Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ İ nsan Kaynaklar ı İ nsan kaynaklar ı yönetimi pek çok stratejik misyon ve vizyonu temsil etmekle birlikte, klasik personel yönetiminin dar kalan idari.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ İ nsan Kaynaklar ı İ nsan kaynaklar ı yönetimi pek çok stratejik misyon ve vizyonu temsil etmekle birlikte, klasik personel yönetiminin dar kalan idari."— Sunum transkripti:

1 + İ nsan Kaynaklar ı İ nsan kaynaklar ı yönetimi pek çok stratejik misyon ve vizyonu temsil etmekle birlikte, klasik personel yönetiminin dar kalan idari fonksiyonlarının da geni ş lemesine yol açmı ş tır. Bu yönüyle günümüzdeki insan kaynakları yönetiminin i ş letmelerde önemli bir görevi yerine getirdi ğ ini söylemek mümkündür. Sonuç olarak, insan kaynakları yönetimi, i ş letmenin personel seçimi, e ğ itim ve geli ş tirmesi gibi modern yönetim aktiviteleri ile geleneksel personel yönetimi stratejilerinin bütünle ş ti ğ i bir yönetim anlayı ş ı olarak personel yönetiminin geli ş mi ş bir versiyonu olarak uygulamaya geçmi ş tir

2 + F İ NANSMAN Ku ̈ c ̧ u ̈ k i ş letmelerin kurulması ic ̧ in hibe, du ̈ ş u ̈ k faizli kredi ya da kredi garantisi imkanlar sa ğ lamalıdır. Yapıları itibariyle ic ̧ erdikleri riskten dolayı, sermaye piyasalarından veya bankalardan kolaylıkla kredi temin edemeyen ku ̈ c ̧ u ̈ k ve orta boy i ş letmelerce giri ş ilen; yeni u ̈ ru ̈ nlerin veya u ̈ retim su ̈ recinin geli ş tirilmesi ya da var olan u ̈ ru ̈ nlerin veya su ̈ rec ̧ lerin ko ̈ klü bic ̧ imde yenilenmesi gibi yenilik projelerine yardım ya da du ̈ ş u ̈ k faizli kredi sa ğ lanması gerekir. Enerji veya hammadde tasarrufu sa ğ layacak ya da di ğ er enerji kaynaklarının ikame edilmesini sa ğ layacak yatırım projelerine du ̈ ş u ̈ k faizli kredi ve yardımlar da çok önemlidir. Ayrıntı 290-301

3 + Ku ̈ c ̧ u ̈ k i ş letmelerin yo ̈ netim veya satı ş politikasını, dı ş danı ş manlık veya bilgisayarlasma yoluyla geli ş tirilmesinin maliyetini azaltmaya yo ̈ nelik yardımlar, KOBI’lerin Ar-Ge faaliyetlerini yu ̈ ru ̈ tecek elemana ve olanaklara sahip olmamaları nedeniyle, isletme dısında yaptırılacak Ar-Ge c ̧ alı ş malarının maliyetini du ̈ su ̈ rmek ic ̧ in yapılan yardımlar. KOBI’leri te ş vik amacıyla o ̈ zellikle KOSGEB-KOB İ GEM gibi benzeri kurulu ş lar tarafından faizi Devletin kar ş ıladıgı yardım-destek kredileri verilerek KOBI’lerin u ̈ lke ekonomisinde ya ş anan dalgalanmalardan daha az etkilenmesinin sa ğ lanması çok önemlidir.

4 +  Personel yo ̈ netimi ile ilgili kontrol,  Isletme dısı, c ̧ evresel iliskilerin kontrolu,  Tedarik asamasından u ̈ retim sonrasına kadar kontrol, -  Pazarlama kanallarının etkinligine yo ̈ nelik kontrol,  Yo ̈ netsel faaliyetlerin kontrolu,  Finansal kontrol.

5 + Yeni kurulacak bir isletme yapısı veya mevcut bir o ̈ rgu ̈ tsel yapının degerlendirilmesinde go ̈ z o ̈ nu ̈ ne alınması gereken bu ilkeler asagıdaki gibi sıralanabilir. - Amac Birligi, - Kumanda Birligi, - Yetki ve Sorumluluk Denkligi, - Go ̈ revlerin Ac ̧ ıkc ̧ a Belirlenmesi, - Hiyerars ̧ ik Basamakların Belirtilmesi, - Fonksiyonel Go ̈ rev Benzerlig ̆ i, - I ̇ s ̧ e Go ̈ re Adam, - Yo ̈ netim Birlig ̆ i, - Sınırlı Yo ̈ netsel Alan, - O ̈ rgu ̈ t I ̇ c ̧ i Ac ̧ ık I ̇ lis ̧ kiler, - Yetki Devrine Gidilmesi, - Esnek Bir Yapı Kurulabilmesi, - Merkezi ve Yerinden Yo ̈ netim Dengesinin Sag ̆ lanması, - O ̈ rgu ̈ tsel Yas ̧ amda Su ̈ reklilig ̆ in Amac ̧ lanması.

6 + Giyim tarzımız de ğ i ş iyor…

7 +

8 + Saç stilimiz de ğ i ş iyor…

9 +

10 + Çocukların oyun anlayı ş ı de ğ i ş iyor…

11 +

12 + Ula ş ım araçlarımız de ğ i ş iyor…

13 + Alı ş kanlıklarımız de ğ i ş iyor…

14 + Ya ş am tarzımızın de ğ i ş mesi ile birlikte markalar da kendini yeniliyor…


"+ İ nsan Kaynaklar ı İ nsan kaynaklar ı yönetimi pek çok stratejik misyon ve vizyonu temsil etmekle birlikte, klasik personel yönetiminin dar kalan idari." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları