Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA AJANSLARI 1 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlı ğ ı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA AJANSLARI 1 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlı ğ ı."— Sunum transkripti:

1 KALKINMA AJANSLARI 1 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlı ğ ı

2 KALKINMA AJANSLARI Yerel potansiyeli ve dinamikleri harekete geçirerek, bölgesel kalkınmayı amaçlayan organizasyonlardır. Belirli bir bölge ile sınırlı Uygulayıcı de ğ il, destekleyici, koordinatör ve katalizör Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sa ğ layıcı Teknik kapasitesi yüksek Temel özellikleri: 2

3 KALKINMA AJANSLARI Dünyada kalkınma ajansı olarak adlandırılan yaklaşık 20.000 kuruluş vardır. Avrupa’da bu sayı 1.600 civarındadır. Türkiye’de 26 Kalkınma Ajansı faaliyet göstermektedir. 3

4 KALKINMA AJANSI TEŞK İ LAT YAPISI KALKINMA AJANSI TEŞK İ LAT YAPISI 4 Kurumsal İ letişim Birimi Kurumsal İ letişim Birimi YÖNET İ M KURULU GENEL SEKRETERL İ K İ ç Denetçi KALKINMA KURULU Karar Organı Karar Organı İ cra Organı İ cra Organı Danışma Organı Danışma Organı Kalkınma Bakanlı ğ ı Kalkınma Bakanlı ğ ı Merkezi Koordinasyon İ ş Geliştirme ve Strateji Birimi Destek Hizmetleri Birimi Program Yönetimi Birimi İ zleme ve De ğ erlendirme Birimi İ zleme ve De ğ erlendirme Birimi Uzmanlar ve Destek Personeli

5 BÜTÇE % 47Belediye % 1,3 Sanayi Ticaret Odaları % 7,9 İ l Özel İ daresi % 27 Genel Bütçe % 15,5 Di ğ er 5

6 KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSI Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirli ğ ini geliştirmek. Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirli ğ ini sa ğ lamak. Kaynakların etkin ve yerinde kullanımını sa ğ lamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak. AMAÇLARI 6

7 KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSI Bölge planının hazırlanma ve koordinasyonunu sa ğ lamak. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek vermek. Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirli ğ i halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ve yaptırmak. FAAL İ YETLER İ NDEN BAZILARI 7

8 BÖLGE PLANI Bir strateji, koordinasyon ve yönlendirme belgesidir. Geleceğe doğru zincirleme bir etkinin ilk halkasıdır. Yerelden merkeze bir köprüdür. Bölgesel program ve projelerin temelidir. Bölgenin kaynak ve potansiyellerinin ileriye dönük olarak seferber edilmesini sağlar. Paydaşların fikir birliğinin bir ürünüdür. Ortak bir gelecek için ortak aklı temsil eder. 8

9 Ajans Faaliyetleri 9 Bölge Planı Destek Programları İ zleme ve De ğ erlendirme Mali Destek Teknik Destek Program Yönetim Birimi (PYB) Faaliyetleri Faiz Deste ğ i Faizsiz Kredi Deste ğ i Teklif Ça ğ rısı DFD Güdümlü Proje Deste ğ i (GPD) Do ğ rudan Finansman Deste ğ i

10 Ajans Faaliyetleri 10 FA İ Z DESTE Ğİ & FA İ ZS İ Z KRED İ DESTE Ğİ

11 Ajans Faaliyetleri 11 DO Ğ RUDAN F İ NANSMAN DESTE Ğİ DO Ğ RUDAN FAAL İ YET DESTE Ğİ TEKL İ F ÇA Ğ RISI GÜDÜMLÜ PROJE DESTE Ğİ

12 Ajans öncülü ğ ünde başlatılır ve geliştirilir. Ajans muhtemel aktörleri belirler ve gerekli koordinasyonu yürütür. Bölge Planı ya da saha çalışmaları sonucunda öncelikli olarak belirlenen alanlar kapsamında olmalıdır. Bölge plan ve stratejilerine uygun bir sektörel ihtisaslaşmaya yöneliktir. Büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere do ğ rudan yapılan mali ve teknik destektir. GÜDÜMLÜ PROJE DESTE Ğİ Nedir? 12

13 Bölgesel gelişmenin hızlandırılması Bölgesel rekabet edebilirli ğ in güçlendirilmesi Bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi Bölgenin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirli ğ inin teşvik edilmesi GPD’nin Amacı Nedir? 13

14 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri Di ğ er kamu kurum ve kuruluşlar Kamu kurumu niteli ğ inde meslek kuruluşları Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri Sivil toplum kuruluşları Güdümlü Proje Uygulayıcıları Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları Ortaklar 14

15 PROJE GEL İ ŞT İ ME SÜREC İ Başlangıç Toplantısı Ajans tarafından geliştirilen proje fikirlerine uygun kurum ve kuruluşların bir araya getirilir. Söz konusu projenin gereklili ğ i, içeri ğ i ve uygulamada yer alması muhtemel aktörlerin tespit edilir. Mutabakat Toplantısı Başlangıç toplantısından en geç 1 ay sonra gerçekleştirilir. Ön mutabakat metninin oluşturulur. Proje uygulayıcısı ve ortakları tespit edilir. Ön Çalışma Raporu Proje amaç, dayanak, kapsam, süre, tahmini maliyet ve muhtemel proje uygulayıcıları ve ortakları detaylandırılır. Ajans ve uygulayıcı kuruluş koordinasyonunda hazırlanır. Yönetim Kurulu Onayı Mutabakat toplantısını müteakip en geç 1 ay içerisinde gerçekleştirilir. Proje Başvuru Talebi YK onayını müteakip en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Ajans tarafından başvuru formu, uygulama projeleri, iş planı, fizibilite çalışmaları, eş finansman temini ve di ğ er işbirli ğ i esaslarına ilişkin taahhütnameler talep edilir. 15

16 Ön İ nceleme Kontrol listesi kriterlerine uygunlu ğ u Ön çalışma raporuna uygunlu ğ u Teknik ve Mali De ğ erlendirme Yöntem Sürdürülebilirlik Bütçe ve maliyet etkinli ğ i Yönetim Kurulu Onayı Kalkınma Bakanlı ğ ı Onayı Sözleşmelerin imzalanması 16 PROJE DE Ğ ERLEND İ RME SÜREC İ

17 E ğ itim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sa ğ lama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sa ğ lama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler Faaliyet Alanları 17 TEKN İ K DESTEK

18 TEŞEKKÜR EDER İ Z… 18 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlı ğ ı


"KALKINMA AJANSLARI 1 Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Mesleki ve Teknik E ğ itim Genel Müdürlü ğ ü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlı ğ ı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları