Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİYABET ve BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİYABET ve BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:"— Sunum transkripti:

1 DİYABET ve BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Diyabet ; Pankreastan salgılananinsülin hormonu yetersizliğinde veya kullanımında bozukluk sonucu ortaya çıkan ve CHO, yağ, protein metabolizmasında bozukluklarla seyreden bir hastalıktır.

3 İnsüline bağımlı (IDDM-Tip 1), (%5- 10) İnsüline bağımlı olmayan (NIDDM- Tip 2) (% 90-95) Gestasyonel % 2-3 (Tüm gebelerin % 7’sinde)

4 Prediyabet IGT(Bozulmuş glukoz tolerans testi)- (yemekten 2 saat sonraki kan şekeri 140- 199 mg/dl) IFG (Bozulmuş açlık kan şekeri)- (AKŞ 115-125 mg/dl)

5 Görülme Sıklığı Dünya genelinde % 2, 2000 yılında toplam 160 milyon vaka varken, 2010 yılında ise 200 milyon vaka olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye yetişkinlerde % 2-2.5 glikozüri olduğu bildirilmiştir.

6 1995 verilerine göre dünya nüfusunun % 7.4’inde kan şekeri yüksekliği sorunu var. 2025’de % 9 beklenmekte ABD de 20-74 yaş arası prevalans %6.6 bilinmeyen olguların % 50 civarında ABD de bozuk glukoz tolerans testi oranı % 15.6 Bozulmuş açlık glukozu % 8.1

7 World wide epidemic Zimmet, Nature 2001 India: 2000:32 mill 2020: 81 mill

8 Türkiye’de TÜDEP 20-80 yaş grubu %7.2, BGT %6.7 Kuzey Kıbrıs %11.3, BGT %13.5 Bilinmeyen diyabet olguları %30 Öztürk ve ark. %5.6 Pala ve ark. %4.4 3. sıklık Acemoğlu ve ark. %4.2

9 Türkiye’de Yapılan Çalışma Sonuçlarına Göre; % Türk Diyabet Cemiyeti2-2,5 glikozüri T.E.K. H.A.R.F. (1990)3.4 (E  2.8, K  4.2) (1995)E  Ciddi artış, K  hafif artış Kayseri (1995)6.9 AKŞ yüksekliği Ulaş (20 +) (1998)5.3 AKŞ yüksekliği Sivas il merkezi (65 +) 2001 19.7 AKŞ yüksekliği DSÖ Türkiye Tahmini1-2 diyabetli

10 OranHasta sayısı Diyabet. %7.2 2.600.000 Yeni DM %32.3 832 000 Bilinen DM %67.71.768.000 IGT %6.7 1.800.000 Türkiye’de Diabetes Mellitus (2000 yılı 20+ yaş erişkin nüfus sayımına göre) (İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Bakanlığı, DSÖ) (Satman İ, TURDEP Group: D Care 2002)

11 Epidemiyolojik Özellikleri I- Coğrafik Dağılım IDDM Yıllık İnsidans(Yüz binde) Finlandiya 30 Japonya 1 Ülkelere göre 36 kat fark var. NIDDM Prevalans(%) Pima Yerlileri 35 Malenezyalı 34 Japonya 1

12 II- Etnik Dağılım Aynı çevre içinde yaşayan değişik etnik gruplar arasında farklılık gösteriyor. III-Yaşa Göre Dağılım IDDM  Genç yaşlarda (adolesan)-%90 NIDDM  Genelde orta yaşlarda, Özellikle 50 yaştan sora düzenli artıyor

13 IV-Yaşam Biçimi Özellikle NIDDM için ; Batılaşmış biçim etken Yüksek kalorili Rafine ve az posalı besin Fazla basit şeker, tatlı ve alkol Az fiziksel aktivite NIDDM hastaların % 80’i şişman

14 Ti 2 diyabet oluşumunda yaşam stili faktörleri DelilRiski azaltanlarRiski arttıranlar İnandırıcıFazla kilolu ve şişmanların zayıflaması Fiziksel aktivite Fazla kilolu olma, şişmanlık Abdominal şişmanlık Fiziksel inaktivite Maternal diyabet Çok muhtemel NSP(Posa)Doymuş yağlar I.U.M Muhtemeln.3 yağ asitleri Düşük Gİ besin Yeterli emzirme Total yağ alımı Trans yağ asitleri YetersizVit. E, Cr, Mg, Biraz alkol Aşırı alkol

15 V- Mevsim IDDM insidansı yaz aylarında azalıyor. Viral etyoloji- Akut stress? VI- Genetik IDDM  HLA DR3 DR4 etkili, risk 4-8 kat  NIDDM  DNA polimorfizm

16 Beslenme – Diyabet Etkileşimi Şişmanlık: Her şişmanda Tip 2 diyabet gelişmez. Kilosu fazla olmayanlarda da Tip 2 diyabet olabilir. Genetik yatkınlığı olanlar şişmanlarsa ortaya çıkabilir. Genetik dispozisyon bağımsız olarak şişmanlığa ve insülin rezistansına yol açabilir, ki bu da Tip 2 diyabet riskini arttırır.

17 Şişmanlık; İnsülin gereksinimini arttırır. Beta hücrelerinden salınım yanıtı yetersiz olur. Hücrelerde insüline direnç gelişir. İnsülin direnci gelişince önce insülin salınımı uyarılır, hastalık ilerledikçe insülin azalır, kan şekeri yükselir. İnsülin salınımı azalınca karaciğerde glikoz yapımı artar(glikotoksisite)

18 Daha sonra adipositlerde de duyarlılık azalır, serbest yağ asitleri yükselir, bu pankreasın insülin salınımını azaltır. KC glikoz üretimini arttırır (lipitoksisite )

19 Diyetin doymuş yağ içeriğinin fazla olması bozulmuş glikoz toleransı, açlık kan şekeri yüksekliği ve fazla insülin salınımı riskini arttırmakta. Doymamış yağ asitlerinin daha fazla alınması Tip 2 diyabet riskini azaltmakta, açlık kan şekeri ve 2-saatlik p.p. glukoz konsantrasyonlarını düşürmekte Uzun zincirli yağ asitlerinin arttırılması insülin duyarlılığını arttırmakta.

20 Toplam yağ miktarının fazla oluşu açlık insülin düzeyinin yüksek oluşu, insülin duyarlılığı indeksinin düşük oluşu ile ilgili Hastalığın çabuk ilerlemesinde de etkili

21 Diyetteki Saf Şeker Oranı: Sukrozu çok tüketen toplumlarda daha çok görülüyor. Diyetteki Posa Miktarı: Posalı besinlerin kan şekerini düşürücü etkisi var, insülin gereksinimini azaltırlar (NSP). Bozulmuş glukoz toleransını düzeltirler.

22 Yağ Asitleri ve Na tuzlarının fazla alınması veya B 6 eksikliği triptofan metabolizmasını bozar, bu aşırı xanturonik asit yapımına yol açar ve insülin bağlanır

23 Protein ve mineral yetersizlikleri enzimatik reaksiyonları bozar. (Zn, Cr, B-C vitamini.) Ağır PEM pankreas harabiyeti yapabilir

24 Malnutrisyonda DM Tropikal bölgede görülür Tip 2 2 türlü olabilir; Fibrokalküloz pankreatik diabet Protein yoksunluğu diabeti

25 Protein yoksunluğu DM Beslenme bozukluğu olan genç erişkinde görülür İnsulin direnci var. Yüksek dozlarda insulin gerekir

26 KORUNMA

27 Primer Sekonder Tersiyer

28 Primer korunma İnek sütü proteinlerinin neonatal period ve erken bebeklikte verilmemesi Serbest radikal avlayıcı maddelerin verilmesi Antijen toleransının gelişimini desteklemek Beta hücrelerinin dinlenmesine izin vermek immunsupresyon

29 DM ve BGT önleme Beta hücre fonksiyonunu artırma, destekleme İnsülin rezistansını azaltma

30 İnsülin rezistansını azaltan durumlar Obezitenin önlenmesi Enerji tüketimin azaltma, yağ içeren yiyeceklerden kaçınma KH içeriğinin büyük bir kısmını çözünebilir lifler, rafine edilmemiş kaynaklar

31 Diabetojen ilaçlardan kaçınma Artmış fiziksel aktivite

32 Sekonder Korunma Tarama yöntemleri Amaç: Hastalığa sahip veya geliştirme riski olan ve müdahalenin yararlı olacağı semptomsuz bireyleri belirlemek

33 Kimler Riskli? Aile öyküsü olan Aktif yaşam tarzını sedanter hayata döndüren, kırsal toplumdan kentsel topluma dönen Gebeliğe bağlı DM, BGT, iri bebek öyküsü Kronik metabolik sendromun diğer unsurları hipertansiyon, dislipoproteinemi, obezite

34 OGTT KİMLERE YAPALIM? Aile hikayesi olan AKŞ 100-126 mg/dl. Arasında İzah edilemeyen retinopati, nöropati, nefropati, KAH, Periferik damar hastalığı, SVH. Özellikle 50 yaş  da başlarsa AKŞ  N. Glukozüri varsa.

35 Spontan abortus, prematüre doğum ölü doğum, iri bebek, hidroamnios-gebelik toksemisi olan kadınlara

36 Tersiyer Korunma Akut ve kronik komplikasyonların önlenmesi ve geciktirilmesi Hipoglisemi, ketoasidoz ve enfeksiyonlar akut ve yaşamı tehdit eder Kronik komplikasyonlar yaşamı ve yaşam kalitesini tehdit eder

37 DİYABET NASIL KONTROL ALTINA ALINIR? BESLENME (DİYET), İNSÜLİN ve/veya İLAÇ, FİZİKSEL AKTİVİTE PSİKOLOJİK DESTEK (Gerektiğinde) tedavide birbirini tamamlayan en önemli faktörlerdir. Bunların benimsetilmesi için mutlaka EĞİTİM programları uygulanmalıdır.

38 Diyabette Diyet Tedavisi 1994 yılından itibaren “diyet tedavisi” yerine “tıbbi beslenme tedavisi” (TBT)terimi kullanılmaya başlandı. TBT birbirini izleyen dört aşamadan oluşur. 1. Metabolik ve yaşam tarzı parametrelerini değerlendirme 2. Hedef saptama 3. Eğitim 4. Klinik sonuçları değerlendirme, izleme

39 TBT diyabet tedavisinin temel unsurudur. Amaçları; İnsüline olan gereksinimi azaltarak kan şekeri düzeyini normale yakın seviyede tutmak, Hipo ve hiperglisemiyi önlemek, İdeal vücut ağırlığını sağlamak, Diyabete bağlı oluşabilecek komplikasyonları önlemek, geciktirmek, Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak Yaşam süresini ve kalitesini yükseltmektir.

40 Diyet Tedavisi İlkeleri - Enerji ağırlığa ve fiziksel aktiviteye göre ayarlanır. Şişmansa ılımlı kilo kaybı (toplam 5- 10 kg) bile metabolik kontrolü sa ğ lar Enerji Gereksinimi (k.kal/kg vücut ağırlığı) Vücut Ağırlığı Fiziksel Aktivite Düzeyi DüşükOrtaYüksek Şişman 20-25 30 35 Normal 30 35 40 Zayıf35-4040-45 45-50

41 CHO % 50-60 olacak şekilde. En az % 40 olmalıdır. Çoğu kompleks CHO tür verilir. % 15 Fruktoz, Laktoz veya Her öğün 10 g çay şekeri verilebileceği tartışılıyor. Diyetin posa içeriği yükseltilmeksizin CHO verilmesi özellikle Tip II diyabetiklerde trigliserit ve LDL düzeylerini yükseltebilir.

42 CHO Seçiminde İlkeler Kan ekerini hızlı yükselten basit CHO’ları azaltarak kompleksleri artırmak, Düşük Gİ (Glisemik İndeks)li besinleri seçmek.  Glisemik indeks= 50 gr CHO içeren bir besinin 2 saat içinde oluşturduğu kan glikozu artış alanının, aynı miktar CHO içeren referans (Glikoz- beyaz ekmek) besinin oluşturduğu kan glikoz artış alanına oranlanması ile bulunan bir değerdir.  Diyet posasını artırmak

43 Karbonhidrat Türleri Hızlı Yükselten (Posa yok) Yavaş Yükseltenler Düşük posalı Yüksek posalı Çay şekeriBeyaz ekmekKurubaklagil Bal, pekmezUnlar(rafine)Kepek ekmek Reçel, marmelatTuzlu bisküviBulgur ÇikolataPatatesSebzeler ŞekerlemePirinçMeyveler Meşrubat, hazır meyve suları MakarnaÇavdar-yulaf ekmeği

44 Bazı Besinlerin Glisemik İndeksleri Tahıllar Beyaz ekmek100Pirinç83 Corn flakes115Tam kepek74 Darı103Bulgur65 Çavdar gevreği95Makarna64 Çavdar ekmeği89Spagetti38-61 Yulaf Ezmesi87Arpa31

45 Kök SebzelerKuru baklagiller Patates püresi100Kuru fasulye57 Haşlama patates80Bezelye65 Haşlanmış havuç92Nohut49 Çiğ havuç16Barbunya45 Kır. Mercimek37 Soya fasulyesi20

46 Meyveler Muz84Mandalina55 Kavun71Elma53 Kayısı72Şeftali40 Portakal suyu67Armut40 Portakal66Greyfurt36 Üzüm62Erik34 Karpuz61Kiraz32

47 Bal87 Çikolata68 Kuru üzüm64 Dondurma36 Süt34 Fıstık11

48 Diyetteki Posayı Nasıl Arttırabiliriz? Kepekli ekmek yenilmeli, Pirinç yerine bulgur tercih edilmeli, Meyve suyu yerine meyve yenilmeli, Meyvelerin mümkünse kabukları soyulmamalı, Öğünlerde bol salata yenilmeli, Günde iki porsiyon sebze yemeği yenilmeli, Haftada en az 2-3 kez kurubaklagil yemeği tüketilmeli

49 MEYVELERÖLÇÜSÜPosa (g) Enerji (k.kal) Armut1 orta boy4100 Elma(kabuklu)1 orta boy380 Çilek1 su bardağı445 Muz1 orta boy2105 Portakal1 orta boy360 Şeftali(kabuklu)1 orta boy140 Üzüm½ su bardağı130 Kuru erik3 adet260 Kuru incir2 adet495

50 SEBZELER (Pişmiş) ÖLÇÜSÜPosa (g) Enerji (k.kal) Brokoli½ su bardağı225 Bezelye½ su bardağı265 Lahana½ su bardağı330 Ispanak½ su bardağı220 Kabak½ su bardağı120 Patates fırın (kabuklu) 1 orta boy4200 K. BAKLAGİLLER Kuru fasulye½ su bardağı3115 Mercimek½ su bardağı4115

51 TAHILLARÖLÇÜSÜPosa (g) Enerji (k.kal) Beyaz ekmek1 dilim< 160 Buğday kepeği1 yemek kaşığı210 Çavdar ekmeği1 dilim380 Galeta1 adet< 1115 Beyaz pirinç½ su bardağı1115 Kepekli buğday ekmeği 1 dilim260 Esmer pirinç½ su bardağı2110 Spagetti½ su bardağı1100 Yulaf ezmesi¾ kupa395

52 DİĞERLERİÖLÇÜSÜPosa (g) Enerji (k.kal) Domates1 orta boy230 Havuç1 orta boy230 Ispanak1 su bardağı110 Kereviz1 sap<15 Marul1 su bardağı110 Salatalık½ su bardağı<15 Ay çekirdeği¼ su bardağı2210 Ceviz¼ su bardağı195 Fıstık¼ su bardağı3215 Pat. Mısır1 su bardağı130

53 Protein Yüksek proteinli diyetler glomerüler hasar oluşumunu hızlandırırken düşük proteinli diyetler glomerüler basıncı azaltarak böbrek yapı ve fonksiyonlarını korur. Günlük 0.8-1 gr / kg veya % 10-20 oranında verilir. Nefropati varsa azaltılır (0.6-0.8 g / kg). Sürekli peritonal diyaliz yapılan hastalarda amino asitlerin peritonal membrandan dializata geçmeleri sonucu protein kaybı olur, bu nedenle 1.2-1.4 g / kg protein verilir..

54 Yağ Adipoz dokuda lipoprotein lipaz aktivitesi bozulur, serbest yağ asitlerinin mobilizasyonu artar. Karaciğerde VLDL artar. Daha sonra da kanda LDL ve serbest yağ asitleri düzeyleri yükselir. Enerjinin % 25-30’u ( % 7-10 S, % 10-12 M,% 10 P) yağdan gelecek şekilde düzenlenir. < 300 mg/ gün kolesterol, balık yağı(n.3).

55 Magnezyum Diyabetiklerin % 25’inde hipomagnezemi görülmektedir. Magnezyum insülin biosentez ve sekresyonunda rol oynar. İnsülin ise magnezyumun eritrositlere taşınmasına neden olur. Hipomagnezemi durumunda retinopati ve kalp-damar komplikasyonları gelişimi kolaylaşmaktadır. 300-350 mg / gün alınması önerilir.

56 Çinko İnsülinin aktif hale getirilmesinde rol oynar. Diyabetiklerde idrarla Zn atımının arttığı, timülin yapımında (bağışıklık maddesi) azalma olduğu bildirilmektedir. 12-15 mg / gün alımı önerilir.

57 Krom Yetersizliğinde deney hayvanlarında glikoz intoleransı, insanlarda glikoz ve lipit metabolizmasında bozukluklar olduğu gösterilmiştir. Krom insülinin etkisini arttırarak glikozun hücre içine girmesini sağlar. 50 mg / gün alınması önerilir.

58 Selenyum Pankreasın ekzogrin fonksiyonunun devamı için gereklidir.

59 Kalsiyum; Diyabetiklerde intrasellüler Ca artar. Bu da glikolizi inhibe eder, glikoz kullanımı ve glikojen yapımı azalır. Ayrıca Ca metebolizmasında bozukluk olması kapiller permiabiliteyi arttırarak hiperinsülinemiye neden olur. Komplikasyon oluşumu bu şekilde kolaylaşmaktadır. 1200 mg / gün alınmalıdır.

60 Fosfor Diyalize giren diyabet hastalarına verilen yüksek protein (1.2-1.4 g/kg) nedeniyle fosfor düzeyleri de yükselir. Diyette fosfor 1200 mg’ın altına düşürülemez. Bu durumda fosfor bağlayıcı ilaçlar (kalsiyum içerenler tercih edilir) kullanılır.

61 Sodyum Barsak lümeninde sodyum ve glikozun aynı taşıyıcı ile emilmesi sodyum tüketimi ile glikoz emilimi arasında pozitif bir ilişkiye yol açmaktadır. Tuz alımının 3-6 g / gün olarak sınırlandırılması yararlı olur. Önerilen her 1000 k.kalori için 1 g alınmasıdır.

62 Vitaminler E ve C vitamini özellikle verilir. Tip II diyabetiklerde lipit peroksidasyonunun artması sonucu metabolik kontrolün azaldığı, oksidatif stresin diyabetik komplikasyonların artmasına yol açtığı öne sürülmüştür. Özellikle E vitamini 100-200 mg / gün verilmelidir. Her öğün C vitamini içeren besinlerin yenmesi de antioksidan aktiviteyi arttırır. B grubu vitaminler poliüri ve nöropati varsa eklenir.

63 Öğün Sayısı 6-8 kez yemek yemesi önerilir. Genellikle 3 ana, 3 ara olacak şekilde ayarlanır. Bu şekilde insülin kullanımı dengelenir, insüline ihtiyacın azalması sağlanır.

64 Posa Posa arttırılır. Gastrik boşalmayı geciktirerek CHO emilimini yavaşlatır. Jel oluşturup absorbsiyonu yavaşlatır. Posalı besinlerin içerdiği nişasta ince barsaklardan hızlı sindirilemez, mevcut CHO kolona geldiğinde ya bakteriler tarafından fermantasyona uğrar, ya da feçesle atılır. Bu olumlu etkileri gözönüne alınarak 20-35 g/gün posa önerilir. Her gün kepek veya kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri, kurubaklagiller, sebze-meyve alınması istenir.

65 Alkol Alkol glikoza metabolize olmaz ve glikoneogenezi inhibe eder. Yağ asidi gibi metabolize olur, trigliserit sentezini arttırır. Düzenli beslenmeyen, öğün atlayanlarda insülin ve/veya OAD etkisiyle birlikte hipoglisemiye yol açabilir. Talepleri olduğu takdirde iyi kontrollü hastalara 60 ml / gün verilebilir. Buna uygun olarak diyet ayarlanmalıdır.

66

67 İnsülin Kullanıyorsa; İnsülin tipine göre, öğün zamanı ayarlanır. Etkinin maksimum olduğu zamana öğün denk getirilir. Sabah-akşam karışık insülin yapılıyorsa; Total enerjinin 1/12si ara 3/12’si ana öğün veya 2/10 kahvaltı 2.5/10 öğle, 2.5/10 akşam, 1/10 ara veya 2/9 ana, 1/9 ara öğün olacak şekilde 3 ara- 3 ana öğün verilir. Günde 4 kez regüler insülin alanlarda 4 öğüne bölünür.

68 Sabah, öğle, akşam regüler, gece yatmadan önce orta etkili insülin alanlara 3 ana öğün, gece yatmadan 1 ara öğün verilir. Sabah, öğle regüler, akşam karışım alanlara 3 ana, 1 ara öğün verilir. Ara öğünlerin sadece CHO olmaması sağlanır. CHO+ Protein (Peynirli sandviç, yumurta + ekmek vb)

69 Juvenil Diyabet Amaç: Optimal büyümeyi sağlamak İdeal ağırlığı korumak, şişmanlığı veya zayıflığı önlemek Kan şekerini normale yakın sınırlarda tutmak Lipitlerin yükselmesini önlemek Akut-kronik komplikasyonları önlemek- geciktirmek-tedavi etmek

70 Diyet Tedavisi: Enerji Gereksinimi: 12 yaştan küçüklerde: K: Yaş X 100+1000 kkal, E: Yaş X 125+ 1000 kkal. Aktiviteye göre % 10-20 arttırılıp azaltılabilir. CHO: % 55-60 CHO (Sükroz %5 eklenebilir) Protein: % 10-20 Protein, % 20 süt çocuğu, % 15 erken çocukluk, % 12 geç çocukluk, Mikroalbüminüri varsa 0.8-1 gr/kg, Diyabetik nefropati varsa % 8 (bazal düzey)

71 Yağ: <% 30 olacak şekilde ve 1/3 S, 1/3 M, 1/3 P şeklinde verilir. Kolestrol : Her 1000 Kal için 100-150 mg verilir. n.3 yağ içeren kaynaklar (balıklar) kısıtlanmaz. Posa: 20-35 g. ( Sebze – meyve –kuru baklagiller) Vitamin- Mineral : Ek gerekmeyebilir. Mg (insülin rezistansı,CHO intoleransı) eksikse verilir. Cr gerekmez. Tuz : 1000 Kalori için 1-1.5 gr, toplam <4.5

72 Hasta Komada Gelirse: Hastanın olduğu ağırlık X 30-40 =A Kalori İlk 6 saatte A / 4 verilir = B Kalori II. 6 saatte B + 50-100 = C Kalori III. “ “ C + 50-100 = D Kalori IV. “ “ D + 50-100 = E Kalori

73 Besin Çeşitleri: I. 6 saatte basit şekerli (limonata vb) II. “ “ protein içerikli (süt-yoğurt) III. “ “ protein + kompleks CHO IV. “ “ uygun değişimli. 2-3 gün kristalize insülin günde 4 kez yemekten ½ saat önce (4 eşit öğünde) yapılır.

74 Yapay Tatlandırıcılar Sakkarin Tatlılık= (Sukroz=1 ise) 200-700 Tat Karakteri= Geç algılanır, ağızda kalıcı tat bırakır, ısıya dayanıklıdır. Maksimum Doz: 2.5 mg / kg Aspartam Tatlılık (Sukroz=1 ise) 180 Tat Karakteri= Sukroza benzer, ağızda acı tat bırakmaz, ısıya dayanıksızdır. Maksimum Doz: 40 mg / kg

75 Asesulfam-K Tatlılık (Sukroz=1 ise) 130-200 Tat Karakteri: Sukroza benzer, çabuk algılanır, ağızda farklı bir tat bırakmaz, ısıya dayanıklıdır. Maksimum Doz: 15 mg / kg Sıklamat Tatlılık (Sukroz=1 ise) 30 Tat Karakteri: Sukroza benzer, ağızda metalik ve acı bir tat bırakır, ısıya dayanıklıdır. Maksimum Doz: 11mg / kg

76 60 kg a ğ ırlı ğ ındaki bir insan 1 günde; Sakkarin içeren Hermestas‘ tan 12 adet, Aspartam içeren Diyet Tat, Sanpa vb.den 120 adet, Ase-sulfam-K içeren Sweet’N Low’dan 120 adet, Siklamat-Sakarin birlikte içeren Dulcaryl’den 50 adet kullanabilir.

77 Diyabetik Ürünler Tatlandırıcı içeren özel diyabetik ürünlerin diyabetli hastaların beslenme programlarının gerekli bir parçası olmadığı ve önemli katkıda bulunmadığı ileri sürülmektedir. “Diyabetik” terimi o yiyeceğin serbestçe kullanılabileceğini ve yararlı, hatta tedavi edici olabileceğini göstermemektedir. Bu konuda hastalara bilgi verilerek günlük alınabilecek dozlar belirlenmelidir.

78 Bunların da enerji verdiği unutulmamalıdır. Evde tatlandırıcı kullanılarak tatlı yapılabilir. Isıyla bozulma göz önüne alınarak piştikten sonra tatlandırıcı eklemeye dikkat edilmelidir.

79 Egzersiz

80

81

82 Diyabetik Hasta Eğitimi Kronik bir hastalık olan diyabetin tedavisinde eğitim çok önem taşımaktadır. Bu konuda broşür vb. materyal hazırlanarak periyodik olarak hastaların 10-20 kişilik gruplar şeklinde eğitime alınmaları gerekir. Medikal tedaviyi takiben 1-3 hafta sonra 5 günlük süre içinde uygulanmalı, sürekliliğini sağlama için 1-2 yıl aralıkla tekrarlanmalıdır. Ülkemizde Ulusal Diyabet Eğitim Grubu (UDEG), 1994 yılından beri bu konuda faaliyet göstermektedir. Tüm büyük hastanelerde uzman hekim, diyetisyen ve hemşireden oluşan bir ekip kurularak diyabet eğitim sertifikası alması sağlanmalı, bu konuda hizmete başlanmalıdır.

83 Hasta eğitiminde ele alınacak konular Diyabetle ilgili genel bilgi Psikolojik destek Beslenme Egzersiz Tedavi(ilaç-insülin) Kendi kendini takip Akut komplikasyonları önleme Ayak, cilt ve diş bakımı Davranış değişikliği için stratejiler, risk faktörlerini azaltma ve sorunlara çözüm Diyabetik gebelerde ve emziklilerde tedavi

84 DİYABET Hastalar ve sağlık personeli arasında sıkı ve sürekli işbirliğini gerektiren kronik bir hastalıktır

85 Sağlık Slayt Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com


"DİYABET ve BESLENME Prof. Dr. Gülay KOÇOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Slayt Arşivi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları