Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYOLOJ İ DE KURAMSAL DÜ Ş ÜNME. ORTA-SEV İ YE KURAMLAR: PROTESTAN ET İ K Merton orta-seviye kuram kavramını deneysel ara ş tırma yoluyla do ğ rudan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYOLOJ İ DE KURAMSAL DÜ Ş ÜNME. ORTA-SEV İ YE KURAMLAR: PROTESTAN ET İ K Merton orta-seviye kuram kavramını deneysel ara ş tırma yoluyla do ğ rudan."— Sunum transkripti:

1 SOSYOLOJ İ DE KURAMSAL DÜ Ş ÜNME

2 ORTA-SEV İ YE KURAMLAR: PROTESTAN ET İ K Merton orta-seviye kuram kavramını deneysel ara ş tırma yoluyla do ğ rudan sınanabilecek kadar özel, fakat aynı zamanda bir dizi farklı olguyu kapsayacak kadar da geni ş anlamında kullanmı ş tır. Dini de ğ erler ve kapitalist giri ş im arasındaki benzerlik “iyi bir kuram” olmanın dört ölçütünü kar ş ılamaktadır: –Beklenmeyen –Bulmaca çözme –Geli ş tirilmi ş oldu ğ u durumların ötesine giden durumları açıklama kabiliyeti –Sırf geçerli olanı de ğ il, aksine muhtemel açılımlar için verimli olan

3 DÖRT KURAMSAL MESELE İ nsan eylemi ve toplumsal yapı Uzla ş ma ve çatı ş ma Toplumsal cinsiyeti toplumsal çözümlemeye katma Modern toplumsal geli ş menin özellikleri

4 YAPI VE EYLEM Hangisi önceliktedir; toplum tarafından icra edilen toplumsal kısıtlar mı yoksa bireylerin istekleri mi? Toplumsal yapı bizim dı ş ımızdadır: sistemler ve i ş levler bizim onlara verdi ğ imiz anlamların kullanımından ba ğ ımsız olarak varolurlar. Ele ş tiri – toplum, bizim bireysel eylemlerimizin bile ş kesi de ğ ilse, nedir? Aradaki farklılı ğ ın abartılmaması önemlidir. Yapıla ş ma – toplumsal yapının etkin bir ş ekilde yapılması ve tekrar yapılması süreci

5 UZLA Ş MA VE ÇATI Ş MA Durkheim toplumu birbirine ba ğ ımlı parçalar olarak görür. Örn. Bütünle ş mi ş bir bünye Bedensel benzerlik – parçalar organlardır ve onlar ister istemez uyum içinde çalı ş ırlar. Marx ve takipçileri toplumsal sistemin “içine in ş a edilmi ş ” çıkar bölünmelerini vurgularlar: bu durum zaman geçtikçe etkin(aktif) de ğ i ş meye patlak verir. Çatı ş ma ve uzla ş manın kar ş ılıklı ili ş kisini ideolojilerin rolü aracılı ğ ıyla görmek mümkündür.

6 TOPLUMSAL C İ NS İ YET MESELES İ Durkheim – erkek toplumun ürünüdür, kadın do ğ anın ürünüdür. Kadınlar özel bir alandadır, erkekler kamusal alandadır. Marx – toplumsal cinsiyet farklılıkları esas olarak ba ş ka sınıf gibi bölünmeleri de yansıtır. Feminist bakı ş açısında bilgi, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgilidir. Toplumsal cinsiyet sabit de ğ il, akı ş kan bir kategoridir. Toplumsal cinsiyetin sorunları ile aynı olmayacak ş ekilde kadını sosyoloji çalı ş malarının içine ta ş ımak gereklidir.

7 MODERN DÜNYANIN B İ Ç İ MLENMES İ Marksist Fikirlerin Anahatları Weberci Fikirlerin Anahatları Kapitalist ekonomik büyüme Üretim rasyonelle ş mesi Sınıf e ş itsizlikleri modern toplumların do ğ asının temelidir. Sınıf, birçok e ş itsizlik tiplerinden biridir. Güç ekonomik e ş itsizliklerden kaynaklanır. Güç öteki güç kaynaklarından ayrılabilir (toplumsal cinsiyet gibi). Kapitalist toplumlar sosyalizme giden yolda geçicidirler. Rasyonelle ş tirme gelecekte bütün alanlarda ilerleyecektir. Batı etkisi kapitalist giri ş imin geni ş lemeci e ğ ilimlerinin bir sonucudur. Batı etkisi sınai kaynaklar ve askeri güç üzerindeki egemenli ğ inden gelmektedir.

8 YEN İ SOSYOLOJ İ K KURAMLAR Postmodernizm, Marx ve Weber’in geli ş tirdi ğ i türden kuramların içeri ğ ini ve olabilirli ğ ini reddeder – meta-anlatı yoktur. Tarih yoktur, süreç yoktur. “Yeni Zamanlar” vardır. vb. Baudrillard – “ya ş amın TV içine çözülmesi” Foucault – aydınlanmanın özgürlük hakkındaki fikirlerinin disiplin ve gözetlemeyle ilgili ba ş ka yönleri Güce ili ş kin söylemin rolü merkezi önemdedir.

9 DÖRT ÇA Ğ DA Ş SOSYOLOG J ű rgen Habermas: –Kamusal alanda demokrasiyi yeniden canlandırmaya çalı ş ır. –Medya tartı ş maları artırıcı potansiyele sahiptir. Ulrich Beck: –“ikinci modernlik”, küreselli ğ in yayılması –Risk toplumu, riskin do ğ ası de ğ i ş iyor. Manuel Castells: –Bilgi toplumuna a ğ ekonomileri damgasını vurmu ş tur. –Weber’in Demir Kafes’inin hissi– “otomat” Anthony Giddens: –“firari dünya” soyut sistemlere güveni gerektirir. –Bireyler arasındaki “toplumsal dönü ş lülük”te artı ş

10 SONUÇ Sosyolojik teoride yeni bir evre? Marx, Weber ve Durkheim dü ş üncelerini sosyal ve ekonomik de ğ i ş imin hızlı oldu ğ u zaman boyunca biçimlendirdiler. Günümüz küresel de ğ i ş imleri 19.ncu yüzyıla kıyasla çok daha büyük bir dönü ş ümdür. Bugün, yakla ş ımlarda bir çe ş itlili ğ in var olu ş u ne sürprizdir ne de endi ş e verici.


"SOSYOLOJ İ DE KURAMSAL DÜ Ş ÜNME. ORTA-SEV İ YE KURAMLAR: PROTESTAN ET İ K Merton orta-seviye kuram kavramını deneysel ara ş tırma yoluyla do ğ rudan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları