Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30 Ekim 2013 DÜNYA BANKASI Türkiye’de E ğ itimin Kalitesi ve Eşitlik Alberto Rodriguez Yönetici, E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30 Ekim 2013 DÜNYA BANKASI Türkiye’de E ğ itimin Kalitesi ve Eşitlik Alberto Rodriguez Yönetici, E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya."— Sunum transkripti:

1 30 Ekim 2013 DÜNYA BANKASI Türkiye’de E ğ itimin Kalitesi ve Eşitlik Alberto Rodriguez Yönetici, E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya

2 Genel Bakış  Küresel demografik de ğ işim  Türkiye’nin performansı kalkınma düzeyine göre yüksek …  …ancak çok daha iyisini yapabilir  Fırsat eşitsizlikleri halen büyük  Eşitsizlik önemli ölçüde azaltıldı : Hem ö ğ renme hem de gelir bakımından.  Daha fazla iyileşme sa ğ lamak için üç politika : (1) Erken çocukluk e ğ itimi; (2) okul özerkli ğ i; ve (3) ö ğ retim süresinin arttırılması. E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya

3 Kaynak: Dünya Bankası, 2013. Küresel Demografik Değişim BA Ğ LAM Afrika Hindistan Çin Avrupa Güneydo ğ u Asya Latin Amerika Kuzey Amerika Dünya demografisi hızla de ğ işiyor. Bin

4 Kaynak: ABD Nüfus Sayım Bürosu Türkiye’nin Fırsatı 2013 2035 Genç nüfus (73 milyon nüfusun 48 milyonu 15-64 yaş aralı ğ ında). BA Ğ LAM Erkek Kız Türkiye 2013 Türkiye 2035 Nüfus (milyon) Yaş Grubu

5 Kaynak: Aedo ve ark.,, 2013. Daha üst düzey beceriler gerektiren mesleklere olan talepte artış var. Talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. Becerilerin Kullanımı Örn: Avukat, Araştırmacı Örn.: Antrenör, Satış Görevlisi Ex: Sayman, Muhasebeci Örn: Kamyon operatörü, Kaynakçı Yüzdelik Puan BA Ğ LAM

6 Kaynak: Dünya Bankası, 2013. Yıllık baza getirildi ğ inde, Türkiye’de daha yüksek düzeyli becerilere olan talep Polonya’ya göre iki kat daha afzla. Becerilerin Kullanımı BA Ğ LAM ABDŞili Kosta Rika Brezilya PolonyaSri Lanka Hindistan Türkiye

7 İşler Daha Yüksek Beceriler Gerektiriyor OECD ülkelerindeki ve Türkiye’deki işler ortaö ğ retim (lise) mezunlarını daha düşük e ğ itim seviyesine sahip olanlara tercih ediyor. Kaynak: McKinsey, 2012. BA Ğ LAM OECD ülkelerindeki işler giderek daha yüksek becerili çalışanları talep ediyor OECD ülkelerinde istihdam edilen çalışanların e ğ itim düzeyleri %100 = toplam istihdam edilen Yüksek ö ğ retim Lise İ lkokul ve ortaokul NOT: Yuvarlama sebebiyle rakamların toplamı tam 100 olmayabilir KAYNAK: Ekonomik İ şbirli ğ i ve Kalkınma Teşkilatı, Bir Bakışta E ğ itim, 2011; McKinsey Global Institute analizi

8 Türkiye’nin Eğitim Profili, 2010 Kaynak: Türkiye Hanehalkı İ şgücü Anketi, 2011. BUGÜN TÜRK İ YE Genel olarak, Türkiye’de beceri düzeyleri düşüktür; ço ğ u sadece ilkö ğ retim mezunudur. İ lkö ğ retim altı İ lkö ğ retim mezunu Lise Meslek Lisesi Yüksekö ğ retim

9 Yaşa göre Eğitim Düzeyi Kaynak: Türkiye Hanehalkı İ şgücü Anketi, 2011. BUGÜN TÜRK İ YE Daha genç gruplar önceki nesle göre daha e ğ itimli. 8 yıl altı Lise Yüksek Ö ğ retim

10 Temel Beceri Durumu Kaynak: PISA, 2009. Türkiye’de Uluslararası Karşılaştırma ölçütüne göre “düşük” performansa sahip ö ğ rencilerin payı benzer ülkelere göre daha yüksek. BUGÜN TÜRK İ YE İ leri Yüksek Orta Düşük Düşük altı

11 Becerilerde Eşit(siz)lik Kaynak: PISA, 2009. E ğ itimdeki eşitsizlikler artıyor ve sonuçta yaşamın daha sonraki aşamalarında fırsat eşitsizliklerine dönüşüyor. BUGÜN TÜRK İ YE En yüksek 1/5’lik dilim Kız, orta büyüklükte şehir, En yüksek 1/5’lik dilim Kız, orta büyüklükte şehir Kız Evde Türkçe Türkiye Ortalama Erkek Evde yabancı dil Erkek, Kırsal bölge En düşük 1/5’lik dilim

12 Öğrenmedeki eşitsizlik azaldı Fonksiyonel olarak okuryazar de ğ il En düşük başarıya sahip olanlarda büyük ilerleme En başarılı olanlarda büyük ilerleme OECD ortamasının 50 puan (bir yıl) üzerindeki ö ğ renciler Daha eşit bir e ğ itim sistemi düşük ve orta başarı seviyesine sahip olanların performansını yükseltirken, sadece en başarı olanların puanlarını düşürüyor Source: PISA, 2003, 2009. BUGÜN TÜRK İ YE

13 PISA’DA düşük performans gösterenlerdeki değişim Türkiye’nin 2009 ve 2003 karşılaştırması. Kaynak: PISA, 2003, 2009.

14 Eşitsizlik de azaldı Kaynak: PISA, 2003, 2009. Gelir da ğ ılımının en altındaki ö ğ renciler için. BUGÜN TÜRK İ YE

15 Erken Çocukluk Eğitimi KOLAY HEDEF Türkiye’de erken çocukluk e ğ itiminde okullaşma oranı di ğ er ülkelere göre düşük. Kaynak: OECD, 2011–2013. Yüzde

16 KOLAY HEDEF ve ö ğ retim süresi daha düşük. Source: OECD, 2011, 2013. Eğitim süresi artıyor Saat

17 KOLAY HEDEF Türkiye’de di ğ er ülkelere göre daha düşük. Kaynak: OECD, 2011, 2013. Okul Özerkliği OECD Ülkelerinde Okulların Özerkli ğ i Müfredat ve de ğ erlendirmede okul özerkli ğ i. Kaynak tahsisinde okul özerkli ğ i. Türkiye

18 Sonuçlar Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi var. Geçti ğ imiz birkaç yılda e ğ itimde önemli ilerleme kaydetti. Aşa ğ ıdaki yollarla daha fazla ilerleme kaydetmek mümkün :  Okula hazırlık durumunun ve sosyo-duygusal becerilerin geliştirilmesi için erken çocukluk e ğ itimin yaygınlaştırılması.  Toplum katılımının ve katkısının arttırılması için okul özerkli ğ inin güçlendirilmesi  Okul yılının süresi uzatılarak ö ğ retim süresinin arttırılması. KOLAY HEDEF

19 Teşekkürler. E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya DÜNYA BANKASI Getty Images arodriguez@worldbank.org


"30 Ekim 2013 DÜNYA BANKASI Türkiye’de E ğ itimin Kalitesi ve Eşitlik Alberto Rodriguez Yönetici, E ğ itim Bölümü Avrupa ve Orta Asya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları