Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Ünal TAYYAN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Md. Yrd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Ünal TAYYAN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Md. Yrd."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Ünal TAYYAN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Md. Yrd.

2 SUNUM PLANI  GİRİŞ  AMAÇ  KAPSAM  ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER  UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

3 GİRİŞ Bilim ve Teknoloji GöstergesiAvrupa (15)Türkiye Bir milyon kişi başına Ar-Ge Personeli2.607341 Yayımlanan bilimsel makale sayısı (Adet)148.1694.098 Ar-Ge Harcaması GSMH oranı%2,2%0,66% İleri Teknoloji ürünü ihracatı Mlr.USD361.1281.064 İleri Teknoloji ürünü ihracatı/toplam ihracat16%2% Alınan Royalty ve lisans ücreti Mlr.USD17.1100 Verilen Royalty ve lisans ücreti Mlr.USD38.459362 Patent Başvuruları Yerleşikler129.155550 Patent başvuruları Yerleşik olmayanlar2.448.271250.492 Marka başvuruları yerleşikler222.82128.209 Marka başvuruları Yerleşik olmayanlar92.7137.611

4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Ülke ekonomisinin uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;  Teknolojik bilgi üretilerek üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,  Ürün kalitesinin ve standardının yükseltilmesi suretiyle verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi,  Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,  Rekabet öncesi işbirliğinin teşvik edilmesi,  Araştırmacı ve nitelikli işgücüne istihdam imkânı sağlanması,  Doğrudan yabancı yatırımların ülkeye girişini hızlandırılması amaçlanmıştır. amaçlanmıştır. AMAÇ

5  Teknoloji Merkezi İşletmeleri (KOSGEB tarafından 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan)  Ar-Ge merkezleri  Ar-Ge Projeleri  Rekabet öncesi işbirliği projeleri  Teknogirişim Sermayesi Desteği  Sigorta primi teşviki açısından TEKNOPARKLAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KANUN KAPSAM

6 Ar-Ge Merkezi: Ar-Ge Merkezi: Sermaye şirketleri bünyesinde, Sermaye şirketleri bünyesinde,  Ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,  Münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,  En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden  Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAM

7 Ar-Ge Projesi: Ar-Ge Projesi:  Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek unsurları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş,  Ar-Ge Faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi ifade etmektedir.  Ar-Ge Faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi ifade etmektedir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAM

8 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri:  Birden fazla işletmenin;  verimliliği artırmak,  ölçek ekonomisinden yararlanmak,  standardizasyon oluşturmak,  mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere  Ortak parça, sistem ve platform kullanabilmek amacıyla yürütecekleri Ar-Ge çalışmalarına yönelik,  Fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında sürdürülen,  Bilimsel niteliği olan projelerdir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAM

9 Ar-Ge İndirimi Uygulaması  Harcamaların tamamı aktifleştirilerek amortisman suretiyle giderleştirilecek,  Ayrıca, aktifleştirilen Ar-Ge harcamalarının % 100’ü tutarında (500 ve üzerinde Ar-ge Personeli istihdam eden Ar-Ge Merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-ge harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı) matrahtan indirim yapılacak.  İndirilemeyen kısım sonraki hesap dönemlerine devredilecek.  Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak indirilecek.  Halen % 40 oranında uygulanmakta olan Ar-Ge indirimi oranı bu tasarıyla % 100’e çıkarılmaktadır. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

10 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:  Teknoloji merkezi işletmeleri  Ar-Ge merkezleri  Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslarararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projeleri,  Rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge personelinin ile  Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve Destek Personelinin (Kamu Personeli Hariç)  Bu görevleri ile ilgili ücretlerinin doktoralı olanlar için % 90’ı, diğerleri için % 80’i gelir vergisinden istisna edilecektir. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

11 Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki: Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki:  Teknoloji merkezi işletmeleri  Ar-Ge merkezleri  Kamu kurum ve kuruluşları ve uluslarararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve Yenilik Projeleri,  Rekabet öncesi işbirliği projeleri  Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ücretleri gelir vergisinden müstesna olan Ar-Ge ve Destek Personelinin (Kamu Personeli Hariç)  Bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Her bir çalışan için 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

12 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Teknogirişim Sermayesi Desteği:  Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencilerin,  lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğidir. ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

13 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Teknogirişim Sermayesi Desteği:  Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 YTL’ye kadar sermaye desteği verilecektir.  Ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyecektir.  Bu tutarlar, takip eden yıllarda yeniden değerleme oranında arttırılacaktır. ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

14 Damga Vergisi İstisnası:  Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacaktır. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

15  Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulacaktır.  Bu fon, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.  Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılacaktır. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ÖNGÖRÜLEN DESTEK VE TEŞVİKLER

16  Destek ve teşvik unsurlarından yararlananların bu Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılacaktır.  Gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.  Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.  Öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanımı halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.  Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamayacaktır. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN UYGULAMA ESASLARI

17 Ar-Ge Harcaması Tutarı100 TL Ar-Ge Harcaması İçinde Ücret Payı % 60 Kurumlar Vergisi +Temettü stopajı+Beyan % 34 Ar-Ge İndirimi 200X%34= 68 TL Ücret stopajı Avantajı 60X%30x%85= 15 TL Sigorta primi Avantajı 60x%21x%50= 6 TL TOPLAM KATKI89 TL Katkı Oranı% 89 AR-GE HARCAMALARINA DEVLET KATKISI

18 Ar-Ge Harcaması Tutarı100 TL Ar-Ge Harcaması İçinde Ücret Payı % 80 Kurumlar Vergisi +Temettü stopajı+Beyan % 34 Ar-Ge İndirimi 200X%34= 68 TL Ücret stopajı Avantajı 80X%30x%85= 20 TL Sigorta primi Avantajı 80x%20x%50= 8 TL TOPLAM KATKI96 TL Katkı Oranı% 96 AR-GE HARCAMALARINA DEVLET KATKISI

19 Ar-Ge Harcaması Tutarı100 TL Ar-Ge Harcaması İçinde Ücret Payı % 90 Kurumlar Vergisi +Temettü stopajı+Beyan % 34 Ar-Ge İndirimi 200X%34= 68 TL Ücret stopajı Avantajı 90X%30x%85= 23 TL Sigorta primi Avantajı 90x%20x%50= 9 TL TOPLAM KATKI100 TL Katkı Oranı% 100 AR-GE HARCAMALARINA DEVLET KATKISI

20 Teşvik Unsuru Mevcut Durum Teknoparklar dışında Teknoparklarda Yeni Kanunla her yerde Kazanç İstisnasıYokVarYok KDV istisnası (yazılım) YokVarYok Ücret stopajı istisnası YokVar (tam)Var (%80-90) Sigorta primi teşviki YokVar (yeni geldi)Var Ar-Ge indirimiVarYokVar Damga vergisi istisnası Yok Var KARŞILAŞTIRMA TABLOSU


"ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Ünal TAYYAN Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Md. Yrd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları