Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-Kanın Vücutta Dolaşımı-. Kalpten pompalanan kan, damarlar içinde ba ş ımızdan ayaklarımızın ucuna kadar tüm vücudumuzu dola ş maktadır. Böylece alınan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-Kanın Vücutta Dolaşımı-. Kalpten pompalanan kan, damarlar içinde ba ş ımızdan ayaklarımızın ucuna kadar tüm vücudumuzu dola ş maktadır. Böylece alınan."— Sunum transkripti:

1 -Kanın Vücutta Dolaşımı-

2

3 Kalpten pompalanan kan, damarlar içinde ba ş ımızdan ayaklarımızın ucuna kadar tüm vücudumuzu dola ş maktadır. Böylece alınan besinler ve oksijen tüm hücrelere ta ş ınır. Hücrelerdeki atık maddeler de toplanıp vücut dı ş ına atılmak üzere ilgili yerlere ula ş tırılır.

4 Dolaşım Sistemi Organları KalpDamarlarKan

5 Kalbimiz gö ğ üs kafesi ortasında, sol akci ğ erin hemen altında orta kısımdadır.

6 Büyüklü ğ ü yakla ş ık yumru ğ umuz kadardır. Kanı damarlara pompalar. Bu ş ekilde kanın vücuda da ğ ılmasını sa ğ lar.

7 İ nsanda kalp 4 (dört) bölümden olu ş ur. İ ç kısmına bakıldı ğ ı zaman ortadan ikiye ayrılmı ş gibi görünür.

8 Her iki bölümde de biri üstte biri altta olmak üzere iki odacık vardır. Üstteki odacıklara, kulakçık Alttaki odacıklara ise karıncık denir.

9

10

11 Karıncıklar ile kulakçıklar arasında kapakçıklar bulunur. Bunlar tek yöne do ğ ru açılırlar. Böylece kanın geriye do ğ ru akmasını engellerler.

12 Mavi renkteki kısım vücuttan toplanan kirli kanı, Kırmızı renkteki kısım ise vücuda pompalanacak olan temiz kanı ifade etmektedir.

13 Kalp birbiri ardınca kasılma ve gev ş eme yaparak çalı ş ır. Kulakçıklar kasıldıklarında kan karıncıklara dolar. Karıncıklar kasıldı ğ ında kanı damarlara iter.

14 KALP Kirlenen kanın temizlenmesi için kanı ilgili organa pompalar. Atık maddeleri toplar. Vücudun gereksinimi olan besin ve oksijeni vücuda da ğ ıtır.

15 Kanın vücutta dola ş masını sa ğ layan ya ğ ılara damar denir. Kanı ilgili yapılara ve oralardan da kalbe ta ş ır. Vücudun tüm yapılarına ula ş ım sa ğ lar.

16 DAMARLAR Kılcal Damarlar ToplardamarlarAtardamarlar

17  Kanı kalpten alıp vücuda da ğ ıtan damarlardır.  Akci ğ er atardamarı hariç bütün atardamarlar temiz kan ta ş ırlar.  Akci ğ er atardamarları kirli kanı akci ğ ere ta ş ımakla görevlidirler.

18  Kan basıncına kar ş ı dayanıklıdırlar.  Atardamar içinde kan akı ş ı hızlıdır.

19  Kanı vücuttan toplayıp kalbe getiren damarlardır.  Akci ğ er toplardamarı hariç, bütün toplardamarlar kirli kan ta ş ırlar.  Kanın akı ş hızı atardamara göre daha yava ş tır.

20  Organizmanın en ince ve en yaygın damarlarıdır.  Kan sıvısı ile doku hücreleri arasındaki teması arttırırlar.  Kandaki besin ve oksijenin hücrelere geçmesini ve hücrelerde olu ş an karbondioksitle di ğ er atık maddelerin alınıp ta ş ınmasını sa ğ lar.(toplar damar kılcalları)

21 Kan, vücudumuz için gerekli maddeleri ta ş ıyan kırmızı renkli hayati sıvıdır. Vücudumuz tarafından pompalanan kanın görevi, ta ş ıdı ğ ı maddeleri damarlar aracılı ğ ıyla ilgili yapılara ve organlara iletmektir. Bizler okula gelebilmek için servislere binip okulun önünde iniyoruz. Vücudumuza gerekli maddelerin servisi de kandır.

22 Dinleme kurallarına uygun bir şekilde; Dinlediğiniz için teşekkürler


"-Kanın Vücutta Dolaşımı-. Kalpten pompalanan kan, damarlar içinde ba ş ımızdan ayaklarımızın ucuna kadar tüm vücudumuzu dola ş maktadır. Böylece alınan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları