Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEK SEÇ İ M İ. MESLEK NED İ R? Meslek, ‘bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sa ğ lamak için yaptı ğ ı iş’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Belli bir e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEK SEÇ İ M İ. MESLEK NED İ R? Meslek, ‘bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sa ğ lamak için yaptı ğ ı iş’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Belli bir e."— Sunum transkripti:

1 MESLEK SEÇ İ M İ

2 MESLEK NED İ R? Meslek, ‘bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sa ğ lamak için yaptı ğ ı iş’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Belli bir e ğ itimi gerektiren bilgi, beceri, ustalık, sevgi ve ilgi isteyen sürekli bir iş’ olarak da tanımlanabilir.

3 MESLEK SEÇ İ M İ NEDEN ÖNEML İ D İ R? En önemli seçimlerimizden biri olan meslek seçimi konusunda seçici davranmalıyız ve dikkatli olmalıyız. Çünkü seçece ğ imiz meslek, ülkemiz ortalamasında 35-40 yıl boyunca yapılmaktadır.

4 MESLEK SEÇ İ M İ NEDEN ÖNEML İ D İ R? Meslek seçimini kişilik özelliklerimize göre isabetli bir şekilde yapmazsak, uzun yıllar boyunca yapmak zorunda kalaca ğ ımız meslekte mutsuz oluruz. Her sabah, insanın sevmedi ğ i bir mesle ğ i yapmak üzere evden çıkıp işe gitmesi, belli bir zamandan sonra eziyet haline gelecektir.

5 MESLEK SEÇ İ M İ NDE NELERE D İ KKAT ED İ LMEL İ D İ R? KEND İ N İ TANIMA MESLE Ğİ TANIMA E Ğİ T İ M KURUMUNU TANIMA

6 KEND İ N İ TANIMA Meslek seçiminin önceli ğ i kişinin kendisini tanımasıdır. Kendini tanıyan, sınırlarını gören, daha başarılı olaca ğ ı alanları bilen kişiler meslek seçiminde daha başarılı olurlar.

7 KEND İ N İ TANIMA DE Ğ ERLER İ M İ Z: Seçece ğ imiz meslekle ilgili de ğ erlerimizin örtüşmesi, bizi o meslekte daha fazla mutlu eder. O mesle ğ e yönelik duygularımız, mesle ğ e olan motivasyonumuzu artırır.

8 KEND İ N İ TANIMA BEKLENT İ LER İ M İ Z: Meslek ile ilgili gelecekteki beklentilerimiz çok önemlidir. O mesle ğ i seçti ğ imizde, kariyer planlamamızı yaptı ğ ımızda, o mesle ğ in bizi nerelere getirebilece ğ ini planlamamız gerekir.

9 KEND İ N İ TANIMA SOSYO EKONOM İ K DURUMUMUZ: Meslek ya da bölüm seçerken gerekirse kararlar, aile ile birlikte alınmalıdır. Çünkü; özellikle üniversite e ğ itimi yo ğ un bir maddi gidere yol açabilir. Seçilen programın bulundu ğ u ilde, barınma, beslenme ve kültürel olanaklar hesaba katılmalıdır. Alternatifler düşünülmelidir.

10 KEND İ N İ TANIMA F İ Z İ KSEL ÖZELL İ KLER İ M İ Z: Seçti ğ imiz meslek ile uyuşması gerekir. Örne ğ in, polis ve askerlik mesle ğ ini seçmek istiyorsak belirli fiziki özelliklere sahip olmamız gerekir.

11 KEND İ N İ TANIMA K İ Ş İ SEL ÖZELL İ KLER İ N İ Z: Her meslek belirli psikolojik özellik gerektirir. Bunun yanında bazı psikolojik özelliklerde gerektirmektedir. Hukuk seçecek bir ö ğ rencinin, muhakeme gücünün ve mantıklı düşünebilme yetene ğ ine sahip olması gerekir.

12 KEND İ N İ TANIMA İ LG İ VE YETENEKLER: Her insan ilgi ve yetene ğ i do ğ rultusunda başarılı olur. İ lgi yetene ğ i do ğ rultusunda seçti ğ i meslekte motivasyonu artar.

13 MESLE Ğİ TANIMA Sa ğ lıklı bir meslek seçimi için şu sorulara do ğ ru cevaplar bulmamız gerekiyor: Meslek hangi fiziksel, psikoloji özellik gerektiriyor? İ lgileriniz, yetene ğ iniz, meslek özelli ğ i ile örtüşüyor mu? Mesle ğ e yönelik e ğ itim nerelerde ve nasıl veriliyor? E ğ itim süresi ne kadar; süre ve olanaklardan kimler ne şekilde faydalanabiliyor? Mesleki e ğ itimde hangi dersler veriliyor?

14 MESLE Ğİ TANIMA Meslekte ilerleme olanakları var mıdır? Mesle ğ in iş ortamı nasıldır? Mesleki e ğ itim sonrası işe ilk girişte ne kadar kazanç elde edilir? Meslekte iş bulma olanakları nasıldır? Nerede ve nasıl iş bulunabilir?

15 E Ğİ T İ M KURUMUNU TANIMA Hangi e ğ itim kurumu seçmeyi düşündü ğ ünüz mesleki e ğ itimi vermektedir? Bu e ğ itim kurumlarından nasıl ve ne şekilde yararlanılmaktadır? E ğ itim olanakları nelerdir? Mesleki e ğ itim kurumlarına başvuru nasıl yapılmaktadır?

16 E Ğİ T İ M KURUMUNU TANIMA Mezuniyet sonrası çalışma alanları ve iş piyasası durumları nelerdir? E ğ itim kurumlarında kontenjan ne kadardır? E ğ itim uygulamalı mı yoksa teorik midir?

17 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ E ğ itim hayatımızda hedef belirlemenin rolü önemlidir. Hedef belirleyip bu hedefe ulaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekir. Hedef belirlemede kritik nokta şudur; ulaşmak istedi ğ imiz hedefe yönelik mi çalışaca ğ ız? Yoksa akademik düzeyimiz do ğ rultusunda ulaşabildi ğ imiz hedefe razı mı olaca ğ ız? Bu iki karardan birini almamız gerekiyor.

18 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ Kararlı olmadı ğ ımız durumların sonucunda hayal kırıklı ğ ı ortaya çıkabilmektedir. Tıp fakültesini kazanmayı çok istiyoruz. Ama tıpı kazanacak kadar çalışmıyoruz. Hedefimizin tıp oldu ğ unu çevremizde de belirtiyoruz. Sınav sonucu açıklandı ğ ında büyük bir hayal kırıklı ğ ı yaşayabiliriz.

19 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ Ülkemiz şartlarını göz önüne aldı ğ ımızda; bazen, maalesef sadece ilgi ve yeteneklerimiz do ğ rultusunda meslek seçemiyoruz. Seçti ğ imizin bölümün veya mesle ğ in iş olanakları çok önemlidir. İ ş olanakları ile ilgi yeteneklerimizi birleştirdi ğ imiz noktada daha etkili bir meslek seçimine yaklaşmış oluruz.

20 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ Ülkemiz e ğ itim sisteminde ortaokul (imam hatip) ve meslek liseleri ile birlikte belirli bir mesleki yönde a ğ ırlıklı e ğ itim alabilmekteyiz. Lise e ğ itimimize TEOG sınavından aldı ğ ımız puan do ğ rultusunda yön vermekteyiz.

21 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ Liselerde okurken de, e ğ er meslek lisesindeysek alan seçimi veya Anadolu Lisesindeysek ders seçimi ( eski ismi ile eşit a ğ ırlık, sözel veya sayısal seçimi gibi) ile belirli bir mesleki e ğ itim do ğ rultusunda e ğ itimimize devam edebilmekteyiz. Liseden sonra ise YGS-LYS puanlarımız do ğ rultusunda üniversite ve bölüm tercihinde bulunabiliriz.

22 İ DEAL MESLEK SEÇ İ M İ Bu do ğ rultuda do ğ ru meslek seçimi için do ğ ru tercih yapmak şarttır. Hem TEOG hem de YGS-LYS tercihlerinde kesinlikle uzman kişilerden yardım alınmalıdır. Tercih dönemlerinde, görevliyse, Okul Rehberlik Ö ğ retmeninizden; görevli de ğ ilse Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü tarafından belirlenmiş TERC İ H DANIŞMA MERKEZLER İ ’nden yardım almalısınız.

23 MESLEK SEÇ İ M İ NDE DO Ğ RU OLARAK B İ L İ NEN YANLIŞLAR ÜN İ VERS İ TEYE B İ R G İ RSEM GER İ S İ KOLAY ‘Bölüm önemli de ğ il yeter ki üniversiteye yerleşeyim’ düşüncesiyle e ğ itim hayatına başlayan kişi, üniversite sonunda hayal kırıklı ğ ı ve büyük pişmanlık yaşarlar.

24 MESLEK SEÇ İ M İ NDE DO Ğ RU OLARAK B İ L İ NEN YANLIŞLAR ÜN İ VERS İ TEYE İ Y İ OLSUN BÖLÜM ÖNEML İ DE Ğİ L Bu 2 faktörün aynı anda olması tabi ki ideal olandır. Ama meslek seçiminde ideal olan bölüm yani meslektir. İ yi bir üniversitede okumak için hiç ilgimizin yetene ğ imizin olmadı ğ ı veya iş alanı dar olan bölümleri tercih etmek üniversite bitiminde bize hayal kırıklı ğ ı yaşatabilir.

25 HAYATINIZ BOYUNCA S İ Z İ MUTLU EDECEK MESLE Ğİ SEÇMEN İ Z D İ LE Ğİ YLE……


"MESLEK SEÇ İ M İ. MESLEK NED İ R? Meslek, ‘bir kişinin hayatını kazanmak geçimini sa ğ lamak için yaptı ğ ı iş’ olarak tanımlanmaktadır. ‘Belli bir e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları