Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ş EH İ RLER VE KENTSEL ALANLAR. Ş EH İ RC İ L İ K TEOR İ LER İ I GEORGE SIMMEL Metropolis ve zihinsel ya ş am Kent hayatı sakinlerini, imaj ve izlenimlerle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ş EH İ RLER VE KENTSEL ALANLAR. Ş EH İ RC İ L İ K TEOR İ LER İ I GEORGE SIMMEL Metropolis ve zihinsel ya ş am Kent hayatı sakinlerini, imaj ve izlenimlerle."— Sunum transkripti:

1 Ş EH İ RLER VE KENTSEL ALANLAR

2 Ş EH İ RC İ L İ K TEOR İ LER İ I GEORGE SIMMEL Metropolis ve zihinsel ya ş am Kent hayatı sakinlerini, imaj ve izlenimlerle harekete geçirir. Bir koruma formu olarak ilgisiz ve bıkkın bir tutum geli ş tirir FERDINAND TONNIES Gemeinschaft ve Gesellschaft Kentle ş me birebir ba ğ ları ve bireysel ili ş kileri ve ta ş ra rollerini a ş ındırıyor Gesellschaft da, ortaklıklar di ğ er bireylerle i ş levsel ve kısa süreli ili ş kilere dayanıyor

3 Ş EH İ RC İ L İ K TEOR İ LER İ II CH İ CAGO OKULU Kent ekolojisi –Organik analoji (kar ş ılıklı ba ğ ımlılık): büyük bir sınıflama mekanizması olarak ş ehir –Yeni bir grubun istilası altında kaldı ğ ında ş ehirlerin ekolojik dengesi bozuluyor(Robert Park). Bir ya ş am tarzı olarak kentlilik -Toplumsal bir varolu ş biçimi olarak ş ehirlilik olgusunu yer alır -Yakın ba ğ lantılar var fakat ya ş amın do ğ ası gayri ş ahsi

4 GELENEKSEL Ş EH İ RLER MÖ. 3500: Mısır, Irak ve Pakistan’da ilk ş ehirler ortaya çıktı. Çok küçük ölçekli: 15-2000 nüfuslu Babil Antik ş ehirlerin ço ğ u surlarla çevrilmi ş. Merkezi binalar kutsal olanlar, bugünkü gibi ticari olanlar de ğ il. Elitler merkezlerde ya ş ıyor, daha az imtiyazlı olanlar daha dı ş bölgelerde Ş ehirler ve ta ş ra arasında büyük ayrım, ve aralarında çok az de ğ i ş im ve seyahat

5 SANAY İ LE Ş ME VE KENTLE Ş ME Modern ş ehirler aksine geni ş tir Kasaba ve ş ehirler genellikle ş ehir-a ğ lar olarak kümelenmi ş tir Bunların ötesinde US bir megalopol( ş ehirler ş ehri) sahiptir Popülasyonlar i ş bulmak için ta ş rayı terk ettikçe kentle ş me her yerde sanayile ş meye ba ğ lı oluyor. Bazı zamanlar kente göç uluslararası bir fenomendir, Amerika’da oldu ğ u gibi

6 Ş EHR İ N ÇÖKÜ Ş Ü VE KENTSEL DÖNÜ Ş ÜM Banliyöle ş me çökü ş te etkili bir faktör Ş ehrin problemlerinden kaçı ş -”Banliyölere Kaçı ş ” İş ler ve insanlar ş ehrin çekirde ğ inde “ ş ehir merkezlerinin bozulması” süreci Süreci tersine çevirme çabaları: kentsel dönü ş üm-binalar ve fırsatlar Kentsel geri kazanım: -binalar ve alanlar yeni amaçlar için yenilenir Seçkinle ş tirme bunun bir yolu: varlıklı meslek sahibi çiftler ş ehirlerde yerle ş im arıyor

7 GEL İŞ EN DÜNYADA Ş EH İ RLER -2030 larda, geli ş en dünyada nüfusunun 5’te dördü kentsel nüfus olacak. -Genellikle devasa ölçekli mega-kentler -Meydan okumalar: büyüme hızı ve yasaların yetersizli ğ i kaynaklarda sıkıntıya sebep olacak -Kirlilik,konut yetersizli ğ i, yetersiz beslenme ve sa ğ lıksız su -Yoksulluk ve genç nüfus -Çocuk i ş çili ğ i, evsizler ve dilenciler

8 KÜRESEL Ş EH İ RLER SASK İ A SASSEN: DÖRT ÖZELL İ K Küresel ekonominin komuta merkezleri Ekonomik geli ş melerin merkezi olan, finans ve hizmet firmaları için anahtar yerler Yeni geli ş en endüstrilerde üretim ve yenilik merkezleri Finans ve hizmet endüstrilerinin ürünlerinin alınıp satıldı ğ ı pazarlar

9 YÖNET İ C İ Ş EH İ RLER Ş ehirsel otoriteler küresel güçleri yönetirler: 1. Yerel ya ş am alanının yönetilmesi ile rekabete katkı 2. Kar ş ıt popülasyonlar arasında sosyo-kültürel entegrasyonun sa ğ lanması 3. Siyasal temsil ve yönetim için alanlar sa ğ lanması Sosyal temsilciler olarak ş ehir örnekleri Barcelona Olimpiyat Oyunları Manchester Kraliyet Oyunları

10 SONUÇ 1. Ş ehirler daha önemli oyuncular haline geldikçe liderlik de önem kazanıyor. 2. Belediye ba ş kanları ş ehirlerin karar gündemlerini belirliyor: Londra’da Livingstone; Newyork’da Giuliani 3.Biçimsel ve biçimsel-olmayan a ğ ları yöneten ş ehirlerarası dayanı ş malar 4.Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Asamblesi, BM Habitat Konferansına paralel hareket ediyorlar


"Ş EH İ RLER VE KENTSEL ALANLAR. Ş EH İ RC İ L İ K TEOR İ LER İ I GEORGE SIMMEL Metropolis ve zihinsel ya ş am Kent hayatı sakinlerini, imaj ve izlenimlerle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları