Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI TANITIM SUNUSU Yalçın YILDIRIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI TANITIM SUNUSU Yalçın YILDIRIM"— Sunum transkripti:

1 TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI TANITIM SUNUSU Yalçın YILDIRIM yalcinyildirim22@hotmail.com

2 T.C. AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I T.C. AVRUPA B İ RL İĞİ BAKANLI Ğ I

3 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Hayatboyu Ö ğ renme Programı (LLP), üye devletlerin e ğ itim ve ö ğ retim sistemlerinin modernizasyon ve uyumunun sa ğ lanması için öngörülmüş bir programdır. LLP, Comenius, Erasmus, LDV ( Leonardo da Vinci), Grundtvig ve Çalışma Ziyaretleri ( Study Visits) olmak üzere 5 alt programa sahiptir.

4 PROGRAM ÜLKELER İ - 27 adet Avrupa Birli ğ i (AB) Üyesi Ülke -Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri:Norveç, İ zlanda, Lichtenstein, İ sviçre - Adaylık sürecindeki ülkeler: Türkiye ve Hırvatistan

5 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Comenius: Comenius Programı’nın temel amacı, ‘Okul E ğ itimi’ alanında Avrupa ülkeleriyle işbirli ğ i yapmak suretiyle e ğ itimde kaliteyi arttırmak, kültürel diyalo ğ u sa ğ layarak dil ö ğ renimini teşvik etmek aktif bir Avrupa vatandaşı olma yolunda ö ğ rencilerin kişisel gelişimleri için gerekli olan temel becerileri ve yeterlilikleri edinmelerini sa ğ lamaktır.

6 Comenius Bu program ; Okul Öncesi E ğ itim İ lkö ğ retim Ortaö ğ retim alanlarını kapsamaktadır.

7 Comenius Okul Ortaklıkları 1. Çok Taraflı Ortaklıklar ( En az 3) 2. İ ki Taraflı Ortaklıklar

8 Başvuru Kabul Oranları Okul türüne göre kabul oranları

9 COMENIUS Bölgesel Ortaklıklar (Comenius Regio) Hazırlık Ziyaretleri / İ rtibat Seminerleri Asistanlık Hizmetiçi E ğ itim Bireysel Ö ğ renci Hareketlili ğ i

10 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Erasmus: Erasmus Programı; Avrupalı Yüksekö ğ retim Kurumlarının birbirleriyle işbirli ğ i yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birli ğ i programıdır. Yüksekö ğ retim Kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli ö ğ renci ve personel de ğ işimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sa ğ lamaktadır.

11 ERASMUS FAAL İ YETLER İ A- Hareketlilik Faaliyetleri 1- Ö ğ renci Hareketlili ğ i  Ö ğ renim Hareketlili ğ i  Staj Hareketlili ğ i 2- Personel Hareketlili ğ i  Ders Verme Hareketlili ğ i  Personel E ğ itimi Hareketlili ğ i 3- Hareketlili ğ in Organizasyonu B- Erasmus Yo ğ un Dil Kursları C- Yo ğ un Programlar D- Hazırlık Ziyaretleri

12 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Leonardo da Vinci: Avrupa Birli ğ i’ne üye ve aday ülkelerin mesleki e ğ itime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki e ğ itim programıdır.

13 Proje Sunabilen Kuruluşlar  Mesleki E ğ itim Kurumları  Kamu Kurumları  Yerel Yönetimler  İ şletmeler, KOB İ ’ler  Meslek Örgütleri (Odalar, Borsalar)  Sivil Toplum Kuruluşları(Sendikalar, Vakıflar, Dernekler…)

14 LDV Programları a Vinci HareketlilikYenilik Transferi Hazırlık Ziyaretleri / İ rtibat Seminerleri Ortaklıklar Leonardo da Vinci

15 2011 yılı Kabul Sayıları

16 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Grundtvig: Grundtvig Programı, mesleki e ğ itim dışında her çeşit yetişkin ve yaygın e ğ itim üzerine odaklanır. Yetişkin Kimdir? “ Yaşı ne olursa olsun örgün e ğ itimin dışındaki herkes”

17 Grundtvig Faaliyet Türleri Ö ğ renme Ortaklıkları Gönüllü Projeleri Çalışma Grupları Asistanlık Ziyaret ve De ğ işimler Hizmetiçi E ğ itim Faaliyetleri İ rtibat Seminerleri Hazırlık Ziyaretleri Türkiye’de Hizmetiçi E ğ itim Faaliyeti Düzenlemesi

18 K İ MLER YARARLANAB İ L İ R Yetişkin e ğ itiminde do ğ rudan veya dolaylı rol oynayan tüm kuruluşlar Mesleki kuruluşlar ve sendikalar Kamu veya özel yetişkin e ğ itimi kurumları Yerel idareler ve bölgesel kuruluşlar Müze, kütüphane gibi kültürel kuruluşlar Yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki Sivil Toplum Kuruluşları Hapishaneler, hastaneler, yaşlı evleri vb. Bu kuruluşlarda veya bunlarla birlikte çalışan herkes... E ğ itmenler Yöneticiler, müdürler, idari personel Rehberler ve danışmanlar Yetişkin ö ğ reniciler

19 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı 1- Hayatboyu Ö ğ renme Programı Genel E ğ itim ve Mesleki E ğ itim Uzman ve Yöneticilerin Çalışma Ziyaretleri ( Study Visits): Çalışma Ziyaretleri; e ğ itim-ö ğ retimde tecrübe transferi ve paylaşımını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu programda, politika yapıcılar ve karar vericiler özel olarak hedeflenmiştir.

20 K İ MLER YARARLANAB İ L İ R Yerel, bölgesel ve ulusal idarelerin e ğ itim ve mesleki e ğ itimden sorumlu üst düzey yöneticileri (en az şube müdürü düzeyinden başlayarak-vekalet veya geçici görevle yürütülen görevler hariç), İ lkö ğ retim ve ortaö ğ retim kurumlarının, meslek yüksekokullarının, üniversitelerde fakültelerin rehberlik merkezlerinin ve akreditasyon kuruluşlarının yöneticileri, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı merkez teşkilatında görevli rehberlik ve e ğ itim danışmanlık işlerinden sorumlu yönetici ve uzmanlar, Ö ğ retmen yetiştiren kurumların yöneticileri,

21 K İ MLER YARARLANAB İ L İ R Ö ğ retmen e ğ iticileri, E ğ itim ve mesleki e ğ itim müfettişleri, Kurum/kuruluşların e ğ itimden/hizmetiçi e ğ itimden sorumlu birimlerinin yöneticileri, (en az müdür düzeyinde), Şirketlerin e ğ itim ve insan kaynakları birimlerinin yöneticileri, KOB İ 'lerin yöneticileri, İ şçi (sendika vb) ve işveren örgütlerinin yönetici, uzman ve üst düzey temsilcileri, Ticaret, sanayi ve zanaatkar odalarının yöneticileri, üst düzey temsilcileri ve uzman personeli, Tüm meslek odalarının yöneticileri ve uzman personeli,

22 2- GENÇL İ K PROGRAMI 2- GENÇL İ K PROGRAMI Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere dahil olabiliyorlar, projeler yapabiliyor, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabiliyorlar.

23 AMAÇLARI NELERD İ R? Ülkemiz gençlerinin dışa açılması, farklı kültürleri tanıması ve bu farklı kültürlerden gençlerle tanışması, İ nisiyatif alma, girişimcilik ve yaratıcılı ğ ın teşvik edilmesi, Gençlerde Avrupa Birli ğ i’ne aidiyet duygusunun geliştirilmesi, Gençlik alanında kültürler arası ö ğ renimin geliştirilmesi, Ekonomik, fiziksel, e ğ itim, bölgesel olarak daha az fırsatlara sahip gençlerin katılımının sa ğ lanması, Birli ğ in, özellikle insan onuruna saygı, eşitlik, insan haklarına saygı, hoşgörü ve ayrımcılık yapmama şeklindeki temel de ğ erlerinin tanıtılması...

24 GENÇL İ K PROGRAMI ALT EYLEMLER İ Eylem 1.1 -- Gençlik De ğ işimleri, Eylem 1.2 -- Gençlik Girişimleri, Eylem 1.3 -- Gençlik Demokrasi Projeleri, Eylem 2 -- Avrupa Gönüllü Hizmeti, Eylem 3.1 -- AB Komşu Ülkeleriyle İ şbirli ğ i, Eylem 4.3 -- Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İ çin E ğ itim ve A ğ Kurma, Eylem 5.1 -- Gençler ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Olanlar İ çin Toplantılar.

25 Kimler yararlanabilir? Kamu Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Resmi Olmayan Gençlik Grupları.

26 BAŞVURU SÜREC İ Program Kılavuzu, (www.ua.gov.tr) TURNA sisteminden elektronik başvuru formu ve ayrıca başvuru formu doldurma kılavuzu. (https://turna.ua.gov.tr/) 3 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim Başvurular, ◦ Online form ile yapılır ◦ 1 nüsha imzalı olarak, ekleriyle Ulusal Ajans’a postalanır

27 www.ua.gov.tr

28

29 https://turna.ua.gov.tr/

30 ULUSAL AJANS 2011 YILI H İ BE VER İ LER İ

31 Teşekkürler Yalçın YILDIRIM yalcinyildirim22@hotmail.com


"TÜRK ULUSAL AJANSI PROGRAMLARI TANITIM SUNUSU Yalçın YILDIRIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları