Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayat Bir Tangodur.. Başlamak için tıklayın Saat 12:01.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayat Bir Tangodur.. Başlamak için tıklayın Saat 12:01."— Sunum transkripti:

1

2 Hayat Bir Tangodur.. Başlamak için tıklayın Saat 12:01

3 Ölüler hariç, her insan kıpırdar. Fakat her kıpırtı, dans de ğ ildir. Çünkü dans, yetenek, emek ve ruhla yo ğ rulmu ş kıpırtıların esteti ğ idir. Tango da dansın özel bir halidir. Çok özel bir hali...

4 Güney Amerika kökenli olan bu dansta çiftleri seyrederken acıyı, nefreti, hüznü ve ne ş eyi aynı anda hissedebilirsiniz. Seyrederken büyülendi ğ imiz çiftlerin her tango adımında, bu harika uyumu yaratan uzun çalı ş malar gizlidir.

5 Önce kendinizin, sonra kar ş ınızdakinin adımlarını ö ğ renirsiniz. E ş inizi gere ğ inden fazla kontrol ederseniz dansın esnekli ğ i kaybolur. Serbest bırakırsanız, ona yüklenir, dengeyi bozarsınız... En zoru da müzik bitti ğ i halde e ş inizle dans etmeye devam etmenizdir. İ ki ki ş i de müzi ğ in bitti ğ inin farkında de ğ ilse bu onları de ğ il sadece izleyenleri etkiler. Fakat müzik bitti ğ i halde taraflardan yalnızca biri ısrarla dansı sürdürmek istiyorsa, bu herkesi etkiler.

6 Çiftinizle çalı ş tı ğ ınız ve emek verdi ğ iniz halde uyumlu olamıyorsanız, de ğ i ş im zamanı gelmi ş demektir. Müzi ğ i, pisti de dans hocanızı de ğ i ş tirdi ğ iniz halde sonuç alamıyorsanız, e ş inizi de ğ i ş tirirsiniz.

7 Hayat bir tangodur ve tango iki ki ş iyle olur. İ yi tango yapabilmek için çiftlerin tarzlarını bilmesi, birbirlerine ve müzi ğ e uyum göstermeleri gerekir.

8 Müzi ğ i, ili ş kimizin dı ş ındaki de ğ i ş en hayat ko ş ulları olarak dü ş ünelim. Tango yapabilmek için adımlarımızın gitti ğ i yere nasıl dikkat ediyorsak, hayata kar ş ı reflekslerimizi de kavramadan e ş imizi yönlendirmeye kalkmamalıyız.

9 Tango bir uzla ş madır. Ruh ve bedenin sinerjisidir. Ama her uzla ş ma, estetik de ğ ildir, ço ğ u yozla ş madır. Tango yozla ş madan uzla ş manın belki de en do ğ al oyunudur.

10 Müzik de ğ i ş ir, e ş de ğ i ş ir, tango bitebilir. Bunu farketmek ama endi ş esiyle ya ş ayıp dansı da mahvetmemek gerekir. Çünkü aslında biten tek ş ey "o an"dır. Ve yeni bir an'ın da ba ş langıcını yaratan... Her dansa sonsuza kadar sürecekmi ş gibi ba ş lamalı, en önemli izleyicinin kendiniz oldu ğ unu ve bitenin sadece müzik oldu ğ unu bilerek devam etmeli...

11 Ya da hiç tango yapmamalı...

12

13


"Hayat Bir Tangodur.. Başlamak için tıklayın Saat 12:01." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları