Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜLEYMAN UYAR İ LKOKULU 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜLEYMAN UYAR İ LKOKULU 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1

2 SÜLEYMAN UYAR İ LKOKULU 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ

3 1. Orta Ö ğ retim Kurumlarının Ö ğ renci Kontenjan Sayılarının Fazla Olması ş OKUL SAYISIKONTENJAN 20132012%20132012% Fen Liseleri 1501444,1715.78012.37627,50 Sosyal Bilimler Liseleri 32 0,002.7822.52210,31 Anadolu Liseleri 2.1591.65730,30314.110226.90038,44 Anadolu Teknik- Meslek 4.0123.9531,49184.707139.51332,39 Anadolu Ö ğ retmen 3002990,3331.20029.7804,77 Anadolu İ mam- Hatip 57045026,6764.17042.14452,26 Özel Fen 151 0,003.426 0,00 Özel Anadolu- Anadolu Meslek- Sosyal Bilimler 207 0,0011.076 0,00 Toplam 758168939,9862725146773734,10

4 2. Üniversiteye girmek isteyen ö ğ rencilerin seçme liseleri tercih etmesi. www.kisiselbasari.com

5

6 Ö ğ renci, ö ğ retmen ve okul ili ş kisini güçlendirmek E ğ itim sürecinde ö ğ retmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak Ülke çapında müfredatın e ş zamanlı uygulanmasını sa ğ lamak Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak Ö ğ retmenin meslekî performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ö ğ retim programlarının uygulanmasını ve ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak

7 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek. Ortak De ğ erlendirme Kapsamındaki Dersler Fen ve Teknoloji Matematik Türkçe Yabancı Dil Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük

8 Ortak Sınav Tarihleri ve Kazanım Konuları DERSB İ R İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV İ K İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV Türkçe28 Kasım 2013 (09:00)Nisan 5. Hafta Matematik28 Kasım 2013 (10:30)Nisan 5. Hafta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi28 Kasım 2013 (12:00)Nisan 3-5. Hafta Fen ve Teknoloji29 Kasım 2013 (09:00)Nisan 3-5. Hafta T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük29 Kasım 2013 (10:30)Nisan 5. Hafta Yabancı Dil29 Kasım 2013 (12:00)Nisan 5. Haftası Not: Derslerin Üstüne Tıkladı ğ ınızda Sınavlarda Sorulacak Konuları

9 Ortak de ğ erlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre i ş lenen müfredatı kapsayacak ş ekilde yapılacak. Ortak de ğ erlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlı ş cevaplar do ğ ru cevapları etkilemeyecek

10 Ortak de ğ erlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönü ş türülecek Ö ğ renciler ortak sınavlara ola ğ anüstü haller dı ş ında kendi okullarında girecek Sınavda görevlendirilecek ö ğ retmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen ö ğ renciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

11 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

12 Yerle ş tirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

13 A ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanı: A ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanı, ö ğ rencinin altı temel dersten girdi ğ i merkezi sınavların a ğ ırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.

14 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır.

15 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

16 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?

17 TEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI DÖKÜMANLARI TEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI TEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI İLE İLGILI SIKÇA SORULAN SORULARTEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI İLE İLGILI SIKÇA SORULAN SORULAR TEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ SISTEMI VIDEO TEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ ORTAK SINAVLAR KILAVUZUTEMEL EĞITIMDEN ORTAÖĞRETIME GEÇIŞ ORTAK SINAVLAR KILAVUZU KILAVUZ EKI-PUAN HESAPLAMALARI

18

19 BA Ş ARMAK İ Ç İ N... Do ğ ru hedef ve bilinçli çaba her ö ğ renciyi hedefledi ğ i ba ş arıya götürür.

20 H İ ÇB İ R ZAFERE Ç İ ÇEKL İ YOLLARDAN G İ D İ LMEM İŞ T İ R. NAPOLEON BONAPARTE

21 “BAŞARIYA GİDEN YOL ÇOK ÇALIŞMAKTAN DEĞİL, SİSTEMLİ ÇALIŞMAKTAN GEÇER “

22 VERİMLİ ÖĞRENME NEDİR NASIL SAĞLANIR ? Verimli çalı ş ma, düzenli bir çalı ş ma ortamında, önceden hazırlanmı ş bir plana uygun ve dikkati çalı ş ılacak konuya yo ğ unla ş tırarak yürütülen çalı ş madır.

23 “ ANLAMANIN EN İYİ YOLU TEKRAR ETMEKTİR.” www.kisiselbasari.com

24 UNUTMAYIN...! % 100 Ö ğ renilen bir bilginin; 20 dakika içinde %50’sini 60 dakika içinde %70’ini 24 saatte ise %80’ini UNUTUYORUZ...

25 SINAVLARDA NETLERİ ARTTIRMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER Sınavda, bilmek kadar bilgiyi soru çözerken kullanabilmek de önemlidir. Çünkü ço ğ u ö ğ renci, genellikle bu teknikleri uygulamadıkları için cevabı bildikleri halde birçok soruyu do ğ ru olarak cevaplayamaz. Ve sonuçta sınavdan sonra “Aslında ben 5-10 net daha fazla yapabilirmi ş im, bu cevapları biliyordum ama nasıl kaçırdım hayret” derler. İş te a ş a ğ ıdaki teknikler, sizin netlerinizi artıracak ve bilgilerinizi do ğ ru olarak kullanmanızı sa ğ layacaktır.

26 Sınavlarda nereden ba ş lamalıyım? Her ş eyden önce sınavda, deneme sınavlarındaki alı ş kanlı ğ ınız neyse oradan ba ş lamanız önerilir. Bununla birlikte, sizin için puan olarak hangi ders daha yüksek getiriye sahipse o dersten ba ş lamalısınız.

27 Sorulara nasıl konsantre olabiliriz? Sınavda hangi soruya odaklanılır? Sınavda, sadece çözdü ğ ünüz soruya odaklanırsınız. Bir önceki soru ya da bir sonraki soru sizi hiç ilgilendirmez. Çünkü sınavı birer soru birer soru yaparak kazanırsınız. Sınavı bir bütün olarak görmeyin. Her bir soru sadece bir sorudur. Kaç soru yapmanız gerekiyorsa sınavı o kadar parçaya bölün. Konsantre olmanın anahtarı ş imdide olmaktır. Ş imdide de ğ ilseniz ya geçmi ş tesinizdir ya da gelecektesinizdir. Bu nedenle sınavda soruları çözerken kendi kendinize “ Ş imdi 10. sorudayım, ş imdi 11. sorudayım” diye telkinde bulunun. Bu sizi çözdü ğ ünüz soruya etkin bir ş ekilde odaklayacak ve konsantrasyon gücünüzü artıracaktır.

28 Sınavda dikkatsizliklerin en temel sebebi, soruyu okurken gözün cevap ş ıklarına takılmasıdır. Bu da, soruları gerekti ğ i gibi anlamamızı engeller. Çünkü zihin konsantre oldu ğ u zamanlarda sadece bir noktaya sabitlenir. Hem soruya hem cevaba bakarasınız hem soruyu hem de cevabı tam olarak anlayamazsınız. sonra “Aa hayret, “de ğ ildir”i fark etmemi ş im, “çıkarılamaz” ifadesini atlamı ş ım” gibi cümleler söyleriz. Sorulara nasıl konsantre olabiliriz?

29 Ş ıkları sonuna kadar okuyun Bilgiye dayalı sorularda, dikkatsizlik oranınızı en aza indiren en etkin yöntem,okurken, cevaba elinizi ya da bir kâ ğ ıt parçasını kapatmaktır. O zaman isteseniz de gözünüz cevaba kaymaz, soruyu tamamen okursunuz ve en etkili bir ş ekilde anlarsınız.

30 Önemli bilgilerin altını çizin Sorulardaki önemli bilgilerin altını çizerseniz görsel dikkatinizden kaçan bilgiler dokunsal dikkatinizden kaçmaz.

31 Bir sorudaki en önemli ifade nedir? Bir sorudaki ön önemli ifade en son ifadedir. Soruda neyin istendi ğ i ço ğ unlukla en son ifadede belirtilir. Bu ifadeyi balon içerisine alarak özel olarak dikkatinizi verin. Çünkü beynimiz, ço ğ unlukla “de ğ ildir, çıkarılamaz” gibi olumsuzlama ifadelerini olumlu algılamaya e ğ ilimlidir. Ve olumsuzlamalardan dolayı çok sayıda soru kaçırılır.

32 Problem sorularını nasıl okumalı? Bu sorulardaki verileri mutlaka yanlardaki bo ş luklara yazın ve çözerken bütün i ş lemlerinizi zihninizden de ğ il, yazarak yapın. Böylelikle i ş lem hatası yapmazsınız.

33 İ ki ş ıkka indirdim ama hangisi do ğ ru? Bilgi sorularında, iki ş ıkka indirdi ğ inizde, ço ğ unlukla ilk aklınıza gelen do ğ rudur. Kesin, yüzde yüz emin oldu ğ unuz bir mantı ğ a dayanmadan ilk aklınıza gelen ş ıkkı de ğ i ş tirmeyin veya gerekirse soruyu tekrar okuyun. Bunu denemelerden de bilebilirsiniz.

34 Uzun paragraf sorularını nasıl okumalı? Bu sorularda önce soru kökünü okuyun sonra bu bakı ş açısıyla paragrafı okuyun. Ve özelikle bu sorularda çeldiricilerin çok oldu ğ unu bilerek soruları çözün. A ve B ş ıklarına dikkat!!! Özellikle çeldirici cevaplar bu sıklarda gizlidir bu nedenle bu ş ıklarda daha dikkatli olun. Hatırlayamadı ğ ımız soruları nasıl geçebiliriz? Hatırlayamadı ğ ınız sorulara daha sonra dönmek için yanına bir soru i ş areti koyun ve geçin. O soruyu sonra hatırlayabilirsiniz. Ancak, o soruda zaman kaybederseniz daha rahat yapabilece ğ iniz soruları kaçırabilirsiz!

35 Sorulara Önyargı ile yakla ş ma! Soruları çözerken sorunun ne istedi ğ i önemlidir. Sorulara önce düz, basit bir mantıkla yakla ş ın ve sorunun sizden ne istedi ğ ine yo ğ unla ş ın. Sizin soruyu nasıl anlamak istedi ğ iniz de ğ il, sorunun sizden ne istedi ğ i önemlidir. Sınavda nasıl dinlenelim? Sınavda her bir bölümü bitirdikten sonra 5-10 saniye dinlenebilirsiniz. Ayrıca sınavın yarısında da yine 20-30 saniye dinlenebilirsiniz. Bu dinlenme sürelerinde; Gözlerinizi kapatın ve gözlerinizi dinlendirin. Derin nefes alın biraz içinizde tutun ve yava ş ça verin. Suyunuzdan için. Ka ş larınızın üzerine masaj uygulayın. Ka ş larınızın üzerine masaj uygulayın. Etrafınızdaki ki ş ileri rahatsız etmeden gerinin. Streching, yani gerinme iyi bir rahatlama yöntemidir. Kendinize, “her ş ey iyi gidiyor” gibi pozitif telkinlerde bulunarak kontrolün elinizde oldu ğ unu hatırlayın. Unutmayın, iyi dinlenirseniz daha konsantre ve rahat olursuz. Bu da size daha çok net yaptırır.

36 Genel Tavsiyeler Hiçbir soruya önyargıyla yakla ş mayın. Tüm soruları okuyun ve çözmeye çalı ş ın Soru köklerine dikkat edin “de ğ ildir”, “olamaz”, “yanlı ş tır” gibi ifadeleri gözden kaçırmayın Zor sorulara üzerinde fazla vakit kaybetmeyin. Fakat bazen zor ve karma ş ık görünen soruların cevaplarının çok basit olabilece ğ ini de unutmayın. Bazı sorularda, soruda verilenlerden cevaba gidemiyorsanız, ş ıkları kullanarak cevaba ula ş maya çalı ş ın.

37 Genel Tavsiyeler Cevapları optik forma geçirmeyi, i ş lemi bitirdikten hemen sonra yapın. Aksi durumda ‘KAYDIRMA’ yapabilirsiniz. Bütün ş ıkları okumadan cevabı i ş aretlemeyin. Daha do ğ ru bir cevap di ğ er ş ıklarda olabilir. Kısa sorular kolay, uzun sorular zordur önyargısıyla soruya yakla ş mayın. Her testte cevaplayamayaca ğ ınız kadar zor olan sorular bulunabilir. Bu tip soruların moralinizi bozmasına izin vermeyin.

38 Yaşamınızda Hep Doğru Seçeneği Bulmanız Dileğiyle... Sevgiyle kalın…

39 SUNUMUMUZ SONA ERMİŞTİR. DAHA FAZLA SORU İÇİN REHBERLİK SERVİSİMİZE DANIŞABİLİRSİNİZ. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"SÜLEYMAN UYAR İ LKOKULU 2014 ORTA ÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları