Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB DESTEKLER İ NDEN NASIL YARARLANILIR ?. Firmanızın da Yararlanma Hakkı Olan KOSGEB Destekleri Hakkında Yeteri Kadar Bilgi Sahibi Misiniz ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB DESTEKLER İ NDEN NASIL YARARLANILIR ?. Firmanızın da Yararlanma Hakkı Olan KOSGEB Destekleri Hakkında Yeteri Kadar Bilgi Sahibi Misiniz ?"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB DESTEKLER İ NDEN NASIL YARARLANILIR ?

2 Firmanızın da Yararlanma Hakkı Olan KOSGEB Destekleri Hakkında Yeteri Kadar Bilgi Sahibi Misiniz ?

3 KOB İ ’lerin rekabet güçlerini geli ş tirmek ve ekonomik kalkınmadaki paylarını arttırmak için KOSGEB tarafından sunulan desteklerden yararlanmak istemez misiniz?

4 Siz de hemen bizimle irtibata geçin. Firmanız için en do ğ ru destek programını birlikte belirleyelim. Desteklerden yararlanmanız için gerekli danı ş manlık hizmetlerini size sunalım.

5

6 GENEL DESTEK PROGRAMI Yurt İ çi Fuar Deste ğ i Yurt İ çi Fuar Deste ğ i (max destek limiti 30.000 TL)  Bu destek, katılım sa ğ lanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kurulu ş undan temin edilen; bo ş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı katalo ğ u, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek di ğ er hizmet giderlerini kapsar.  Destekleme alanı her bir fuar katılımı için i ş letme ba ş ına azami 50 (elli) m²’dir.

7 GENEL DESTEK PROGRAMI  Destek üst limiti: - Yurt İ çi Uluslararası İ htisas Fuarlarında 120 (yüz yirmi) TL/m², -Yurt İ çi İ htisas Fuarları ve İ zmir Enternasyonal Fuarı’nda 80 (seksen) TL/m²’dir. ÖNEML İ : ÖNEML İ : Her fuarda KOSGEB tarafından desteklenen toplam stand alanı (m²) belirli oldu ğ u için katılmak istedi ğ iniz fuarlar için acele edin. Size en uygun fuara KOSGEB deste ğ iyle katılmak bizimle irtibata geçin.

8 GENEL DESTEK PROGRAMI Yurt Dı ş ı İş Gezisi Deste ğ i Yurt Dı ş ı İş Gezisi Deste ğ i (max destek limiti 10.000 TL; her bir yurt dı ş ı i ş gezisi için i ş letme ba ş ına sa ğ lanacak azami destek miktarı 2.000 TL’dir.)  İş letmelerin, uluslararası i ş birli ğ ini temin etmelerini veya artırmalarını sa ğ lamak amacı ile organize edilen Yurt Dı ş ı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.  Yurt Dı ş ı İş Gezisinin düzenlenebilmesi ve destek ödemesinin yapılabilmesi için, sektör farkı gözetilmeksizin en az 10 (on) i ş letmenin söz konusu programa katılım sa ğ laması gerekmektedir.

9 GENEL DESTEK PROGRAMI Tanıtım Deste ğ i Tanıtım Deste ğ i (max destek limiti 15.000 TL)  İş letmelerin, bro ş ür, ürün katalo ğ u ve yurt dı ş ında yayınlanan basılı yayınlara reklam verme giderlerini desteklenmektedir. Bu destek, Yurt İ çi Marka Tescil Belgesi sahibi olan i ş letmelere verilir.  Her bir kalem için destek üst limiti 5.000 TL’dir.

10 GENEL DESTEK PROGRAMI Nitelikli Eleman İ stihdam Deste ğ i Nitelikli Eleman İ stihdam Deste ğ i (max destek limiti 20.000 TL)  Bu destek en az fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu, firmada yeni istihdam edilecek veya destek ba ş vurusu itibari ile son 30 gün içinde istihdam edilmi ş olan nitelikli eleman için verilir.  Deste ğ in aylık üst limiti, her bir elemanın net maa ş ının %50’sini kar ş ılar ve her bir eleman için 1.500 TL’yi geçmez.

11 GENEL DESTEK PROGRAMI Danı ş manlık Deste ğ i Danı ş manlık Deste ğ i (max destek limiti 15.000 TL)  İş letmelerin, *AB ve di ğ er uluslararası kaynaklardan yararlanmak üzere proje hazırlama * İş planı hazırlama *Yatırım *Pazarlama *Üretim * İ nsan kaynakları *Mali i ş ler ve finans *Dı ş ticaret *Bilgisayar ve bilgi teknolojileri *Enerji teknolojileri *Yeni teknik ve teknolojiler *Genel yönetim *Çevre *CE kapsamındaki ürün tasarımını belgelendirmesi ve CE belgesine uygun üretim konu ba ş lıklarında alacakları danı ş manlık hizmetlerine destek verir.

12 GENEL DESTEK PROGRAMI  Her konu ba ş lı ğ ı için alınacak danı ş manlık hizmetinin süresi en az 20 adam-gün olup, destek üst limit 4.000 TL’dir.  Destek kapsamındaki bahsi geçen konularda danı ş manlık almak istedi ğ inizde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olan BASKENT Danı ş manlık olarak bu hizmeti size sa ğ layabiliriz. Bu hizmet bedelinin belirli bir kısmı da KOSGEB tarafından finanse edilebilir.

13 GENEL DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI E ğ itim Deste ğ i E ğ itim Deste ğ i (max destek limiti 10.000 TL)  İş letmelerin, Genel yönetim, Pazarlama yönetimi, Üretim yönetimi, İ nsan kaynakları yönetimi, Mali i ş ler ve finans yönetimi, Dı ş ticaret ve uluslararası mevzuat, Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, Enerji teknolojileri, Yeni teknik ve teknolojiler, Yenilik, Teknik ve mesleki e ğ itim, CE i ş areti, Ürün belgelendirme ve Çevre konu ba ş lıklarında genel katılıma açık veya i ş letme içi e ğ itim katılımlarına destek verir.

14 GENEL DESTEK PROGRAMI GENEL DESTEK PROGRAMI Tasarım Deste ğ i Tasarım Deste ğ i (max destek limiti 30.000 TL)  İş letmelerin, ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmı ş olması ş arttır.

15 GENEL DESTEK PROGRAMI Sınai Mülkiyet Hakları Deste ğ i Sınai Mülkiyet Hakları Deste ğ i (max destek limiti 20.000 TL)  İş letmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dı ş ı kurum/kurulu ş lardan; -Patent Belgesi -Faydalı Model Belgesi -Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi -Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi, almak için ba ş vuru yapılan kurum/kurulu ş lara yaptı ğ ı ödemeler ve patent vekili giderleri ile -Türk Patent Enstitüsü (TPE) muadili yurt dı ş ı kurum/kurulu ş lardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için ba ş vuru yapılan kurum/kurulu ş lara yaptı ğ ı ödemeler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

16 GENEL DESTEK PROGRAMI  Kuruldu ğ u günden bu yana Patent, Faydalı Model ve Marka Tescil gibi rekabet gücünüzü arttıracak her alanda hizmet veren BASKENT Danı ş manlık, bu alandaki 18 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosu ile KOSGEB deste ğ iyle bu hizmetlerden faydalanmanızı sa ğ layabilir.

17 GENEL DESTEK PROGRAMI Belgelendirme Deste ğ i Belgelendirme Deste ğ i (max destek limiti 10.000 TL)  İş letmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmi ş kurum/kurulu ş lardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kurulu ş larından alacakları İş Sa ğ lı ğ ı ve Güvenli ğ i Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ili ş kin giderlere destek verilir.  Her bir belge için destek üst limit 2.500 TL’dir.  Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

18 GENEL DESTEK PROGRAMI (max destek limiti 20.000 TL)  İş letmelerin, kamu kurum/kurulu ş ları veya üniversitelerce kurulmu ş laboratuvarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dı ş ı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuvarlarından alınan hizmetlere ili ş kin giderler destek kapsamı dı ş ındadır. Test, Analiz ve Kalibrasyon Deste ğ i Test, Analiz ve Kalibrasyon Deste ğ i

19 AR AŞ TIRMA-GEL İŞTİ RME, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Ar-Ge ve İ novasyon Programı Ar-Ge ve İ novasyon Programı  Bu Program ile, i ş letmelerin/giri ş imcilerin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geli ş tirilmesi, iyile ş tirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet dü ş ürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geli ş tirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteli ğ i ta ş ıyan projelerine destek sa ğ lanır.

20 AR AŞ TIRMA-GEL İŞTİ RME, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İ novasyon Programı İş lik Deste ğ i İş liklerden bedel alınmaz. Kira Deste ğ i12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste ğ i 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste ğ i (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri100.00075 Ba ş langıç Sermayesi Deste ğ i20.000100

21 AR AŞ TIRMA-GEL İŞTİ RME, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Proje Geli ş tirme Deste ğ i Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Proje Danı ş manlık Deste ğ i 25.000 75 E ğ itim Deste ğ i5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Deste ğ i 25.000 Proje Tanıtım Deste ğ i5.000 Yurtdı ş ı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İş birli ğ i Ziyareti Deste ğ i 15.000 Test Analiz Belgelendirme Deste ğ i 25.000

22 AR AŞ TIRMA-GEL İŞTİ RME, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Deste ğ i18.00075 Personel Gideri Deste ğ i100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste ğ i 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Deste ğ i (geri Ödemeli) 200.00075

23 AR AŞ TIRMA-GEL İŞTİ RME, İ NOVASYON VE ENDÜSTR İ YEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI  ‘Projem var, destek yok diyorsanız’ DO Ğ RU YERDES İ N İ Z !  AR-GE Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgi almak ve Proje Ba ş vurularınızı Deneyimli KOB İ Uzmanlarımıza hazırlatmak için bizimle irtibata geçin, fikirlerinizi birlikte ş ekillendirelim.

24 ARTIK B İ R ADIM DAHA ÖNDES İ N İ Z!

25 KOSGEB DANI Ş MANLI Ğ I İ Ç İ N B İ Z İ MLE İ LET İŞİ ME GEÇ İ N 0312 231 00 22


"KOSGEB DESTEKLER İ NDEN NASIL YARARLANILIR ?. Firmanızın da Yararlanma Hakkı Olan KOSGEB Destekleri Hakkında Yeteri Kadar Bilgi Sahibi Misiniz ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları