Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DRAMA. DERS:HAYAT B İ LG İ S İ KONU:DENGEL İ VE DÜZENL İ BESLENME SINIF:2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DRAMA. DERS:HAYAT B İ LG İ S İ KONU:DENGEL İ VE DÜZENL İ BESLENME SINIF:2."— Sunum transkripti:

1 DRAMA

2 DERS:HAYAT B İ LG İ S İ KONU:DENGEL İ VE DÜZENL İ BESLENME SINIF:2

3 KAZANIMLAR : Kar ş ıla ş ılan sorunlara çözüm üretebilmek, Anlatılan konuyu peki ş tirmelerini sa ğ lamak, Duygu ve dü ş üncelerini dil kurallarına uygun biçimde ifade edebilmek.

4 HEDEFLER Dengeli ve düzenli beslenme konusunda bilgi sahibi olabilme, Empati yoluyla dengeli ve düzenli beslenme alı ş kanlı ğ ı kazandırma.

5 ISINMA ÇALI Ş MALARI

6 A Ş AMA 1 Çok acıkmı ş sınız ve üzerinizde hiç paranız yok. Yolda çaresiz bir ş ekilde yürüyorsunuz.

7 Birden kar ş ınıza elma a ğ açlarının oldu ğ u kocaman bir bahçe çıktı. Ş imdi bahçenin sahibine yakalanmadan bahçeye do ğ ru yürüyorsunuz.

8 Bahçenin önüne geldiniz,kapının kilitli oldu ğ unu gördünüz. Ş imdi ne yapaca ğ ınızı dü ş ünüyorsunuz. Birden bütün ihtimalleri göze alıp duvardan atlamaya karar verdiniz ve atladınız.

9 Artık bahçedesiniz. Ş imdi istedi ğ iniz a ğ açtaki tüm elmaları toplamaya ba ş layınız. Bazı elmalar ise çok yukarda ş imdi onlarada ula ş maya çalı ş ınız.

10 A Ş AMA 2 OYUN ZAMANI Sınıf 2 gruba ayrılır. Her grup kendi içinde birerli sıraya geçer. Gruplarda ilk sırada yer alan ki ş i liderin söyledi ğ i meyve veya sebze isimlerini tersten tahtaya yazar. İ lk olarak yazan ki ş i liderde bulunan mendili kapar ve sıradaki yerini alır. 2 ş erli yarı ş an bu ki ş ilerden ilk olarak süreci tamamlayan gruba puan verilir. Her birey yarı ş tıktan sonra en çok puanı alan grup yar ş mayı kazanmı ş olur.

11 DO Ğ AÇLAMA Ay ş egül ilkokul 2.sınıf ö ğ rencisidir. Ay ş egül bir fast food çocu ğ udur. Meyve ve sebze yemekten nefret eder. Çevresindeki herkes bu duruma çok üzülür ve bu duruma çözüm üretmeye karar verirler.

12 Sınıf 3 gruba ayrılır.

13 1. GRUP; Ay ş egül’ün ailesi olur ve Ay ş egül’ün bu durumuna çözüm üretirler.

14 2.GRUP; Ay ş egül’ün arkada ş ları ve ö ğ retmeni olur, bu duruma çözüm üretirler.

15 3.GRUP; Ay ş egül’ün gitti ğ i doktorlar olur ve bu duruma çözüm üretirler.


"DRAMA. DERS:HAYAT B İ LG İ S İ KONU:DENGEL İ VE DÜZENL İ BESLENME SINIF:2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları