Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:HEYBET KAPALIGÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:HEYBET KAPALIGÖZ"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:HEYBET KAPALIGÖZ
I.TBMM'NİN AÇILIŞI VE AYAKLANMALAR HAZIRLAYAN:HEYBET KAPALIGÖZ

2 Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin olağan-
üstü yetkilere sahip bir meclis olduğunu göstermektedir? A)Savaş yıllarında oluşturulması B)Üyelerinin halk tarafından seçilmesi C)Yasama, yürütme ve yargı yetkisini kullanması D)Arkasında halk desteğinin olması

3 2)I. TBMM’nin aldığı kararların demokratik
olduğu aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayanarak söylenebilir? A)Üyelerinin halkın oyuyla belirlenmiş olması B)Alınan kararların halkın yararına olması C)M. Kemal’in Meclis başkanı olması D)Kurtuluş Savaşı’nı başarıya ulaştırması

4 3)TBMM açıldıktan sonra yasama ve yürütme
yetkisinin yanında yargı yetkisini de kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? A)Meclis başkanının hükümet başkanı olması B)Düzenli orduyu kurması C)İstiklal mahkemesi üyelerinin millet vekili oluşturulması D)1921 Anayasasını kabul etmesi

5 4)TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların
sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A)İstanbul Hükümetinin milli mücadele aleyhine yayınladığı fetvalar B)TBMM’nin halkı göçe zorlaması C)Bazı kişilerin menfaatlerini kaybetmeleri D)İtilaf Devletlerin azınlıkları kışkırtmaları

6 5)TBMM’nin açılmasından hemen sonra,
ülke genelinde, İstanbul Hükümeti ve İngilizle- rin kışkırtmasıyla pek çok isyan çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti ve İngilizler tarafından desteklenen ayaklanmalar- dan değildir? A)Menemen ayaklanması B)Milli Aşireti ayaklanması C)Anzavur ayaklanması D)Konya ayaklanması

7 6)TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaların
sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Milli mücadele uzadı. B)Kardeş kanı döküldü. C)İstanbul’un işgaline neden oldu. D)Para ve silah kaynaklarının azalmasına neden oldu.

8 7)TBMM açılıncaya kadar düşmanla mücadeleye
Kuvayı Milliye öncülük etmiş düzenli ordunun görevini üstelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi TBMM açılıncaya kadar meclisin görevini yapmıştır? A)Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B)Temsil Heyeti C)İstiklal Mahkemeleri D)Kuva-i İnzibatiye

9 8)”TBMM’nin üstünde bir güç yoktur” 23 Nisan
1920’ de TBMM açıldıktan sonra aldığı yukarı- daki kararlarla aşağıdakilerden hangisi vurgu- lanmıştır? C)Laiklik A)Bağımsızlık D)İnkılapçılık B)Milli egemenlik

10 9)Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920’de
açılan ilk TBMM’nin özelliklerden değildir? A)Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını sağlamaya çalışması B)Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundurması C)Görev alacak bakanların meclis tarafından tek tek çoğunluğun oyuyla seçilmesi D)Milletvekillerinin tamamının inkılapçı bir düşünceye sahip olması

11 10)TBMM Hükümeti’nin isyanlara karşı aldığı
tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilirse doğru olmaz? A)Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması B)İstanbul hükümeti’nin işlerinin geçersiz sayılması C)Temsil Heyeti’nin oluşturulması D)İstiklal Mahkemelerinin kurulması

12 11)TBMM açıldıktan sonra aldığı aşağıdaki
kararlardan hangisi ile geçici değil, sürekli bir meclis olduğunu ifade etmiştir? A)Geçici hükümet başkanı ya da padişah vekili kabul edilemez. B)Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. C)Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. D)Hükümet kurmak zorunludur.

13 12)TBMM Hükümeti, hangi savaş sonrasında
İtilaf Devletleri’nce siyasi bir güç olarak tanınmıştır? B)Sakarya A) I.İnönü D)Büyük Taarruz C)II.İnönü

14 13)TBMM Hükümeti hangi savaş sonunda
M. Kemal’e “mareşallik” rütbesi vermiştir ? A)I. İnönü B)II. İnönü C)Sakarya D)Başkomutanlık

15 14)Aşağıdakilerden hangisini, TBMM Hükümeti
imzalamıştır? A)Mondros Ateşkes Antlaşması B)Mudanya Ateşkes Antlaşması C)Sevr Antlaşması D)Brest Litowsk Antlaşması

16 15)Aşağıdakilerden hangisi TBMM’ne
uygulamaya konulmamıştır? A)Milli ordunun zaman kaybetmesi B)İstanbul’un resmen işgal edilmesi C)Düşman kuvvetlerinin Anadolu içlerine kolayca ilerlemesi D)Yurtta karışıklık çıkması

17 16)Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi,
imzaladığı halde uygulamaya konulmamıştır? A)Montrö Sözleşmesi B)Mudanya Ateşkes antlaşması C)Sevr Antlaşması D)Gümrü Antlaşması

18 17)Aşağıdakilerden hangisi TBMM açıldıktan
sonra alınan kararlardan biri değildir? A)TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. B)TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. C)Bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. D)Milli Cemiyetler bir çatı altında toplanacaktır.

19 18)TBMM açıldığında M. Kemal’ in meclise verdiği
önergede , Hükümet kurmak zorunludur . TBMM’nin üstünde bir güç yoktur. TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır.ifadeleri yer almaktadır. Bu önerge aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak gerçekleştirileceğine işaret etmektedir? A)Türk Medeni Kanunu’nun kabul etme B)Saltanatı kaldırma C)Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu kabul etme D) Halifeliği kaldırma

20 19)İlk TBMM Mili Mücadele yıllarında içte ve
dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz tepkilere bir örnek teşkil etmez? A)Meclis üyeleri arasında gruplaşmaların olması B)Azınlıkların aynı devlet kurma girişimleri C)İtilaf Devletleri’nin Anadolu halkını kışkırtmaları D)İstanbul Hükümeti’nin yapacağı işleri yok sayma

21 20)İlk TBMM; yasama,yürütme ve yargı yetkilerini
kendinde toplamıştır. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yasama yetkisini kullandığının bir kanıtıdır? A)Savaş giderlerini karşılama B)Vatan’a ihanet edenler için kanun çıkarması C)Meclis Hü6kümeti kurması D)Tüm halkın temsilcilerinden oluşması

22 21)Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM’nin
Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar acil kararları hemen alabilmesini ve süratle uygulayabilmesini sağlamıştır? A)Meclis dışındaki yetenekli kişilerden yararlanma B)Yeni bir anayasa hazırlama C)Yeni devlet rejiminin adının ne olacağını belirlemiş olma D)Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olma

23 22)Aşağıdakilerden hangisi birinci TBMM’nin
Milli Mücadele’nin sonuna kadar düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamıştır? A)Laik düzene geçmeyi amaçlama B)Kurucu meclis olma C)Vatanın ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutma D)Meclis hükümeti şeklinde çalışma

24 23)I.TBMM’nin “ Ulusal” bir meclis olduğunu
ileri süren bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? A)Yeni meclisin geçici nitelikte olduğunu B)TBMM’de azınlıklara yer verilmediği C)Hükümet kurmanın gerekli olduğunu D)Saltanatın kaldırılacağını

25 24)TBMM açıldıktan bir süre sonra İstiklal
mahkemeleri kurulmuştur. Kuvayı milliye birliklerinden suçluların bu mahkemeye verilmesini, cezaların mahkemelerin hükmüne göre uygulanması istenmiştir. TBMM bu kararı ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A)Suçlulara çok ağır cezalar vermeyi B)Suçları affetmeyi C)Kuvayı Milliye birliklerini kaldırmayı D)Devlet otoritesini sağlamayı

26 25) 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı
devleti’nin İtilaf devletleri ile imzalamış olduğu Sevr Antlaşması’na karşı TBMM Hükümeti aşağıdaki yollardan hangisine baş vurmamıştır? A)İstanbul ile haberleşmeyi kesmiştir B)TBMM Misak-i Milliyi kabul etmiştir C)İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’daki mal varlığına el konmuştur D)Böyle bir antlaşmanın Türk Milleti tarafından kabul edilemeyeceğini belirmiştir


"HAZIRLAYAN:HEYBET KAPALIGÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları