Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Arteryel kan gazı yorumlanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Arteryel kan gazı yorumlanması"— Sunum transkripti:

1 Arteryel kan gazı yorumlanması
Dr. Gökhan Aksel Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Plan AKG önemi Teknik Tanımlar Asit-baz bozuklukları
Sistematik AKG okuma Henderson hasselbalch Steward? Vaka örnekleri

3 Arteryel kan gazı önemi!
Klinik Laboratuvar Standartları Komitesi Clinical and Laboratory Standards Institute Arteryel kan gazı önemi! Avantajları Hızlı Ucuz Çok bilgi ABC sonrası ilk tetkik?

4 Arteryel kan gazı önemi!
Avantajları Dezvantajları Hızlı İnvaziv ? Çok bilgi Yorumlaması zor Doktorların yalnızca %40’ının yorumlamayı doğru olarak yapabilmekte. * Eğitim hastanelerinde asit baz değerlendirmesinde yapılan hatalar sonucunda, hastaların 1/3’ünün yönetiminde hataların olduğu tespit edilmiştir.** *Hingston DM. Respir Care.27: From: THE ICU BOOK–3 th Ed. (2003) **Broughton JO, Kennedy TC. Chest.85: From: THE ICU BOOK – 3 th Ed. (2003)

5 AKG endikasyonları Asit-baz bozuklukları Ventilasyon Oksijenasyon
1. Var olan asit-baz dengesi bozukluğunun tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek 2. Solunum yetersizliğinin tanısı, takibi ve tedaviye yanıtını değerlendirmek 3. Ani gelişen ve/veya sebebi açıklanamayan nefes darlığı, bilinç bulanıklığı Ventilasyon Oksijenasyon

6 AKG kontraendikasyonları
Hasta bilgileri yoksa-şüpheli ise Bozuk-ayarsız kan gazı cihazı Antikoagüle edilmemiş kan örneği Kan örneğinde görünür hava kabarcıkları Oda ısısında >30 dk bekletilen numune Yüksek lökosit sayılı numunede uzun süre bekletme >30 dk bekletilecekse 0-4ºC’de bekletilmeli Lökositoz varlığında PaO2 değeri hıza düşer. Hemen ölçülmeli, soğuk muhafaza edilmeli American Association for Respiratory Care

7 Teknik Arter ponksiyonu enfekte veya yaralı deri üzerinden yapılmamalıdır Ponksiyon radial, brakial veya femoral arterden yapılabilir.

8 Asit-baz dengesi Alveoler ventilasyon Oksijenasyon Gaz alış verişi

9 Tanımlar PH PCO2 HCO3 PO2 Baz açığı-fazlalığı sO2 Anyon açığı
Alveolo-arteriyel gradiyent

10 PH Bu bozuklukları yapan olayların doku düzeyinde meydana getirdikleri değişiklikler ise asidoz veya alkaloz olarak adlandırılır. PH (H+) konsantrayonunun negatif logaritmasıdır. pH (7.4) = pK (6.1) + logHCO3- (24) / 0.03 x PaCO2 (40) Kısaca bu sıvıların asitlik derecesini gösterir Kandaki normal pH değerleri ise arasındadır. Yaşam ile bağdaşabilir sınırları arasındadır. pH <7.35 olursa, H+ iyonu konsantrasyonu normalin üstüne çıkmıştır ve asidemi denir. pH >7.45 olursa H+ iyonu konsantrasyonu azalmıştır ve alkalemi denir.

11 PCO2 Arteriyel kandaki karbondioksitin parsiyel basıncıdır.
Alveolar ventilasyonun göstergesidir. Normal değeri: (40) mmHg

12 HCO3 Std HCO3 < akt HCO3: Solunumsal asidoz Std HCO3 > akt HCO3: Solunumsal alkaloz Std HCO3 = akt HCO3 < normal değer: Dek. met. asidoz Std HCO3 = akt HCO3 > normal değer: Dek. met. alkaloz Kanda önemli bir tampondur, asit baz dengesinin metabolik komponentini değerlendirmede kullanılır. Normal değeri : (24) mEq/L Standard bikarbonat: Solunumsal nedenli HCO3- değişikliklerini elimine etmek için Std koşullarda (37 °C sıcaklık ve 40 mmHg pCO2 altında) kanda bulunması gereken HCO3 konsantrasyonudur. Std HCO3 yalnızca metabolik değişikliklere bağlıdır. Std HCO3 >26 ise met. alkaloza, Std HCO3 <22 ise met. asidoza işaret eder. Aktüel bikarbonat: Plazma örneğinde o anda var olan HCO3 değeridir. Normalde Std HCO3’ya eşittir. Vücutta asit-baz dengesinin hem solunumsal hem de metabolik komponenti ile ilişkilidir.

13 PO2 Arteriyel kandaki oksijenin parsiyel basıncıdır.
Oksijenizasyonun değerlendirilmesinde kullanılır. Arter kanındaki PaO2’nin azalmasına hipoksemi denir. Hipoksemi sonucu doku oksijenlenmesinin azalmasına ise hipoksi denir. Yaşlanma ile birlikte PaO2 değeri düşer. Ama yine de PaO2 ≥60 mmHg ve SaO2 ≥ %90’dır Yaşa göre PaO2 değeri aşağıdaki formüllere göre hesaplanabilir: PaO2=104.2-(0.27x Yaş) PaO2=109-(0.43xYaş) PaO2: 100-(Yaş/3)

14 Baz fazlalığı Standart bikarbonat koşullarında kan örneğinin pH’sını 7.40’a getirmek için gerekli olan asit veya baz miktarını verir. Metabolik durumun göstergesidir. Eğer: BE < -2 mmol/L ise metabolik asidoz BE > +2 mmol/L ise metabolik alkalozdur.

15 Anyon açığı Ölçülen serum katyonları ile anyonları arasındaki farkı ifade eder. Günlük pratikte ölçülen katyon Na, anyonlar ise Cl ve HCO3’dür. AA = Na – (HCO3 + Cl) Metabolik asidozun volatil olmayan asitlerin (laktik asit, ketoasitler, vb.) birikmesine mi (artmış AA’lı, normokloremik metabolik asidoz), bikarbonat kaybına mı bağlı olduğunu (normal AA’lı, hiperkloremik metabolik asidoz) göstermek için kullanılır. Normal AA: 12±4 mEq/L’dir. Albümin düzeyi düşük olan hastalarda düzeltilmiş AA hesaplanmalıdır: Beklenen AA = Hesaplanan AG+2.5X [4.5- albümin düzeyi (g(dL)]

16 Anyon açığı Artmış AA’lı metabolik asidozun varlığında ikinci bir metabolik asit-baz dengesi bozukluğunu ortaya çıkarmak için “delta- delta açığı” hesaplanır. Hesaplamada AA’daki artış, HCO3’daki azalmayla kıyaslanır. ΔAA/ΔHCO3- = (Hesaplanan AA - 12) / (24 - ölçülen HCO3) 1-Sadece artmış AA’lı metabolik asidoz varlığında ΔAA/ΔHCO3= 1’dir. 2-Eğer hiperkloremik metabolik asidozda mevcutsa ΔAA/ΔHCO3 <1’dir. 3-Eğer metabolik alkaloz da mevcutsa ΔAA/ΔHCO3>1’dir.

17 Alveol ve arter arasındaki oksijen farkı [p(A-a)O2]:
Alveol ve arterin kısmi oksijen basınçları arasındaki fark olup, akciğerlerin gaz alışverişi fonksiyonu hakkında genel bilgi verir. p(A-a)O2= [150-(1.25 xPaCO2)]–PaO2 formülüyle hesaplanabilir p(A-a)O2’nin normal bir genç erişkinde 5-15mmHg arasında olduğu kabul edilir; yaşla birlikte artar. Ancak hiçbir zaman 30 mmHg’ı geçmez. Hipoksemide yüksek p(A-a)O2 varlığı intrapulmoner şant varlığını gösterir.

18 Asit baz bozuklukları PCO2 Asidozlar: Solunumsal asidoz
Metabolik asidoz Alkalozlar: Solunumsal alkaloz Metabolik alkaloz HCO3

19 Solunumsal asidoz pH < 7.35
PaCO2 >45 mmHg’nın üzerinde olduğu klinik tablodur. Başlıca mekanizması alveolar hipoventilasyon sonucu CO2 atılımının azalması ve kanda CO2 değerinin yükselmesidir. Solunumsal olayların kompansasyonu metabolik yoldan olur. Bunun için böbrekler devreye girer; H+ iyonu atılır ve HCO3 iyonu tutulur. Metabolik kompansasyon yavaş gerçekleşir; optimal 2-5 günde oluşur.

20 Metabolik asidoz pH < 7.35 HCO3 < 22 mmol/L
En sık asit artışına ya da böbrekler/gastrointestinal sistem yolu ile aşırı HCO3 kaybı olmuştur. Önce solunumsal kompansasyon başlar. Artan H+ iyon konsantrasyonu solunum merkezini uyararak hiperventilasyon yapar. “Kussmaul solunum” ile CO2 atılımı artar. Solunumsal kompansasyon dakikalar içinde başlar ve saatte en üst düzeye ulaşır.

21 Solunumsal alkaloz pH>7.45 PaCO2 <35 mmHg
En sık mekanizma artmış solunum hızı ve/veya derinliği nedeniyle PaCO2 azalmasıdır. Bu durum pH’yı hızla yükseltir. Asit baz dengesini korumak için böbrekler HCO3 kaybını artırır. Metabolik kompansasyon 2-5 günde optimal olur.

22 Metabolik alkaloz pH > 7.45 HCO3 > 26 mmol/L
Sıklıkla kuvvetli asit kaybına, daha az sıklıkla ise baz artışına bağlı olarak meydana gelir. Standart HCO3 yükselmiştir ve baz fazlalığı vardır. Solunumsal kompansasyon dakikalar içinde başlar. Solunum sayısı azaltılarak CO2 yükselir.

23

24 Kompansasyon

25 AKG sistematik okunması
1. Oksijenlenmeyi değerlendirmek için PaO2 incelenir. 2. Ventilasyonu değerlendirmek için PaCO2 incelenir. 3. Asit-baz dengesi incelenir 3 basamakta incelenir

26 AKG sistematik okunması
3. Asit-baz dengesi incelenir 3 basamakta incelenir 1. Basamak: Primer asit-baz dengesi bozukluğunun bulunması (3 Kural) 1. Kural: pH ve/veya PaCO2 normal aralık dışındaysa, asit-baz dengesi bozukluğu mevcuttur. 2. Kural: Hem pH, hem de PaCO2 normal aralık dışında ise, değişme yönleri incelenerek primer asit baz dengesi bozukluğu tespit edilir. Örnek: pH 7.21, PaCO2 21 mmHg gibi bir kan gazı değerinde pH asidemik, PaCO2 normalden düşüktür. Primer sorun metabolik asidozdur. 3. Kural: pH ya da PaCO2’den biri normalse, mikst asit-baz dengesi bozukluğu mevcuttur. Eğer pH normal ise, PaCO2’nin değişme yönü solunumsal bozukluğu; eğer PaCO2 normal ise, pH’nın değişme yönü metabolik bozukluğu tanımlar.

27 AKG sistematik okunması
3. Asit-baz dengesi incelenir 2. Basamak: Beklenen yanıtın değerlendirilmesi 4. Kural: Eğer primer metabolik asidoz ya da alkaloz tespit edilmişse, beklenen PaCO2 hesaplanır. Eğer PaCO2 beklenen aralıkta ise, tam kompansasyon söz konusudur. Beklenen değerden fazla ise eşlik eden solunumsal asidoz mevcuttur. Beklenen değerden az ise, eşlik eden solunumsal alkaloz mevcuttur.

28 AKG sistematik okunması
3. Asit-baz dengesi incelenir 2. Basamak: Beklenen yanıtın değerlendirilmesi 5. Kural: Eğer solunumsal asidoz veya alkaloz mevcut ise, durumun akut, kısmi olarak kompanse edilmiş ya da tam kompanse edilmiş olup olmadığı tespit edilir. Solunumsal asidozda, pH beklenen değerin altındaysa, eşlik eden metabolik asidoz mevcuttur. Eğer solunumsal asidozda beklenen değerin üzerindeyse, eşlik eden metabolik alkaloz mevcuttur. Solunumsal alkalozda, pH akut solunumsal alkalozda beklenen değerin üzerindeyse, eşlik eden metabolik alkaloz mevcuttur. Eğer solunumsal alkalozda beklenen değerin altındaysa, eşlik eden metabolik asidoz mevcuttur.

29 AKG sistematik okunması
Solunumsal alkaloz mevcuttur. Örnek: pH 7.46 PaCO2:20 mmHg, HCO3:14 mmol/L, AG 35 mEq/L. AKG sistematik okunması Beklenen değişiklik? (kural: Her 10 mmHg PaCO2 azalışı için HCO3- 2 mmol/L azalır.) Bu hastada 2x2=4, beklenen HCO3=24-4=20 Ölçülen HCO3(14)< beklenen HCO3(20) olduğundan eşlik eden metabolik asidoz mevcuttur. 3. Asit-baz dengesi incelenir 3. Basamak: Metabolik asidozda anyon açığının değerlendirilmesi Bu basamak, metabolik asidozu olan hastalarda metabolik asidozun tipini belirlemek için ve üçlü asit-baz dengesi bozukluklarının tanısı için gereklidir. Önce AA hesaplanır; AA artmış ise delta-delta açık hesaplanarak normal AA’lı metabolik asidoz ya da metabolik alkalozun eşlik edip etmediği tespit edilir. AA yüksek olduğu için artmış AA’lı metabolik asidoz söz konusudur. (ΔAA=35-12=23), HCO3’daki azalmaya (ΔHCO3- = 24-14=10) oranı (23/10) >1 olduğundan eşlik eden metabolik alkaloz da mevcuttur.

30 Vaka örnekleri

31 AKG sistematik okunması
1. Oksijenlenme için PaO2 incelenir. 3 basamakta incelenir Primer asit-baz dengesi bozukluğunun bulunması Beklenen yanıtın değerlendirilmesi Metabolik asidozda anyon açığının değerlendirilmesi AKG sistematik okunması 2. Ventilasyon için PaCO2 incelenir. 3. Asit-baz dengesi incelenir

32 Vaka 1 1 2 3 Oksijenasyon? Ventilasyon? Asit-baz?
Normoksemik Hiperventile? 42 yaşındaki erkek hastada pH:7.26 PaCO2:28 mmHg PaO2:107 mmHg, HCO3:12 mmol/L SaO2:%97, Na:139 mEq/L Cl:104 mEq/L. Patoloji nedir? 3 Asit-baz? 1.1 PH↓=asidoz? PH↓, pCO↓= Met. asidoz 1.2 2 Metabolik asidoz için: Beklenen PaCO2= 1.5 xHCO (±2) = (1.5x12)+8=26±2, beklenen PaCO2 yanıtı olması gereken sınırlarda; Sadece metabolik asidoz. 3 AA= Na-(Cl+HCO3) = 139-(104+12) = 23 Artmış AA’lı metabolik asidoz. ΔAA/ΔHCO3- = / = 1 Sadece artmış AA’lı metabolik asidoz bulunmaktadır.

33 Vaka 2 1 2 3 Oksijenasyon? Ventilasyon? Asit-baz?
hipoksemik Hipoventile ya da CO2 yükü artmış Kırk beş yaşında erkek hasta nefes darlığı yakınması ile hastaneye başvuruyor. Kan gazları: pH: 7.34 PaCO2: 60 mmHg PaO2: 57 mmHg HCO3: 31 mmol/L’dür. Kan gazını yorumlayın? 3 Asit-baz? 1.1 PH↓=sınırda asidoz PH↓, pCO↑= Sol. asidoz 1.2 2 PCO2 20 artmış, HCO3’ın 2 artması, pH’nın 0.16 azalması gerekirdi. Yani pH 7.24, HCO3 28 olması gerekirdi. pH daha az azalmış, HCO3 ise daha fazla artmış. Yani olaya metabolik alkaloz eklenmiş denilebilir. Eğer olay kronikse? Her 10 PaCO2 artışı için HCO artar, pH 0.03 azalır. Hastada pCO2 20 artmış, HCO mmol/L artmalı, pH 0.06 azalmalı. (Yani pH 7.34, HCO mEq/L olmalıydı)-Olmuş Olay kompanse olmuş olarak yorumlanabilir. 2

34 1 2 Vaka 3 3 Oksijenasyon? Ventilasyon? Asit-baz?
Arter ven? Periferik ven kanında PO2 genellikle <40 mmHg ve sıklıkla <30 mmHg’dır. PO2 >40 mmHg, SO2 >%75 ise arter kanı olma olasılığı yüksektir. Bu hastada şüpheli? Venöz dahi olsa Hasta hipoventile Bir kadın evinde komşuları tarafından baygın halde bulunarak acil servise getirilmiş. Kan gazı değerleri; pH: 7.21 pCO2: 86 mmHg pO2: 39 mmHg HCO3: 34.8 mmol/L, SO2 %62’dir. Kan gazını yorumlayın? 3 Asit-baz? 1.1 PH↓=asidoz PH↓, pCO↑= Sol. asidoz 1.2 2 PCO2 46 artmış, HCO3’ın 4.6 artması, pH’nın azalması gerekirdi. Yani pH 7.032, HCO olması beklenirdi. HCO3’de daha fazla artmış. Yani metabolik alkaloz da olaya eklenmiş. Eğer olay kronikse? Her 10 PaCO2 artışı için HCO artar, pH 0.03 azalır. Hastada pCO2 46 artmış, Eğer olay kronikse HCO mmol/L artar, pH azalırdı.(Yani pH 7.262, HCO olmalıydı.) Hasta daha tam kompanse olmamış. 2

35 Vaka 4 3 Asit-baz? 65 yaş yaşındaki kadın hastada kan gazı:
pH: 7.48 PaCO2:43.6 mmHg HCO3: 31.5 mmol/L, BE +4.5 mmol/L Var olan asit-baz bzk nedir? 3 Asit-baz? 1.1 PH↑=alkaloz PH ↑, HCO3 ↑= Met. alkaloz 1.2 2 Metabolik alkalozda formüle göre: =7.5 HCO3 artmış. Beklenen pCO2=7.5x =4.5/5.25 Yani pCO2=40+4.5=44.5 olmalıydı. Hemen hemen aynı, sadece met. alkaloz.

36 Vaka 5 3 Asit-baz? pH: 7.46 PaCO2: 20 mmHg HCO3: 9 mmol/L AA 35 mEq/L
Patoloji nedir? 3 Asit-baz? 1.1 PH↑=alkaloz PH ↑, pCO↓= Sol. Alkaloz 1.2 2 HCO3 4 azalmalıydı, yani beklenen HCO3=24-4=20 olmalıydı. (PH da 7.56 olmalıydı) HCO3 azalmış, yani metabolik asidoz da var. 3 AA= 35 yani artmış AA’lı metabolik asidoz. ΔAA/ΔHCO3- = / 24-9 = 23/15=1.53> 1 Metabolik alakaloz da mevcut.

37 1 2 Vaka 6 3 Oksijenasyon? Ventilasyon? Asit-baz?
Hipoksemik Hasta hipoventile 53 yaş erkek , KOAH ve kalp yetersizliği olan hasta acil servise nefes darlığı ile geliyor. AKG: pH:7,43 PaCO2: 78 mmHg HCO3: 50mmol/L PaO2:51 mmHg, sO2: %88 Patolojileri belirtiniz. 3 Asit-baz? 1.1 PH=Normal PH=N ama pCO2↑ Mikst patoloji düşün! pCO2 ↑, sol. asidoz 1.2 2 PCO2 38 artmış, HCO3’ın 3.8 artması, pH’nın 0.3 azalması gerekirdi. Yani HCO3=27.8, olmalı PH normal olmamalıydı. Met. Alkaloz. Kronik olsaydı da HCO3, 14 artmalı ve 38 olmalıydı. Bu hastada çok daha fazla atmış, yani metabolik alkaloz da var.

38 Goldberg M, et al. Computer-based instruction and diagnosis of acid-base disorders. JAMA 1973;223:269.

39 Özet Öncelikle oksijenasyon ve ventilasyon değerlendirilir.
Sonra asit-baz bzk bakılır: pH’ya bakılır asidoz-alkaloz? PaCO2 ve HCO3 incelenerek respiratuvar ve metabolik durum saptanır. Primer asit-baz bozukluğuna beklenen kompansasyona bak ve göre ikincil asit baz bzk var mı değerlendir. Kompansasyon olup olmadığı değerlendirilir. Hastanın kliniğine yardımcı olacak diğer parametreler değerlendirilir.

40 Kaynaklar Börekçi Ş, Umut S. Arter kan gazı analizi, alma tekniği ve yorumlanması. Türk Toraks Dergisi 2011;12(Ek 1):5-9. Acıcan T. Arter kan gazları. Yoğun Bakım Dergisi 2003;3: Saryal S. Arter kan gazları. İçinde: Numanoglu N, editor. Solunum sistemi ve hastalıkları. Ankara: Antıp AŞ; s Day J, Pandit JJ. Analysis of blood gases and acid-base balance. Surgery Oxford 2011;29: Grogono AW. Acid-base tutorial. Available at: acid-base.com/clinical.php. Accessed: February 10, 2014. Marik PE. Acid-base disturbances. In: Marik PE, editor. Handbook of evidence-based critical care. New York: Springer; 2010. p Dokwal CP. Interpretation of arterial blood gases. Pulse 2009;3:15-9. Smith A, Taylor C. Analysis of blood gases and acid-base balance. Surgery Oxford 2005;23: Sood P, Paul G, Puri S. Interpretation of arterial blood gas. Indian J Crit Care Med 2010;14:57-64. Williams AJ. ABC of oxygen: assessing and interpreting arterial blood gases and acid-base balance. BMJ 1998;317: Kaufman DA. Interpretation of arterial blood gases (ABGs). Available at: clinical-education/abgs.php. Accessed: February 10, 2014. Woodrow P. Arterial blood gas analysis. Nurs Stand 2004;18:45-52. Aygencel G. Interpretation of arterial blood gases. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(2): doi: /tkda Goldberg M, et al. Computer-based instruction and diagnosis of acid-base disorders. JAMA 1973;223:269. Davis MD, Walsh BK, Sittig SE, Restrepo RD.AARC clinical practice guideline: blood gas analysis and hemoximetry: 2013.Respir Care Oct;58(10): doi: /respcare Epub 2013 Jul 30. Kelly AM, McAlpine R, Kyle E. Venous pH can safely replace arterial pH in the initial evaluation of patients in the emergency department. Emerg Med J 2001;18:340-2.

41 Sabrınız için teşekkürler…
Dr. Gökhan Aksel


"Arteryel kan gazı yorumlanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları