlemlerinde uygulanacak esaslar(Ek: 9)
Almanya Almanya ile aramızda, l5/05/l930 tarih ve l622 sayılı Kanunla onaylanan ve 04/06/ l930 gün ve l5ll (III.Tertip II.Cilt, 470 s) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak her iki devlet arasında l8/11/l93l tarihinde yürürlüğe giren, l929 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik Münesabatı Mütekabiliyeye Dair Mukavelename” mevcuttur. Almanya, 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesi ve 1954 tarihli Lahey Hukuk Usulü Sözleşmesine taraf bulunmaktadır. Mukavelenameye göre, tebligata ilişkin talepname, talep edilen devletin dilinde düzenlenecek ve tebligatı çıkaran makam, davacı ve davalının isim ve sıfatları, tebliğ muhatabının isim ve adresi ve evrakın niteliği ile ilgili bilgiler yazılacaktır. Talepnameye, tebliğ edilecek evrakın, talep edildiği devletin dilinde düzenlenmiş onaylı tercümeleri eklenecektir.

25 Tebligat 1. Halen uygulamaya esas olan 1965 Lahey Tebligat Sözleşmesine göre, tebligat evrakı 184 numaralı forma bağlı olarak Türkçe ve Almanca tercümeleri olmak üzere iki takım olarak düzenlenecektir. 2. Almanya, kendisine gönderilen icra ve ödeme emri tebligatlarına ilişkin belgelerde bulunan ceza ihbarı niteliğindeki ibareleri kendi egemenliğine aykırı gördüğünden, bu tür ceza ihbarı taşıyan tebligat talebini yerine getirmeyi reddetmektedir. Bu nedenle, icra müdürlüklerimizce 184 numaralı forma bağlı olarak bu devlete gönderilmek üzere hazırlanacak evrakta bu tür ibarelerin çıkarılması gerekmektedir.

26 Örneğin; Almanya- Berlin’de yaşayan yabancı uyruklu bir kişiye yapılacak tebligat işlemi için; Almanya 1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesine taraftır. 184 nolu form genelge ekindeki örneğine uygun olarak iki takım olarak doldurulur. (Türkçe ve İngilizce veya gönderileceği ülkenin dilinde veya Fransızca ) 184 nolu formun tüm sayfaları Bölge Müdürünün imza ve mührünü içerir. Tebliğ edilecek yazının Almanca tercümesi yapılır(Yeminli tercüman tarafından yapılmış tercüme) ve Türkçesi ile birlikte ikişer takım olarak hazırlanır. Berlin Başkonsolosluğuna veya Berlin yetkili merkezi makamına doğrudan gönderilir.

27 Sıkça Sorulan Sorular Tebliğ yapılacak kişinin adresi yetersiz ise tebligat nasıl yapılacak? Çevirinin yeterliliği nasıl denetlenir ? Yapılacak tebligat işleminin hangi konsolosluk görev bölgesinde kaldığı nasıl tespit edilir ? Tebligat masraflarını kim karşılayacak? Çeviri hizmetini kim satın alacak?

28 Tapu ve Kadastro Uzmanı Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
TEŞEKKÜR EDERİM Fidan ELÇİ Tapu ve Kadastro Uzmanı Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı


"YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK TEBLİGATLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları