Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ki karde ş, birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar, yıllardır ortakla ş a kullandıkları tarım makinelerine de ğ in sahip oldukları tüm araç gereçlerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ki karde ş, birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar, yıllardır ortakla ş a kullandıkları tarım makinelerine de ğ in sahip oldukları tüm araç gereçlerini."— Sunum transkripti:

1

2

3 İ ki karde ş, birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar, yıllardır ortakla ş a kullandıkları tarım makinelerine de ğ in sahip oldukları tüm araç gereçlerini ve mal varlıklarını da ayırdılar. Küçük bir yanlı ş anlama sonucu ba ş layan anla ş mazlı ğ ı izleyen ayrılık, giderek büyüyen bir uçuruma dönü ş tü ve en sonunda yerini, kar ş ılıklı kullanılan ho ş olmayan sözlere bıraktı. Bunun arkasından da beklenenler oldu ve karde ş ler arasında önce ş iddetli bir kavga, sonra da ürkütücü bir sessizlik ya ş anmaya ba ş ladı.

4

5 -Şu derenin karşısındaki çiftlik, komşumundur. Daha doğrusu, benim küçük kardeşime aittir o çiftlik. Geçen haftaya dek benim çiftliğimle onun çiftliği arasında bir otlak vardı. Sonra o, buldozeriyle oraya ırmak bendi yaptı ve şimdi aramızda, otlak yerine, çiftliklerimizi birbirinden ayran bir dere var. İş isteyen adam, büyük kardeşin söylediklerini dikkatle dinledikten sonra sordu: -Benden ne yapmamı istiyorsunuz? dedi.

6 Büyük karde ş önce ku ş kusunu, sonra da kararını açıkladı: -Karde ş im bunu, bana acı vermek için yapmı ş olabilir,dedi. -Fakat ş imdi ben, onun yaptı ğ ından daha büyük bir ş ey yapaca ğ ım. Bunları söyledikten sonra adamı aldı, ahırların oldu ğ u yere götürdü ve duvarın dibinde yı ğ ılı duran kütükleri gösterdi: -Senden, bu kütükleri kullanarak, iki çiftlik arasında üç metre yükseklikte bir çit yapmanı istiyorum, dedi. -Kaç gün çalı ş ırsan çalı ş, nasıl yaparsan yap ama bana öyle bir çit yap ki, gözlerim karde ş imin çiftli ğ ini artık görmek zorunda kalmasın.

7 İş arayan usta, ba ş ını salladı: -Sanırım durumu anladım, efendim, dedi. - Ş imdi bana çivilerin, kazma küre ğ in yerini gösterin ki hemen i ş ime ba ş layayım.

8 Büyük karde ş ustaya kazma, küre ğ in ve çivilerin oldu ğ u yeri gösterdikten sonra, alı ş veri ş yapmak için kasabaya gitti. Usta ise, tüm gün boyunca ölçerek, keserek, çivileyerek sıkı bir biçimde çalı ş maya koyuldu. Ak ş am güne ş batarken o i ş ini bitirmi ş, çiftlik sahibi büyük karde ş ise alı ş veri ş ini tamamlamı ş, kasabadan dönüyordu. Çiftli ğ e gelir gelmez ustanın yaptıklarına baktı ve ş a ş kınlıktan gözleri, yuvalarından fırlayacakmı ş gibi açıldı.

9 Kar ş ısında, yapılmasını istedi ğ i çit yoktu ama, derenin bir yakasından öteki yakasına uzanan görkemli bir köprü vardı. Biri kendi çiftli ğ inin topra ğ ına, öteki küçük karde ş inin çiftli ğ inin topra ğ ına oturtulmu ş sa ğ lam iki ayak üzerinde, yanlarındaki korkuluklarına varıncaya dek tüm ayrıntılarıyla yapılmı ş ve tam anlamıyla "usta i ş i" denilecek kusursuzlukta bir köprü uzanıyordu

10 Büyük karde ş, hala geçmeyen ş a ş kınlı ğ ıyla bu köprüyü seyrederken, kar ş ıdan birinin geldi ğ ini gördü. Dikkatle baktı ğ ında gelen ki ş inin, kom ş usu, yani küçük karde ş i oldu ğ unu anladı. Karde ş i, kollarını iki yana açmı ş olarak köprünün kar ş ı ucundan kendisine do ğ ru yürüyordu.

11 -Benim sana kar ş ı yaptı ğ ım bunca haksızlı ğ a ve söyledi ğ im bunca kötü sözlere kar ş ın sen, bu köprüyü yaptırarak ne denli iyi ve ne denli büyük bir insan oldu ğ unu gösterdin, dedi a ğ abeyine. - Ş imdi bir büyüklük daha yap ve sen de kollarını açarak bana gel...

12 Köprünün iki ucundan ortaya do ğ ru yürüyen karde ş ler, köprünün ortasında bir araya geldiler ve özlemle kucakla ş tılar. Büyük karde ş bir ara arkasına baktı ğ ında, çantasını toplayıp, oradan ayrılmakta olan ustayı gördü. -Gitme, dur, bekle, diye seslendi, ona. -Sana yaptıraca ğ ım birkaç i ş daha var, çiftli ğ imde...

13 Usta gülümsedi; -Ben buradaki i ş imi tamamladım, gitmem gerek, dedi ve ekledi: -Yapmam gereken daha çok köprü var. Köprüleri kurabilecek gücünüz hiç eksik olmasın, Köprüleri kurduktan sonra da, yıkılmaması için sık sık bakımını yapın, yani sevdiklerinize zaman ayırın, o köprü yoluyla sık sık gönüllerini ziyaret edin.


"İ ki karde ş, birbirlerine yalnızca küsmekle kalmadılar, yıllardır ortakla ş a kullandıkları tarım makinelerine de ğ in sahip oldukları tüm araç gereçlerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları