Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYA. MEDYA ÜZER İ NE KURAMSAL YAKLA Ş IMLAR İş levselcilik Çatı ş ma Kuramları – Ekonomi Politik – Jürgen Habermas – Jean Baudrillard – John Thompson.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYA. MEDYA ÜZER İ NE KURAMSAL YAKLA Ş IMLAR İş levselcilik Çatı ş ma Kuramları – Ekonomi Politik – Jürgen Habermas – Jean Baudrillard – John Thompson."— Sunum transkripti:

1 MEDYA

2 MEDYA ÜZER İ NE KURAMSAL YAKLA Ş IMLAR İş levselcilik Çatı ş ma Kuramları – Ekonomi Politik – Jürgen Habermas – Jean Baudrillard – John Thompson

3 İŞ LEVSELC İ L İ K Toplumun bütünle ş mesi için medya nasıl harekete eder? Enformasyon: Dünyada neler oldu ğ u hakkında bizi bilgilendirir. Ba ğ ıntı (korelasyon): Kurulu toplumsal norm ve de ğ erler etrafında enformasyonu anlamımızı sa ğ lar. Süreklilik: Yeni toplumsal geli ş meleri fark eder ve içselle ş tirirken genel kültürü açıklar. E ğ lence: Toplumsal gerilimi azaltıcı oyalanma ve e ğ lenme yolları sunar. Hareketlilik: Sosyal ve ekonomik hedeflere ula ş mak için cesareti te ş vik eder.

4 EKONOM İ POL İ T İ K Medya sahipleri kimlerdir ve bu sahiplik onlara toplum içinde nasıl bir nüfuz kazandırır? Medya zenginlik ve güç sahibi ki ş ilerin çıkarların korunması ve ele ş tirel seslerin ve güçsüzlerin seslerinin kısılması için nasıl hareket eder? İ ki yakla ş ım vardır: – Chomsky – Frankfurt okulu

5 EKONOM İ POL İ T İ K: CHOMSKY Büyük medya kurulu ş ları: Halka verilen enformasyonun denetlenmesi Dı ş tehdit kaynaklı bir korku ortamının yaratılması Güçlü kurulu ş ların hesap verebilir olmayı ş larının sorgulanmaması Büyük ş irketler ile devlet arasındaki ili ş kilerin sorgulanmaması

6 EKONOM İ POL İ T İ K: FRANKFURT OKULU Kültürel ürünler di ğ er ba ş ka ürünler gibi aynı yollarla kitlesel olarak üretilir. Film, popüler müzik ve bunun gibi kültür üretimleri, bo ş ve ruhsuz ve yatı ş tırıcı haline gelir. Sanat ve “yüksek kültür” baya ğ ı hale gelir ve dönü ş üm ve meydan okuma gücünü yitirir.

7 JÜRGEN HABERMAS Kamusal alan kavramı ilk kez felsefik aydınlanmanın ve bilgiye dayalı, demokratik, kamusal tartı ş manın mümkün olabildi ğ i politik dönü ş ümün bir parçası olarak geli ş mi ş tir. Medya kamusal alanın geni ş leme ve derinle ş mesinde bir güce sahiptir. Medya esasında e ğ lence ve oyunları desteklemektedir. Siyaset foto ğ raf fırsatlarına ve ses parçacıklarına indirgenmi ş olmaktadır – kamusal alanın de ğ erini dü ş ürme

8 George Galloway 2006 yılında, Biri Bizi Gözetliyor ş ovuna katılmı ş tır. Çünkü O’nun iddiasına göre genç insanlara ula ş manın ve onları siyasi fikirlere yakla ş tırmanın yolu budur…

9 JEAN BAUDR İ LLARD Önceden medya ile onun temsil etti ğ i ve hakkında bilgi verdi ğ i sosyal dünya arasında bir ayrım oldu ğ unu dü ş ünmek mümkündü. Ş imdi: Modern medya her yerde ve artan ş ekilde sosyal dünyayı tanımlıyor ve onu in ş a ediyor: Gerçeklik televizyonda ne var ise o. Haber kanalları olayları olmadan önce ve olmaları esnasında haber olarak sunuyor dolayısıyla onları zaman içinde ş ekillendiriyorlar. Bu hipergerçeklik içerisinde imajlar ba ş ka imajlara atıfla olu ş turuluyorlar, herhangi bir dı ş sal sosyal gerçekli ğ e dayanmıyorlar.

10 JOHN THOMPSON Etkile ş imin üç tipi: – Yüzyüze – Aracılarla – Sözde- aracılarla Frankfurt Okulu, kitle ileti ş im mesajlarını tüketenlerin (aracılı sözde-etkile ş im) bu mesajları ne dereceye kadar ba ş ka etkile ş imlerin etkisiyle anladıklarını hafife alıyorlar. Baudrillard, aracılı sözde-etkile ş imin sosyal ya ş am üzerindeki hakimiyetini abartıyor.


"MEDYA. MEDYA ÜZER İ NE KURAMSAL YAKLA Ş IMLAR İş levselcilik Çatı ş ma Kuramları – Ekonomi Politik – Jürgen Habermas – Jean Baudrillard – John Thompson." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları