Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HANS HOLLEIN KÜBRA ÖZDEN 20945997 İ ÇT-2. Hans Hollein (30mart1934-)  Avusturyalı mimar ve tasarımcıdır.  1956 yılında Viyana’da bulunan güzel sanatlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HANS HOLLEIN KÜBRA ÖZDEN 20945997 İ ÇT-2. Hans Hollein (30mart1934-)  Avusturyalı mimar ve tasarımcıdır.  1956 yılında Viyana’da bulunan güzel sanatlar."— Sunum transkripti:

1 HANS HOLLEIN KÜBRA ÖZDEN 20945997 İ ÇT-2

2 Hans Hollein (30mart1934-)  Avusturyalı mimar ve tasarımcıdır.  1956 yılında Viyana’da bulunan güzel sanatlar akademisinden mezun olduktan sonra 1959’da Illionois Teknik Enstitüsü’nde¸1960’da da Kaliforniya Üniversitesi’nde e ğ itim görmü ş tür.  Tasarımcılı ğ ının yanında, ş u an Viyana’daki Universität für angewandte Kunst da profesörlük yapmakta olan Hans Hollein birçok farklı üniversitede de ders vermi ş tir.

3 ÖDÜLLER İ NDEN BAZILARI: Golden Fueger Medal, Vienna, 1954 State Award of the Academy of Art, Vienna, 1956 Reynolds Memorial Award, USA, 1966 for the Candleshop Retti, Vienna Prize of the National Committee, Biennale Brno, CSSR, 1968 Austrian State Prize for Environmental Design, 1968 Elected by "Japan Architect" to be one of the ten international architects who are expected to influence the 1970's considerably through their ideas, 1970 Rosenthal Studio Prize, 1973 PR İ TZKER ÖDÜLLÜ ABTE İ BERG MÜZES İ

4

5

6

7

8 Schullin 11 “Gerçek ile gerçek gibi görünen arasında” ş eklinde tabir edilen eserleri Hollein’ın tasarım anlayı ş ını yansıtır.

9 SCHULLIN 1 KUYUMCU DÜKKANI Altın damarı-kuyumcu metaforu, Hollein’ın bu dükkan için geli ş tirdi ğ i tasarım kararının eksenini olu ş turmaktadır. Yüzey kaplaması olarak seçilen granitin katı ve grid formu üzerinde olu ş turulan biomorfik motif, insan yapımı ile do ğ a arasındaki gerilimi somutla ş tırmaktadır. Bu küçük kuyumcu, her özelli ğ i ile öznel yorumlara açık sembolik anlamlar İ çermektedir.Dükkanın iç mekanı bir mücevher kutusundan yola çıkılarak tasarlanmı ş tır.

10

11

12 SCHULLIN 11 Hollein’in ilkinden 10 yıl sonra Schullin ve o ğ ulları için gerçekle ş tirdi ğ i ikinci kuyumcu dükkanıdır.Giri ş cephesi simetrik düzeni ve yalın biçim diliyle ilk dükkanın ş a ş alı yapısından oldukça uzaktır.Mücevherin gizemi ve kutsallı ğ ından yola çıkılarak tasarlanmı ş bu dükkanda mimari ögeler ilk dükkanda oldu ğ u gibi sembolik anlamlara sahiptir.

13 MOB İ L OF İ S (1969) Mobil ileti ş imin geli ş ti ğ i yıllarda, Hans Hollein havada çalı ş ma alanı sa ğ layan bir mobil ofis önermi ş tir.

14 VULCANIA Fransa’nın Auvergne bölgesinde yer alan volkan temalı parktır.Bu bölgeden getirilen volkanik ta ş lar park ve çevre arasındaki uyumu artırmak için binaların yapımında kullanılmı ş tır.

15 Koni,parkın temel mimari unsurudur.28 metreye kadar yükselen bu yapıdan çevredeki kırsal gözlenebilmektedir. Çevredeki volkanlarla uyum sa ğ layabilmesi için dı ş cephe,Lav ta ş ları kullanılarak titanyum buhar ile i ş lenmi ş tir. İ ç duvarlar ise ate ş i temsil eden yo ğ un bir altın rengi ile kaplanmı ş tır.

16 Koni,yeraltı katmanlarına da do ğ al ı ş ık girmesini sa ğ layacak ş ekilde tasarlanmı ş tır.En derin noktası yeryüzüne 20 metre mesafededir.

17

18

19

20

21

22 Di ğ er Çalı ş maları..

23

24

25

26

27 KAYNAKÇA: Architectural Visions for Europe HANS HOLLEIN, Architecture and Urbanizm Viyana 1900-2000, Boyut yay. Mimarlık ve Kent dizisi The Pritzker Architecture Prize, 1985 www.vulcania.com


"HANS HOLLEIN KÜBRA ÖZDEN 20945997 İ ÇT-2. Hans Hollein (30mart1934-)  Avusturyalı mimar ve tasarımcıdır.  1956 yılında Viyana’da bulunan güzel sanatlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları