Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS KRİTERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS KRİTERLERİ"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS KRİTERLERİ
GAZİ TEKNOPARK PERFORMANS KRİTERLERİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Haziran 2013

2 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (TEKNOPARK)
Ar-Ge ve inovasyon temelli firmaları, üniversite ve araştırma kurumları ile bir araya getiren; bilginin ticarileşmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi suretiyle ülke kalkınmasına katkı sağlama amacıyla bu kuruluşlara uygun bir ekosistem sunan; A.Ş. statüsünde ve üniversite ortaklı bir Yönetici Şirket tarafından yönetilen ve mevzuatında öngörülen bir takım teşvik ve destek mekanizmalarına sahip olan ortamlardır. 2

3 BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER
GAZİ TEKNOPARK BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER TGB’de Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar: Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet Bölgede çalışan AR-GE ve %10 destek personeli ücretlerine ilişkin yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet ve 5 yıl süre ile %50 SSK İşveren Payı istisnası Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti 3

4 BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER
GAZİ TEKNOPARK BÖLGEDEKİ YASAL TEŞVİKLER Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar: Çalıştıkları kuruluşların izni ile teknopark firmalarında sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışabilme imkanı Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgelerde şirket kurabilmesi, kurulu bir şirkete ortak olabilmesi ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilmesi 4

5 YASAL MEVZUAT Teknopark faaliyetleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. 2011 yılında yapılan Kanun değişikliği ile 2013 yılında bitecek olan teşvikler yılı sonuna kadar uzatılmış ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır. Yeni Uygulama Yönetmeliği’nin 2013 yılı sonuna kadar çıkarılması beklenmektedir. Fakat teknoparklardan beklentiler de artmakta, denetime yönelik uygulamalar sıkılaşmakta, daha etkin, hesap verebilir, takip edilebilir teknopark yapıları oluşturulmaya çalışılmaktadır. 5

6 KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN/GETİRİLECEK UYGULAMALAR
Ar-Ge personeli sayısının %10’u kadar destek personelinin muafiyet kapsamına alınması (Yönetmelik taslağında “brüt ücreti en az olandan başlayarak” ifadesi var) Teknoparkta yürütülen proje kapsamında Teknopark dışında geçirilen sürenin Maliye Bakanlığınca belirlenecek olan kısmının muafiyet kapsamına alınması (Yönetmelik taslağında bölge dışındaki zamanın %50’si, üniversite içindeyse %80’i) Muafiyet kapsamındaki çalışma sürelerinin saatlik bazda hesaplanması (160 saat, 192 saat ?) Bölgede başlayıp sonuçlanan Ar-Ge pojesine yönelik teknolojik ürün yatırımının (üretim tesislerinin) bölgede kurulabilmesi (Yatırıma yönelik ek teşvikler beklenmektedir.) 6

7 KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN/GETİRİLECEK UYGULAMALAR
Firmanın teknopark bünyesinde yürüttüğü faaliyetlere yönelik talep edilen her türlü istatistiksel veriyi içeren belgenin, doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilmesi, Bakanlık Ar-Ge portalına aktarılması (Teknopark bilgi sisteminin ektin kullanımı) Mali verilerin mali müşavir / yeminli mali müşavir onayı ile Yönetici Şirket’e ulaştırılması (dönemleri yeni yönetmelik ile belirlenecektir, tahminen 3’er aylık dönemlerde) Mevzuata uygun hareket etmeyen, bilgi ve belgelerini zamanında ve eksiksiz vermeyen firmalara aylık muafiyet belgelerinin verilmemesi ve faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin bölgeden ihracı 7

8 KANUN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ YÖNETMELİK İLE GETİRİLEN/GETİRİLECEK UYGULAMALAR
Tüm teknoparklarda proje kabul süreçleri standart hale getirilmesi (Teknoparka ilk başvuruda ve teknoparkta yürütülecek her proje için en az 2 akademisyenin yer aldığı değerlendirme kurulu onayı) Proje süresinin en fazla 36 ay olması (en fazla 6 ay uzatma) Projesi biten ve yeni Ar-Ge projesi sunmayan firmanın bölgeden ihracı (2 proje arasındaki süre ile ilgili görüşler bildirilmiştir.) Etki Değerlendirme Analizi (Portal üzerinden firmalar tarafından dolduracak!) Maliye Bakanlığı ile entegrasyon (e-beyanname BSTB Proje kodu zorunluluğu) Artması öngörülen mali denetimler 8

9 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
FİRMA AR-GE FAALİYETLERİ ÇIKTILAR GİRDİLER Firma Yaşı Teknoparkta faaliyette bulunduğu süre Kanun kapsamında girişimciye sağlanan muafiyetler (Kurumlar, Gelir, SGK,KDV) İşbirliği Performansı Ekonomik Katkı Performansı Rekabeti Güçlendirici Performansı Proje Performansı Etkinlik Katılım – Bilgi Paylaşımı

10 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
A) İşbirliği Performans Ölçütleri 1-Üniversite ile İşbirliği a-Üniversite ile Ar-Ge projesi yürütülmesi Üniversiteyle ortak Ar-Ge projesi var mı Üniversiteden yürütülen Ar-Ge projeleri için akademik danışmanlık alınıyor mu b) Öğrenci Öğrencilere staj olanağı sağlanıyor mu Öğrencilere yarı zamanlı iş olanağı sağlanıyor mu Firma, çalışan personelinin yüksek lisans ve doktora çalışmalarını destekliyor mu Ortak bilimsel yayın çıkarılıyor mu 10

11 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
 A) İşbirliği Performans Ölçütleri 2- TGB Şirketleriyle İşbirliği Bölge içerisinde firmalar arası ortak Ar-Ge projesi (kamu/özel) var mı Firmaların beraber aldığı fikri mülkiyet hakkı var mı İşbirliği yapılan ülkeler 3-Kamu Kurumlarıyla İşbirliği Kamu destekli Ar-Ge projeleri var mı 11

12 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
B) Ekonomik Katkı Performans Ölçütleri 1-İstihdama Katkı Yeni yaratılan istihdam (Ar-Ge ve destek personeli) Yeni yaratılan istihdam oranı 2-İhracata Katkı Firmanın ihracat tutarları İhracat artış oranı 3-Mali Performans Yasa kapsamında yapılan ciro tutarı Ciro artış oranı Bölgede üretilen ürün ve hizmetler sonucu elde edilen ithalat ikamesi, 12

13 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
C) Rekabeti Güçlendirici Performans Ölçütleri 1-Teknolojik Üstünlük Öncelikli alanlarda yapılan projeler Uluslararası fonlarınca desteklenen projeler Ulusal fonlarca desteklenen projeler 2-Fikri Mülkiyet Hakları Alınan ulusal fikri mülkiyet hakkı (Patent, Faydalı Model, Marka Tescil) Alınan uluslararası fikri mülkiyet hakkı (Patent, Faydalı Model, Marka Tescil)  3-Sertifikasyon Uluslararası akreditasyonlar Alınan uluslararası standartlar Alınan ulusal standartlar 13

14 GAZİ TEKNOPARK YENİ DÖNEM PERFORMANS KRİTERLERİ
D) Proje Performans Ölçütleri Projelerin zamanında ve bütçesinde tamamlanması Sürekli aktif bir Ar-Ge projesinin olması E) Etkinlik Katılım – Bilgi Paylaşımı Yönetici Şirkette gerçekleştirilen etkinliklere katılım Yönetici Şirkete Talep edilen bilgilerin zamanında ve doğru sunulması Teknopark Yönetim Bilgi Sistemi kullanımı 14

15 TEŞEKKÜRLER … 15


"PERFORMANS KRİTERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları