Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’ DE AR-GE POLİTİKALARI HAZIRLAYAN Sevgi ÇET İ NKAYA Pelin ÖZKARA Danı ş man:Doç. Dr. Tufan BAL ISPARTA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’ DE AR-GE POLİTİKALARI HAZIRLAYAN Sevgi ÇET İ NKAYA Pelin ÖZKARA Danı ş man:Doç. Dr. Tufan BAL ISPARTA 2015."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’ DE AR-GE POLİTİKALARI HAZIRLAYAN Sevgi ÇET İ NKAYA Pelin ÖZKARA Danı ş man:Doç. Dr. Tufan BAL ISPARTA 2015

2  AR-GE NED İ R?  AR-GE HARCAMASINDA İ LK 20 ÜLKE HANG İ LER İ D İ R?  İ Y İ B İ R AR-GE İ Ç İ N NELER YAPILMALI?  AR-GE’N İ N GÖREVLER İ ?  TÜRK İ YE’DE HANG İ FAAL İ YETLER AR-GE FAAL İ YETLER İ OLARAK KABUL ED İ L İ R?  AR-GE İ Ç İ N H İ BELER?  KOSGEB NED İ R?  KOSGEB NE İŞ E YARAR?  TÜRK İ YE’DE AR-GE DESTEK VE TE Ş V İ KLER İ NELERD İ R? 2

3  AR-GE, bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımıdır. 3

4  Ara ş tırma ve geli ş tirme; hem bir ş irket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve geli ş menin ba ş lıca bir unsurudur. AR-GE yapan kurulu ş lar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler. 4

5 AR-GE YAPILANMA SÜRECİ UygulamaİzlemeEğitimAnalizRaporlama 5

6  Geli ş mi ş sanayi ülkelerinin yer aldı ğ ı OECD’ye göre AR-GE üç farklı uygulamayı bünyesinde barındırır; Temel Ara ş tırma Uygulamalı Ara ş tırma Deneysel Geli ş tirme 6

7 Temel Araştırma Uygulamalı Araştırma  Belirli, özgün bir uygulama veya kullanım dü ş ünülmeden, kuramsal veya deneysel çalı ş malarla olguların ve gözlemlenebilir durumların altında yatana ili ş kin yeni bilgi edinmeye denir.  Uygulamalı ara ş tırma da özgün bilgi üretmeye yöneliktir. Ana hedef olarak do ğ rudan özgün ve pratik bir amaç içerir. 7

8 Deneysel Geliştirme  Ara ş tırma ve/veya pratik deneyimden edinilmi ş ve halen var olan bilginin üzerinde yükselen, ancak yeni materyaller, ürünler, devreler üretmeye; yeni süreçler, sistemler hizmetler olu ş turmaya veya halen üretilmi ş,olu ş turulmu ş olanları büyük ölçüde iyile ş tirmeye yönelik sistemli çalı ş malardır. 8

9  OECD, AR-GE’nin di ğ er faaliyetlerden ayırt edilmesinde ş u tanımı getirmektedir: AR-GE faaliyetleri bilimsel veya teknolojik belirsizli ğ in oldu ğ u durumlarla ilgili faaliyetlerdir. 9

10  Bazı AR-GE faaliyetlerinde hedef yeni bir ürün geli ş tirmek veya geli ş tirilmesine bilimsel altyapı sa ğ lamaktır.  AR-GE, mevcut bir ürünün daha etkin ve ucuz üretilmesi ya da hiç üretilmemi ş ama ileride üretilmesi planlanan, pazarda öncü olmak amacıyla herhangi bir alanda ara ş tırmaya kaynak ayırmaktır. 10

11  AR-GE, özel çalı ş ma gerektiren, kamu, özel sektör ve üniversitelerde yapılabilen yine özel bir faaliyettir.  AR-GE, adından da tam olarak anla ş ıldı ğ ı gibi önce bir ara ş tırma, henüz bulunmamı ş ı bulma ve sonra da bilgiyi veya bir ürünü geli ş tirme veya yenilemeyi içerir. 11

12  Dünyada ya ş anan krizler incelendi ğ inde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır.  AR-GE’nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sa ğ layan bir faaliyet alanı oldu ğ u görülmektedir.  Bu nedenle de AR-GE'nin verimsiz bir yatırım oldu ğ u, harcanan kayna ğ ın bo ş a gidece ğ i zihniyeti mutlaka terk edilmelidir.  AR-GE yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndü ğ ü artık herkesçe bilinen bir gerçektir. 12

13 13 ÜLKELER2011 YILI HARCAMALARI ABD415,2 ÇİNÇİN178,2 JAPONYA141,0 ALMANYA91,7 KORE53,2 FIRANSA51,9 İ NG İ LTERE39,6 RUSYA33,7 BREZ İ LYA25,3 İ TALYA24,8

14 14 ÜLKELER2011 YILI HARCAMALARI İ TALYA24,8 H İ ND İ STAN24,3 KANADA24,3 TAYVAN23,9 AVUSTRALYA20,2 İ SPANYA19,8 HOLLANDA14,6 İ SVEÇ13,2 TÜRK İ YE11,1 İ SV İ ÇRE10,5 AVUSTURYA9,8

15  Türkiye'nin ekonomik istikrara giden yolu AR-GE'den geçmektedir ve Türkiye'nin daha fazla beklemeye tahammülü yoktur.  Öncelikli olarak AR-GE'ye bakı ş açımızı mutlaka de ğ i ş tirmeli.  AR-GE’ye dayalı tedarik, teknoloji tedari ğ i, Teknoloji yönetimi ve AR-GE yönetimi konularında bilgi sahibi olan AR- GE liderleri yeti ş tirmeli.  AR-GE’yi ara ş tırma ve yayın olmaktan çıkaracak yönetici kadrolara sahip olmalı. 15

16  Burada en önemli nokta, elbette ki yeti ş mi ş insan gücüdür. Ve unutulmamalıdır ki AR-GE, doktoralı elemanlarla yapılır, yönetilir, ölçülür, izlenir ve de ğ erlendirilir.  AR-GE ile ilgili her kurumun doktoralı elemanlar istihdam etmesi gerekir.  Bu ş ekilde konusuna hakim, teknolojinin geldi ğ i son noktadan haberdar, ara ş tırma ve geli ş tirme konularını bilen bir kadroya sahip olabiliriz.  Bu ş ekilde derinlemesine problemleri irdeler, farklılıklar olu ş turabilecek detayları yakalayabiliriz.  Bu ş ekilde rekabet üstünlü ğ ü olan yenilikçi ürünler üretebiliriz. 16

17 Her AR-GE mutlaka ş u üç a ş amayı içermelidir; ÖlçmeİzlemeDeğerlendirme 17

18  AR-GE çemberlerinin olu ş umlarında lokomotif olmak,  AR-GE çalı ş malarının bizzat içinde olmak,  AR-GE kö ş esini düzenlemek ve güncellemek,  Ara ş tırma çemberi çalı ş malarını yöneticiye sunduktan sonra, geli ş tirme çemberlerine iletmek,  Çemberler arası koordinasyonu sa ğ lamak, 18

19  AR-GE gezileri (Ürün ve hizmet konulu) düzenlemek ve katılım,  Teknolojik geli ş im fuar ve seminerlerini tespit etmek ve katılım organizasyonu yapmak,  Görüntülü sunum çalı ş maları hazırlamak ve sunum yapmak,  AR-GE ve çember toplantılarına katılım,  Gönüllü Te ş vik ve destek kurulu ş larından direk ve dolaylı destek sa ğ lama giri ş imleri, “Projelerin gereklerine göre, kamu kurum ve kurulu ş larından (Devlet Planlama Te ş kilatından SODES deste ğ i vs) 19

20  Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizliklerin açıklı ğ a kavu ş turulması amacı ile bilim ve teknolojinin geli ş mesi için yeni teknik bilgi edinme,  Yeni yöntemlerle yeni ürünler, malzemeler, sarf malzemeleri, cihazları, ekipman, prosedür, sistemlerin geli ş tirilmesi, tasarım ve çizim çalı ş maları yoluyla yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, 20

21  Yeni ve özgün tasarımlara dayalı yazılım faaliyetleri,  Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve prosedürler ara ş tırmak ve geli ş tirmek,  Bir ürünün kalitesini, standardını ve performansını artırırken, maliyetini azaltacak yeni teknikler ve teknolojiler ara ş tırmak. 21

22  AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan AR-GE harcamaları için TUB İ TAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı gibi devlet kurumlarınca çe ş itli oran ve tutarlarda parasal hibeler sa ğ lanmaktadır.  TUB İ TAK (Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Ara ş tırma Kurumu) AR-GE ve yenilik harcamalarına parasal destek sa ğ layan kurumların ba ş ında gelmektedir. 22

23  TÜB İ TAK tarafından sa ğ lanan hibelerden yararlanmak için, bu kapsamda spesifik projeler geli ş tirilmeli ve bu projeler için operasyonel ve finansal fizibilite detaylarını içeren gerekli belgelerle TÜB İ TAK'a ba ş vurmalıdır.  Yapılan ba ş vuru TÜB İ TAK tarafından de ğ erlendirilir ve tüm ko ş ulların sa ğ lanması durumunda ilgili AR- GE projesi için sa ğ lanacak hibe onaylanır. 23

24  TÜB İ TAK tarafından onaylanan AR-GE projeleri; personel maliyetleri, kullanılacak malzemeler, danı ş manlık, seyahat ve genel giderler dahil olmak üzere % 60’a varan oranlarda hibe sa ğ lanmaktadır. 24

25  Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlı ğ ı’na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ğ ı’na ba ğ lı olarak görevini yerine getirmektedir.  1990 yılında kurulu ş u tamamlanmı ş tır.  Ülkemizde sosyal ihtiyaçların ve ekonominin kar ş ılanabilmesi adına orta ve küçük ölçekli i ş letmelerin etkisi ve sanayideki payını artırmak amacıyla kurulmu ş tur.  KOSGEB ayrıca bu i ş letmelerin rekabet güçlerini ve seviyelerini artırma amacına da hizmet etmektedir.  Bir di ğ er hizmeti ise; KOB İ ’lerin rekabet düzeyini artırmak ve ihracat, kurumsalla ş ma ve AR-GE gibi mevzularda kendilerini geli ş tirmelerine yardımcı olmaktır. 25

26  Temel hedefi yeni i ş letmelerin açılmasına te ş vik etmek ve giri ş imciyi e ğ itimsel ve mali anlamda desteklemektir.  Bu ş ekilde ekonomiye dolaylı olarak katkı sa ğ lamak için vardır. KOSGEB’in verdi ğ i destekler arasında; KOB İ proje destek programı, kredi faiz deste ğ i, i ş birli ğ i güç birli ğ i destek programı, Ar-ge, genel destek programı, tematik proje destek programı, laboratuvar hizmetleri, geli ş en i ş letmeler piyasası KOB İ destek programı yer almaktadır.  KOSGEB henüz her ne kadar son derece geli ş memi ş olsa da ülke ekonomisine katkısı göz ardı edilemez. Üstelik geli ş imine de hala devam etmektedir. 26

27 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında AR-GE İndirimi 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Destek ve Teşvikler Nakit Destek Programları 27

28  5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu, en az 30 tam zamanlı AR-GE personelinin istihdam edildi ğ i AR-GE Merkezleri ile devlet kurumları tarafından desteklenen AR-GE projeleri özel te ş vikler sa ğ lamaktadır. 28

29  AR-GE İ ndirimi: AR-GE harcamalarının %100 oranında Kurumlar Vergisi Matrahından indirilmesi (E ğ er tam zamanlı AR-GE personeli sayısı 500’ü a ş arsa, %100 indirime ek olarak, bir önceki yıla kıyasla sonraki yılda artı ş göstermi ş olan AR-GE harcamalarının yarısı da indirilebilir.) 29

30  Ücret Gelir Vergisi İ stisnası: AR-GE Personeli ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin %80 veya %90 oranında vergiden istisna edilmesi. 30

31  5 yıl boyunca sosyal güvenlik primi i ş veren payının %50 oranında istisna edilmesi  Damga vergisi istisnası  100.000 TL’ye kadar teknogiri ş im sermayesi deste ğ i 31

32  4691 sayılı Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri Kanunu, yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlar ve bu alanlardaki AR-GE projelerini desteklemek için Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren ş irketler için özel te ş vikler sa ğ lamaktadır. 32

33  Kurumlar Vergisi İ stisnası: Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri’ndeki yazılım geli ş tirme ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar  KDV İ stisnası: Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri’nde geli ş tirilen yazılım uygulamalarının teslimi için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar 33

34  Gelir Vergisi İ stisnası: Teknoloji Geli ş tirme Bölgeleri’ndeki AR-GE faaliyetlerinde çalı ş an personel için, 31 Aralık 2023 tarihine kadar  SGK İ stisnası: 5 yıl boyunca sosyal güvenlik i ş veren payı için %50 oranında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar 34

35  Türkiye’de gerçekle ş tirilen AR-GE projeleri, farklı nakit destek programları tarafından desteklenmektedirler.  AR-GE merkezi ve/veya Teknopark’larda yürütülen AR-GE ve yenilik projeleri de Nakit Destek Programlarından yararlanabilmektedirler.  Türkiye’de AR-GE ve yenilik projelerine nakit destek sa ğ layan ulusal programlar bir sonraki slaytta verilmi ş tir. 35

36 TÜB İ TAK- TEYDEB Destek programları TTGV (Türkiye Teknoloji Geli ş tirme Vakfı) AR-GE Proje Destekleri San-Tez Destek Programı KOSGEB Destek Programları 36

37  http://www.utb.org.tr/makaleler/arge-nedir-nasil- yapilmalidir.html http://www.utb.org.tr/makaleler/arge-nedir-nasil- yapilmalidir.html  http://www.erzurumbeah.gov.tr/argehakkinda/ http://www.erzurumbeah.gov.tr/argehakkinda/  http://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/ar- ge/turkiyede-arge-tesvikleri.html http://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/vergi/ar- ge/turkiyede-arge-tesvikleri.html  http://bilgihanem.com/kosgeb-nedir-ne-ise-yarar/ http://bilgihanem.com/kosgeb-nedir-ne-ise-yarar/  http://www.dunya.com/guncel/turkiye-ar-ge- gelisiminde-cinden-sonra-ikinci-sirada-187386h.htm http://www.dunya.com/guncel/turkiye-ar-ge- gelisiminde-cinden-sonra-ikinci-sirada-187386h.htm 37


"TÜRKİYE’ DE AR-GE POLİTİKALARI HAZIRLAYAN Sevgi ÇET İ NKAYA Pelin ÖZKARA Danı ş man:Doç. Dr. Tufan BAL ISPARTA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları