Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ. 2 Kemik yapı 7 Cervikal 12 Torakal 5 Lumbal 5 Sakral 4 Koksigeal 33 Vertebra.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ. 2 Kemik yapı 7 Cervikal 12 Torakal 5 Lumbal 5 Sakral 4 Koksigeal 33 Vertebra."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ

2 2 Kemik yapı 7 Cervikal 12 Torakal 5 Lumbal 5 Sakral 4 Koksigeal 33 Vertebra

3 3 L 2 L 3 - 4 L 1- 5 Kemik yapı İnterlaminal foramen Vertebral foramen Spinöz çıkıntı Transvers çıkıntı İntervertebral foramen Pedikül Lamina İntervertebral disk Vertebral korpus

4 4 Kemik yapı Torakal kifoz Servikal lordoz Lomber lordoz L 3 C 5 S 2 T 5

5 5 Ligamentler İntervertebral foramen İnferior artiküler process Süperior artiküler process Korpus vertebra İnterspinöz ligament Supraspinöz ligament Ligamentum flavum Anterior longitudinal ligament Posterior longitudinal ligament

6 Spinal kordun ve zarları ?....

7 Dura: periostal tabaka ve spinal kordu örten tabakadan oluşur. Foramen magnum ile S2 vertebra arasında uzanır. Araknoid: ikinci tabaka dura ile subdural aralığı oluşturur ve S2 hizasında sonlanır. Pia mater: çok ince vasküler bir yapıdır. Spinal korda sıkıca yapışıktır. Araknoid ve pia arası subaraknoid aralıktır ve BOS bulunur.

8 8 Araknoid mater Dura mater Pia mater Spinal sinirler Epidural aralık ; İki dura yaprağı arasındadır. İnternal venöz pleksusu içerir. Dura ve araknoid arasındadır. İnce bir lenf tabakası içerir. Spinal sinirler Damarlar BOS Trabeküller Araknoid ve pia arasındadır. Subaraknoid aralık ; Subdural aralık ;

9 10 Spinal sinirler Sempatik gangliyon Ventral kök Dorsal kök Spinal gangliyon Spinal sinir Dura mater Araknoid mater Conus medullaris Cauda equina Dorsal kök filamentleri Ventral kök filamentleri Gri cevher Beyaz cevher

10 11 Spinal sinirler Üst kısımlarda kendi hizalarından, alt kısımlarda ise kendi intervertebral foramenlere ula ş mak için giderek artan e ğ imli bir yol izlerler Medulla spinalisten 31 çift spinal sinir çıkar. Spinal segmentlerle, vertebralar aynı hizada bulunmaz. Üçüncü fetal ayda, spinal kord, vertebral kanalın sonuna kadar uzanır.Do ğ umda ise L3 seviyesinde sonlanır. Dura, bir man ş et ş eklinde ön ve arka sinirlere uzanır ve birle ş me yerine kadar incelerek devam eder. Spinal sinirler subaraknoid aralıkta pia mater ile örtülüdür. Spinal sinir kökleri, durayı delerek dural kafı olu ş tururlar.

11 Beyin Omurilik Sıvısının özellikleri

12 Lateral ve 3. ventriküllerdeki koroid pleksuslarda kanın ultrafiltrasyonu sonucu oluşur. Toplam iktarı 120-150 ml’dir. 500-800 ml/gün üretilir. Aynı miktar araknoid villuslarca venöz dolaşıma absorbe edilir. Oturur pozisyonda basıncı 15-20 cmH2O kadardır. Serebral kan akımında artma, venöz sinüslerdeki basınçta artma veya arteriyel basınçta otoregülasyonu bozacak derecedeki artma ile BOS basıncı yükselebilir.

13 Spinal kordun kanlanması nasıldır?

14 Anterior spinal arter ( Adamkiewicz arteri); kordun 2/3 ön kısmını besleyen tek arterdir. Vertebral arterden kaynaklanır. %80 soldadır ve hasarında motor lezyon oluşur. Posterior spinal arter; posterior inferior serebral arterden kaynaklanır ve kordun 1/3 arka kısmını besler.

15 Dermatom……….

16 17 T 4; Meme ba ş ıhizası C 8; Küçük parmak T 3; Aksilla tepesi T 10; Göbek hizası L 1; İ nguinal bölge S 1-4; Perine bölgesi

17 Subaraknoid aralığa lokal anestezik enjeksiyonu ile oluşan bloktur. Lokal anestezik sinir köklerini ve dorsal kök gangliyonlarını etkiler. Elde edilen sensoriyal blok seviyesi genellikle motor bloktan 2 segment daha yüksektir. Pregangliyonik sempatik lifleri ise sensoriyal ve motor liflerden daha az yoğunluktaki ilaçtan etkilendiğinden sempatik bloğun seviyesi daha yüksektir.

18 19 Hasta pozisyonu Prone pozisyonu Kalça vertikal Omuzlar vertikal Fleksiyon postür Dizler göğüse çekilir Lateral dekubitus pozisyonu İliak crest Oturur pozisyon En kolay pozisyon. İş aret noktaları belirgin. Postural hipotansiyon riski var. Saddle blok için uygun. Hasta için rahat pozisyon. Koopere olmayan hastalarda pozisyonu ba ş kası verebilir. Tek taraflı anestezi için uygun pozisyondur. Anorektal cerrahi için uygun pozisyondur. Aspirasyon dezavantajı var. Havayolu hakimiyeti problemlidir.

19 20 Ponksiyon bölgesinin belirlenmesi Her iki crista iliaca posterior süperioru birleştiren çizgi, genellikle L4 vertebra korpusu veya spinöz çıkıntısından geçer. LateralAnteriorPosterior L5 L4 Lomber ponksiyon, genellikle, L2 – L3 veya L3 – L4 vertebral aralıklarından yapılır.

20 21 Ponksiyon bölgesinin sterilizasyonu Boyama, merkezden perifere doğru yapılır ve bölge, steril yeşille sınırlandırılır. Cilt ve cilt altı dokulara, lokal anestezik infiltre edilir.

21

22

23

24 Etki ilaca bağlı olarak 3-5 dk içinde başlar. Etki süresi; lidokain 1-1.5 saat Prilokain 1-1.5 saat Bupivakain 3-4 saat

25 Spinal anestezi düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?...

26 İlaca ait özellikler; lokal anestezik ajanın barisitesi, enjeksiyonun hızı, dozajı, barbotaj oluşturulması. Hastaya bağlı faktörler; yaşı, boyu, ağırlığı, pozisyonu, karın içi basıncının artması, iğnenin yönü.

27

28 Bromage skalası 0= hiç paralizi yok, 1= dizini ve ayaklarını hareket ettirebilir, bacağını düz olarak kaldıramaz 2=ayaklarını hareket ettirebilir, dizini bükemez 3=tam paralizi vardır

29 Alt ekstremite cerrahileri Alt karın ve perinedeki girişimler Sezeryan, vajinal doğum

30 Hipovolemi, dehidratasyon, Girişim bölgesinde lokal enfeksiyon, septisemi, Kanama diyatezi, Kafa içi basıncının arttığı durumlar, Hastanın işlemi kabul etmemesi, Nörolojik hastalıklar

31 Spinal anestezinin sistemik etkileri ve komplikasyonları

32 Kardiyovasküler etkileri; sempatik denervasyon ve hipotansiyon (arteriyel ve venöz tonus kaybı), bradikardi (pregangliyoner kardioakseleratör liflerin blokajı), kardiyak arrest, koroner kan akımında azalma (OAB azalma nedeni ile), serebral, renal ve hepatik dolaşımda azalma (OAB azalma nedeni ile).

33 Solunumsal etkileri; Karın ve göğüs duvarının paralizisi Yüksek spinal bloklarda solunum merkezinin hipoperfüzyonu Postspinal Başağrısı; BOS kaçağına bağlı, ağrıya duyarlı yapıların gerilmesi nedeni iledir. İğnenin kalınlığı, hastanın cinsiyeti, yaşı etkilidir. Genellikle frontal bölgededir, ayağa kalkmakla artar.

34 Nörolojik komplikasyonlar; Ciddi, kalıcı nörolojik hasar nadirdir, İskemi, direk travma ve kimyasal hasar nedeni ile oluşabilir. Kronik adesif araknoidit N abdusens’in etkilenmesine bağlı diplopi, fotofobi ve bulanık görme.

35 Bulantı ve kusma;serebral hipoksi, hipotansiyon ve cerrahi işlem sırasındaki organ çekilmelerine bağlı gelişebilir. Sırt ve bel ağrısı İdrar retansiyonu;S2-4 segment blokajı ile olur. Gastrointestinal sistem; parasempatik tonus hakimiyetine bağlı barsak kontraksiyonlarında artış olur. Nöroendokrin sistem; T5 düzeyinde blok cerrahiye nöroendokrin yanıtı ortadan kaldırır. Enfeksiyon; Menenjit. nadirdir.

36

37 EPİDURAL ANESTEZİ

38 Epidural aralık ?…..

39 Dura ile vertebral kanalı döşeyen periost ve bunun ligamentlere verdiği fibröz uzantılar arasında yer alır. Foramen magnum ile sakrokoksigeal membran arasında uzanır. Servikal bölgede 1-1.5, torakalde 2.5-3, lomber bölgede 5-6 mm genişliğindedir. Erişkinde cilt-epidural aralık mesafesi yaklaşık 4-5 cm’dir.

40 Yağ dokusu, dural kılıfları ile birlikte spinal sinirler, damarlar ve lenfatikler bulunur. Vertebral kanalın venleri geniş ve zengin bir venöz pleksus oluşturup epidural aralığın anterolateralinde bulunur.lokal anestezik veya hava bu venlerle kalbe veya beyne ulaşabilir. Venöz pleksus karın içi basıncının arttığı durumlarda genişler, epidural aralık daralır.

41 Torasik bölgede enfazla sakral bölgede en az olmak üzere hastaların % 80’inde epidural bölgede negatif basınç vardır. Lomber bölgede –(0.5-1.0) cmH2O Torakal bölgede –(2.0-3.0) cmH2O Sakral bölgede 0

42 Spinal sinirlerin duradan çıkıp intervertebral foramenlere uzanırken epidural aralıkta anestetize edilmesi ile oluşur. Torakal, lomber veya kaudal bölgeden uygulanabilir.

43 Epidural anestezinin etki mekanizması nedir?...

44 Spinal sinirlerin koruyucu dural kılıflarını yitirdikleri intervertebral foramen esas etki yeridir. Lokal anesteziğin bir kısmı durayı geçerek spinal anestezideki gibi etki gösterebilir.

45 Epidural anestezi düzeyini etkileyen faktörler….

46 Enjeksiyonun yeri Lokal anesteziğin hacmi(torasik segmentler için 2 ml, lomber ve sakral segmentler için 2.5 ml/segment) İlacın yoğunluğu ve toplam miktarı Enjeksiyonun hızı Hastanın pozisyonu Yaş (intervertebral foramenlerin kapanıp, damarların aterosklerozundan dolayı) Karın içi basıncının artışı Hastanın boyu

47 EPİDURAL ARALIĞIN TANINMASI

48 Negatif basınç yönteleri;Asılı damla tekniği,manometrik yöntem Direnç kaybı yöntemi

49

50

51 Genellikle yan pozisyon tercih edilir, oturur pozisyonda da yapılabilir. İşaret noktaları belirlenerek sterilite sağlanır. 16-18 G iğneler tercih edilir. Genellikle direnç kaybı yöntemi kullanılarak epidural mesafeye ulaşılır. Kan veya BOS gelişi kontrol edilir.

52 Test dozu ile aralık doğrulanır. Epidural aralığa kateter yerleştirilerek devamlı epidural anestezi sağlanabilir. Epidural iğnenin içinden geçen başka bir iğne ile kombine spinal-epidural anestezi sağlanabilir.

53

54 uzun sürecek cerrahi girişimler Postoperatif analjezi Ağrısız doğum Kronik ağrılar

55 Cerrahi endikasyonlar; torasik, abdominal, ürolojik, alt ekstremite girişimleri Obstetrik endikasyonlar; sezaryan, ağrısız doğum Terapotik endikasyonlar; postoperatif analjezi, kronik ağrılar

56 Kesin kontraendikasyonlar; Girişim bölgesinde lokal enfeksiyon, septisemi, Kanama diyatezi, antikoagülan kullanımı Nörolojik hastalıklar Hipovolemi, şok Hastanın girişimi reddetmesi, Şiddetli aort stenozu, şiddetli mitral stenozu

57 Rölatif kontraendikasyonlar; Vertebral kolonun yapısal bozuklukları Bel ağrısı Hasta ile koopere olunamaması,

58 Epidural anestezinin komplikasyonları?..

59 Bel ağrısı Postspinal baş ağrısı Üriner retansiyon Transient nörolojik semptomlar Yüksek veya total spinal anestezi Sistemik toksisite Epidural hematom Enfeksiyon (epidural apse veya menenjit gibi SSS enfeksiyonları) Kateterin kopması, yanlış yerleştirilmesi

60 Kaudal anestezi……

61

62 Lokal anestezik veya opioid ajanın sakral hiatus yolu ile sakral epidural aralığa verilmesi ile oluşur. Pediyatrik olgularda sakral kemik posterior arkusları tam olarak birleşmediğinden kaudal girişimi daha kolaylaştırır. İleri yaşlarda sakrokoksigeal ligamentin kalsifikasyonu işlemi güçleştirir

63 Perineal girişimler, inguinal veya femoral herni onarımları sünnet gibi ürolojik girişimler anorektal cerrahiler

64 Periferik sinir blokları pleksus cervikalis pleksus brakialis (interskalen, supraklavilar, infraskapular) Paravertebral sinir blokları (cervikal, torakal, lumbar) pleksus lumbosakralis (Psoas komparman) Axiller sinir blo ğ u (Radial, ulnar, median sinirler) Femoral sinir blo ğ u Siyatik sinir blo ğ u Popliteal sinir blo ğ u

65


"Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ. 2 Kemik yapı 7 Cervikal 12 Torakal 5 Lumbal 5 Sakral 4 Koksigeal 33 Vertebra." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları