Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayı ş ına paralel olarak; Üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek Gelece ğ e dönük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayı ş ına paralel olarak; Üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek Gelece ğ e dönük."— Sunum transkripti:

1

2  Üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayı ş ına paralel olarak; Üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek Gelece ğ e dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak ve Ülkemizin ve bölgemizin gelece ğ inde üniversitelerin yeri ve katkılarını vurgulamak.

3 o Sanayide Ar-Ge, Bilim, Teknoloji ve İ novasyon tanımlarında farkındalık yaratmak, o Sosyo-ekonomik geli ş imde Üniversite- Sanayi ortaklıklarının önemini vurgulamak ve o Global piyasalarda daha etkin ve verimli bir üretim sektörü için katkıda bulunmaktır.

4  Üniversite ve sanayi kesimlerini bulu ş turmak,  Ulusal Ar-Ge ve İ novasyon payda ş ları ile bilgi alı ş veri ş ini kolayla ş tırmak,  Üniversitelerin alt yapısını ve potansiyelini tanıtmak,  Farklı diyaloglara ve yeni giri ş imlere ortam hazırlamak,  Akademisyenlere sektör ile ortakla ş a projeler geli ş tirme imkanı sa ğ lamak,  Tamalanmı ş projeleri tanıtmak ve yatırıma dönü ş türebilmek için ortam yaratmak,  Sanayicilerin do ğ ru yatırımlara yönelmelerine yardımcı olmak,  Ö ğ renciler ve genç giri ş imcilerle bilgi payla ş arak onlara yeni ufuklar açmak,

5  Ar-Ge ve Teknoloji bakı ş ını profesyonel bir düzleme ta ş ımak,  Bölgesel bir yapıdan Ulusal sınırlara ula ş arak Ar-Ge ve Teknoloji’de Yön belirleyen bir Merkez haline gelmek,  Üniversiteler ile Toplumun farklı kesimleri arasında güçlü i ş birliklerini tetiklemek,  Bir Marka haline gelerek İ zmir Merkezli ulusal bir organizasyon olarak devam etmek.

6

7  1- 3 Aralık 2010 tarihleri arası  E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi

8  TÜB İ TAK Proje Pazarı Deste ğ i  Elginkan Vakfı Proje Yarı ş ması Deste ğ i  Sponsorluklar Ana Sponsorluk Teklifi - Eczacıba ş ı Holding

9

10

11

12

13

14

15

16 ELG İ NKAN VAKFI destekli ve iki Bölümde gerçekleşecek 1- ARA Ş TIRMALAR – 30,000 TL ödül Lisansüstü ö ğ renciler ile akademisyenlerin tamamlanmı ş projeleri Ya ş am Bilimleri Kimyasal Bilimler ve Mühendisli ğ i Fiziksel Bilimler ve Mühendisli ğ i Sosyal Bilimler 2- F İ K İ RLER – 5,000 TL ödül Önlisans ve Lisans düzeyindeki 18-25 ya ş arası gençlerin ürettikleri “Özgün Çözümler” En iyi 5 Fikre 1000TL Son Ba ş vuru 5 Kasım 2010

17 TÜB İ TAK destekli Tüm Üniversitelerden ve Sanayi – Hizmet Sektöründen gelebilecek “Sanayiye Uygulanabilir ve Ticarile ş tirilebilir” Projeler Son Ba ş vuru 5 Kasım 2010

18  EB İ LTEM Bilgi Masaları Sanayi Destek Ofisi, EBIC-Ege PUM - Yabancı Uzman Deste ğ i Türk Patent Enstitüsü İ rtibat Bürosu AB Ofisi Sanayi Deneyim Sertifikası  Bankalara Ait Masalar – Risk sermayesi

19  Üniversitemizin Sanayi ile ili ş kili Birimleri,  Bölge Üniversitelerinin ilgili Fakülteleri,  Bilim ve Teknoloji Ö ğ renci Klüpleri,  KOSGEB, IZKA, AB İ GEM gibi Ar-Ge ve Teknolojide etkin kurum ve kurulu ş lar,

20  Bilginin Korunması – ANKARA PATENT  Bilimsel Foto ğ raf Sergisi – Mikro ve Makro Kosmos  Üniversitemizin Patentleri - 1998 – 2010 arası 32 adet  Mikroskobun Geli ş imi Sergisi  Tarihi Laboratuvar Cihazları (?)  Zihni Sinir Sergisi (?)

21  YÜRÜTME KURULU,  DANI Ş MA KURULU  ORGAN İ ZASYON KURULU  BASIN TANITIM ve SPONSORLUK  B İ L İ M KURULU

22  PROJE PAZARI, SERG İ S İ VE YARI Ş MASI KURULU  STAND KORD İ NASYON KURULU  SERG İ DÜZENLEME KURULU  WEB TASARIM  ETK İ NL İ K GÖREVL İ LER İ  İ LET İŞİ M ve SEKRETERYA

23 AreGE Bilim Kurulu o AreGE etkinli ğ inin genel bilimsel niteli ğ i konusunda danı ş manlık vermek, o Proje yarı ş ması için jüri üyesi önerilerinde bulunmak ve belirlenmesinde katkıda bulunmak, o Proje yarı ş ması için jüri de ğ erlendirme kriterleri konusunda katkıda bulunmak,

24  AreGE organizasyon kurulu ile Birimler arasındaki irtibatı sa ğ lamak.  Proje pazarı, sergisi ve yarı ş masını birimlerinde tanıtmak.  Birimlerinden akademisyenlerin proje pazarı ile yarı ş masına katılımlarını sa ğ lamak.  Poster, bro ş ür gibi etkinli ğ i tanıtıcı yayınları birimlerinde da ğ ıtılmasını sa ğ lamak.  Kendi birimlerinin (varsa) stand açma çalı ş malarını organize etmek.

25  Program hazırlandı  Davetiyeler gönderildi ve bir ço ğ undan onay alındı  İş Akı ş Programı olu ş turuldu  AKM ile protokol yapıldı  Sponsorluk Dosyası Hazırlandı  Poster ve El duyuruları hazırlandı da ğ ıtılmakta  Web sayfası olu ş turuldu  Ana Sponsor Adayı Bülent Eczacıba ş ı ile görü ş üldü

26

27

28 19.09.2010 Pazar günü “Hürriyet” ana gazetede ve “Cumhuriyet” Ege eki’ nde yayınlanmı ş tır.

29  Etkinlik kurullarının olu ş turulması,  Protokol Konu ş macılarından onay alınması  Stand alanlarının ve katılımcılarının belirlenmesi,  Ana Sponsor Belirlenmesi  Di ğ er sponsorluk giri ş imlerinin yapılması ve sonuçlandırılması  Proje pazarı, sergisi ve yarı ş ması için projeler toplanması ve organizasyonu

30


" Üniversitemizin toplumsal sorumluluk anlayı ş ına paralel olarak; Üniversiteler ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek Gelece ğ e dönük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları