Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm - 1. Ders Hakkında Siyasi Alandaki Gelişmeler Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm - 1. Ders Hakkında Siyasi Alandaki Gelişmeler Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin."— Sunum transkripti:

1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm - 1

2 Ders Hakkında Siyasi Alandaki Gelişmeler Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin Kaldırılması Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

3  Silahlı Mücadeleye hukuki ve siyasi yön veren ve yeni kurulan Türk Devleti’ni uluslararası toplulukta tanıtan Lozan Barış Antlaşması ile Türk İ nkılap hareketinin aksiyon aşaması tamamlanmıştır.  Bundan sonra yıkılan, bozulan eski düzenin yerine yenisi kurulmaya başlanmış, sosyal hayatın icaplarına uygun olarak topluma ve yeni kurulan devlete şekil ve düzen verilme çalışılmıştır. Bu nedenle siyasi, hukuki, ekonomik, e ğ itim – kültür ve gündelik yaşam alanlarında inkılaplar(devrimler) yapılmıştır.

4 SALTANATIN KALDIRILMASI  23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla Anadolu’da yeni bir Türk devleti kurulmuştur. TBMM’nin üstünde hiçbir gücün kabul edilmeyece ğ ini açıklanması ile de Osmanlı Devleti’nin varlı ğ ı filen ortadan kalkmıştır. Ayrıca yasama ve yürütme yetkisinin de TBMM’ye ait olması padişahın Türk ulusu üzerinde resmi ve fili hiçbir yetkisinin kalmadı ğ ını göstermekteydi.  Ancak savaş yılları oldu ğ u için rejim konusu gündeme gelmemiştir. Yunan ordusunun Türk topraklarından atılmasından sonra sıra rejim konusunun çözümlenmesine gelmiştir.

5 Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri ve Gerekçesi  Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM’nin açıldı ğ ı dönemde, yurdun düşman işgalinden kurtarılması öncelikli oldu ğ u için, saltanat makamına karşı açıkça tavır alınmamış ve güçlerin bölünmemesine gayret edilmiştir. Yunan ordusunun Anadolu’yu terk etmesinden hemen sonra, barış konferansına davet nedeniyle saltanat konusu gündeme gelmiş ve bu kez Mustafa Kemal Paşa, bu kurumla ilgili gerçek düşüncesini hayata geçirmiştir.  Mudanya Mütarekesi imzalandıktan sonra barış görüşmeleri hazırlıklarına başlanmış ve İ tilaf Devletleri, 28 Ekim 1922 tarihli notalarında Osmanlı Devleti ile TBMM Hükümetini birlikte barış görüşmelerine katılmaya davet etmişlerdir. İ tilaf Devletleri, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarından yararlanmak ve görüşmelerde Türk tarafını bölerek güçsüzleştirmek amacıyla hem TBMM Hükümetini hem de İ stanbul Hükümetini barış konferansına davet etmişlerdir. Bu davet üzerine gerekli hazırlıklara hemen başlayan İ stanbul Hükümeti, TBMM’ye gönderdi ğ i yazılarda işbirli ğ i içine girilmesini bildirmiştir.

6 Saltanatın Kaldırılması  Tevfik Paşa Hükümetinin bu tavrını ve Meclis’ten gelen tepkileri de ğ erlendiren Mustafa Kemal Paşa, 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması konusunu komisyonda görüşe sunmuş ve komisyon, bu gelişmelerin ışı ğ ı altında Saltanatla Halifeli ğ in birbirinden ayrıldı ğ ını ve Saltanatın kaldırıldı ğ ını belirten iki maddelik bir yasa tasla ğ ı hazırlamıştır.  Bu taslak Meclis Başkanlı ğ ı’na sunulurken kaleme alınan metin ise söz konusu yasanın bir gerekçesi oldu ğ u kadar Lozan’da savunulacak temel görüşü de içermektedir. Bu taslakta, saltanat ve hilafet kurumlarının birbirinden ayrılması, Osmanlı Saltanatının, İ stanbul’un işgal edildi ğ i 16 Mart 1920 gününden başlayarak sona erdi ğ i hükme ba ğ lanmıştır.

7 Saltanatın Kaldırılması  1 Kasım 1922’de Meclis’teki görüşmelerden sonra açık oylamaya sunulan bu taslak, bir milletvekilinin olumsuz oyuna karşılık kabul edilerek yasalaşmıştır. Mustafa Kemal’in deyimiyle, Osmanlı egemenli ğ inin çökme ve ortadan kaldırılma töreninin son evresi de böylece kapanmıştır.  Milli egemenli ğ i ebedileştiren ve milletin kendi hakkının ifadesi olan bu kanunla, hilafet ve saltanat birbiriden ayrılarak saltanat kaldırılmış, Türk Devrimi de yönetsel alanda önemli bir aşama kaydetmiştir.

8 Saltanatın Kaldırılma Nedenleri  Barış konferansına davet sorunu gerekçe gösterilmesine karşın, Saltanatın kaldırılmasının gerçek nedenleri ise tarihsel gelişimlere dayanmaktaydı. Bu gerçek nedenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:  620 yıllık bir hanedan Osmanlı hanedanının ça ğ ın gerisinde kalması ve ömrünü tamamlamış olması;  Birinci Dünya Savaşı sonrasında birçok ülkede monarşilerin yıkılması ve yerlerine cumhuriyet yönetiminin kurulması;  Bir ailenin iradesine dayalı yönetimlerin ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi;  Mustafa Kemal Paşa’nın temel amacının ulusal egemenli ğ e dayanan laik ve demokratik bir devlet kurmak olması;  Yönetiminin bir kişi ve aileden alınıp, tüm ulusa mal edilmeye çalışılması

9 Saltanatın Kaldırılması Sonrasında Yaşanan Gelişmeler: Halife Seçimi  Saltanatın kaldırılmasına ilişkin 1 Kasım 1922 tarihli yasa, Vahdettin’in halifelik unvanını üzerinden almamıştı. O da İ ngilizlere sı ğ ınırken bu unvandan yararlanmak istemişti. Ancak yabancılara sı ğ ınan bir halifeli ğ e neler yapılaca ğ ı önemli bir sorun olarak belirmişti. Vahdettin’in kaçtı ğ ı Ankara’ya bildirildi ğ inde, sorun TBMM’nin 18 Kasım 1922 tarihli oturumunda gündeme getirilmiştir.  Öncelikle Şer ’iye Bakanı Konya Milletvekili Vehbi Efendi’nin; halifeli ğ in boş oldu ğ u, o yere layık birisi seçildi ğ inde onu halife olarak tanımanın gerekli oldu ğ una ilişkin fetvası okunmuştur. Vehbi Efendi’nin bu fetvası üzerine boş kabul edilen halifelik için seçime gidilmiş ve ad okunarak yapılan oylama sonucunda, Sultan Abdülaziz’in o ğ lu ve Vahdettin’in tahta çıkışından sonra hanedanın en yaşlı erkek evladı olarak veliaht sayılan Abdülmecit, 148 oyla halife seçilmiştir

10 Yeni Halife Seçimi  Abdülmecit, Müslümanların Halifesi sıfatından başka bir sıfat kullanmaması, halifeli ğ e seçilmesinden dolayı memnuniyetini halka bildirmesi, Vahdettin’in davranışını kınaması ve TBMM Anayasası’nın İ slamlı ğ a en uygun idareyi getirdi ğ ini bildirmesi şartıyla halife tayin edilmişti.  Mustafa Kemal’de, 19 Kasım 1922 tarihinde Abdülmecit Efendi’ye halife seçilmiş oldu ğ unu bildirmiş ve bu durumu İ slam dünyası ve Türkiye halkına ilan etmiştir.

11 Ankara’nın Başkent Olması  Ankara, 27 Aralık 1919’da Heyet-i Temsiliye’nin merkezi olmuş ve TBMM’nin açılmasıyla da Kurtuluş Savaşı’nın kalbinin attı ğ ı yer durumuna gelmişti. Mücadelenin her safhasındaki bütün eylem ve planlar, burada tartışılarak karara ba ğ lanmış ve özellikle de TBMM’nin kurulmasın sonra daha da önemli bir konuma ulaşmıştı.  İ kinci Meclisin ilk günlerinde bir başka tartışma konusu da, yeni devletin başkentin neresi olaca ğ ı meselesi olmuştur. İ tilaf kuvvetleri 2 Ekim 1923’te İ stanbul‘u terk etmişler, 6 Ekim’ de ise Türk ordusu kente girmiştir. Bu durum yeni başkentin neresi olaca ğ ı tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

12 Ankara’nın Başkent Olması  Ankara’nın TBMM’nin kuruldu ğ u yer ve Milli Mücadele’nin merkezi olması nedeniyle, 13 Ekim 1923’te İ smet Paşa’nın Meclise sundu ğ u önerge, oy birli ğ ince kabul edilmiş ve Ankara yeni Türk Devleti’nin başkenti ve hükümet merkezi olmuştur.  Ankara’nın askeri ve co ğ rafi açıdan güvenli bir yerde bulunması başkent olmasında etkili olmuş ve yeni Türk Devleti’nin Anadolu merkezli oldu ğ u kanıtlanmıştır. Artık Osmanlı Devleti’ne dönüşün mümkün olmadı ğ ı tüm dünyaya gösterilmiştir. Batılı devletler bu kararı bir süre tanımamışlarsa da, Türk Devleti’nin kararlılı ğ ı karşısında elçiliklerini Ankara’ya taşımak zorunda kalmışlardır.

13 Cumhuriyet Nedir? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

14 Cumhuriyet Nedir? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

15 Cumhuriyet Nedir? Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

16 Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

17 Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

18 Hilafetin Kaldırılması (3 Mart 1924) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

19 Hilafetin Kaldırılması (3 Mart 1924) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

20 Bölüm Özeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

21 Bölüm Özeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

22 Bölüm Özeti Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi


"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm - 1. Ders Hakkında Siyasi Alandaki Gelişmeler Saltanatın Kaldırılması Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin İlanı Halifeliğin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları