Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ. EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR Veliler çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahiptir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ. EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR Veliler çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahiptir."— Sunum transkripti:

1 OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ

2 EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR Veliler çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahiptir.

3 Çocukların ders başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birisi aile ortamı ve tutumdur Aile ne kadar sa ğ lıklı ve bilinçli ise çocukların başarı düzeyleri o kadar yükselir.

4 “ ŞU DÜNYADA HER ŞEY İ N EN İ Y İ S İ NE LAYIK ÇOK ÖZEL VE GÜZEL B İ R ÇOCUK VAR! O, S İ Z İ N EV İ N İ ZDE YAŞIYOR.” D.Cücelo ğ lu

5 O halde ; Ö ğ rencinin okuldaki başarısı mutlak manada ailenin çocu ğ una bu ortamda destek vermesi ve ö ğ retmenleriyle iyi diyalog içerisinde olmasıyla do ğ ru orantılıdır

6 OKUL- A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ NE DEMEKT İ R? Okul-aile işbirli ğ i çocu ğ un sa ğ lıklı gelişimini sürdürebilmesi ve okula hazırlanması amacıyla düzenlenen e ğ itim etkinliklerini gerçekleştirmek için okul personeli ve aile bireylerinin birlikte çaba göstermesidir.

7 OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ N İ N AMACI VE ÖNEM İ Okul-aile işbirli ğ inin amacı çocu ğ un bir bütün olarak gelişimine katkıda bulunabilmesidir. Çocu ğ un okula alışması, ailedeki ve okuldaki e ğ itimin bütün olarak daha etkin kılınması, okulda ve ailede çocu ğ a karşı tutumlarda tutarsızlı ğ ın önlenmesi, evin devamı olan okul ortamlarında iyi bir ö ğ renme fırsatı yaratılması ve çocu ğ unun gelişimine çok yönlü katkıda bulunabilmesinde okul-aile işbirli ğ i önemlidir

8 OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ NDE K İ MLER İ N NE G İ B İ SORUMLULUKLARI VARDIR? A İ LE OKUL YÖNET İ M İ Ö Ğ RETMENLER

9 A İ LE Aile, resmi rol olarak okulda gerçekleştirilen toplantılara ve programlara katılarak çocu ğ un e ğ itimine ilişkin çeşitli bürokratik formları doldurur. Aile, çocu ğ unun evdeki ö ğ retmeni olarak ev ödevlerine yardım ederek çalışma alışkanlı ğ ını kazandırır. Aile, kendisinin okul idaresiyle birlikte düzenledi ğ i etkinliklere yada ö ğ retmenin okul idaresiyle birlikte düzenledi ğ i etkinliklere katılarak okul programını dışarıdan destekleme rolünü yerine getirir. Aile, okul koruma derne ğ inin okulu ve ö ğ rencileri ekonomik olarak desteklemeye yönelik etkinliklerine katılarak okula ekonomik destek sa ğ lar.

10 Aile, ö ğ renci e ğ lenceleri, kermes, sergi, gösteri, okul yararına yemek düzenleme etkinliklerini düzenleyebilir. Aile, veli toplantılarında okul yöneticileriyle, di ğ er ailelerle ve uzmanlarla do ğ rudan görüş alış- verişinde bulunarak akademik ve sosyal programları güçlendirecek biçimde okul personeline görüş ve bilgileriyle katılımcı olur. Aile, çocuklarının okulda ö ğ rendiklerini ev ortamında uygulanabilece ğ ini, geliştirilebilecek nitelikte oldu ğ unu, sosyal becerilerin okuldan günlük yaşam genellenebilmesini ve okuldaki amaçlara ulaşmasını kolaylaştırmada çocu ğ uyla birlikte ö ğ renen ö ğ rencidir

11 OKUL YÖNET İ M İ Okul yönetimi tarafından yürütülen etkinlikler veli toplantıları ve bilimsel toplantılardır. Okul yönetimi tarafından yapılan toplantıların amacı ailelerin gereksinim duydukları konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Okul aile birli ğ i ailelerin okul etkinliklerine katılımını sa ğ layarak ailelerin okulca düzenlenecek etkinliklerde okulla işbirli ğ i yapmalarını sa ğ lar. Okul rehber ö ğ retmenleri çocu ğ un gelişim ve uyum sorunlarının çözümlenebilmesi ve bireysel özelliklerine uygun olan programlara, mesleklere yönelebilmeleri, her çeşit rehberlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik psikolojik yardımları sunar.

12 Ö Ğ RETMENLER Ö ğ retmen çocu ğ u daha iyi tanıyabilmesi için aileden düzenli olarak do ğ ru bilgiler alır ve aileyi sosyal, ekonomik, kültürel yönleriyle tanır. Ö ğ retmen tarafından yapılan etkinlikler ; sınıf toplantıları, ev ziyaretleri, telefon görüşmeleri ve yazışmalardır. Ö ğ retmenin sınıfta yapılan etkinlikler konusunda aileyi bilgilendirerek evin verimli bir e ğ itim ortamına dönüşmesinde yardımcı olur. Ö ğ retmen tarafından yapılan etkinlikler çocu ğ un gelişimi ile ilgili aileyi bilgilendirmek, sınıfta yapılan etkinliklerin aileye tanıtılması, kendilerinin sınıfta yapılan çalışmaları evde de sürdürmeleri için ailelere önerilerde bulunarak okul etkinliklerine ailelerin katılımlarını sa ğ layarak ev ve okul arasındaki ilişkileri güçlendirir.

13 KATILIMINIZ İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z HAT İ CE KARA Rehber Ö ğ retmen Ve Psikolojik Danışman


"OKUL A İ LE İ ŞB İ RL İĞİ. EĞİTİM AİLEDE BAŞLAR Veliler çocukların başarısında okul kadar hatta daha da önemli bir etkiye sahiptir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları