Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR"— Sunum transkripti:

1 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM Hükümeti kurulmuş olma-sına rağmen,İstanbul'da,Padişah henüz varlığını devam ettiri-yordu. Esasen Mudanya Mütarekesi imzalanıncaya kadar, devletin re-jimi hakkında herhangi bir karar alınmamıştı.Vatan Toprağı iş-gal altında iken TBMM Hükümeti, böyle bir meseleyi ortaya atmak istemiyordu. Mudanya Mütarekesinden sonra,rejim meselesi büyük bir teh-dit olan Saltanat’ın Kaldırılması için gerekli girişimlere girile-bilirdi.Bunun için de bir bahane lazımdı.

2 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI Böyle bir fırsatı Osmanlı Hükümeti yarattı.İtilaf Devletleri, Lozan'da toplanacak barış konferansına hem TBMM Hükümeti ni,hem de Osmanlı Hükümeti’ni davet ettiler. Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa,Mustafa Kemal'e çektiği telg-rafta;Lozan’da yapılacak konferans hakkında anlaşmak üzere İstanbul'a yetkili bir görevlinin gelmesini veyahut kendilerin-den birinin Ankara'ya gitmesini öneriyordu. Mustafa Kemal, Sadrazama red cevabı verdi.

3 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI Çünkü,Türk Milleti uğradığı büyük felaketle yalnız başına mü-cadele etmişti.Düşmanla işbirliği yaparak Milli Mücadele’ye karşı cephe almış olan Padişah ve İstanbul Hükümeti’nin çok zararı olmuştu. O halde ortadan kaldırılması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmişti.Esasen,20 Ocak 1921'de kabul edilen İlk Anayasa’daki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hükmü,Saltanat Yöne- timi ile bağdaşmıyordu.

4 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI Saltanatın Kaldırılması için aralarında Mustafa Kemal de bulunan seksen imzalı bir tasarı,TBMM’ye verildi. Meclis'te bu hususta fikir ayrılığı vardı.Zira,o gün kü meclisin bir takım milletvekilleri,her ne pahasına olursa olsun bizim için tarihi kıymeti olan saltanatın devamını istiyorlardı.Milletvekil-lerin bir kısmı da,Saltanat’ın,özellik itibariyle,gelecekte kurulması düşünülen Cumhuriyet Yönetimi ile bağdaşmayaca-ğını düşünerek,Saltanat’ın artık kaldırılmasından yanaydılar.

5 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI Saltanat’ın Kaldırılması ile ilgili tasarı,TBMM’deki Adalet Komisyonu Üyeleri’nden meydana gelen karma bir komisyona verildi.Bu komisyonun Başkanlığı’na Hoca Müfit Efendi seçildi. Komisyondaki hocalar Halifeliğin,Saltanat’tan ayrılamayacağı fikrini savunmağa başladılar.Görüşmelerin fazla uzayacağını anlayan Mustafa Kemal söz alarak,Saltanatın Kaldırılması gereğini belirten bir konuşma yaptı. Bu konuşmadan sonra komisyonun Halifeliğin,Saltanattan ayrılması için hazırladığı kanun tasarısı,01 Kasım 1922’de TBMM’de kabul edildi.

6 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
SALTANAT’IN KALDIRILMASI Saltanat ile birlikte Halifeliğin birlikte kaldırılmamasının nede-ni,o günkü ortamın buna müsait olmaması idi. Bu nedenle,bu Saltanat’ın Kaldırılması Olayı ile ilgili toplum-da fazla tepki çekmemek için,Osmanlı Soyu’ndan gelen Abdül Mecit Efendi,TBMM’nin Kararı ile,Halife olarak göreve gerildi.


"SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları