Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TABAKALA Ş MA VE SINIF. TABAKALA Ş MA S İ STEMLER İ Toplumsal tabakala ş ma, toplumda bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan e ş itsizlikleri açıklar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TABAKALA Ş MA VE SINIF. TABAKALA Ş MA S İ STEMLER İ Toplumsal tabakala ş ma, toplumda bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan e ş itsizlikleri açıklar."— Sunum transkripti:

1 TABAKALA Ş MA VE SINIF

2 TABAKALA Ş MA S İ STEMLER İ Toplumsal tabakala ş ma, toplumda bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan e ş itsizlikleri açıklar. Toplumsal tabakala ş manın bütün sistemleri a ş a ğ ıdaki özellikleri ta ş ırlar: 1.Sıralama, birini di ğ eri ile tanımlayan veya birbirleriyle zorunlu etkile ş im içinde olmaksızın, bir ortak özelli ğ i payla ş an insanların toplumsal kategorilerine uygulanır. 2. İ nsanların ya ş am deneyimleri ve olanakları ciddi biçimde onların hangi toplumsal kategoride bulunduklarına ba ğ lıdır. 3.Farklı toplumsal kategorilerin sıralanması, zaman içinde yava ş ça de ğ i ş meye meyillidir.

3 DÖRT TEMEL TABAKALA Ş MA S İ STEM İ Kölelik: – Birtakım insanların ba ş ka insanlar tarafından sahiplenildi ğ i, e ş itsizli ğ in uç bir biçimidir. Kast: – Sosyal statülerin ya ş am boyu verili oldu ğ u kapalı sistemdir. Hindistan ve Güney Afrika Mülk sahipleri: – Feodal mülk sahipleri, her birinin di ğ erlerine kar ş ı hakları olan ve belirli yükümlülüklerce ayrılmı ş tabakalardan olu ş ur. Avrupa’da iskan etmi ş lerdir. Sınıf: – Yönelebildikleri ya ş am tarzını güçlü bir biçimde etkileyen, genel ekonomik kaynakları payla ş an büyük çapta insan öbe ğ i.

4 SINIFIN FARKLILIKLARI NELERD İ R? Sınıf düzenleri de ğ i ş kendir. – Yasal ya da dini hükümlerle kurulmazlar. – Farklı sınıflarla evlenmede (biçimsel) sınırlamalar yoktur. Sınıf konumunun bazı yanları edinilir. – Bireyler sınıfını yalnızca do ğ umla edinmezler. – Toplumsal de ğ i ş kenlik genel bir özelliktir. Sınıf ekonomik temellidir. – Maddi kaynakların sahiplenmesinde e ş itsizlikler Sınıf düzenleri büyük çaptadır ve ki ş isel de ğ ildirler. – Görev ve yükümlülük ili ş kileri ki ş isel de ğ ildir.

5 SINIF VE TABAKALA Ş MA KURAMLARI I KARL MARX Sınıf, üretim araçlarıyla genel bir ili ş ki içinde bulunan insanlarca olu ş mu ş bir gruptur. İ ki temel grup vardır: kendi sermayesine sahip olanlar ve sadece kendi eme ğ ine sahip olanlar Sömürü ili ş kisi: “artık de ğ er” İ lerleyen süreç “yoksulla ş tırma”ya götürmektedir.

6 SINIF VE TABAKALA Ş MA KURAMLARI I MAX WEBER Toplumsal tabakala ş ma, Weber’de de güç ve kaynaklar üzerindeki çatı ş malara dayanır, fakat daha çok boyutludur. Sınıf, statü ve parti tarafından biçimlenmi ş tir. Bireyin piyasa konumu çok önemli bir kavramdır. Ya ş am de ğ i ş iklikleri sadece üretim araçlarına de ğ il fakat aynı zamanda beceri ve yeteneklere ba ğ lıdır.

7 SINIFI ÖLÇMEK Mesleki yapı aracılı ğ ıyla “i ş levselle ş tirilebilir” çok yönlü bir kavram Meslek, bireyin toplumsal konumları yaygın ya ş am olanakları ve maddi rahatlık düzeyi için en önemli etkenlerden biri. Ş emalar, hiyerar ş ileri veya teorik olarak Goldthorpe’nin ş emasındaki ili ş kiler gibi temelleri açıklayıcı olabilir.

8 GOLDHORPE’N İ N SINIF Ş EMASI Hizmet sınıfıÜst düzey uzmanlar; yöneticiler ve görevliler Hizmet ili ş kisi Orta sınıf Rutin büro i ş leri, satı ş ve hizmetleri ve kendi ba ş ına çalı ş an tüccarlar Karma i ş ili ş kileri Çalı ş an sınıf Elle çalı ş an çalı ş anların denetçileri, kalifiye ve kalifiyesiz elle çalı ş an i ş çiler Emek sözle ş meleri

9 SINIF ANAL İ Z İ NE İ K İ D İ REN İŞ Ya ş am Tarzı “Kültürel dönü ş ”e ili ş kin tartı ş malar Tüketimle ilgili simgeler ve i ş aretler Bourdieu – toplumsal kapital in dört biçimi Toplumsal Cinsiyet ve Tabakala ş ma Kadınların fiziksel konumu (sınıfı), babalarının ve e ş lerinin konumunca belirlenir. Ele ş tiriler: Kadının çalı ş ması ev halkının ekonomik durumuna etki edebilir. – Ev halkının kar ş ı-sınıflardan olması – Kadın para kazanmada üstün olabilir.

10 TOPLUMSAL HAREKETL İ L İ K Yukarı do ğ ru hareketlilik ile a ş a ğ ı do ğ ru hareketlilik ve ikisi birlikte Ku ş akötesi hareketlilik (bireylerin kendi kariyerleri) Ku ş aklararası hareketlilik (çocuklar, aileler) Mutlak hareketlilik, bir sınıftan di ğ erine hareket etme – birinin gerçek hayat deneyimi Göreceli (akı ş kan) hareketlilik, her bir sınıf içinde yapılan belirli bir yönelik göçün bireyler için göreceli ş anslarını göz önüne alır.

11 SINIFIN ÖNEM İ E ğ itimsel ba ş arı, üniversiteye kabul vb. arzu edilen çe ş itli edinimlere ula ş ılabilirlik üzerine devam eden tartı ş malar. Meritokrasi : yetenek + çaba = ba ş arı (Saunders – e ş itsiz ama adil) Bir sınıfa üye olma ya ş am beklentilerle ilgili çe ş itli e ş itsizlikleri de beraberinde getirebilir, sa ğ lık sonuçları ve ya ş am kazancı


"TABAKALA Ş MA VE SINIF. TABAKALA Ş MA S İ STEMLER İ Toplumsal tabakala ş ma, toplumda bireyler ve gruplar arasında ortaya çıkan e ş itsizlikleri açıklar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları