Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Batuhan Avcı.  Bilim; do ğ ada bulunan her ş eyin deney ve gözlemler sonucu mantıklı ve tutarlı bir biçimde yorumlanması sonucu elde edilen çalı ş malar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Batuhan Avcı.  Bilim; do ğ ada bulunan her ş eyin deney ve gözlemler sonucu mantıklı ve tutarlı bir biçimde yorumlanması sonucu elde edilen çalı ş malar."— Sunum transkripti:

1 Batuhan Avcı

2  Bilim; do ğ ada bulunan her ş eyin deney ve gözlemler sonucu mantıklı ve tutarlı bir biçimde yorumlanması sonucu elde edilen çalı ş malar bütünüdür. Bilim veya bilimsel çalı ş malar, insanlı ğ ın daha medeni bir halde ya ş aması ve bilgi birikimini artırması için mutlaka uygulanması gereken çalı ş malardır.

3

4 -Astronomi ve Fizik -Kimya -Matematik ve Geometri -Tıp -Sosyoloji -Siyaset bilimi -Psikoloji -Antropoloji -Astronomi ve Fizik -Kimya -Matematik ve Geometri -Tıp -Sosyoloji -Siyaset bilimi -Psikoloji -Antropoloji

5

6  Tümevarım yöntemini kullanırlar.  Yasa ve genellemelere ula ş maya çalı ş ırlar.  Evrenseldir.  Nesneldir.  Kesindir, do ğ rulanabilme özelli ğ i vardır.  Tümevarım yöntemini kullanırlar.  Yasa ve genellemelere ula ş maya çalı ş ırlar.  Evrenseldir.  Nesneldir.  Kesindir, do ğ rulanabilme özelli ğ i vardır.

7  Birikimli olarak ilerler.  Akıl ve mantık ilkelerini kullanır.  Uygulanabilir.  De ğ i ş ebilme ve kendini yenileme özelli ğ ine sahiptir.  Olgusaldır. Tekrarlanma özelli ğ ine sahiptir. ​  Birikimli olarak ilerler.  Akıl ve mantık ilkelerini kullanır.  Uygulanabilir.  De ğ i ş ebilme ve kendini yenileme özelli ğ ine sahiptir.  Olgusaldır. Tekrarlanma özelli ğ ine sahiptir. ​

8

9  Bilim ve teknoloji bir bütündür. Bilim insanların ke ş ifleri, teorileriyle Dünya’ya açıklama getirmeleri; mucitlerin icatlarını bilimin ürünleri olarak kabul edebiliriz.

10  Bir soyutlama yöntemi olan bilim, somut gerçekleri soyut gerçeklere dönü ş türür. Mantıksal bilgiden yararlanır. Oysa sanatta belli kuramlara, modellere dayanma zorunlulu ğ u yoktur. Çünkü sanat sürekli bir somutla ş tırma süreci niteli ğ ini ta ş ır.  2. Bilimde gerçekler kavramlar aracılı ğ ıyla yorumlanırken, sanatta yorumlama daha çok duyu ş lara ve sezgilere, imgelere dayanır.  3. Bilimde aranan ş ey do ğ ruluktur; bu nedenle duygulara yer yoktur. Oysa sanatta aranan öncelikle güzelliktir.  Bir soyutlama yöntemi olan bilim, somut gerçekleri soyut gerçeklere dönü ş türür. Mantıksal bilgiden yararlanır. Oysa sanatta belli kuramlara, modellere dayanma zorunlulu ğ u yoktur. Çünkü sanat sürekli bir somutla ş tırma süreci niteli ğ ini ta ş ır.  2. Bilimde gerçekler kavramlar aracılı ğ ıyla yorumlanırken, sanatta yorumlama daha çok duyu ş lara ve sezgilere, imgelere dayanır.  3. Bilimde aranan ş ey do ğ ruluktur; bu nedenle duygulara yer yoktur. Oysa sanatta aranan öncelikle güzelliktir.

11

12  Sanat, bir duygu veya dü ş üncenin en güzel ve en estetik haliyle görsel ve i ş itsel bir maddede vücut bulması, duyguların duyular ile anlatılmasıdır.

13  Kavramların gözlemlerin de ğ il sezginin öne çıktı ğ ı eserlerdir.  Güzel sanatlar ö ğ retmez açıklamaz göstermez sezdirir, ça ğ rı ş tırır ve bunlarla ba ğ lı olarak ve bunlar çerçevesinde dü ş ündürür.  Okuyucuda seyircide ve dinleyicide farklı bir ya ş antı halinin ortaya çıkmasına sebep olur.  Kavramların gözlemlerin de ğ il sezginin öne çıktı ğ ı eserlerdir.  Güzel sanatlar ö ğ retmez açıklamaz göstermez sezdirir, ça ğ rı ş tırır ve bunlarla ba ğ lı olarak ve bunlar çerçevesinde dü ş ündürür.  Okuyucuda seyircide ve dinleyicide farklı bir ya ş antı halinin ortaya çıkmasına sebep olur.

14  Gerçekli ğ i yorumlar dönü ş türür ve yeniden yapılandırır.  Sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekli ğ inin üzerine dü ş ünmesini sa ğ lar.  Sanat eserleri ortaya konuldukları dönemin birikimi kullanırlar.  Gerçekli ğ i yorumlar dönü ş türür ve yeniden yapılandırır.  Sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekli ğ inin üzerine dü ş ünmesini sa ğ lar.  Sanat eserleri ortaya konuldukları dönemin birikimi kullanırlar.

15

16 Hat sanatı Minyatür

17  Maddeye dayalı gereksinimlerinin kar ş ılanması için yapılan; ö ğ renim, deneyim, beceri ve ustalık gerektiren i ş lere zanaat denir.

18  Dokumacılık  Kunduracılık  Bakırcılık  Sepetçilik  Bastonculuk Birer zanaattır.  Dokumacılık  Kunduracılık  Bakırcılık  Sepetçilik  Bastonculuk Birer zanaattır.

19

20 -Sanat eseri biriciktir; zanaat eseri ise ço ğ altılabilir. -Sanat eseri alı ş ılmı ş ın dı ş ında özgündür; zanaat eseri alı ş ılmı ş bilinen tekrar edilendir. -Sanatta yaratıcılık ön planda olmasına kar ş ılık zanaatta ustalık ön plandadır. -Sanat eseri güzellik amacı güder; zanaat ise yarar amacı. -Sanatçı eserini olu ş tururken para kazanma amacı gütmez; zanaatçı para kazanmak ister. -Sanat eseri biriciktir; zanaat eseri ise ço ğ altılabilir. -Sanat eseri alı ş ılmı ş ın dı ş ında özgündür; zanaat eseri alı ş ılmı ş bilinen tekrar edilendir. -Sanatta yaratıcılık ön planda olmasına kar ş ılık zanaatta ustalık ön plandadır. -Sanat eseri güzellik amacı güder; zanaat ise yarar amacı. -Sanatçı eserini olu ş tururken para kazanma amacı gütmez; zanaatçı para kazanmak ister.

21  Her ikisi de el eme ğ i ister.  Her ikisi de biçim olu ş turur.  Her ikisi de bir beceri izlenimi verir.  Her ikisinin de temelinde bir tasarım vardır.  Her ikisi de el eme ğ i ister.  Her ikisi de biçim olu ş turur.  Her ikisi de bir beceri izlenimi verir.  Her ikisinin de temelinde bir tasarım vardır.

22  ‘Sanat’ kelimesi her ne kadar zanaatları ve güzel sanatları kapsayacak bir anlama sahip olsa da günümüzde daha çok ‘güzel sanatları’ kar ş ılayacak biçimde kullanılmaktadır. Günümüzde sanat dendi ğ inde aklımıza öncelikle edebiyat, müzik, resim gibi güzel sanatlar gelmektedir.

23 Eserde kullanılan malzemeyi  Güzel sanatları bir çok açıdan sınıflandırabiliriz. Eserde kullanılan malzemeyi dikkate alırsak bu ba ş lıklar geleneksel ve modern olur.

24

25

26

27  Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde,yazıda, dü ş üncede, hayalde güzellik demektir.  Edebiyat; dil ile gerçekle ş tirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinli ğ idir. Edebi eser öncelikle sanat de ğ eri olan eserdir.  Bilim nasıl ki akla, mantı ğ a, ö ğ retmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelle ş tirmeye yöneliktir.  Edebiyat bu güzel sanatların bir koludur. Edebiyat; sözde,yazıda, dü ş üncede, hayalde güzellik demektir.  Edebiyat; dil ile gerçekle ş tirilen, malzemesi dil olan güzel sanat etkinli ğ idir. Edebi eser öncelikle sanat de ğ eri olan eserdir.  Bilim nasıl ki akla, mantı ğ a, ö ğ retmeye yönelik ise sanat da insan ruhunu doyurmaya, güzelle ş tirmeye yöneliktir.

28

29 sözlü ya da yazılı olarak sesten paragrafa dil birimleri  Metin, belirli bir ileti ş im ba ğ lamında, bir ya da birden çok ki ş i tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin cümlelerden olu ş an, anlatma ve anla ş ma aracıdır. Metnin olu ş umunda sesten paragrafa dil birimleri kullanılır.

30

31  İ nsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebi yazılardır. İş te ş air ve yazarlar bu etkiyi gerçekle ş tirmek için kelimeler üzerine yo ğ un ve derin anlamlar yükler, kimisi ş ekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından…

32  İş lenmi ş bir dil ve anlatımla olu ş ur.  İ nsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler uyandırır.  İ nsanın duygu dü ş ünce ve hayallerini besler.  Ait oldu ğ u toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini ta ş ır.  İş lenmi ş bir dil ve anlatımla olu ş ur.  İ nsanda güzel duygular, hayaller ve zevkler uyandırır.  İ nsanın duygu dü ş ünce ve hayallerini besler.  Ait oldu ğ u toplumun sosyal ve kültürel özelliklerini ta ş ır.

33

34  Ö ğ retici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları de ğ i ş tirmek, uyarmak, dü ş ündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir.

35  Açıklamak, bilgi vermek, ö ğ retmek amacıyla yazılır.  Günlük ya ş antılar, tarihî olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır.  Konuyla ilgili duygu ve dü ş ünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.  Dil, daha çok, göndergesel i ş levde kullanılır.  Açıklamak, bilgi vermek, ö ğ retmek amacıyla yazılır.  Günlük ya ş antılar, tarihî olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır.  Konuyla ilgili duygu ve dü ş ünceler kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.  Dil, daha çok, göndergesel i ş levde kullanılır.

36

37  Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.  Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla peki ş tirilir.  Daha çok ansiklopedilerde, bilimsel kitaplarda ve ders kitaplarında kullanılır.  Gereksiz söz tekrarına, ses akı ş ını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez.  Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.  Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla peki ş tirilir.  Daha çok ansiklopedilerde, bilimsel kitaplarda ve ders kitaplarında kullanılır.  Gereksiz söz tekrarına, ses akı ş ını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimelere yer verilmez.


"Batuhan Avcı.  Bilim; do ğ ada bulunan her ş eyin deney ve gözlemler sonucu mantıklı ve tutarlı bir biçimde yorumlanması sonucu elde edilen çalı ş malar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları