Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI."— Sunum transkripti:

1 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI

2 A.E ğ itim Yöneticileri Olarak Arapça Dil E ğ itimlerine Bakış Açımız B.Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar C.Arapça Yarışmalarının İ crasıyla İ lgili Bazı Uygulama İ lkeleri D.Arapça ile Olan İ lişkimiz

3 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI A.E ğ itim Yöneticileri Olarak Arapça Dil E ğ itimlerine Bakış Açımız  Kur’ân ve sünnet dili olarak Arapça  Günümüz gençli ğ inin dili ve algısına göre Arapçayı sunabilmek  Arapçanın bir dil olarak dünyadaki yeri  Bölge dili Arapça, komşularımızın dili Arapça  Uluslararası İ lişkiler dili Arapça

4 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI  Genel turizm, kongre turizmi dili Arapça  Medya dili olarak Arapça  Emniyet, istihbarat ve güvenlik dili Arapça  Sa ğ lık sektöründe Arapça  Hukuk dili olarak Arapça  Gayri menkul sektöründe Arapça  Dil e ğ itimi sektöründe Arapça  Tercüme ofisleri ve Arapça

5 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar:  Okul Yönetimlerinden örnek modelleri okula davet etmelerini talep etmek  Mezunlar içerisinde Arapça Dil E ğ itimi Alanında Uzman olanların okula davet edilmesini talep etmek  Okul yönetimlerinden okullarını Arapça ile anlatan tanıtım malzemesi, (broşür vb) hazırlamalarını istemek

6 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar:  Arapça ö ğ retmenleri ile dönemde bir buluşma yapılması ve Arapça ö ğ retmenlerine motivasyon çalışması  Okul yönetimlerinden Arapça Zümre Balkanlarının ve okul müdürlerinin Arapça ö ğ retmenlerinin sınıflarına girip gidişatı takip etmesini talep etmek  Hedef dilde e ğ itimi teşvik etmek. Aracı dil ile e ğ itimi kaldırmak için okul yöneticilerini sıkı takip ve teşvik

7 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar:  Ö ğ rencilerin Arapçaya maruz kalması için Okul yönetimlerinden okul içinde gerekli donanımları sa ğ lamasını talep etmek ve saha ziyaretlerinde bunu takip etmek  Okul yönetimlerinden haftanın belli günlerinde okul zillerinin Arapça olarak çalmasını talep etmek, ö ğ le aralarında Arapça şarkı/ezgi yayını konusunda okul yöneticilerini teşvik etmek  Okul yönetimlerinden ö ğ retmenlerinin Arapça klavye konusunda ö ğ retmenlerini sıkı takip etmelerini istemek

8 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar:  Okul yöneticilerinden Okulun web sitesi, tanıtım materyallerinin sene sonuna kadar Arapça olarak hazırlanmasını istemek  Okul yöneticilerinden okul içi derslik ve di ğ er mekanların levhalarının 3 dilli olarak hazırlanmasını talep etmek, bu şekilde olan okulları teşvik ve tebrik etmek  «Az bilgi çok tekrar» ilkesinin bütün zümre için temel hedef olarak belirlenmesini talep etmek

9 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar:  İ lahiyat Fakülteleri ile işbirli ğ i çalışmalarını başlatmak (ortak zümre, ücretsiz hizmet içi e ğ itim, genel seminer çalışmaları vs…)  Okul yönetimlerinden «18 Aralık Dünya Arapça Günü»nün aktif kutlanılmasının istenmesi, söz konusu etkinliklere katılım sa ğ lanması  İ ldeki Arap okulları (geçici e ğ itim merkezleri ve di ğ er yabancı okullar) ile İ mam Hatip Okullarımız arasında ziyaret ve kardeş okul ilişkisi kurulmasına öncülük etmek

10 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar :  İ mam Hatip Ortaokullarının 5. sınıflarında Yabancı Dil A ğ ırlıklı E ğ itim Programlarını seçmeleri için belli pilot okulları teşvik etmek, söz konusu okulların Arapça Proje Sınıflarını (APS) takip edip, okul yönetimlerini taltif etmek  İ mam Hatip Lisesi 11 ve 12. Sınıflarda yabancı dil a ğ ırlıklı sınıflar oluşturulması konusunda okul yöneticilerini teşvik etmek, sene başında bu çalışmaları planlamak, ilahiyata gidecek ö ğ renciler için bu sınıfları teşvik etmek

11 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI B. Okullarımızdaki Arapça E ğ itimlerinin Geliştirilmesine Sunabilece ğ imiz Somut Katkılar :  Arapça ö ğ retmenlerinin okul içi veya il içinde ortak e ğ itim programları düzenlemelerini teşvik etmek, onlara uygulama için öncülük etmek  Ö ğ retmenlerin birbirlerinin derslerine konuk olup tecrübe paylaşım ziyaretleri yapmalarını okul yönetimlerinden talep etmek  Okul Müdürlerimizden talep etti ğ imiz dil yeterlilik becerilerini sorup takip etmek:

12 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI  Okul Müdürlerimizden talep etti ğ imiz dil yeterlilik becerileri:  Yöneticimiz ilahiyatçı ise,  Kendisini,  Okulunu, ve genel olarak İ mam Hatip Okullarını  İ lini,  Yaptı ğ ı temel etkinlikleri,  Millî E ğ itim Bakanlı ğ ını,  Ülkesini tanıtacak metinleri ezberlemelidir.  Yöneticimiz ilahiyatçı de ğ il ise,  Kendisini ve  Okulunu temel düzeyde tanıtabilmelidir.

13 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI C. Arapça Yarışmalarının İ crasıyla İ lgili Bazı Uygulama İ lkeleri:  Arapça Yarışmaları takviminin uygulanmasını sa ğ lamak  İ l genelinde koordinatör okulun atanması  İ l genelinde 15 Aralık- 16 Ocak arası Arapça soru hazırlama komisyonun kurulmasını sa ğ lamak  Yarışma seçici kurullarının üniversitelerden seçimini sa ğ lamak ve listeleri zamanında bakanlı ğ a iletmek  İ l yarışmalarına fiilen katılıp dereceye giren okuu teşvik etmek

14 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI D. Arapça ile Olan İ lişkimiz  Dil ö ğ renmenin yaşı yoktur  Yeni metotlara göre dil e ğ itimini teşvik  Kendi adımıza temel bazı cümleleri kurabilmek ve ö ğ rendiklerimizi uygulamak

15 D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI Dinledi ğ iniz için teşekkürler…


"D İ N Ö Ğ RET İ M İ ŞUBE MUDÜRLER İ İ Ç İ N İ MAM HAT İ P OKULLARINDA ARAPÇA E Ğİ T İ M İ N İ GEL İ ŞT İ RMEN İ N YOL HAR İ TASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları