Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Şerife AKTAŞ Şube Müdürü Antalya 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Şerife AKTAŞ Şube Müdürü Antalya 2009."— Sunum transkripti:

1 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Şerife AKTAŞ Şube Müdürü Antalya 2009

2 Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanunu ile; Genel ilkeler, Uygulanabilecek olan idari yaptırımların türleri, Karar alma süreci, Karara karşı kanun yolu, İdari yaptırım kararlarının yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

3 Kabahatler Kanunu Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. (Kabahatler Kanunu Md. 2) Kabahatler karşılığında uygulanacak idari yaptırımlar;  İdari para cezası ve  İdari tedbirler olarak belirlenmiştir. (Kabahatler Kanunu Md. 16)

4 Adrese İlişkin İdari Para Cezaları 68/c maddesi gereğince mülki idare amirince; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 68/c maddesi gereğince mülki idare amirince;  Süresi içinde adres bildiriminde bulunmayanlar için 250 YTL,  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilmesi öngörülmüştür.

5 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanununun hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. (Kabahatler Kanunu 17/7) Bu kapsamda 2009 yılı için;  “Süresi içinde adres bildiriminde bulunulmaması” 322 TL,  “Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması” 646 TL.

6 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta; a)Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi, b)İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, c)Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller, d) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimliği, e) Kabahati oluşturan fiil, işlendiği yer ve zamanın bulunması zorunludur.

7 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Ayrıca ; o İdari para cezasının ödeme süresi, o Ödeme yeri, o Kanun yolu (mercii ve süresi), o İndirimli ödeme hakkı, o Taksitlendirme talep etme hakkı, o Ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler, o Tebliğ tarihinin de bulunması gerekmektedir. (Kabahatler Kanunu Md. 25, 442 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği III/A)

8 İDARİ YAPTIRIM KARARI Karar İlçeKarar Tarihi - Karar No KABAHAT Türüİlişiği Süresi içinde adres bildiriminde bulunmamak İLGİLİNİN Kimlik BilgileriAdresi T.C. Kimlik No Adı Soyadı Baba Adı Anne Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Konuya İlişkin Savunması SAVUNMA İmza KARAR VALİLİK MAKAMINA Süresi içinde adres bildiriminde bulunmadığı tespit edilen yukarıda adı, soyadı ve adresi yazılı bulunan şahsın; Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 322 TL idari para cezası ile cezalandırılmasını olurlarınıza arz ederim. ……………………. NÜFUS MÜDÜRÜ OLUR …/…/….. …………. KAYMAKAM. TEBLİGAT Sayın……………………… Süresi içinde adres bildiriminde bulunmadığınız anlaşıldığından; a) Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca 322 TL idari para cezası ile cezalandırıldığınız, b) Söz konusu para cezasını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ve Mal Müdürlüğüne ödemeniz gerektiği, c) Bu cezaya karşı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 27 nci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurabileceğiniz, d) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 ncı maddesi uyarınca Kanun yoluna başvurmadan önce ( tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde) ödeme yapmanız halinde peşin ödeme indiriminden (Cezanın 3/4’ü ödenir.) yararlanabileceğiniz, e) Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebileceği, taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmının tamamının tahsil edileceği, f) 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17/7 nci maddesi gereğince, idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; Huzurda tarafınıza tebliğ olunur. Tebliğ Tarihi: TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN ……………… ……………… Taksitli ödemeyi kabul ediyorum İmza Taksitli ödemeyi kabul etmiyorum. İmza KESİNLE ŞME VE BİLDİRİ M ………..….. VERGİ DAİRESİ Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şahsa ait karar ……….. tarihinde kesinleşmiş olup gereği yapılmak üzere gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini arz ederim. NÜFUS MÜDÜRÜ

9 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Üç örnek düzenlenen idari yaptırım kararı, ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İdari yaptırım kararının gerçek kişi huzurunda verilmesi halinde;  İlgiliye başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresi,  İndirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı,  Ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler, hakkında bilgi verildikten sonra karar tutanağını imzalaması istenir.

10 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği ilgiliye, vergi dairesi veya mal müdürlüğüne dairede dosyasında muhafaza edilir. (Kabahatler Kanunu Md. 26)

11 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI  Savunma (İlgiliye tebliğinden itibaren 7 gün)  İdari yaptırım kararının uygulanması İdari yaptırım kararının huzurda tebliğ edilmesinin mümkün olmadığı hallerde;

12 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna başvurulmaması, Kanun yoluna başvurulması halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari para cezalarının takip edilebilir aşamaya gelmesi idari para cezalarının kesinleşmesidir.

13 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Bu nedenle, elden tebliğin yapıldığı veya tebligatın ilgili tarafından tebellüğ edildiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilecek ve dava açma süresi ile kararın kesinleşme tarihi bu tarihte başlayacaktır.

14 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Tebligatın usul ve yasaya uygun bir şekilde yapılması son derece önemlidir. Tebligat, şahsa bilinen en son adresinde yapılır (Tebligat Kanunu 10. md). Tebligat yapılacak kişi şayet adreste bulunmazsa, kendileriyle birlikte oturan kişilere (aile fertlerine), hizmetçilere veya aile içinde sürekli çalışan işçilere yapılabilinir.

15 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Kendisine tebligat yapılacak kimse ya da muhatap adına tebligat yapılacak aynı konutta ehil bir kişi yok ise; tebliğ memuru öncelikle “adreste bulunmama nedenini araştıracak, sonra da bu adreste bulundukları halde “geçici” olarak orada bulunmuyor ise Tebligat Kanunun 20 inci maddesine göre tebligat yapılacaktır. Ancak muhatap, tebligat evrakında belirtilen adreste oturuyor olmakla birlikte dağıtım saatinde muhatap ya da muhatap adına kendisine tebligat yapılabilecek kimse bulunmazsa tebligat, Tebligat Kanununun 21 inci maddesine göre yapılır.

16 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Bu çerçevede; Tebliğ memurunun geçici ayrılma sebebini bilecek yakın komşu ve akrabalardan, yönetici, kapıcı, muhtar, aza, meclis üyeleri, zabıta amir ve memurlarından araştırması, Beyanlarını tutanağa geçirmesi, imtina halinde ise imtina işlemini tatbik etmesi, Tebliğ olunacak evrakı o yerin muhtar ve ihtiyar heyetinden birine yaparak “ihbarnameyi” tebligat yapılması istenen muhatabın kapısına ve idareye dönen nüshasına yapıştırması gerekir.

17 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Tebligatın kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın 20 nci maddesine göre yapılan tebligatlarda ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra, 21 inci maddeye göre yapılan tebligatlarda ise ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihte ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır.

18 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Mevcut veya tespit edilen adrese tebligat yapılamaza ve tebliğ memuru tarafından da yeni adres tespit edilemez ise; İlan suretiyle tebligat yapılır. Ayrıca ilanın bir nüshası kaymakamlık binasına veya köy ya da mahalle muhtarlığına ilan edilmek üzere asılabilir. Bu suretle yapılan sonuncu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra idari para cezası ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır.

19 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Süresi içinde adres bildiriminde bulunmama;  Taşınma tarihi ile beyan tarihi arasındaki sürenin 20 iş gününü aşması halinde idari para cezası uygulanır.

20 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Gerçeğe aykırı beyanlarda;

30 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 İdari para cezalarının uygulanmaya başlandığı tarih itibariyle (20 Nisan 2009);  T.C. Kimlik numarası ile ulusal adres veri tabanında yer alan yerleşim yeri adres bilgileri eşleştirilmemiş olan kişilerin ilk adres beyanlarında,  Kişi tarafından beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer almaması, ulusal adres veri tabanında adres bileşenlerinin eksik ya da hatalı olması nedeniyle “geç bildirim” kapsamında ceza uygulanmayacaktır. İdari Para Cezasının Uygulanmayacağı Haller

42 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI  Kişinin güncel adresini bilmemesi nedeniyle hatalı adres beyanında bulunması durumunda ceza kapsamında değerlendirilmeyerek yetkili idare ile işbirliği içinde sorunun çözümlenmesi sağlanacaktır.  Kişilerin talebi halinde tutulan diğer adres ile ilgili olarak; herhangi bir ihbar ya da şikayet olmaması halinde tahkikata gönderilmeyecek ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

43 ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI TEŞEKKÜR EDERİM


"ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI Şerife AKTAŞ Şube Müdürü Antalya 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları