Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler"— Sunum transkripti:

1 Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL DERNEKLER MÜDÜRÜLÜĞÜ Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

2 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile dernek üyelerinin genel kurul toplantılarına çağrı şekilleri genişletilerek, “Derneğin internet sayfasında ilan yapılması”, “Üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmesi” ve “Mahalli yayın araçlarının kullanılması” suretiyle de genel kurula çağrı yapılmasına imkan sağlanmıştır.

3 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile Genel Kurul Sonuç Bildiriminin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde “Genel kurul toplantı tutanağı” ile “Dernek tüzüğünün son şekli”nin mülki idare amirliğine verileceği ve tüzük sayfalarının yönetim kurulu üyelerinin tamamınca imzalaması yerine, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

4 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile mülki idare amirliğine verilen Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin iki nüsha yerine bir nüsha verilmesi sağlanmış, ayrıca bildirimin mülki idare amirliği tarafından onaylı bir örneğinin ilgili bankaya verilmek üzere başvuru sahibine verilmesi uygulamasına da son verilmiştir.

5 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Yönetmeliğin Ek-4’ü değiştirilmiştir. Bu değişikler sonucunda, Yurtdışından Yardım Alma Bildiriminin ekinde mülki idare amirliğine verilmesi gereken “Yetkili organın karar örneği”, “Protokol”, “Sözleşme”, “Yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont”, “Ekstre” ve benzeri belgenin mülki idare amirliğine verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

6 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişiklik ile Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterinin isteğe bağlı olarak tutulması sağlanmış ve Büyük Defterin onaylatılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

7 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının başına bir cümle eklenmiştir. Bu değişiklikler sonucunda, İl Dernekler Müdürlüklerine veya noterlere onaylatılarak form ve sürekli form şeklinde tutulan defterlerin her yıl yeniden onaylatılması zorunluluğu kaldırılmış, yalnızca bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defterinin her yıl yeniden tasdik edileceği konusunda düzenleme yapılmıştır.

8 Dernekler Yönetmeliği
Bu durumda derneklerin, Yevmiye Defteri hariç tüm defterlerini sayfaları bitene kadar kullanabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca, yapılan düzenleme ile İl Dernekler Müdürlüklerince tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verileceği yönünde düzenleme yapılarak, tasdik numarası verilme usulüne açıklık getirilmiştir.

9 Dernekler Yönetmeliği
Yönetmeliğin 38 inci maddesinin değiştirilmesi sonucunda; gider makbuzu düzenlenmesi gereken durumlarda, bu makbuz yerine banka dekontu gibi belgelerin de harcama belgesi olarak kullanılabileceği konusuna açıklık getirilmiştir. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri için kullanılan Ayni Yardım Teslim Belgesi, bir kişiye yapılacak yardımlar için Ek-14/A, birden çok kişiye yapılacak yardımlar için ise Ek-14/B olarak iki ayrı şekilde düzenlenmiştir.

10 Dernekler Yönetmeliği
Ayrıca, Ek-13 Gider Makbuzu, Ek-14 Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ek-15 Ayni Bağış Alındı Belgesini basan basımevlerinin, bu belgelerin adedini, seri ve sıra numaralarını onbeş gün içinde mülki idare amirliğine bildirmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

11 Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra değiştirilen 5253 sayılı Dernekler Kanununun 32 nci maddesinin (k) bendinde, alındı belgelerinin kaybolması veya çalınması gibi durumlarda yapılması gereken işlemler düzenlenmiştir. Adı geçen Kanun maddesine göre farklı düzenlemeler içerdiğinden, Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

12 Dernekler Yönetmeliği
Ancak, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 32/k maddesi gereği; Dernekler tarafından tutulması zorunlu olan defter ve belgelerin (Alında Belgesi gibi) okunamayacak hale gelmesi veya kaybolması halinde öğrenme tarihinden itibaren onbeş gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesine (Sulh Hukuk Mahkemesi) Zayi Belgesi almak için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruda bulunmayanlar hakkında, üç aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Hükmü yürürlüktedir.

13 Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile yönetim kurulu asıl üyelerinin adlarına yetki belgesi düzenlenmeden dernek adına gelir tahsil edilmesine imkan sağlanmış ve yekti belgelerinin en çok bir yıl süreyle düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

14 Teşekkür Ederim. Orhan GÜNGÖRDÜ İl Dernekler Müdürü


"Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları