Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi John O’Dwyer, Bilkent University.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi John O’Dwyer, Bilkent University."— Sunum transkripti:

1 Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi John O’Dwyer, Bilkent University

2 Ben bugün sizlere Türkiye’nin 1949’dan bu yana üyesi oldu ğ u Avrupa Konseyi tarafından desteklenen bir girişim olan “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi” (CEFR) hakkında bir konuşma yapaca ğ ım. CEFR’in son 15 yıldır yabancı dil ö ğ renme dünyasında çok önemli bir yeri olmuştur. CEFR dil uzmanlarınca dil ö ğ retmenleri, dil ö ğ reten ve sınav yapan kurumlar için hazırlanmış olan dilde yetkinli ğ i tanımlamayı amaçlayan bir metindir. Şu anda CEFR 40’a yakın sayıda dili kapsamaktadır ve bu dillerden biri de Türkçedir. 1

3  Konuşmamda şu konular yer alacak:  Dil ö ğ reniminde dil becerilerinin önemi  Dil ö ğ renme profilleri  CEFR kullanarak dil ö ğ renenlerin profilinin çıkarılması  Dil becerilerinin düzeyinin belirlenmesi  Dil kullanımında beceriye göre performansın tanımlanması 2

4 Ama bundan önce size biraz futboldan söz etmek istiyorum. Futboldan söz etmek için Türkiye’de futbolun merkezi olan İ stanbul’dan daha iyi bir yer olabilir miydi? Merak etmeyin, futboldan söz etmemin nedeni İ rlanda kökenli olmam ve birkaç hafta önce İ rlanda’nın Türkiye karşısında maç kaybetmesi de ğ il! 3

5 Size önce futbol kurallarını göstermek istiyorum. Bu küçük kitap bize futbolun nasıl oynanaca ğ ını, iyi oynamak için neler yapmamız gerekti ğ ini, oyunun kurallarının neler oldu ğ unu, di ğ er takımdan bir futbolcu ile karşı karşıya kalınınca bilmemiz gerekenleri, uyulması gereken kuralları, karşı takımdan bir oyuncu futbol sahasında saldırgan davrandı ğ ında nasıl davranmamız gerekti ğ ini, hakemle nasıl konuşulaca ğ ını, oyunda ne zaman durmak gerekti ğ ini ve birçok başka önemli kuralı anlatmaktadır. Bu kitap tüm bunları açıklamaktadır. Bu kitapta yazanların tümünü yaptı ğ ımız zaman başarılı oyuncular oluruz. 4

6 5 Bununla beraber esas soru şudur: Bu kitabı okursak iyi futbolcu olabilir miyiz? Bu şehirdeki meşhur takımlardan birinde oynar hale gelebilir miyiz? Yanıt tabi ki HAYIR olacaktır! Neden? Çünkü bir konu hakkında okumak, kuralları ö ğ renmek ve biliyor olmak bunları uygulayabilmekten farklı şeylerdir.

7 Neden kuralları bilmek bizi iyi bir futbolcu yapmaya yeterli olmaz? Çünkü futbol oynamak bir BECER İ işidir. Bunu çalışma sahasında uygulamamız gerekir; idmanda top atmamız, futbol sahasında karşılaşaca ğ ımız durumlara benzer durumlarda deneyim edinmemiz gerekir. 6

8 E ğ er bu kitabı yanımızda sahaya götürürsek, onun bize en ufak bir yardımı dahi dokunmayacaktır. Köşe atışı ve gol atışı yapmayı, top sürmeyi, pas vermeyi, topu ortalamayı ve defans yapmayı becerebilmemiz gerekir. Bunlar ancak sahada, top aya ğ ımızda iken geliştirebilece ğ imiz becerilerdir. Kuralların yazılı oldu ğ u bir kitap bize sadece o konuda düşünmeye yardımcı olur. Belki ideal futbolcuyla kıyasla nasıl bir futbolcu oldu ğ umuzu düşünmemizi de sa ğ layabilir. Ama kurallar iyi bir futbolcu olmak için gerekli pratik becerileri veremez. 7

9 Şimdi bir süreli ğ ine futbolu bir yana bırakalım, ama sonra futbola yine dönece ğ im. Şimdi dil ö ğ renmekten söz etmek istiyorum - bu herhangi bir dil olabilir. Burada bir İ ngilizce dilbilgisi kitabı ve bir tane de İ rlanda dili, Keltçe dilbilgisi kitabı var. Biliyorum, bunun gibi kitaplar şu anda burada olanlara tanıdık gelecek;çünkü bunlar ister Türkçe, Arapça, Fransızca veya dünyanın herhangi bir başka dilinde olsun çok yaygın olarak kullanılan kitaplar. 8

10 Bu kitaplara dalıp herhangi bir cümleyi do ğ ru olarak nasıl kurulaca ğ ını, bir kelimenin nasıl söylenece ğ ini, o kelimenin ne zaman kullanılaca ğ ını, nasıl soru sorulaca ğ ını ve benzeri bilgileri ö ğ renebiliriz. Bu kitaplar özet bilgi olarak çok yararlıdır ve dil ö ğ renmemiz için temel bilgi deste ğ ini sa ğ lar. Ama her ne kadar yararlıysa da sadece dilbilgisi kurallarını çalışmak, uygulamada dili kullanabilmemizi garanti edemez. 9

11 Dil kullanımı futbol gibi bir beceridir, kullanılaca ğ ı ortama uygun uygulama yapılmalıdır. E ğ er iletişim amacıyla bir dili kullanabilmek istiyorsak, o ortamda uygulama yapmak gereklidir. Dilin 4 farklı beceri alanı vardır: okumak, yazmak, konuşmak ve duydu ğ unu anlamak. Örne ğ in konuşmanın birçok yönü vardır. O anda cümleleri biraraya getirebilmemiz, karşımızdaki ile iletişim kurabilmemiz, söylemek istedi ğ imiz şeyi o anda bulundu ğ umuz duruma uygun biçimde ifade edebilmemiz ve konuşmamızda do ğ ru nezaket düzeyini kullanabilmemiz vb. gereklidir. Dolayısıyla pratik uygulama yapmadan, başkaları ile konuşmadan ve bir dili konuşmanın farklı boyutlarını işin içine katmadan hiçbir zaman bir dili kullanmayı ö ğ renemeyiz. 10

12 Bu pratik uygulama sınıfta do ğ ru yöntemler kullanılarak verilebilir veya şanslı ö ğ renciler kendi ortamında konuşma prati ğ i yapmak için o dilin kullanıldı ğ ı ülkeye gidebilirler. Aynı şey okuma, yazma ve duydu ğ unu anlama için de söylenebilir. Bu becerileri pratik ederek uygulamalı dil sanatında usta olabilirler. 11

13 Bu demek de ğ ildir ki herkes her 4 beceri alanında yeterli olabilir (okuma, yazma, konuşma ve duydu ğ unu anlama). Dil ö ğ renen bazı kişiler do ğ al olarak konuşma ve okumayı, örne ğ in dinleme ve yazmadan daha kolay bulabilirler. Veya bu becerilerden biri kişinin dili ö ğ renme nedenlerine göre özellikle gerekli olabilir, dolayısıyla bu becerileri ö ğ renmeye daha sıkı sarılırlar. Di ğ er bir deyişle dil ö ğ renenlerin farklı profilleri olabilir, işte “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi” (CEFR) burada önem kazanmaktadır. 12

14 “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi” (CEFR) dil ö ğ renen kişinin yeterlili ğ ini ve dil becerilerinde ayrıntılı profillerini gösterir. Dil ö ğ renenlerin bazısı konuşmada bazısı yazmada daha yetkin olabilir. Bu çerçeve metni şimdi daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 13

15 Burada iki ö ğ renci örne ğ i görüyoruz; A ve B ö ğ rencisi. Onlara 4 beceri alanında test verilmiştir. Toplam sınav notları aynıdır (10). Ama beceri profilleri çok farklıdır. Bu dil ö ğ renimi açısından çok önemlidir, insanların farklı beceri düzeyleri vardır. Bu Türkçe’de de aynıdır, A ö ğ rencisi gibi bazısı iyi konuşabilir ama iyi yazamaz. Bazısı B ö ğ rencisi gibi yazmada ve duydu ğ unu anlamada daha iyidir. Genel bir testte toplam notları 10 olabilir ama gerçekte profilleri farklıdır. Bu işverenler veya ö ğ retmenler için önemli bir bilgidir. Ö ğ renci açısından da önemlidir, bu bilgiyle zayıf oldukları becerileri farkına varıp geliştirebilirler. Futbolda da durum benzerdir; bazı oyuncular savunmada, bazısı atakta, bazıları da serbest vuruşta iyidir. 14

16 Şu ana kadar dilbilgisi kitaplarının ö ğ rencilerin dil becerini uygulamalarına yardımcı olmadı ğ ını gördük. Şimdi futbol benzetmesine bir kez daha tekrar geri dönece ğ im. Futbolda farklı ligler bulunmaktadır. Bazı takımlar birinci/üst ligdedir, bazıları da alt liglerdedirler. Üst ligde oynayanlarla alt ligde oynayanlar arasında niteliksel bir ayrım yaparız. 15

17 Üst liglerde oynayanların daha becerikli, alt liglerde oynayanların daha az becerikli olmalarını bekleriz. Gerçi bazen takımlar kendilerinden beklenmeyecek bir performans gösterebilirler. Alt ligde 2-2’lik bir sonuç, üst ligdeki 2-2’lik bir sonuçla aynı de ğ erde de ğ ildir. 16

18 “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi” (CEFR) tarafından tanımlandı ğ ı şekilde dil için de durum aynıdır. Bu çerçeve A en düşük ve C en yüksek lig olmak üzere dil liglerini harflerle tanımlamaktadır. Aynı zamanda 4 beceri alanında da düzeyleri tanımlamıştır. 17

19  Daha önce belirtti ğ im gibi şu şekilde profiller elde etmek mümkündür. CEFR’de her harf farklı bir beceri düzeyini ifade etmektedir. ‘A’ genellikle başlangıç düzeyini, ‘C’ ise en yüksek düzeyi, neredeyse anadili düzeyini ifade etmektedir. ‘B2’ Üst-orta düzeyi gösterir ki örne ğ in İ ngilizce e ğ itim yapan bir üniversiteye girmek için bilinmesi gereken en düşük düzey budur. 18

20 A ö ğ rencisinin profili en düşük beceri alanının duydu ğ unu anlama oldu ğ unu göstermektedir. Bununla beraber okumada daha iyi oldu ğ u görülmektedir. Bu, benim kendi üniversitemde yeni ö ğ rencilere sınav yaptı ğ ımda sıklıkla karşılaştı ğ ım bir durum. Beceri düzeyleri arasında büyük bir fark olabiliyor. B ö ğ rencisinin tüm becerilerde genel düzeyi daha yüksek. B ö ğ rencisi B1 düzeyinde, A ö ğ rencisi ortalama düzeyine göre A2 düzeyinde olmalı. Ama örnekte de görebilece ğ iniz üzere profiller birbirinde çok farklı olabiliyor. Bu nedenle profil bize ö ğ rencinin her 4 alanda ne kadar yetkin oldu ğ unu göstermekte ve işverenler açısından belli mesleklere uygun olup olmayacaklarını söylemektedir. 19

21  Avrupa Dil Portföyü’nün esası budur, bu dil pasaportunun bir bölümüdür ve bize ö ğ rencinin profilini vermektedir. Ö ğ renciler kendilerini bildikleri her dilde sınayabilirler. Düzeyleri pasaportlarına işlenir. Dil portföyünün bir başka bölümü ise yaptıkları ödevlerden örnekler içerir. Bu portföy ö ğ rencinin birden çok dildeki düzeyini gösteren bir kıstas olarak kullanılabilir. Pasaport veya portföyde sadece tek bir şablon yoktur. Her ülke veya kurum kendi şablonunu geliştirerek Avrupa Konseyine kabul için sunabilir. Nitekim Türkiye’de şimdiye kadar birçok örnek geliştirilmiştir. 20

22 CEFR hakkında önemli bir soru şu olabilir: Belli bir ö ğ rencinin farklı düzeylerini nasıl ölçebiliriz? Dil bir beceri oldu ğ undan beceriyi uygulama … ‘Yapabiliyor’ kıstası olarak tanımlanır. 21

23 E ğ er bu kıstasları futbol için uyguluyor olsaydık örne ğ in şöyle bir sonuç elde edebilirdik:  Topa kafayla vurabiliyorHayır  Köşe atışı yapabiliyorHayır  Pas verebiliyorEvet  Serbest atış yapabiliyorHayır  Rakip oyuncuyu durdurabiliyorHayır  Güçlü top atışı yapabiliyorEvet Bu, oyuncunun beceri profilini verir; bu kişinin başlangıç seviyesinde olup bazı becerilerinin eksik oldu ğ u anlaşılmaktadır. Köşe atışı, serbest atış vb. yapamamaktadır. 22

24 CEFR aynı de ğ erlendirmeyi dil için yapmaktadır. Örne ğ in bir ö ğ renci şunların bazılarını yapabiliyordur, o zaman bunlar ö ğ rencinin düzeyini göstermektedir. Bu örnek aslında basitleştirilmiş bir örnek, gerçek konuşma becerisi ve di ğ er becerilerin de ğ erlendirilmesinde her düzeyde çok daha fazla … ‘Yapabiliyor’ yorumu var. 23

25 Aynı de ğ erlendirme yöntemi di ğ er beceri alanlarına da uygulanabilir. Örne ğ in bu kişi özgeçmişine bildi ğ i dillerde bulundu ğ u düzeyleri kaydetmiştir. Bu dil pasaportuna, dil portföyünün bir bölümünde yazılanlara benzemektedir. Yazılanların do ğ rulu ğ u yapılmış ödev örnekleriyle veya ba ğ ımsız bir de ğ erlendirme ile onaylanabilir. 24

26 Konuyu tekrar gözden geçirecek olursak  Dilbilgisi kitapları dil ö ğ renebilmemiz için yeterli de ğ ildir. Dil ö ğ renenlerin bir dili kullanabilmeleri için o dilde iletişim kurmaları gereklidir.  Dil ö ğ renenler her bir iletişim becerisi alanında farklı düzeyde yetkin olabilirler (okuma, yazma, konuşma ve duydu ğ unu anlama).  CEFR prati ğ e yönelik dil becerilerine odaklanmıştır, dolayısıyla bize ö ğ rencinin bir dili iletişim için kullanmadaki yetkinli ğ i hakkında net bir fikir verir.  CEFR … ‘Yapabiliyor’ de ğ erlendirmesini kullanarak ö ğ rencilerin her bir dil beceri alanındaki farklı yetkinlik düzeyleri hakkında belli bir do ğ rulukta özet bilgi verir.  CEFR bir kişinin farklı dillerdeki becerilerini kıyaslama imkanı sa ğ lar. 25

27 CEFR’in önemi  CEFR tüm diller için beceri açısından ö ğ rencilerin ulaşabilece ğ i ortak kıstas düzeyi saptamamıza yardımcı olmaktadır. Bu düzey Türkçe, İ ngilizce, Almanca ve İ ngilizce ile yaklaşık 40 farklı dile uygulanabilmektedir.  CEFR, Avrupa Dil Portföyü ile ö ğ rencilerin yabancı bir dilde neleri yapmayı becerebildikleri hakkında net bir fikir edinmelerini sa ğ lamaktadır.  CEFR bir kursun sonunda ö ğ retmenlere … ‘Yapabiliyor’ de ğ erlendirmesi kullanarak iletişim becerileri açısından de ğ erlendirme yapabilmeleri için pratik rehber sa ğ lar.  CEFR işverenlerin, çalışanlarının dil becerisi profilini anlamalarını sa ğ lar.  CEFR dil testi ve de ğ erlendirme şablonu hazırlayanların bir kişinin dildeki bilgisini de ğ erlendirmede iletişim becerilerine yo ğ unlaşmalarını ve farklı beceri düzeylerini ayırt etmelerini sa ğ lar. 26

28 CEFR’nin dil eğitimi üzerindeki olası etkileri: (1) CEFR’nin dil e ğ itimini öngördü ğ ü şekilde iletişim becerilerine önem vererek okullarımız ve üniversitelerimizde dil e ğ itimini uygulayabilmenin gerekleri şunlardır:  Okullar sadece dilbilgisi kurallarını ö ğ retmeye odaklanmaktan uzaklaşmalıdır. Biz ö ğ rencilerin yabancı bir dille iletişim kurabilmelerini istiyoruz.  Okullardaki dil e ğ itimi dil becerilerini geliştirmeye odaklanmalıdır. Dil iletişim amaçlı ö ğ retilmelidir.  Dil ö ğ retmenleri dili iletişim becerisi olarak ö ğ retebilmek için gerekli olan yöntemleri ö ğ renmek üzere e ğ itilmelidir. Bu TEPAV/British Council ( İ ngiliz Kültür Heyeti) Okullarda Dil E ğ itimi Raporunun da sonuçlarınden biridir. 27

29  Dil ö ğ retmenlerinin ö ğ rettikleri yabancı dilde iyi iletişim becerilerine sahip olmaları ve CEFR sistemi kullanılarak onların da düzeylerinin belirlenmesi gereklidir.  Ö ğ rencilerin 4 beceri alanında kendi durumlarının farkına varabilmeleri için Avrupa Dil Portföyü daha yaygın olarak kullanılmalıdır.  Dil kullanımının de ğ erlendirilebilmesi için mevcut testlerin CEFR kıstaslarına uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedi. Böylece ö ğ rencilerin kendileri; ö ğ retmenler ve işverenler onların uluslararası kabul gören düzeye göre nerede olduklarını anlayabilir.  Ulusal yabancı dil sınavı sonuçları CEFR sistemine göre verilmelidir. Bu ilkokul ve lise sınavlarıyla üniversite sınavlarında kullanılabilir. Beceri profili ihtiyaca göre de ğ işkenlik gösterebilir (ör. turizm, genel akademik hedefler, mühendislik vb.).  Ikinci veya yabancı dil ö ğ renimi üniversite giriş sınavında yer alabilir. Sınav sonuçları birden fazla becerinin de ğ erlendirildi ğ i CEFR kıstasları kullanılarak verilebilir. 28 CEFR’nin dil eğitimi üzerindeki olası etkileri: (2)

30 Bir dilbilen, bir kişi; iki dilbilen, iki kişidir! Türkçe atasözü 29

31 Teşekkürler 30


"Diller için Avrupa Ortak Başvuru Çerçevesi John O’Dwyer, Bilkent University." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları