Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü YABANCILARLA YAPILAN EVLENMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü YABANCILARLA YAPILAN EVLENMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr."— Sunum transkripti:

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü YABANCILARLA YAPILAN EVLENMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr. Yurdanur ASA İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mayıs-2013

2 Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 16.11.2006 -2006/11269 BK Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. 16.11.2006 -2006/11269 BK

3 İKİ YABANCININ EVLENMELERİ 5718 Milletlerarası Ö zel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MADDE 13 – (1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır. İKİ YABANCININ EVLENMELERİ 5718 Milletlerarası Ö zel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun MADDE 13 – (1) Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

4 Çok uyruklu vatandaşlarımızın Türkiye’de evlenmek için müracaat etmesi durumunda evlenmenin Türk kimliği ile ve Türk hukukuna uygun yapılması gerekmektedir. Diğer ülke kimliği ile evlenmek üzere yapılan evlenmeler evlenme memurluklarınca kabul edilmeyecektir. 05.05.2010/35810

5 Vatansız, mülteci veya vatandaşlık durumu muntazam olmayan ü lke vatandaşlarının evlilikleri, Madde 13-Vatansız ve mültecilerin evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalarındaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir. 20-Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tastiklenmiş olması gerekir. Nüf.ve Vat.İşl.Gn.Müd. 06.04.2007 gün ve 16362 sayılı görüşe göre vatansız, mülteci veya vatandaşlık durumu düzgün olmayan yabancı kapsamında olduğunun İl Emniyet Müdürlüğünce bildirilmesi halinde evlenmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır. Vatansız, mülteci veya vatandaşlık durumu muntazam olmayan ü lke vatandaşlarının evlilikleri, Madde 13-Vatansız ve mültecilerin evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Genel Müdürlükten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile, henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalarındaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir. 20-Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tastiklenmiş olması gerekir. Nüf.ve Vat.İşl.Gn.Müd. 06.04.2007 gün ve 16362 sayılı görüşe göre vatansız, mülteci veya vatandaşlık durumu düzgün olmayan yabancı kapsamında olduğunun İl Emniyet Müdürlüğünce bildirilmesi halinde evlenmelerinde bir sakınca bulunmamaktadır.

6 5490 Sayılı Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan belgeler, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 167 nci maddesi ile Evlendirme Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde öngörülen hükümlere göre işleme alınır. İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Evlendirme Yönetmeliği

7 BELGE MİLLETLERARASI AHVALİ ŞAHSİYE KOMİSYONU MİLLETLERARASI AHVALİ ŞAHSİYE KOMİSYONU LAHEY SÖZLEŞMESİ HİÇBİR ŞEKLE BAĞLI OLMAYAN ÜLKELER

8 CIEC Commission Internationale de l’Etat Civil MİLLETLERARASI AHVALİ ŞAHSİYE KOMİSYONU

9 Kişisel hal olaylarına, aileye ve vatandaşlığa ilişkin konularda komisyona üye ülkelerin hukukunu inceleyerek, kişisel hal olaylarına ilişkin yürürlükte bulunan hükümleri birbiri ile uyumlu hale getirmek üzere çalışmalar yapar. Milletlerarası Kişisel Hal Komisyonu; kuruluşundan bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalarda 32 adet sözleşmeyi üye ülkelerin mevzuatına dahil edilerek yararlanmalarına sunmuştur. KOMİSYONUN TEMEL AMACI

10 Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre 1950 yılında Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyon’nu (C.I.E.C.) kurmuştur. Komisyon üyeliğine sırası ile 24 Eylül 1953’de Türkiye, 27 Eylül 1956’da Almanya, 4 Eylül 1958’de İtalya, 3 Eylül 1958’de Yunanistan, 14 Eylül 1961’de Avusturya, 13 Eylül 1973’de Portekiz ve 13 Eylül 1974 yılında İspanya alınmıştır. Komisyon’un resmi dili Fransızca olup, merkezi Fransa’nın Strazburg kentindedir. Vatikan, İsveç, Rusya, Litvanya, Slovenya ve Kıbrıs Rum Kesimi ise Komisyon’a gözlemci ülkelerdir.

11 16 nolu Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin Sözleşme + Almanya Avusturya Belçika İspanya Fransa Yunanistan İtalya Lüksemburg Hollanda Portekiz İsviçre Türkiye + Slovenya + Hırvatistan * Makedonya * Bosna-Hersek * Sırbistan + Polonya * Karadağ + Moldova + Litvanya + Estonya + sonradan katılmıştır * devam ettiriyor

12 FORMUL-A ÇOK DİLLİ DOĞUM KAYIT ÖRNEĞİ

13 FORMUL-B ÇOK DİLLİ EVLENME KAYIT ÖRNEĞİ

14 (ÇOK DİLLİ) EVLENME EHLİYET BELGESİ

15 LAHEY DEVLETLER ÖZEL HUKUK KONFERANSINDA KABUL EDİLEN 12 NOLU “YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ” APOSTİL

16 AMAÇ  Üye Ülkeler; Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin kaldırılmasını amaçlamışlar ve Lahey Sözleşmesini yapmayı kararlaştırmışlar. APOSTİLLE (TASTİK ŞERHİ)  Bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

17 TASDİK İŞLEMİ Talep edilen belge, (CIEC) Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi bir ülke vatandaşı için isteniyorsa ‘MERNİS Veri Tabanında’ hazırlanan çok dilde düzenlemiş formlar kullanılır ve belge nüfus müdürünün imza ve mührü haricinde başkaca bir tasdik işlemine tabi tutulmasını gerektirmez.

18 APOSTILLE (TASDİK ŞERHİ)

19 Apostille şerhinin hangi belgelere uygulanacağı ve hangi belgelere uygulanmayacağı Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilmektedir: a)Savcı, zabit katibi veya adliye memuru tarafından verilmiş belgeler de dahil olmak üzere, Devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler, b) İdari belgeler, c) Noter Senetleri, d)Kişilerce özel sıfatla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzaların doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar,

20 Apostille Şerhi Uygulanmayacak Belgeler a)Diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenmiş belgelere, b)Ticaret ve gümrük işlemleriyle doğrudan doğruya ilgili olan idari belgelere, Uygulanmaz.

21 Apostille Şerhi Uygulayacak Makamlar İdari belgeler için Valiliklerde Vali, Vali adına Vali Yardımcısı veya Hukuk İşleri Müdürü; Kaymakamlıklarda ise Kaymakamlar, Adli belgeler için ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarıdır. Ancak Dışişleri, Adalet ve Maliye Bakanlıklarından alınan görüşler doğrultusunda nüfusu 50 binden fazla olan İlçelerimizde Kaymakamlarca İlçe Yazı İşleri Müdürlerine ya da Şeflerine de imzayetkisi verilmiştir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 07.03.2008 tarihli ve B050İLİ0070002/440.412.1/1582 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

22 Apostille Şerhi Apostille şerhi 10 maddeden oluşmaktadır. Her madde eksiksiz olarak doldurulmalıdır. - Apostille şerhi ya bizzat belgenin veya buna eklenecek bir kağıdın üzerine konulmalıdır. Tasdik şerhinin ayrı bir belgede yer alması halinde ise, şerh tasdik edilen belge ile birleştirilecek, tasdik eden makamın mührü, birleşme yerine basılacaktır. Uygulamada birliğin sağlanabilmesi amacıyla bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 06.05.2008 tarihli ve B050İLİ0070002/030.02/3072 sayılı yazısı ve 05.11.2008 tarihli ve B050İLİ0070002/-440.412.1/7102 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

23 LA HAYE TASDİK İŞLEMİ La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanarak, taraf ülkelerin mevzuatına dahil edilen “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” gereği Apostille şerhi bulunan belgelerin işleme alınması için Türkiye’de yapılmış noter onaylı çevirisi yeterlidir.

24 ABD, İsrail, Tonga, Almanya, İsveç, Trinidad ve Tobago, Andora, İsviçre, Türkiye, Antigua, İtalya, Ukrayna, Arjantin, İzlanda, Venezuela, Arnavutluk, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Karadağ, Yunanistan, Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan, Kolombiya, Bahamalar, Kuzey İrlanda, Barbados, Lesotho, Barbuda, Letonya, Belarus, Liberya, Belçika, Lihtenştayn, Belize, Litvanya, Birleşik Krallık (İngiltere), Lüksemburg, Bosna-Hersek, Macaristan, Bostvana, Makedonya, Brunei Sultanlığı, Malavi,

25 Bulgaristan, Malta, Cook Adaları, Marshall Adaları, Çek Cumhuriyeti, Mauritius, Çin Halk Cumhuriyeti, Meksika, Hong Kong ve Makou, Moldova, Danimarka, Monako, Dominik, Namibya, Ekvador, Niue, El Salvador, Norveç, Ermenistan, Panama, Estonya, Polonya, Fiji, Portekiz, Finlandiya, Romanya,

26 Fransa, Rusya Federasyonu, Grenada, Saint Kitts ve Nevis, Grenadines, Saint Lucia, Güney Afrika, Saint Vincent, Güney Kore, Samoa, Gürcistan, San Marino, Hırvatistan, Seyşeller, Hindistan, Sırbistan, Hollanda, Slovakya, Honduras, Slovenya, İrlanda, Surinam, İspanya, Svaziland.

27 Sözleşmeye üye olan ve sonradan katılan ülkeler daha önceden İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bildiriliyorken, artık La Haye Sözleşmelerinin resmi sitesi olan www.hcch.net adresinden takip edilebilmektedir. Bu durum İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.11.2005 tarihli ve B050İLİ0070002/440.412- 1/7832 sayılı yazısı ile 81 İl Valiliğine duyurulmuştu.

28 YABANCI ÜLKENİN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİĞİNCE YAPILACAK İŞLEM BASAMAKLARI Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

29 YABANCI ÜLKENİN TÜRKİYE’DEKİ TEMSİLCİLİĞİNCE YAPILACAK İŞLEM BASAMAKLARI LaHey Devletler Ö zel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resm î Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması S ö zleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge ü zerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) d ü zenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli T ü rk ç e terc ü mesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

30 Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmî makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tâbi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tâbi tutulur.

31 YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK İŞLEMLERİ Belgenin Düzenlendiği Ülkedeki Türk Temsilciliği Yabancı Ülkenin Türkiye’deki Temsilciliği Yerel makamlarca verilen belgelerin temsilcilikçe tasdik edilmesi Temsilcilikçe belge düzenlenmesi

32 1)Yabancı Resm î Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması S ö zleşmesine taraf bir ü lkenin, ü lkemizdeki temsilciliğince d ü zenlenen ve verilen belgelere S ö zleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu t ü r belgeler yabancı ü lke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara ’ da ise Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve m ü h ü r............... Konsolosluğuna aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli T ü rk ç e terc ü mesi ile birlikte işleme alınır.

33 Belge, yabancı ü lkenin yerel makamlarınca d ü zenlenmiş ise d ü zenleyen ü lkenin T ü rkiye ’ deki temsilciliğince tasdik edilmesinden sonra, Dışişleri Bakanlığımızca belgenin aslına "Belgedeki imza ve m ü h ü r............ Konsolosluğuna/ B ü y ü kel ç iliğine aittir." şeklinde şerh verilmesini takiben noter tasdikli T ü rk ç e terc ü mesi ile birlikte işleme alınır.

34 Yabancı ü lkenin yerel makamlarınca d ü zenlenen ve d ü zenlendiği ü lkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve m ü h ü r........................... makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli terc ü manlar tarafından yapılmış ç evirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Terc ü meleri yeminli terc ü manlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve m ü h ü r tasdiki de bulunmalıdır.

35 Yabancı ü lkenin T ü rkiye ’ deki temsilciliğince d ü zenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara ’ da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve m ü h ü r............... Konsolosluğuna/B ü y ü kel ç iliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde d ü zenlenmiş ise noter tasdikli T ü rk ç e terc ü mesi ile birlikte işleme alınır.

36 Ü lkemizde dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin T ü rkiye ’ deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca "Belgedeki imza ve m ü h ü r.............. Konsolosluğuna/ B ü y ü kel ç iliğine aittir." şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli T ü rk ç e terc ü mesi ile birlikte işleme alınır.

37 Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce "Belgedeki imza ve m ü h ü r................... Dışişleri Bakanlığı ’ na aittir." şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli terc ü mesi ile birlikte işleme alınır. 6) Fahri konsolosluklarca d ü zenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

38


"T.C. BURSA VALİLİĞİ İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞ Ü YABANCILARLA YAPILAN EVLENMELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları